پول های درشت و خرید و فروش های میلیاردی حقیقی

پول های درشت و خرید و فروش های میلیاردی حقیقی و خرید های گروهی و فروش های گروهی حقیقی های بورس ایران

خرید و فروش های درشت و گروهی

خریدهای سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان

فروش های سنگین و میلیاردی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان

خریدهای گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین خرید برآیند کل زمان

فروش های گروهی

نماد قیمت نفرات میانگین فروش برآیند کل زمان