فیلترهای بورس

معاملات فرابورس از 12.30 تا 13 و نمادهای متوقف و تعلیق شده

اطلاعات بازار (تومان)

# تعداد سرانه خرید حقیقی(میانگین) سرانه خرید حقیقی(وزنی) سرانه فروش حقیقی(میانگین) سرانه فروش حقیقی(وزنی) سرانه خرید حقوقی(وزنی) سرانه فروش حقوقی(وزنی) تعداد خریدار حقیقی تعداد فروشنده حقیقی تعداد خریدار حقوقی تعداد فروشنده حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
معاملات خرد 725 21M 22.7M 21.1M 18.8M 669.5M 579.7M 174,841 226,417 1,733 1,505 4T 4.3T 1.2T 872.5B
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

پایش بازار دوره ای (تومان)

دوره ماه ارزش معاملات خرد ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت ورود پول معاملات خرد ورود پول صندوق درآمد ثابت ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
1 197.2T 37T -5.7T -2.1T 156.7T 162.3T 40.4T 34.7T
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نماد بسته و نمادهای منفی فردا

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
انرژی1 34,550 -7 0
خکاوه 18,580 -5 -0.15
غالبر 29,200 -0.9 3.16
آباد 33,580 -2 2.07
غدیس 21,000 -0.8 3.21
سپ 15,930 -4.7 -0.72
فکمند 44,300 -3 0
پشاهن 64,000 -3 0
خبنیان 10,510 -3 0
تپولا 18,350 -3 -0.05
فبستم 12,800 -3 -0.08
تمحرکه 7,450 -3 -0.13
وسین 2,124 -3 -0.14
بایکا 15,790 -3 -0.12
فجوش 2,293 -3 -0.13
فسا 893 -2.9 -0.11
کایتا 34,600 -3 -0.14
تشتاد 5,590 -3 -0.17
دجابر 12,860 -1 1.77
ولقمان 4,398 -3 -0.22
تابا 22,950 -3 -0.21
نتوس 8,540 -3 -0.23
گنگین 35,850 -2.7 0
فخاس 10,480 -3.3 -0.65
پیزد 12,510 -4.9 -2.28
گکیش 20,300 -2.9 -0.24
بهیر 8,620 -2.9 -0.34
سخزر 26,730 -2.6 -0.04
وثوق 22,050 -2.9 -0.44
وسالت 56,400 -2.9 -0.52

نمادهای متوقف (118)

نماد بازار گروه افزودن به هشدار
وتوشه بورس ماشین آلات هشدار
مرقام بورس رایانه هشدار
نکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
نبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
وسصفا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسزنجان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسرضوی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخوز بورس سرمایه گذاری هشدار
دسینا بورس دارویی هشدار
وسخراش بورس سرمایه گذاری هشدار
وسفارس بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهمدا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهرمز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمرکز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمازن بورس سرمایه گذاری هشدار
وسلرستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسقم بورس سرمایه گذاری هشدار
رتکو بورس فنی و مهندسی هشدار
وساربیل بورس سرمایه گذاری هشدار
وساشرقی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراج بورس سرمایه گذاری هشدار
وسبوشهر بورس سرمایه گذاری هشدار
وساغربی بورس سرمایه گذاری هشدار
شیراز بورس شیمیایی هشدار
فسبزوار بورس فلزات اساسی هشدار
فسپا بورس فلزات اساسی هشدار
شکلر بورس شیمیایی هشدار
فاراک بورس محصولات فلزی هشدار
غمارگ بورس محصولات غذایی هشدار
لخزر بورس ماشین آلات هشدار
فپنتا بورس فلزات اساسی هشدار
قلرست بورس قند و شکر هشدار
قرن بورس شیمیایی هشدار
شنفت بورس نفتی هشدار
پکویر بورس لاستیک هشدار
ثامان بورس انبوه سازی هشدار
تنوین بورس کمکی به نهادها هشدار
اسیاتک بورس اطلاعات و ارتباطات هشدار
پدرخش بورس لاستیک هشدار
تکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
کهمدا بورس کانی غیرفلزی هشدار
آسیا بورس بیمه هشدار
بشهاب بورس دستگاه های برقی هشدار
کسرام بورس کانی غیرفلزی هشدار
خزامیا بورس خودرو هشدار
وسینا بورس بانک هشدار
وسیلام بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکهبو بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرمان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرشا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرد بورس سرمایه گذاری هشدار
خپارس بورس خودرو هشدار
وسگلستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیزد بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگیلا بورس سرمایه گذاری هشدار
خمحرکه بورس خودرو هشدار
ولیز بورس سایر واسطه گری هشدار
ثفارس بورس انبوه سازی هشدار
وپخش بورس دارویی هشدار
وملی بورس دباغي و چرم هشدار
میهن فرابورس بیمه هشدار
کیمیا فرابورس فلزات اساسی هشدار
آواپارس فرابورس بیمه هشدار
تکیمیا فرابورس کمکی به نهادها هشدار
فگستر فرابورس فلزات اساسی هشدار
فغدیر فرابورس فلزات اساسی هشدار
فروی فرابورس فلزات اساسی هشدار
شبصیر فرابورس شیمیایی هشدار
زدشت فرابورس زراعت هشدار
رافزا فرابورس رایانه هشدار
بهپاک فرابورس محصولات غذایی هشدار
غگلستا فرابورس محصولات غذایی هشدار
ویسرو صندوق صندوق ها هشدار
پیشرفت صندوق صندوق ها هشدار
پویا صندوق صندوق ها هشدار
پیشگام صندوق صندوق ها هشدار
پارتین صندوق صندوق ها هشدار
اکسیر صندوق صندوق ها هشدار
دیتا صندوق صندوق ها هشدار
سپهر صندوق صندوق ها هشدار
فنابا صندوق صندوق ها هشدار
پایا صندوق صندوق ها هشدار
دیبا صندوق صندوق ها هشدار
رابین صندوق صندوق ها هشدار
اعتبار صندوق صندوق ها هشدار
آرمانی صندوق صندوق ها هشدار
کمان صندوق صندوق ها هشدار
نوآور صندوق صندوق ها هشدار
آشناتک صندوق صندوق ها هشدار
سورین صندوق صندوق ها هشدار
کمینا بازار پایه کانی غیرفلزی هشدار
آواپارس بازار پایه بیمه هشدار
کابگن بازار پایه کانی غیرفلزی هشدار
آینده بازار پایه زراعت هشدار
رفاه بازار پایه خرده فروشی هشدار
پلوله بازار پایه لاستیک هشدار
قیستو بازار پایه قند و شکر هشدار
شتهران بازار پایه دارویی هشدار
غیوان بازار پایه محصولات غذایی هشدار
وآیند بازار پایه بانک هشدار
وآتوس بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
سخواف بازار پایه سیمان هشدار
نبروج بازار پایه منسوجات هشدار
فن آوا بازار پایه رایانه هشدار
شستان بازار پایه شیمیایی هشدار
شسم بازار پایه شیمیایی هشدار
حگردش بازار پایه حمل ونقل هشدار
وگردش بازار پایه بانک هشدار
ثزاگرس بازار پایه انبوه سازی هشدار
ثعتما بازار پایه انبوه سازی هشدار
ثنام بازار پایه انبوه سازی هشدار
زنجان بازار پایه شیمیایی هشدار
کیا کوچک و متوسط محصولات فلزی هشدار
غگز کوچک و متوسط محصولات غذایی هشدار
شگامرن کوچک و متوسط شیمیایی هشدار
فماک کوچک و متوسط فلزات اساسی هشدار
غنیلی کوچک و متوسط محصولات غذایی هشدار

بیشترین سرانه فروش حقیقی

نماد سرانه فروش سرانه خرید قیمت آخر حجم
خکاوه 259.6M 33.9M -5 838.2K
فلات 212.2M 96.5M -2.8 388K
سهگمت 132.5M 113.6M 1 1.4M
نتوس 126.4M 42.1M -3 148K
دشیری 122.1M 14.9M -3 91.1K
وسالت 92.5M 29.2M -2.9 4.5M
لخانه 91.7M 26.7M -2.8 2.7M
واحیا 87.4M 32.8M -1.8 7.9M
شساخت 84.1M 71M 1.6 1M
وزمین 79.9M 23M -2 6.3M
داسوه 79.6M 41.7M 1.6 3M
وصندوق 76.4M 5.9M -0.5 2.1M
غدیس 75.1M 45.4M -0.8 31M
وسین 74.5M 10.6M -3 350.9K
پخش 73.9M 72.7M 11.8 2M
خبنیان 71.6M 10.2M -3 68.1K
ودانا 70.2M 7.3M -1.9 1.3M
شمواد 68.4M 29.4M -3 340.1K
وارس 64.8M 41.6M -1.4 838K
وخاور 64.2M 57.1M -1.4 35.4M

معاملات فرابورس از 12 تا 12.30

تغییرات در نیم ساعت انتهای بازار فرابورس
# کل نیم ساعت پایانی
تعداد نماد 326 326
ارزش معاملات 1.8T 374.6B
حجم معاملات 3.8B 857.7M
تعداد معاملات 224.5K 42.4K
ورود پول حقیقی 126.2B 41.4B
تعداد نماد مثبت 146 -8
تعداد نماد منفی 180 8
تعداد صف خرید 71 10
تعداد صف فروش 53 1
ارزش صف خرید 291.6B -60B
ارزش صف فروش 377B -33.8B

معاملات فرابورس از 12 تا 12.30

نماد ارزش معاملات حجم معاملات تعداد معاملات ورود پول
حآفرین 50.5B 122.9M 1947 41.4B
گدنا 32.1B 35.1M 2652 629.9M
کرمان 13.1B 105.5M 1927 -6.8B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده