ریز معاملات

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 10:07:32 حشکوه 0.56 0 27.24 3.36 59.4 106.0 93.8 3.4 3 -2.75 -2.75 -2.75 9,137 234M 340M 781 32,197,069 17.1B 32,038,214 14,799,466 153,855 17,392,603 286 74 1 2
2 10:07:32 شمواد 0.66 0 0 2 67.7 102.7 0.0 0.0 7 2.98 2.98 0.22 -1,655 3.6B 1.9M 433 1,159,991 16.0B 808,462 928,616 349,000 228,846 169 128 1 2
3 10:07:32 فنرژی 2.71 0 0 0.5 1,004.0 369.9 0.0 0.0 0 -1.92 -1.92 -0.34 0 64.0B 49 1,635,615 7.1B 1,615,615 1,615,615 0 0 7 19 0 0
4 10:07:32 شتهران 1 0 0 0 56.5 56.5 0.0 0.0 0 1.97 1.97 1.97 0 2.0B 3 19,867 113M 19,867 19,867 0 0 2 2 0 0
5 10:07:32 رافزا 1 0 2 1.3 17.6 17.7 0.8 0.4 0 0.1 0.15 1.62 188 108M 109M 1047 3,187,128 6.4B 3,100,412 3,006,748 86,640 180,304 348 336 3 3
6 10:07:32 تپولا 0.8 0 0 1 31.3 38.9 0.0 0.0 0 -2.17 -2.83 -1.96 0 180M 300M 97 644,071 1.4B 644,071 644,071 0 0 46 37 0 0
7 10:07:32 نمرینو 0.48 0 1.06 0.93 29.0 60.4 1.5 1.4 190 -3.44 -3.44 -4.85 -3,136 308M 126M 414 1,526,856 7.8B 757,617 1,369,695 722,986 110,908 136 118 3 2
8 10:07:32 ولپارس 2.97 0 1.5 1.7 32.2 10.8 36.3 24.2 0 6.76 6.94 6.76 3,442 111M 149M 880 13,886,816 8.3B 13,878,316 8,141,613 0 5,736,703 259 451 0 1
9 10:07:32 حکشتی 1.63 0 0.25 0.35 57.2 35.0 22.9 91.5 38 3.56 3.71 4.77 32,075 194M 865M 3559 47,295,194 65.5B 45,950,193 22,774,831 1,200,064 24,375,426 1,100 891 4 8
10 10:07:32 وشمال 1.32 0 0 0 44.4 33.6 0.0 0.0 0 2.9 2.9 2.73 1,469 1.5B 274 1,822,795 5.5B 1,822,795 1,335,653 0 487,142 124 120 0 1
11 10:07:32 اوج 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -0.04 0.28 0.04 0 553M 317M 6 552,660 901M 0 0 552,660 552,660 0 0 1 1
12 10:07:32 ولراز 0.83 0 1 2.4 77.9 94.1 26.8 26.8 0 -2.36 -1.15 0.93 451 263M 181M 631 2,777,219 19.6B 2,776,469 2,712,469 0 64,000 246 199 0 1
13 10:07:32 کیسون 1.64 0 2 0.89 76.2 46.3 69.8 34.9 30 -1.23 -1.23 1.87 3,189 443M 160M 809 57,854,828 14.8B 57,052,075 44,599,784 600,000 13,052,291 186 239 1 4
14 10:07:32 برلیان 1 0 0 0 196.0 196.0 0.0 0.0 0 0.57 0.71 0.71 0 41.4M 34.2M 2 143,000 203M 138,000 138,000 5,000 5,000 1 1 1 1
15 10:07:32 وزمین 0.58 0 0 2.22 20.8 35.7 0.0 0.0 2 -0.84 -0.84 -0.84 70 3.9M 245M 97 2,278,854 1.3B 843,238 725,258 1,432,020 1,550,000 24 12 1 1
16 10:07:32 خکمک 1.61 0 0.49 1.19 39.4 24.4 22.4 45.3 17 6.64 6.73 6.54 11,785 100M 277M 1902 51,879,873 23.8B 50,851,829 25,181,592 860,233 26,530,470 594 474 3 6
17 10:07:32 اوصتا 1.69 0 0 0.5 68.4 40.4 0.0 0.0 0 0.16 0.16 0.16 1,003 164B 36.2B 50 12,798,009 39.2B 445,891 118,681 12,352,118 12,679,328 20 9 2 2
18 10:07:32 ختراک 1.49 0 0 3.5 19.1 12.8 0.0 0.0 0 6.85 6.85 6.07 238 1.6B 25.1M 565 5,694,185 3.1B 5,654,185 5,214,185 40,000 480,000 162 222 1 1
19 10:07:32 وفردا 3.8 0 0 1.2 56.0 14.7 0.0 0.0 1 2.94 2.94 2.73 1,593 1.5B 50.8M 1145 25,690,661 3.9B 25,635,661 15,039,661 0 10,596,000 69 154 0 1
20 10:07:32 اعتماد 0.72 0 3 1.43 63.9 88.7 99.3 33.1 3 0.23 0.23 0.23 -11,383 560B 184B 834 40,763,979 243B 3,657,188 5,566,769 37,106,303 35,196,722 341 374 2 8
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده