فیلترهای بورس

اطلاعات بازار - پایش بازار دوره ای - چشم بازار - واچ لیست نوسانی روزانه - نمادهای متوقف - سهم های منفی احتمالی فردا - بیشترین سرانه فروش حقیقی

اطلاعات بازار (تومان)

# تعداد سرانه خرید حقیقی(میانگین) سرانه خرید حقیقی(وزنی) سرانه فروش حقیقی(میانگین) سرانه فروش حقیقی(وزنی) سرانه خرید حقوقی(وزنی) سرانه فروش حقوقی(وزنی) تعداد خریدار حقیقی تعداد فروشنده حقیقی تعداد خریدار حقوقی تعداد فروشنده حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
معاملات خرد 797 18.3M 23M 34M 36.2M 1.1B 1.1B 158,629 110,424 1,643 1,369 3.7T 4T 1.8T 1.4T
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

پایش بازار دوره ای (تومان)

دوره ماه ارزش معاملات خرد ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت ورود پول معاملات خرد ورود پول صندوق درآمد ثابت ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
1 98T 96.1T -1.4T 2.7T 75.8T 77.1T 22.1T 20.7T
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نماد بسته و نمادهای منفی فردا

چشم بازار

نماد قیمت آخر قیمت پایانی قدرت سرانه خرید حقیقی حجم مشکوک ماه حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی خالص خرید حقوقی درصد خالص خرید حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش معاملات ورود پول حجم معاملات
فولاد -3.78 -3.59 0.2 12.3M 2 86.4M 175.9M 87.8M 88.1M 34% 41.7B 85B 126.9B -42.6B 262.3M
فملی -2.66 -3.36 0.3 12M 1 30.5M 46.1M 13.3M 32.8M 43% 21.2B 32B 52.9B -22.6B 76.6M
خودرو -2.47 -4.49 0.5 26.5M 1 157M 51.6M 14.8M 36.8M 18% 44B 14.4B 57.2B -10.1B 208.5M
وبملت -3.83 -4.01 0.5 18M 1.1 146.2M 79.4M 42.7M 36.7M 16% 31.6B 17.2B 48.6B -7.9B 225.6M
شپنا -4.9 -2 0.2 2.7M 0.2 7.4M 5M 0 5M 40% 3.9B 2.6B 6.6B -2.7B 12.3M
خساپا -1.44 -4.15 0.7 35.3M 1.6 158.6M 28.6M 21.9M 6.7M 4% 38B 6.9B 43.7B -1.6B 187.2M
وتجارت -3.82 -4.36 0.4 13.5M 1.3 103.1M 53.1M 45M 8.1M 5% 12.7B 6.6B 19.2B -1B 156.2M
فارس -4.78 -4.64 0.3 6.8M 2.5 6.2M 10.2M 9.7M 564.8K 3% 4.3B 7.1B 11.5B -394.2M 16.4M
خگستر -4.27 -5.91 0.5 24M 1.5 116.9M 517.9K 546.1K -28.3K 0% 47.9B 212.3M 47.3B 11.4M 117.4M
شستا -4 -4.65 0.5 10.9M 1 228.8M 67.2M 69.3M -2.1M -1% 23.6B 6.9B 30.4B 213.4M 296M
وبصادر -4.67 -4.38 0.5 10.7M 1.3 45.7M 27.5M 30.8M -3.2M -4% 7.6B 4.6B 12.3B 541.4M 73.2M

واچ لیست نوسانی امروز

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نماد بسته و نمادهای منفی فردا

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
ضهای5000 249 -16.7 0
ساراب 32,220 -6 -0.18
سهرمز 25,210 -6 -0.86
سکارون 4,466 -5 -0.06
دامین 9,860 -7 -2.17
فخاس 4,418 -5 -0.22
دارو 18,360 -6.1 -1.38
فبیرا 2,360 -4.7 0
آینده 7,080 -4.7 0
وامین 9,510 -5 -0.3
پاکشو 5,570 -5 -0.34
افق 17,030 -5 -0.39
پاسا 14,010 -5.9 -1.34
ما 3,094 -4.8 -0.34
وآفری 2,818 -4.8 -0.44
ضملت5005 90 -4.3 0
وپخش 15,670 -5 -0.73
خراسان 121,030 -5 -0.78
دسینا 15,030 -6.9 -2.79
کیمیاتک 11,140 -5.8 -1.69
شتولی 15,890 -4 0
کیا 9,490 -4.5 -0.6
تیپیکو 26,110 -4.5 -0.55
ضملت5000 575 -17.6 -13.75
مارون 142,700 -5 -1.2
امید 3,300 -3.9 -0.09
سیدکو 22,000 -4 -0.22
دکیمی 24,930 -4.9 -1.18
شکف 22,250 -3.9 -0.22
شخارک 51,600 -5 -1.33

نمادهای متوقف (114)

نماد بازار گروه افزودن به هشدار
وسقم بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراج بورس سرمایه گذاری هشدار
وسبوشهر بورس سرمایه گذاری هشدار
سفار بورس سیمان هشدار
وساغربی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسفارس بورس سرمایه گذاری هشدار
وسصفا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسزنجان بورس سرمایه گذاری هشدار
سخاش بورس سیمان هشدار
وسرضوی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخوز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراش بورس سرمایه گذاری هشدار
سیلام بورس سیمان هشدار
وساشرقی بورس سرمایه گذاری هشدار
وساربیل بورس سرمایه گذاری هشدار
سپ بورس رایانه هشدار
وسلرستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وملی بورس دباغي و چرم هشدار
ولکار بورس سایر واسطه گری هشدار
دسبحان بورس دارویی هشدار
دشیمی بورس دارویی هشدار
دفرا بورس دارویی هشدار
وسکرد بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهمدا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهرمز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمرکز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرشا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیلام بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیزد بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگیلا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگلستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکهبو بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرمان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمازن بورس سرمایه گذاری هشدار
غگرجی بورس محصولات غذایی هشدار
فپنتا بورس فلزات اساسی هشدار
وامید بورس چند رشته صنعتی هشدار
واعتبار بورس سرمایه گذاری هشدار
شغدیر بورس شیمیایی هشدار
شراز بورس نفتی هشدار
شاملا بورس شیمیایی هشدار
شبریز بورس نفتی هشدار
شبندر بورس نفتی هشدار
شتران بورس نفتی هشدار
ملت بورس بیمه هشدار
مداران بورس رایانه هشدار
نکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
نبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
تکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
کمنگنز بورس کانه فلزی هشدار
کبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
کدما بورس کانه فلزی هشدار
ثبهساز بورس انبوه سازی هشدار
انرژی1 بورس کمکی به نهادها هشدار
انرژی2 بورس کمکی به نهادها هشدار
آپ بورس رایانه هشدار
اکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
کگاز بورس کانی غیرفلزی هشدار
خفنر بورس خودرو هشدار
دتماد بورس دارویی هشدار
پردیس بورس سرمایه گذاری هشدار
وگردش فرابورس بانک هشدار
غمایه فرابورس محصولات غذایی هشدار
انتخاب فرابورس ماشین آلات هشدار
مادیرا فرابورس کامپیوتری هشدار
توریل فرابورس حمل ونقل هشدار
بکهنوج فرابورس عرضه برق هشدار
زماهان فرابورس زراعت هشدار
زملارد فرابورس زراعت هشدار
ساوه فرابورس سیمان هشدار
شاوان فرابورس نفتی هشدار
حپارسا فرابورس حمل ونقل هشدار
غپآذر فرابورس محصولات غذایی هشدار
کمان صندوق صندوق ها هشدار
دیتا صندوق صندوق ها هشدار
ثروت صندوق صندوق ها هشدار
پیشرفت صندوق صندوق ها هشدار
پیشگام صندوق صندوق ها هشدار
آشناتک صندوق صندوق ها هشدار
ثروت ساز صندوق صندوق ها هشدار
همگام صندوق صندوق ها هشدار
مالک آتیه صندوق صندوق ها هشدار
آرمانی صندوق صندوق ها هشدار
ارغوان صندوق صندوق ها هشدار
استارز صندوق صندوق ها هشدار
نوآور صندوق صندوق ها هشدار
ونچر صندوق صندوق ها هشدار
ویسرو صندوق صندوق ها هشدار
فنابا صندوق صندوق ها هشدار
پارتین صندوق صندوق ها هشدار
شزنگ بازار پایه نفتی هشدار
وآفر بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
آواپارس بازار پایه بیمه هشدار
وتوسکا بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
بازرگام بازار پایه اطلاعات و ارتباطات هشدار
بتهران بازار پایه بیمه هشدار
وجامی بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
غیوان بازار پایه محصولات غذایی هشدار
فلات بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
مرقام بازار پایه رایانه هشدار
فکمند بازار پایه محصولات فلزی هشدار
شپلی بازار پایه شیمیایی هشدار
تکنار بازار پایه کانه فلزی هشدار
تفیرو بازار پایه ماشین آلات هشدار
خفولا بازار پایه فنی و مهندسی هشدار
خصدرا بازار پایه پیمانکاری هشدار
کایتا بازار پایه کانی غیرفلزی هشدار
ممسنی بازار پایه شیمیایی هشدار
کازرو بازار پایه شیمیایی هشدار
تکیمیا بازار پایه کمکی به نهادها هشدار
ولراز بازار پایه سایر واسطه گری هشدار
گشان بازار پایه هتل و رستوران هشدار
گنگین بازار پایه هتل و رستوران هشدار

بیشترین سرانه فروش حقیقی

نماد سرانه فروش سرانه خرید قیمت آخر حجم
زاگرس 1.7B 52.3M -5 822.2K
شلرد 272.9M 15M -3 874.6K
شملی 244.7M 9.7M -5 1.2M
شگویا 241.1M 7M -5 2.7M
سفارس 234.9M 27.1M -7 5.4M
شصدف 232.3M 7.9M -7 308.5K
غفارس 179.4M 8.5M -5 146.2K
خزر 172.2M 35.9M -6 13.9M
بزاگرس 150.9M 9.9M -4.9 2.5M
دکپسول 141.4M 11.4M -3.8 1.2M
فافق 140.5M 48.1M -2.9 9.9M
غگز 130.8M 7M -0.9 1.2M
زگلدشت 128.8M 21.6M -7 2.9M
شپارس 126.8M 7.1M -5 3.3M
سغرب 126.2M 9.3M -7 421.4K
ثفارس 111.5M 82.1M -7 15.4M
خکاوه 110M 55.8M -1.2 6.4M
ومشان 104.9M 13.2M -2.9 365.6K
ثزاگرس 103M 58.5M 5 249.4K
زکوثر 91.1M 17.4M -3.9 6.2M
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده