آمار و سابقه ورود و خروج پول به صنایع بورسی نمایش ورود و خروج پول حقیقی و ارزش معاملات و تعداد صف خرید و فروش صنایع (بروزرسانی اتمام بازار)

# عملیات نام تعداد نماد تعداد نماد مثبت تعداد نماد منفی تعداد نماد صف خرید تعداد نماد صف فروش ورود و خروج پول حقیقی (میلیون تومان)
0
ارزش صف خرید (میلیون تومان)
0
ارزش صف فروش (میلیون تومان)
0
ارزش کل معاملات (میلیون تومان)
0
تاریخ
# عملیات نام تعداد نماد تعداد نماد مثبت تعداد نماد منفی تعداد نماد صف خرید تعداد نماد صف فروش ورود و خروج پول حقیقی (میلیون تومان)
ارزش صف خرید (میلیون تومان)
ارزش صف فروش (میلیون تومان)
ارزش کل معاملات (میلیون تومان)
تاریخ