نمودار روند صنایع

نمودار لحظه ای روند صنایع و گروه های بورس و فرابورس نمایش لحظه ای تعداد نمادهایی که قیمت آخرین بالاتر از پایانی معامله می شوند و تعداد نماد در هر صنعت که قیمت آخرین آنها پایینتر از قیمت پایانی معامله می شوند.