پیش گشایش بازار بورس

فیلترهای پیش گشایش بازار بورس تهران و نمایش نمادهای صف خرید و صف فروش و نمودارهای ارزش صف های خرید و فروش و نمودار روند تعداد نمادهای مثبت و منفی پیشگشایش و نمایش تعداد نماد در محدوده قیمتی پیش گشایش و فیلترهای بیشترین ارزش تقاضا در رنج منفی پیش گشایش و بیشترین ارزش تقاضا در رنج مثبت پیش گشایش

صف های خرید و فروش پیش گشایش

صف های خرید پیش گشایش (18) عدد

نماد قیمت قدرت حجم تقاضا حجم عرضه ارزش صف
خبنیان 3 139 40.4M 290.6K 28B
اتکاسا 3 32 51.2M 1.6M 21.6B
وسالت 2.9 58 2.2M 38.7K 15.3B
فمراد 5 9999 3.3M 0 15.1B
بکاب 5 34 2.6M 77K 7.5B
سفاسی 3 9999 11.7M 0 4.1B
تفیرو 2 9999 732.8K 0 2.8B
وتعاون 5 7 18M 2.8M 2.5B
شلیا 2.9 681 695.5K 1K 2.2B
نبروج 1.9 9999 772.2K 0 2.1B
کورز 3 9999 85.4K 0 1.9B
چنوپا 3 3590 67.4K 17 1.8B
دتهران‌ 4 9999 478.8K 0 1.4B
وثوق 3 5 1.4M 293.2K 1.3B
بتک 2 9999 40.5K 0 1.3B
فنرژی 1.9 9999 300.7K 0 896.4M
شتهران 1.9 9999 164.4K 0 825.5M
باران 3 0 2K 168K 8.9M

صف های فروش پیش گشایش (118) عدد

نماد قیمت حجم تقاضا حجم عرضه ارزش صف
حبندر -3 0 15.1M 49.8B
اسیاتک -5 29.5K 17.8M 37B
خکاوه -3 29.9K 20.2M 25.7B
فنفت -2.9 0 6.6M 19.3B
خفولا -3 342 7M 19.3B
غدشت -5 22.4K 4.6M 17.5B
واحصا -3 0 1.8M 15.3B
گشان -2.9 482.8K 3.6M 9.4B
ثنور -3 6.6K 9.2M 8.4B
ثفارس -5 305.5K 11.4M 8.3B
وآذر -5 4.4K 678.2K 7.9B
انرژی1 -5 0 2.5M 7.6B
تاتمس -2 0 440.7K 5.8B
ممسنی -2.9 0 5.2M 5.7B
زمگسا -5 300 1.7M 5.5B
ورازی -3 582.4K 37M 5.5B
شزنگ -1.9 0 599.7K 5.4B
دحاوی -3 38.5K 6.9M 5.4B
خفناور -2.9 6.2K 1M 4.6B
استقلال -2 0 14.7M 4.4B
آینده -2.9 10.8K 4.9M 3.9B
پشاهن -3 0 503.7K 3.9B
قشرین -2.9 5.8K 6.2M 3.8B
وسدید -2.9 0 31.9M 3.5B
بهیر -3 0 3.5M 3.3B
ومشان -3 0 471.3K 3.3B
ولراز -3 0 787.6K 2.9B
سکرد -4.9 66.8K 3.4M 2.7B
سپرمی -1 0 556.7K 2.5B
شمواد -3.5 342 209.7K 2.1B
سکارون -2.9 0 250.2K 2.1B
وپسا -3 36.6K 10.9M 1.9B
ثعتما -3 430 1.3M 1.6B
اکالا -7 0 1M 1.5B
وهنر -5.2 3K 6.7M 1.5B
خمحور -5 1.4M 3.7M 1.5B
فکمند -2.9 0 646.1K 1.4B
کقزوی -2.9 33.3K 1M 1.3B
ولانا -3 0 834.3K 1.3B
داراب -2.9 0 12.6M 1.3B
سصفها -5 0 305.4K 1.3B
نیرو -2.9 25.7K 464.3K 1.3B
خودکفا -2.9 111.7K 2M 1.3B
سخواف -3 0 2.2M 1.3B
گنگین -2.9 0 288.4K 1.1B
کایتا -3 0 273.5K 1.1B
پرسپولیس -2 0 3.5M 1.1B
ولقمان -3 10K 2.4M 0.9B
غاذر -5 0 220.5K 875.5M
وزمین -2 0 0.9M 846M
کگاز -5 18.6K 603.5K 840.4M
ولتجار -3 0 2.8M 753.4M
شرنگی -3 10.4K 113.7K 718.8M
وسرمد -3 0 2.6M 713.9M
ثجوان -3 1.1K 1.4M 666M
پلاست -3 11.1K 677.6K 656.5M
وحکمت -3 0 3.8M 637.5M
گکیش -2.9 500 221.7K 636M
وایرا -3 105K 2.7M 533.7M
ثنظام -2.9 0 190.2K 469.9M
فسدید -1 0 83.7K 468M
غشوکو -2.9 189.7K 665.7K 413M
وآفر -2.8 240.9K 154.5K 409.8M
فجوش -3.2 25.9K 2.6M 406.7M
شکف -1.9 0 81.2K 404M
غناب -3 0 11.7K 393.6M
دهدشت -3 0.9K 343.9K 388.5M
بگیلان -5 96.1K 311.8K 376.9M
کازرو -2.9 700 101.8K 376.3M
شفا -5 0 41.7K 367.5M
لپیام -3 14.6K 157.9K 363M
معیار -3 0 46.4K 350.6M
فلامی -5 92.5K 111K 281M
وکادو -3 182.4K 151.9K 263.8M
وگردش -3 10.6K 118.7K 230.8M
کیسون -3 392K 1.5M 228.7M
ثتران -5 341.6K 466.5K 217.9M
حاریا -2 0 255.2K 216.8M
تپکو -3 1.7M 1.5M 208.8M
فافزا -3 96.9K 50.6K 200.5M
کابگن -1 0 135K 185.2M
شکبیر -3 12.7K 17.6K 161.1M
نتوس -3 0 163.5K 154.9M
غپونه -5 6.4K 109.4K 141.3M
بایکا -3 2.8K 53.8K 128.2M
قیستو -3 3.5K 11.8K 118.8M
سیلام -6.6 30K 15K 118.8M
جهرم -3 246.7K 1.1M 118.1M
سجام -3 10K 49.9K 117.6M
ثتوسا -3 315 27.3K 107.3M
فن آوا -3 39K 153.9K 97.8M
تپولا -3 48.8K 37.9K 81.3M
پلوله -3 800 4.4K 70M
ویسا -3 302K 0.9K 68.2M
سمتاز -13.6 300 233 63.4M
شفارا -3 0 110.9K 58.9M
میهن -5 296.9K 200K 57.2M
قاروم -2 2.8K 1K 54.6M
تکنو -4.9 165.8K 9.8K 52.2M
لازما -1.9 0 7.4K 50.8M
شسم -2 0 298 50.5M
حرهشا -3 1.4K 700 43.2M
بنو -5 357.4K 93.6K 40M
سنیر -5 35.8K 9.5K 38M
گپارس -3 0 0.9K 29.8M
وسنا -3 1.7K 5.9K 28.9M
وثخوز -2.9 4.5K 168 28M
فسا -3 17K 252K 25.1M
ثاژن -2 2.5K 5K 23.6M
قتربت -2.9 5.8K 145 22.5M
کهرام -2 45.1K 2K 18.4M
خپویش -5 0 1.8K 13.3M
دقاضی -2.9 10.5K 390 13.2M
آرمان -3 2.8K 5.8K 11.7M
شتولی -2 8.6K 1K 9.8M
وملت -2 45K 2.6K 8.5M
لخانه -3 15.4K 500 7M
سایرا -2 0 500 3.2M

بیشترین سرانه خریدار پیش گشایش

نماد قیمت سرانه قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
شپاس -4.8 172 29 94 35 K 13 K
حکشتی -2.4 142 1.9 32 595 K 590 K
وپخش -1.2 134 2.1 40 21 K 5 K
وسپهر 0 129 352.7 99 19 M 2 K
غشوکو -2.9 114 0.3 -57 190 K 666 K
کهرام -2 113 12.3 86 45 K 2 K
وارس 1.6 107 6.4 74 10 K 14 K
حگهر 0 103 14.9 88 149 K 617
درهآور -0.7 102 0.8 -12 93 K 2 K
شلیا 2.9 101 680.5 100 695 K 1000
دابور -4.4 93 9.1 81 300 33 K
فمراد 5 82 9999 100 3 M 0
نبروج 1.9 82 9999 100 772 K 0
فغدیر -0.9 81 1.8 31 310 1000
دفرا -4.9 78 7.9 80 400 3 K
شاروم -1.4 78 23.1 92 523 K 15 K
سآبیک -1.3 72 40.8 95 5 M 77 K
دشیمی -4.8 65 4.2 64 1000 626
فپنتا -4.9 63 1.3 14 17 K 13 K
فوکا -2.9 63 19.1 90 6 K 5 K
سپیدار 0 60 14.4 88 197 K 311
حپارسا -1.4 59 3.7 61 11 K 1000
ختوقا -0.7 53 3.9 60 42 K 356 K
شتوکا 0.8 53 4.6 66 300 3 K
وثوق 3 51 4.8 66 1 M 293 K
دتهران‌ 4 48 9999 100 479 K 0
تاپیکو -0.2 48 35.1 95 380 K 15 K
تفیرو 2 47 9999 100 733 K 0
پارسان -2.1 47 2.1 38 11 K 2 K
خمحور -5 46 0.4 -48 1 M 4 M

بیشترین ارزش تقاضا در پیش گشایش

بیشترین ارزش تقاضا در رنج منفی پیش گشایش

نماد قیمت نسبت فشار حجم تقاضا حجم عرضه ارزش
سآبیک -1.3 41 95 5.1M 76.6K 5.5B
تفارس -2.3 3 54 453.3K 315.7K 3.2B
حکشتی -2.4 2 32 595.3K 589.8K 2.7B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تقاضا در رنج مثبت پیش گشایش

نماد قیمت نسبت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
وسپهر 0 353 99 19M 2K
خودرو 0 1 16 3.5M 2.6M
سپیدار 0 14 88 197.3K 311
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین قدرت تقاضا در پیش گشایش

نماد قیمت قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
فنرژی 1.9 9999 100 301 K 0
فمراد 5 9999 100 3 M 0
کورز 3 9999 100 85 K 0
میدکوح -4 9999 100 1000 0
تفیرو 2 9999 100 733 K 0
نشار 0 9999 100 41 M 0
ولتجارح -5.8 9999 100 130 K 0
بتک 2 9999 100 40 K 0
شتهران 1.9 9999 100 164 K 0
نبروج 1.9 9999 100 772 K 0
سفاسی 3 9999 100 12 M 0
دتهران‌ 4 9999 100 479 K 0
چنوپا 3 3590 100 67 K 17
شلیا 2.9 681 100 695 K 1000
خبنیان 3 139 99 40 M 291 K
وپترو -6.6 78 98 45 K 833
وسالت 2.9 58 97 2 M 39 K
حگردش -2.4 47 96 7 K 2 K
وبصادر -0.9 36 95 363 K 19 K
تاپیکو -0.2 35 95 380 K 15 K
بکاب 5 34 94 3 M 77 K
اتکاسا 3 32 94 51 M 2 M
شپاس -4.8 29 94 35 K 13 K
فوکا -2.9 19 90 6 K 5 K
شسپا 0.3 18 89 6 K 13 K
لبوتان -3.6 15 88 2 K 2 K
غگل -4.9 15 88 232 K 5 K
اوان -1.2 14 87 15 K 15 K
خکار 0 13 86 25 K 10 K
کهرام -2 12 86 45 K 2 K
درازی 0 12 84 11 K 2 K
پتایر -0.7 12 85 47 K 10 K
وامین 0 11 84 40 K 5 K
کماسه -4.8 11 84 260 K 23 K
خمحرکه -1.9 10 81 47 K 24 K
داوه -6.2 9 81 32 K 6 K
دابور -4.4 9 81 300 33 K
خکرمان -2.7 8 79 32 K 48 K
ثالوند -6.3 8 80 20 K 17 K
دفرا -4.9 8 80 400 3 K

بیشترین ارزش تقاضا به شناوری

بیشترین ارزش تقاضا به شناوری در رنج منفی

نماد قیمت نسبت فشار حجم تقاضا حجم عرضه ارزش
فن آواح -3.7 6 75 3K 1M 2.1B
ولتجارح -5.8 9999 100 130K 0 340.9M
سآبیک -1.3 41 95 5.1M 76.6K 5.5B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تقاضا به شناوری در رنج مثبت

نماد قیمت نسبت فشار حجم تقاضا حجم عرضه ارزش
وسپهر 0 353 99 19M 2K 13B
ولکار 3.6 0 -44 316.5K 508.2K 314.8M
سپیدار 0 14 88 197.3K 311 716.5M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تقاضا در گروه

گروه تعداد مثبت نسبت ارزش صف خرید ارزش تقاضا
صندوق قابل معامله 96 71 3.2 0 2,512
خودرو 34 27 5 33 36
کمکی به نهادها 14 6 2.1 21 23
سرمایه گذاری 54 25 0.8 3 22
بیمه 27 15 1.0 18 21
بانک 18 14 4.3 18 20
فلزات اساسی 46 28 1.0 1 16
رایانه 17 8 8 14 16
کانی غیرفلزی 27 13 1.4 8 9
شیمیایی 64 33 0.5 0 9
محصولات غذایی 37 25 0.6 4 8
دارویی 51 18 2.1 2 8

واچ لیست نوسانی

واچ لیست مناسب نوسان (61) عدد

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

واچ لیست نوسانی امروز

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک