اندیکاتورها

محاسبات مقادیر اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده (SMA) و اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA), اندیکاتور (Relative Strength Index) RSI و اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی (Money Flow Index) MFI و (Average Directional Movement Index) ADX و (Average True Range) ATR و (Commodity Channel Index) CCI و Stochastic و اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band و اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence/Divergence) MACD و اندیکاتور AO (Awesome Oscillator) و اندیکاتور CRSI (ConnorsRSI) و اندیکاتور اندیکاتور Williams %R و اندیکاتور سوپر ترند SuperTrend
نمادهایی که با رنگ قرمز متمایز شده اند ممکن است در برخی از اندیکاتورها بدلیل محاسبات قیمت تعدیل نشده درصدی خطا متناسب با تاریخ تعدیل و درصد تعدیل داشته باشند که در اندیکاتور مربوطه با رنگ قرمز مشخص شده اند
جهت نمایش نمادهای بیش از 3 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# نماد لینک قیمت SMA EMA RSI(14) CRSI MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Super Trend Stochastic Bollinger MACD
1 ولتجارح
0
1,066
0 0 23 0 16 0 89 0 0 -111
0
0
4
10
2,022
1,770
1,517
0
0
0
2 اوج
2.96
9,689
10,599 10,344 24 58 31 5 357 -489 -92 -10
1,071
-1,071
8
4
10,699
9,995
9,292
-304
-278
-25
3 پکرمان
4.94
14,030
15,871 14,925 28 75 16 39 647 -2,522 -84 -85
1,941
-1,941
16
9
17,200
14,271
11,341
-937
-793
-143