تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس

تابلو معاملات حق تقدم بورس و فرابورس, محاسبه لحظه ای اختلاف قیمت سهم با حق تقدم با احتساب پرداخت مبلغ صد تومان به ازای هر حق تقدم و همچنین محاسبه حجم و ارزش معاملات و ورود و خروج پول حقیقی به حق تقدم ها و مهلت استفاده و پایان حق تقدم و تعداد روزهای باقی مانده و همچنین قدرت خریدار حقیقی و بازده حق تقدم ها

# نماد لینک قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و آخرین قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود خرید) درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته حجم تقاضا حجم عرضه بازده 7روزه بازده 14روزه بازده 1ماهه حجم معاملات ارزش معاملات روز باقیمانده مهلت استفاده
1 تاپیکوح -0.36
1.45
8,380
0.85
8,330
0.6
0.41
9,740
4% 3.04 1,262 11 0.6 1.2 10,000 1,886 -8 -9 -8 3,004,533 2,503 0
2 کاسپینح -0.17
-0.09
9,560
0.18
9,586
-0.27
0
11,540
9% 2 100 2 0.3 0.6 38,747 526 -1 -3 3 222,758 214 25 1401/07/30
3 فجهانح 4.09
-6.94
1,502
-6.94
1,502
0
-0.34
2,654
6% 11.85 42 0 117.4 18689.3 612,703 0 -7 -6 -6 537,299,720 80,703 0 1401/04/03
4 دبالکح -1.80
0.56
3,401
-0.47
3,366
1.03
-0.11
4,653
6% 6.15 -12 3 0.7 0.5 26,491 28,272 -9 -11 -13 988,058 333 12 1401/07/17
5 پردیسح -2.25
0.60
1,341
0.38
1,338
0.22
-0.16
2,469
5% 5.14 0 3 1.2 1.8 7,634 2,285 -3 -6 -10 3,586,811 480 16 1401/07/21
6 سارومح -3.08
-5.38
24,600
-5.27
24,630
-0.11
-0.25
27,410
7% 2.44 1,131 0 1.3 9.3 0 0 -9 -9 -9 479,207 1,180 0 1401/04/14
7 ومللح 0.00
0.95
1,170
0.86
1,169
0.09
4.06
2,357
9% 3.2 -40 1.1 0.6 0.9 20,000 75,488 -6 -10 -9 3,985,261 466 0 1401/06/19
8 میدکوح -100.00
-4.04
14,000
0.00
14,590
-4.04
-0.23
17,060
14% 0 0 0 0 0 1,002,695 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1400/07/07
9 دقاضیح -1.14
0.18
11,390
0.00
11,370
0.18
-0.07
13,600
10% 4.27 0 1.8 0.5 1.7 200 1,000 -3 -1 4 141,662 161 16 1401/07/21
10 ولتجارح 0.09
0.09
1,066
0.09
1,066
0
-0.15
2,691
30% 0 1,162 0 2.9 3.8 243,797 0 -11 -27 -38 17,900,000 1,908 0 1400/07/15
11 والبرح -0.56
2.64
2,920
0.53
2,860
2.11
0.17
4,096
4% 3.22 -209 3 0.4 0.3 3,460 8,757 0 1 2 1,044,288 299 0 1400/06/10
12 خمهرح 0.00
6.09
610
4.87
603
1.22
2.57
1,794
11% 9.91 1,030 0 0.6 0.4 60,000 1,710,683 14 23 -9 18,289,317 1,102 0 1400/10/04
13 اتکامح -2.39
0.55
2,019
-0.50
1,998
1.05
-0.56
3,175
5% 3.98 -29 2 0.2 0.1 5,000 41,247 0 0 7 299,781 60 23 1401/07/28
14 فن آواح 2.78
-0.93
3,210
-0.62
3,220
-0.31
-0.66
5,990
42% 3.74 5,538 0 10.6 2.9 2,000 0 -11 -18 -18 21,800,000 7,021 0 1400/12/25
15 صباح 5.00
2.87
2,080
-1.48
1,992
4.35
-0.5
3,189
4% 7.22 37,624 0 7.3 5.9 295,000 4,453,276 -15 -26 -26 220,666,125 43,960 0 1401/04/02