فیلترهای بورس

معاملات فرابورس از 12.30 تا 13 و نمادهای متوقف و تعلیق شده

اطلاعات بازار (تومان)

# تعداد سرانه خرید حقیقی(میانگین) سرانه خرید حقیقی(وزنی) سرانه فروش حقیقی(میانگین) سرانه فروش حقیقی(وزنی) سرانه خرید حقوقی(وزنی) سرانه فروش حقوقی(وزنی) تعداد خریدار حقیقی تعداد فروشنده حقیقی تعداد خریدار حقوقی تعداد فروشنده حقوقی ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
معاملات خرد 714 21.8M 26.2M 16.9M 18.1M 205M 223.8M 36,338 51,605 394 450 1T 0.9T 80.8B 100.7B
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

پایش بازار دوره ای (تومان)

دوره ماه ارزش معاملات خرد ارزش معاملات صندوق درآمد ثابت ورود پول معاملات خرد ورود پول صندوق درآمد ثابت ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش خرید حقوقی ارزش فروش حقوقی
1 281.8T 42.9T -16.7T -1.3T 215.1T 231.7T 66T 49.5T
موارد بیشتر ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

نماد بسته و نمادهای منفی فردا

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
ثتوسا 25,950 -5 -0.18
فن آوا 6,270 -3.8 0
رفاه 356,050 -3 -0.01
حشکوه 7,130 -2.9 0
لپیام 46,000 -3 -0.11
شلیا 59,850 -2.9 -0.08
غشوکو 14,070 -2.9 -0.07
وامین 14,060 -3 -0.14
سباقر 22,400 -2.8 0
پرداخت 12,410 -2.8 0
آرمان 6,620 -2.8 0
لوتوس 3,930 -2.7 -0.07
تاتمس 136,300 -3 -0.64
حتوکا 4,388 -3.1 -0.82
دشیری 128,000 -2.3 0
سجام 2,922 -2.5 -0.23
وشهر 12,000 -2.2 0
سبجنو 49,810 -3.3 -1.11
غبهنوش 78,330 -2.6 -0.48
خلیبل 39,650 -2.9 -0.86
شخارک 64,010 -2.4 -0.29
نتوس 10,070 -2 0
وسرمد 2,022 -2.1 -0.05
شاملا 21,100 -2.2 -0.19
قشرین 10,050 -2.3 -0.39
کهرام 50,900 -1.9 0
فرود 5,680 -1.9 0
حپارسا 70,600 -4.7 -2.83
بتک 281,900 -1.8 -0.02
دقاضی 22,100 -1.8 0

نمادهای متوقف (147)

نماد بازار گروه افزودن به هشدار
وتوس بورس انبوه سازی هشدار
ساربیل بورس سیمان هشدار
سقاین بورس سیمان هشدار
های وب بورس اطلاعات و ارتباطات هشدار
نکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
وسیلام بورس سرمایه گذاری هشدار
دسبحا بورس دارویی هشدار
دسبحان بورس دارویی هشدار
دسینا بورس دارویی هشدار
دشیمی بورس دارویی هشدار
دفارا بورس دارویی هشدار
دلر بورس دارویی هشدار
وسکرد بورس سرمایه گذاری هشدار
وسیستا بورس سرمایه گذاری هشدار
دتماد بورس دارویی هشدار
وسیزد بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگیلا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسگلستا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکهبو بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرمان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسکرشا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهمدا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسهرمز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسصفا بورس سرمایه گذاری هشدار
وسزنجان بورس سرمایه گذاری هشدار
وسرضوی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخوز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراش بورس سرمایه گذاری هشدار
وسخراج بورس سرمایه گذاری هشدار
وسبوشهر بورس سرمایه گذاری هشدار
وساغربی بورس سرمایه گذاری هشدار
وساشرقی بورس سرمایه گذاری هشدار
وسفارس بورس سرمایه گذاری هشدار
وسقم بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمرکز بورس سرمایه گذاری هشدار
وسمازن بورس سرمایه گذاری هشدار
دیران بورس دارویی هشدار
وسلرستا بورس سرمایه گذاری هشدار
رتکو بورس فنی و مهندسی هشدار
وساربیل بورس سرمایه گذاری هشدار
غشان بورس محصولات غذایی هشدار
غاذر بورس محصولات غذایی هشدار
شکربن بورس شیمیایی هشدار
غمارگ بورس محصولات غذایی هشدار
فسازان بورس فلزات اساسی هشدار
غچین بورس محصولات غذایی هشدار
مرقام بورس رایانه هشدار
نبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
میدکو بورس فلزات اساسی هشدار
سیدکو بورس سیمان هشدار
کبورس بورس کمکی به نهادها هشدار
کدما بورس کانه فلزی هشدار
بکاب بورس دستگاه های برقی هشدار
بکام بورس دستگاه های برقی هشدار
چکارن بورس محصولات کاغذی هشدار
تکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
چکاوه بورس محصولات کاغذی هشدار
ثاخت بورس انبوه سازی هشدار
البرز بورس بیمه هشدار
انرژی1 بورس کمکی به نهادها هشدار
انرژی2 بورس کمکی به نهادها هشدار
کپشیر بورس کانی غیرفلزی هشدار
بسویچ بورس دستگاه های برقی هشدار
کسعدی بورس کاشی و سرامیک هشدار
اکالا بورس کمکی به نهادها هشدار
خراسان بورس شیمیایی هشدار
خشرق بورس خودرو هشدار
خمهر بورس خودرو هشدار
خمحرکه بورس خودرو هشدار
دالبر بورس دارویی هشدار
پارسیان بورس بیمه هشدار
حفارس بورس حمل ونقل هشدار
وپاسار بورس بانک هشدار
ولبهمن فرابورس سایر واسطه گری هشدار
گکوثر فرابورس هتل و رستوران هشدار
آریان فرابورس واسطه گری مالی هشدار
زفجر فرابورس زراعت هشدار
فجهان فرابورس فلزات اساسی هشدار
تکیمیا فرابورس کمکی به نهادها هشدار
کیمیا فرابورس فلزات اساسی هشدار
ومهان فرابورس سرمایه گذاری هشدار
میهن فرابورس بیمه هشدار
ومعلم فرابورس بیمه هشدار
زملارد فرابورس زراعت هشدار
زقیام فرابورس زراعت هشدار
غگلستا فرابورس محصولات غذایی هشدار
حسینا فرابورس حمل ونقل هشدار
ثباغ فرابورس انبوه سازی هشدار
خدیزل فرابورس خودرو هشدار
دتولید فرابورس دارویی هشدار
دتوزیع فرابورس دارویی هشدار
صبا فرابورس سرمایه گذاری هشدار
کمان صندوق صندوق ها هشدار
فنابا صندوق صندوق ها هشدار
ارغوان صندوق صندوق ها هشدار
آشناتک صندوق صندوق ها هشدار
پارتین صندوق صندوق ها هشدار
شتاب صندوق صندوق ها هشدار
پویا صندوق صندوق ها هشدار
آکام صندوق صندوق ها هشدار
پیشگام صندوق صندوق ها هشدار
ویسرو صندوق صندوق ها هشدار
آرمانی صندوق صندوق ها هشدار
پیشرفت صندوق صندوق ها هشدار
اکسیر صندوق صندوق ها هشدار
دیتا صندوق صندوق ها هشدار
سپهر صندوق صندوق ها هشدار
نوآور صندوق صندوق ها هشدار
ممسنی بازار پایه شیمیایی هشدار
کصدف بازار پایه کاشی و سرامیک هشدار
تشتاد بازار پایه خودرو هشدار
استقلال بازار پایه فرهنگی و ورزشی هشدار
اتکاسا بازار پایه بیمه هشدار
کاریز بازار پایه بیمه هشدار
پرسپولیس بازار پایه فرهنگی و ورزشی هشدار
شتولی بازار پایه شیمیایی هشدار
شرنگی بازار پایه شیمیایی هشدار
وآیند بازار پایه بانک هشدار
وآفری بازار پایه بیمه هشدار
سفاسی بازار پایه کانی غیرفلزی هشدار
وآتوس بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
غیوان بازار پایه محصولات غذایی هشدار
فافزا بازار پایه فلزات اساسی هشدار
فجوش بازار پایه محصولات فلزی هشدار
فالوم بازار پایه فلزات اساسی هشدار
شستان بازار پایه شیمیایی هشدار
شکف بازار پایه شیمیایی هشدار
خاور بازار پایه خودرو هشدار
خعمرا بازار پایه خودرو هشدار
خفناور بازار پایه خودرو هشدار
ولقمان بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
وسدید بازار پایه فلزات اساسی هشدار
وسالت بازار پایه بانک هشدار
وسنا بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
وشمال بازار پایه سرمایه گذاری هشدار
خکرمان بازار پایه خودرو هشدار
نفیس بورس کالا صندوق ها هشدار
زر بورس کالا صندوق ها هشدار
زرفام بورس کالا صندوق ها هشدار
ناب بورس کالا صندوق ها هشدار
گوهر بورس کالا صندوق ها هشدار
مثقال بورس کالا صندوق ها هشدار
عیار بورس کالا صندوق ها هشدار
کهربا بورس کالا صندوق ها هشدار
گنج بورس کالا صندوق ها هشدار
طلا بورس کالا صندوق ها هشدار
آلتون بورس کالا صندوق ها هشدار

بیشترین سرانه فروش حقیقی

نماد سرانه فروش سرانه خرید قیمت آخر حجم
ولتجار 255.6M 143.1M 3 14.5M
کورز 243M 54M 2.9 509.5K
سبجنو 187M 28.7M -3.3 78.4K
قیستو 177.3M 177.3M 2.9 898.4K
گشان 156.4M 20.7M -3 257.2K
سصفها 150M 19.2M -5 289.6K
دفرا 117.5M 94.8M 5 0.9M
فلات 109.1M 77.5M 3 516.4K
تاتمس 102.2M 0 -3 30K
لازما 100.9M 125.9M -1.9 2.7M
خفولا 98.9M 166.6M 2.9 1.3M
لخانه 97.9M 55.4M 2.7 512.3K
فافق 93.4M 91M 1.4 373.5K
شپترو 84.7M 36.1M -3 24M
غگل 80.8M 22.3M 1.7 30.6M
بپاس 80.7M 5.3M 1.4 1.3M
وثوق 76.3M 71.2M -0.8 2.7M
شرانل 75.1M 79.2M 0.1 49.5K
وحافظ 70.8M 66.8M 2 1.9M
وبرق 70.6M 435M 3 1.2M

معاملات فرابورس از 12 تا 12.30

تغییرات در نیم ساعت انتهای بازار فرابورس
# کل نیم ساعت پایانی
بعد از ساعت 12:00

معاملات فرابورس از 12 تا 12.30

نماد ارزش معاملات حجم معاملات تعداد معاملات ورود پول
بعد از ساعت 12:00
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده