سابقه و ریز معاملات

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه ای قدرت 1دقیقه قدرت 5دقیقه سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1 دقیقه ای سرانه فروش 1 دقیقه ای ارزش لحظه ای قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 13:01:04 سپرمی 1.39 0 0 1 23.3 16.8 0.0 0.0 0 0.9 0.9 -0.39 0 1.8B 17.3M 398 705,806 2.7B 705,806 705,806 0 0 119 165 0 0
2 13:01:04 لوتوسح 1.63 0 0 0 6.2 3.8 0.0 0.0 0 -16.1 -16.1 -15.88 -1,112 89.4M 32.3M 454 3,722,004 1.3B 533,236 3,717,963 3,188,768 4,041 30 340 1 1
3 13:01:04 حبندر 0.46 0 0 0 9.9 21.6 0.0 0.0 0 -2.92 -2.92 -2.92 -1,921 34.6B 192 798,659 2.3B 38,659 718,659 760,000 80,000 11 94 3 5
4 13:01:04 ارمغان 16.32 0 0 1 660.4 40.5 0.0 0.0 0 0.13 0.14 0.14 5,417 1.1B 15.4B 129 5,861,869 5.9B 5,861,869 518,743 0 5,343,126 9 13 0 2
5 13:01:04 آرمان 0.51 0 0 0 10.2 20.2 0.0 0.0 0 0.12 2.91 -0.39 -311 7.2M 80.9M 148 16,146,002 6.6B 288,633 1,047,591 15,857,369 15,098,411 12 22 4 3
6 13:01:04 بمیلا 0.54 0 0 0 39.5 73.5 0.0 0.0 0 -2.94 -2.94 -2.94 527 114M 255 10,180,460 9.7B 2,930,460 2,380,157 7,250,000 7,800,303 71 31 5 1
7 13:01:04 صایند 0.21 0 1 1 14.1 68.6 20.0 20.0 0 0.04 0.05 0.04 -589 531M 631M 80 9,368,528 9.4B 508,297 1,096,816 8,860,231 8,271,712 36 16 3 2
8 13:01:04 زشگزا 1.51 0 0 0 30.8 20.4 0.0 0.0 0 7 7 6.49 2,275 1.1B 101M 1277 14,392,780 7.5B 12,330,317 7,957,196 2,062,463 6,435,584 209 204 1 2
9 13:01:04 حپارسا 2.05 0 0 1 30.2 14.7 0.0 0.0 0 4.22 5.88 3.92 586 80.9M 215M 167 838,967 2.9B 421,390 251,414 417,577 587,553 49 60 3 3
10 13:01:04 دسبحان 1.22 0 0 0 18.9 15.5 0.0 0.0 0 -0.48 -0.36 2.87 2,240 217M 84.4M 1484 10,830,995 9.3B 10,493,350 7,885,293 337,645 2,945,702 463 423 5 7
11 13:01:04 پخش 1.87 0 0 1 17.3 9.3 0.0 0.0 0 0.82 1.47 1.47 527 128M 109M 179 1,495,420 4.6B 301,736 131,708 1,193,684 1,363,712 54 44 4 5
12 13:01:04 درسا 1.51 0 0 0 3.1 2.1 0.0 0.0 0 0.5 0.81 0.5 -9 117M 265M 74 5,027,454 5.0B 15,682 24,954 5,011,772 5,002,500 5 12 2 2
13 13:01:04 وبوعلی 1.02 0 0 0 13.8 13.4 0.0 0.0 0 2.74 3.38 3.35 -989 79.9M 83.6M 811 10,293,044 4.5B 4,586,080 6,844,641 5,706,964 3,448,403 146 223 3 4
14 13:01:04 وامیر 0.35 0 1 1 19.5 55.9 23.7 23.7 0 -2.98 -2.98 -2.98 522 2.7B 126 56,111 1.3B 36,111 14,131 20,000 41,980 44 6 1 2
15 13:01:04 لوتوس 1.78 0 0 0 8.6 4.8 0.0 0.0 0 0.25 1.42 0.64 397 242M 349M 352 9,916,256 4.7B 1,703,791 867,317 8,212,465 9,048,939 95 86 1 2
16 13:01:04 سپید 3.75 0 0 0 18.0 4.8 0.0 0.0 0 1.75 2.04 0.23 1,286 120M 105M 980 10,519,669 18.6B 2,049,309 1,323,983 8,470,360 9,195,686 205 497 5 3
17 13:01:04 دروز 2.04 0 0 0 27.8 13.6 0.0 0.0 0 4.99 4.99 4.23 1,330 298M 8.0M 358 1,642,632 2.9B 1,631,448 882,632 11,184 760,000 105 116 2 1
18 13:01:04 سیستم 0.36 0 0 0 5.9 16.3 0.0 0.0 0 1.3 1.62 1.13 -217 1.8B 119M 210 15,288,418 9.5B 225,180 573,471 15,063,238 14,714,947 24 22 1 1
19 13:01:04 رشد 0.45 0 0 0.33 98.3 219.7 0.0 0.0 0 0.09 0.1 0.26 650 498M 5.4B 154 14,425,317 14.6B 5,660,993 5,016,496 8,764,324 9,408,821 58 23 2 1
20 13:01:04 ومللح 0.27 0 1 0.07 11.6 42.6 72.5 72.5 0 -5 -5 -5 -1,971 10.1M 71.6M 409 25,788,259 2.6B 6,230,759 25,788,259 19,557,500 0 54 61 2 0