نمودار جریانات نقدینگی با میانگین متحرک

نمودار ارزش معاملات خرد با نمودار میانگین متحرک 10 و 22 روزه و نمودار ورود پول حقیقی به معاملات خرد با نمودار میانگین متحرک 10 و 22 روزه و نمودار ارزش خرید حقیقی با نمودار میانگین متحرک 10 و 22 روزه و نمودار ارزش خرید حقوقی با نمودار میانگین متحرک 10 و 22 روزه
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد