پیش گشایش بازار بورس

فیلترهای پیش گشایش بازار بورس تهران و نمایش نمادهای صف خرید و صف فروش و نمودارهای ارزش صف های خرید و فروش و نمودار روند تعداد نمادهای مثبت و منفی پیشگشایش و نمایش تعداد نماد در محدوده قیمتی پیش گشایش و فیلترهای بیشترین ارزش تقاضا در رنج منفی پیش گشایش و بیشترین ارزش تقاضا در رنج مثبت پیش گشایش

صف های خرید و فروش پیش گشایش

صف های خرید پیش گشایش (50) عدد

نماد قیمت قدرت حجم تقاضا حجم عرضه ارزش صف
اردستان 5 29 183.8M 6.4M 287.5B
غدانه 5 487 27.6M 56.8K 54.9B
ثجنوب 4.9 9999 49.3M 0 48.7B
لازما 2 4066 15.7M 3.9K 32.7B
خفولا 2.9 262 4.2M 15.5K 22.1B
وبرق 2.9 2 2.9M 1.6M 15.8B
دحاوی 3 5586 11.3M 2K 14.1B
دامین 7 9999 37.2M 0 13.6B
ولانا 2.9 1090 4.3M 4.3K 12.5B
ولراز 3 158 3.8M 24.2K 11.2B
حشکوه 3 17241 29.1M 1.7K 10.9B
فجر 6.9 543 5.2M 1K 8.6B
غدیس 7 9999 3.5M 0 8.1B
چنوپاح 3 221 3.1M 14.1K 7.8B
فمراد 5 9999 2.8M 0 7.2B
غناب 3 13 107.1K 8.1K 7.2B
فالوم 2.9 46 5.9M 128.1K 6.1B
معیار 2.9 9999 5.9M 0 6B
وآفر 2.8 42 1.8M 27.6K 5.1B
وسدید 3 2 17.8M 7.6M 5.1B
سایرا 2 9999 1.3M 0 4.3B
خبازرس 3 1 2M 2.3M 4.2B
وملت 2 9999 17.9M 0 4.1B
سرچشمه 5 1 6.9M 6.5M 3.6B
وسرمد 3 47 20.8M 82K 3.4B
شفارا 2.9 8 4.8M 428.1K 3B
چنوپا 3 9999 1.4M 0 2.9B
ثنظام 2.9 164 436.4K 2.8K 2.6B
ثجوان 2.9 78 2.5M 51.7K 2.3B
وثخوز 2.9 9999 629.8K 0 2B
سامان 3 3 6.9M 1.8M 1.9B
داوه 6.9 387 1.6M 800 1.4B
تفیرو 1.9 9999 290.4K 0 1.2B
ثقزوی 3 26 879.6K 34K 1.1B
خلنت 5 2 271.7K 180 857.2M
قشکر 5 7 2.9M 150K 760.4M
قزوین 4.9 9 828.3K 2K 745.8M
شلیا 3 28 72.3K 4.6K 652.3M
دتهران‌ 2 9999 341.4K 0 625.7M
لپیام 2.9 5 31.1K 35.9K 536.9M
کورز 3 6 5.3K 1.1K 344.9M
ومشان 3 3 19.8K 11.7K 326.4M
سپرمی 0.9 8 97.1K 12.6K 325.4M
نیرو 3 9 36.7K 9.5K 295.7M
رویش 10 9999 500 0 268.6M
فسدید 1 9999 39.8K 0 264.3M
دقاضی 3 1 94.1K 137.2K 240.2M
کوثر 5 2 461K 238.2K 235.8M
قتربت 3 3 45K 36.8K 203.1M
سنوین 3 14 30K 16.5K 147.4M

صف های فروش پیش گشایش (52) عدد

نماد قیمت حجم تقاضا حجم عرضه ارزش صف
خبنیان -3 0 86.6M 91.2B
خکاوه -5 26.3K 25.1M 51.3B
وساخت -7 0 151.4M 26.9B
تپکو -3 1.7M 70.7M 11.6B
فکمند -3 0 2.4M 10.8B
ودانا -1.9 0 17.3M 10.2B
اکالا -7 0 500K 9.8B
تمحرکه -29.7 1K 11.2M 8.4B
وزمین -2 88K 9.1M 7.4B
انرژی1 -7 0 400K 7.3B
فلات -2.8 12.4K 2M 6.1B
فجوش -3 0 24.5M 5.9B
فنرژی -2 0 2.7M 5.2B
دشیری -3 6.5K 343.8K 3.7B
گکیش -2.9 0 1.6M 3.4B
بتک -2 0 91.6K 3.4B
فبستم -3 10K 1.7M 2.5B
تشتاد -3 5K 3.6M 2B
وثوق -2.9 50K 642.4K 1.7B
تابا -3 0 694.8K 1.6B
وشهر -2.9 764.8K 2.3M 1.6B
نتوس -3 4.7K 1.3M 1.4B
شکف -4 0 111.5K 1.3B
ومللح -5 0 5M 1.2B
لخانه -2.8 64.1K 441K 1.1B
کباده -2.9 19.2K 549.8K 1B
شمواد -3 132.2K 105.8K 725.8M
آبین -2.9 91.8K 164.3K 725.8M
انرژی2 -7 0 15.2K 570.7M
تپولا -3 0 257.4K 552.2M
ثتوسا -3 109.4K 100K 497.2M
کبورس -6.9 0 600K 420M
کهرام -2 77.4K 60K 401.5M
فاهواز -2 25K 466.5K 366.7M
کایتا -3 0 86.8K 363.5M
پشاهن -3 0 13.8K 255.2M
بایکا -3 12.6K 10K 239M
شتولی -2 0 79.6K 232.8M
گپارس -3 11.2K 12.2K 223.2M
قاروم -2 12.1K 1.1K 185M
ثاصفا -3 8.8K 1.1K 134.1M
فبیرا -3 160K 77K 98.6M
حرهشا -3 3.5K 4K 87M
تاتمس -2 3.3K 3K 75.3M
فسا -2.9 0 473.8K 67.7M
وفتخارح -4.5 200K 232.4K 65.5M
سمتاز -2.9 0 9.8K 53.2M
ثاژن -2 190.8K 10K 53.2M
گنگین -3 3.8K 545 16M
وهورح -4.8 120.4K 15.9K 13.8M
وایرا -3 27K 60.2K 12.6M
حاریا -1.9 25K 1K 5.2M

بیشترین سرانه خریدار پیش گشایش

نماد قیمت سرانه قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
کهرام -2 211 1.1 3 77 K 60 K
لازما 2 205 4066.3 100 16 M 4 K
چنوپاح 3 177 220.5 99 3 M 14 K
ولانا 2.9 153 1089.7 100 4 M 4 K
خفولا 2.9 139 262 99 4 M 15 K
وآفر 2.8 132 42.1 95 2 M 28 K
تفیرو 1.9 130 9999 100 290 K 0
دحاوی 3 124 5586.1 100 11 M 2 K
ممسنی -2.6 123 8.1 81 200 K 500
غناب 3 122 12.6 85 107 K 8 K
وبرق 2.9 121 1.8 30 3 M 2 M
وثوق -2.9 110 0.1 -88 50 K 642 K
وکار 0.6 92 2.9 52 400 K 29 K
فولاژ -1.2 92 25.6 93 14 K 100 K
ولراز 3 90 158.3 99 4 M 24 K
فجر 6.9 89 542.7 100 5 M 1000
ساروج -0.6 87 11 84 8 K 2 K
غدیس 7 83 9999 100 4 M 0
فالوم 2.9 78 46.4 96 6 M 128 K
افق 0.3 76 0.3 -51 500 5 K
گشان 0 76 0.8 -10 418 K 473 K
وامید -1 75 13.8 87 500 2 K
ثالوند 6.7 73 2.1 37 590 K 302 K
وشمال 0.5 71 3.4 56 5 K 6 K
ثنظام 2.9 71 163.9 99 436 K 3 K
معیار 2.9 71 9999 100 6 M 0
حشکوه 3 67 17241.3 100 29 M 2 K
فنفت 1.6 66 1 1 32 K 56 K
خبازرس 3 66 0.9 -4 2 M 2 M
داوه 6.9 65 386.6 99 2 M 800

بیشترین ارزش تقاضا در پیش گشایش

بیشترین ارزش تقاضا در رنج منفی

نماد قیمت نسبت فشار حجم تقاضا حجم عرضه ارزش
خعمراح -1.9 3 51 315K 3.1M 3.3B
فولاژ -1.2 26 93 14.2K 100K 3.3B
قنقش -2.9 1 13 13.7K 9.7K 0.9B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تقاضا در رنج مثبت

نماد قیمت نسبت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
وسالت 1.6 1 -11 2M 2.1M
خاور 2.8 1 -28 13.9M 14.9M
فملی 0.4 15 87 18.2K 14K
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین قدرت تقاضا در پیش گشایش

نماد قیمت قدرت تقاضا فشار حجم تقاضا حجم عرضه
حشکوه 3 17241 100 29 M 2 K
غدیس 7 9999 100 4 M 0
وملت 2 9999 100 18 M 0
تفیرو 1.9 9999 100 290 K 0
فسدید 1 9999 100 40 K 0
وثخوز 2.9 9999 100 630 K 0
دامین 7 9999 100 37 M 0
ثجنوب 4.9 9999 100 49 M 0
چنوپا 3 9999 100 1 M 0
فمراد 5 9999 100 3 M 0
سایرا 2 9999 100 1 M 0
دتهران‌ 2 9999 100 341 K 0
معیار 2.9 9999 100 6 M 0
نشار 0 9999 100 21 M 0
دحاوی 3 5586 100 11 M 2 K
لازما 2 4066 100 16 M 4 K
ولانا 2.9 1090 100 4 M 4 K
فجر 6.9 543 100 5 M 1000
غدانه 5 487 100 28 M 57 K
داوه 6.9 387 99 2 M 800
آرمان -1 275 99 40 K 1000
خفولا 2.9 262 99 4 M 15 K
چنوپاح 3 221 99 3 M 14 K
ثنظام 2.9 164 99 436 K 3 K
ولراز 3 158 99 4 M 24 K
ثجوان 2.9 78 97 3 M 52 K
وسرمد 3 47 96 21 M 82 K
فالوم 2.9 46 96 6 M 128 K
وآفر 2.8 42 95 2 M 28 K
فولاد 0.2 31 94 893 K 74 K
اردستان 5 29 93 184 M 6 M
شلیا 3 28 93 72 K 5 K
ثقزوی 3 26 93 880 K 34 K
فولاژ -1.2 26 93 14 K 100 K
غسالم 0.7 18 89 2 K 4 K
فملی 0.4 15 87 18 K 14 K
وامید -1 14 87 500 2 K
سنوین 3 14 87 30 K 16 K
کپرور 2.3 14 87 800 2 K
رتاپ -2 13 87 5 K 2 K

بیشترین ارزش تقاضا به شناوری

بیشترین ارزش تقاضا به شناوری رنج منفی

نماد قیمت نسبت فشار حجم تقاضا حجم عرضه ارزش
وجامی -1.4 2 42 15K 5.6K 590.3M
ولکار -0.2 24 92 400.5K 10K 358.7M
ساذری -2.1 3 54 60K 33.4K 283.7M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تقاضا به شناوری رنج مثبت

نماد قیمت نسبت فشار حجم تقاضا حجم عرضه ارزش
وشمال 0.5 3 56 4.6K 6.5K 697.2M
ثالوند 6.7 2 37 589.8K 301.8K 863.6M
خگستر 1.1 2 27 40K 12.4K 136.7M
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تقاضا در گروه

گروه تعداد مثبت نسبت ارزش صف خرید ارزش تقاضا
صندوق ها 113 67 3.0 268.6M 3.4T
سیمان 42 19 17 268.4B 276.6B
انبوه سازی 29 17 2.6 64.4B 67.4B
محصولات غذایی 37 12 6 41.8B 49.7B
فلزات اساسی 41 21 2.7 14.3B 37.2B
خودرو 35 19 0.2 20.1B 35.4B
سرمایه گذاری 57 26 1.3 22.9B 30.3B
دارویی 46 20 3.4 18.1B 28.8B
ماشین آلات 14 6 1.2 25.5B 28.1B
حمل ونقل 18 2 3.5 17.8B 19.9B
سایر واسطه گری 12 7 16 18.2B 18.7B
شیمیایی 57 23 1.0 1B 16.2B

واچ لیست نوسانی

واچ لیست مناسب نوسان (121) عدد

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

واچ لیست نوسانی امروز

ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده