فیلترهای بورس

اطلاعات بازار - پایش بازار دوره ای - چشم بازار - واچ لیست نوسانی روزانه - نمادهای متوقف - سهم های منفی احتمالی فردا - بیشترین سرانه فروش حقیقی

اطلاعات بازار (تومان)

# تعداد سرانه خرید حقیقی(میانگین) سرانه خرید حقیقی(وزنی) سرانه فروش حقیقی(میانگین) سرانه فروش حقیقی(وزنی) سرانه خرید حقوقی(وزنی) سرانه فروش حقوقی(وزنی) تعداد خریدار حقیقی تعداد فروشنده حقیقی تعداد خریدار حقوقی تعداد فروشنده حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
معاملات خرد 799 23.9M 27.4M 25.3M 26.4M 898.7M 800.5M 160,545 182,583 1,821 1,525 4.4T 4.8T 1.6T 1.2T
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

پایش بازار دوره ای (تومان)

دوره ماه ارزش معاملات خرد ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت ورود پول معاملات خرد ورود پول صندوق درآمد ثابت ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
1 118T 44.5T 1T -7.1T 92.1T 91.2T 25.7T 26.7T
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نماد بسته و نمادهای منفی فردا

چشم بازار

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت سرانه خرید حقیقی حجم مشکوک ماه حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی خالص خرید حقوقی درصد خالص خرید حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش معاملات ورود پول حجم معاملات
شستا -1.24 -0.93 0.4 9.8M 1.2 93.5M 423.6M 204.1M 219.5M 42% 11.9B 54.1B 66.3B -28.1B 517.1M
فولاد -1.28 -0.96 0.6 15M 0.7 47M 55.9M 10.5M 45.4M 44% 28.9B 34.4B 63.4B -28B 102.9M
خساپا -1.8 -1.54 0.7 19.6M 0.9 64.9M 99.9M 18.1M 81.8M 50% 17.4B 26.8B 44.3B -22B 164.8M
خودرو -1 -0.9 0.7 23.4M 1 120.5M 64.5M 3.3M 61.1M 33% 34.6B 18.5B 53.2B -17.6B 185M
فملی -0.53 -0.53 0.5 10.7M 0.6 8.1M 27.3M 4.2M 23.1M 65% 6.1B 20.6B 26.7B -17.4B 35.4M
وبملت -1.68 -1.36 0.6 24.3M 0.8 44M 47.4M 9.9M 37.4M 41% 20.4B 21.9B 42.4B -17.4B 91.4M
وتجارت -3.11 -2.65 0.4 24.4M 1.4 94.7M 78.2M 15.2M 63M 36% 21.8B 18B 40.1B -14.6B 172.9M
شپنا -0.23 -0.11 0.8 21.5M 1.2 30.4M 30.1M 16.5M 13.6M 23% 26.8B 26.6B 53.4B -12B 60.5M
خگستر -3.48 -2.33 0.7 27.6M 1.1 131.3M 17.5M 300K 17.2M 12% 63B 8.4B 72.3B -8.4B 148.8M
فارس 0.27 0.27 0.5 17.4M 1.4 4.2M 9.8M 4.2M 5.5M 40% 4.7B 10.8B 15.5B -6.1B 14M
شبریز 1.55 0.23 1 22.4M 2.3 6.4M 4.7M 1.7M 3M 27% 8.4B 6.1B 14.3B -3.9B 11.1M
وبصادر -2.54 -2.17 0.8 31.5M 0.9 104.1M 91.1M 79.1M 11.9M 6% 21.9B 19.2B 41.3B -2.5B 195.2M
شبندر -1.06 -0.48 0.9 17.7M 0.8 16.7M 1.6M 2.2M -610.1K -3% 17.2B 1.7B 19B 632M 18.4M
شتران 1.67 1.65 1.1 22.3M 1.9 85.1M 10.6M 16.4M -5.8M -6% 38.9B 4.8B 43.7B 2.7B 95.7M

واچ لیست نوسانی امروز

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نماد بسته و نمادهای منفی فردا

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
غگز 6,005 -4.4 1.62
کایتا 39,100 -4.8 0
غگلپا 45,900 -2.1 0.85
قنقش 169,450 -3 -0.11
فکمند 32,250 -2.9 0
خفناور 49,250 -3 -0.1
پشاهن 117,800 -3 -0.12
فبستم 10,620 -2.8 0
ولقمان 2,068 -3 -0.14
قاروم 84,600 -2.9 -0.17
ثاصفا 22,900 -3 -0.21
خودکفا 9,540 -0.1 2.62
ولشرق 5,620 -1.6 0.88
گپارس 163,400 -2.9 -0.45
کارام 5,730 -2.6 -0.17
پرسپولیس 1,820 -3 -0.64
دامین 5,280 -1 1.37
گنگین 48,200 -2.7 -0.4
آپ 7,190 -1.8 0.41
فسا 908 -3 -0.85
وایران 5,920 -2.6 -0.49
رافزا 16,760 -0.5 1.6
کورز 6,520 0.8 2.78
بکهنوج 1,383 -3.2 -1.19
رفاه 196,000 -2 -0.03
پاسا 17,430 -3.4 -1.44
شتهران 58,500 -1.9 0
کصدف 20,100 -2.7 -0.73
شوینده 20,700 -2.2 -0.28
غدانه 6,130 -3.3 -1.42

نمادهای متوقف (93)

نماد بازار گروه افزودن به هشدار
وسبوشهر بورس سرمایه گذاری هشدار
وتوصا بورس سرمایه گذاری هشدار
وساغربی بورس سرمایه گذاری هشدار
وساشرقی بورس سرمایه گذاری هشدار
وساربیل بورس سرمایه گذاری هشدار
سشرق بورس سیمان هشدار
سپاها بورس سیمان هشدار
وبهمن بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراج بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیلام بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیزد بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمازن بورس سرمایه گذاری هشدار
وسلرستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسقم بورس سرمایه گذاری هشدار
وسفارس بورس سرمایه گذاری هشدار
وسصفا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسزنجان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسرضوی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخوز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراش بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمرکز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهرمز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهمدا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگیلا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگلستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکهبو بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرمان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرشا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرد بورس سرمایه گذاری هشدار
غبشهر بورس محصولات غذایی هشدار
فاما بورس محصولات فلزی هشدار
فمراد بورس فلزات اساسی هشدار
نکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
نبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
شپاکسا بورس شیمیایی هشدار
تکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
چدن بورس محصولات فلزی هشدار
کبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
انرژی1 بورس کمکی به نهادها هشدار
انرژی2 بورس کمکی به نهادها هشدار
ومهان بورس سرمایه گذاری هشدار
تکاردان بورس کمکی به نهادها هشدار
اکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
ومدیر بورس سرمایه گذاری هشدار
حتوکا بورس حمل ونقل هشدار
فولای فرابورس فلزات اساسی هشدار
کرومیت فرابورس کانه فلزی هشدار
شملی فرابورس شیمیایی هشدار
کرمان فرابورس انبوه سازی هشدار
وگستر فرابورس سرمایه گذاری هشدار
وگردش فرابورس بانک هشدار
کگهر فرابورس کانه فلزی هشدار
بگیلان فرابورس عرضه برق هشدار
شجم فرابورس شیمیایی هشدار
سمگا فرابورس هتل و رستوران هشدار
دی فرابورس بانک هشدار
صبا فرابورس سرمایه گذاری هشدار
آرمانی صندوق صندوق ها هشدار
آفرین صندوق صندوق ها هشدار
اتوآگاه صندوق صندوق ها هشدار
بمان صندوق صندوق ها هشدار
پارتین صندوق صندوق ها هشدار
خلیج صندوق صندوق ها هشدار
ماهور صندوق صندوق ها هشدار
دامون صندوق صندوق ها هشدار
پیشرفت صندوق صندوق ها هشدار
پویا صندوق صندوق ها هشدار
پیشگام صندوق صندوق ها هشدار
دیتا صندوق صندوق ها هشدار
ارغوان صندوق صندوق ها هشدار
اکسیر صندوق صندوق ها هشدار
کمان صندوق صندوق ها هشدار
آشناتک صندوق صندوق ها هشدار
استارز صندوق صندوق ها هشدار
نوآور صندوق صندوق ها هشدار
سپهر صندوق صندوق ها هشدار
فنابا صندوق صندوق ها هشدار
وامیر بازار پایه کانه فلزی هشدار
شسم بازار پایه شیمیایی هشدار
وآفر بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
دهدشت بازار پایه شیمیایی هشدار
غناب بازار پایه محصولات غذایی هشدار
فافزا بازار پایه فلزات اساسی هشدار
فاهواز بازار پایه فلزات اساسی هشدار
شمواد بازار پایه شیمیایی هشدار
کباده بازار پایه کانی غیرفلزی هشدار
کابگن بازار پایه کانی غیرفلزی هشدار
وگردش بازار پایه بانک هشدار
وثنو بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
وثوق بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
سخواف بازار پایه سیمان هشدار
بایکا بازار پایه دستگاه های برقی هشدار

بیشترین سرانه فروش حقیقی

نماد سرانه فروش سرانه خرید قیمت آخر حجم
بازرگام 744.5M 25.5M -1.8 30.1M
وسالت 590.5M 26.1M -0.4 51M
فنرژی 538.6M 639.6M -2 2.6M
شصفها 238.9M 13.4M -2 11.1K
وایرا 130.1M 36.7M -2.9 2.5M
لپیام 118.5M 204.7M 2.9 440.2K
ویسا 117.2M 43M -3 2.2M
کگاز 116.5M 31.2M -2.1 3M
حگهر 116.3M 49.4M 2.4 19.9M
کقزوی 99.4M 28.5M -3 1.8M
قشرین 90.4M 22M -3 777.1K
پلوله 90.3M 28.7M -2.9 536.7K
خودکفا 89.5M 102.9M -0.1 85.5M
هرمز 89M 11.8M -4 13M
خفناور 88M 17.6M -3 17.9K
شلیا 84.3M 31M -2.9 9.1M
کمینا 81M 98.7M 0.9 3.3M
حشکوه 79M 29.4M -3 7.8M
سدبیر 78.7M 30.4M -3.8 6.2M
وصندوق 75.3M 30.7M -0.7 6.4M
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده