لیست متغیرهای سایت tsetmc

فیلد   توضیح مثال
(l18) نماد (l18).indexOf("x")==0

نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند

   

(l18)[(l18).length-1]=='x'

نمایش نمادهایی که حرف آخر آن x می باشد

(l30) نام (l30).indexOf("x")!=-1

نمایش نمادهایی که نام آنها شامل x می باشد

(tno) تعداد معاملات (tno)>20

نمایش نمادهایی که بیش از 20 بار معامله شده اند

(tvol) حجم معاملات (tvol)>(bvol)

نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد

(tval) ارزش معاملات (tval)>10000000

نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد

(py) قیمت دیروز (pyl)>(pmax)

نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد

(pf) اولین قیمت (pf)>=(py)

نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد

(pmin) کمترین قیمت (pmin)==(pl)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت آخرین آنها کمترین قیمت روز می باشد

(pmax) بیشترین قیمت (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت آخرین آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد

(pl) آخرین قیمت (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت آخرین آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(plc) تغییر آخرین قیمت (plc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(plp) درصد تغییر آخرین قیمت (plp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(pc) قیمت پایانی (pl)>=(pc)

نمایش نمادهایی که آخرین قیمت آخرین آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد

(pcc) تغییر قیمت پایانی (pcc)<=100

نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند

(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)<=1.5

نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند

(eps) eps  
(pe) p/e  
(tmin) آستانه مجاز پایین  
(tmax) آستانه مجاز بالا  
(z) تعداد سهام  
(mv) ارزش بازار  
(pd1) قیمت خرید - سطر اول  
(zd1) تعداد خریدار - سطر اول  
(qd1) حجم خرید- سطر اول  
(po1) قیمت فروش - سطر اول  
(zo1) تعداد فروشنده - سطر اول  
(qo1) حجم فروش- سطر اول  
(pd2) قیمت خرید - سطر دوم  
(zd2) تعداد خریدار - سطر دوم  
(qd2) حجم خرید- سطر دوم  
(po2) قیمت فروش - سطر دوم  
(zo2) تعداد فروشنده - سطر دوم  
(qo2) حجم فروش- سطر دوم  
(pd3) قیمت خرید - سطر سوم  
(zd3) تعداد خریدار - سطر سوم  
(qd3) حجم خرید- سطر سوم  
(po3) قیمت فروش - سطر سوم  
(zo3) تعداد فروشنده - سطر سوم  
(qo3) حجم فروش- سطر سوم  
(bvol) حجم مبنا  
(cs) گروه صنعت  

لیست متغیرهای سابقه قیمت ها و معاملات فیلتر نویسی بورس تهران

فیلد توضیح مثال
[ih] اطلاعات سابقه معاملات

[ih].length

تعداد روز های سابقه معاملات

در صورتی که نماد جدیدا تعریف شده باشد و یا در روزهای قبل متوقف باشد این ارایه می تواند کمتر از 60 روز باشد

[ih][n] اطلاعات n روز قبل

if(typeof [ih][10]!="undefined")

{//do something}

بررسی موجود بودن سابقه معاملات در 11 روز قبل

[ih][n].PClosing
 
قیمت پایانی در n روز قبل

[ih][0].Pclosing>[ih][1].PClosing

قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد.

[ih][n].PDrCotVal
 
قیمت آخرین معامله در n روز قبل

 

[ih][n].ZTotTran
 
تعداد معاملات در n روز قبل  
[ih][n].QTotTran5J
 
حجم معاملات در n روز قبل  
[ih][n].QTotCap
 
ارزش معاملات در n روز قبل  
[ih][n].PriceMin
 
کمترین قیمت در n روز قبل

[ih][10].PriceMin!=0 && [ih][10].PriceMin<2000

در روزهای بدون معامله مقدار کمترین قیمت و بیشترین قیمت صفر می باشد، برای کنترل دقیق ابتدا چک کنید که مقدار صفر نداشته باشید

[ih][n].PriceMax
 
 
بیشترین قیمت در n روز قبل

 

[ih][n].PriceYesterday قیمت روز قبل در n روز قبل  
[ih][n].PriceFirst اولین قیمت در n روز قبل  

اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر نویسی بورس تهران

فیلد توضیح مثال
(ct).Buy_CountI
 
تعداد خریدار حقیقی

 

(ct).Buy_CountN
 
تعداد خریدار حقوقی

 

(ct).Buy_I_Volume
 
حجم خرید حقیقی  
(ct).Buy_N_Volume
 
حجم خرید حقوقی  
(ct).Sell_CountI
 
تعداد فروشنده حقیقی  
(ct).Sell_CountN
 
تعداد فروشنده حقوقی

 

(ct).Sell_I_Volume
 
حجم فروش حقیقی

 

(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی  

آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی بورس تهران

فیلد توضیح
[is1] میانگین ارزش معاملات در 3 ماه گذشته
[is2] میانگین ارزش معاملات در 12 ماه گذشته
[is3] رتبه ارزش معاملات در 3 ماه گذشته
[is4] رتبه ارزش معاملات در 12 ماه گذشته

[is5] میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته
[is6] میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشت
[is7] رتبه حجم معاملات در 3 ماه گذشته
[is8] رتبه حجم معاملات در 12 ماه گذشته

[is9] میانگین دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is10] میانگین دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته
[is11] رتبه دفعات معاملات روزانه در 3 ماه گذشته
[is12] رتبه دفعات معاملات روزانه در 12 ماه گذشته

[is13] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - بدون دخالت حجم مبنا
[is14] قیمت میانگین وزنی آخرین روز - با دخالت حجم مبنا

[is15] ارزش معاملات آخرین روز
[is16] حجم معاملات آخرین روز
[is17] دفعات معاملات در آخرین روز

[is18] تعداد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is19] تعداد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is20] درصد روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is21] درصد روزهای منفی در 12 ماه گذشته
[is22] رتبه روزهای منفی در 3 ماه گذشته
[is23] رتبه روزهای منفی در 12 ماه گذشته<
[is24] روزهای بدون معامله در 3 ماه گذشته
[is25] روزهای بدون معامله در 12 ماه گذشته
[is26] تعداد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is27] تعداد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is28] درصد روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is29] درصد روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is30] رتبه روزهای مثبت در 3 ماه گذشته
[is31] رتبه روزهای مثبت در 12 ماه گذشته
[is32] روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is33] روزهای با معامله در 12 ماه گذشته
[is34] رتبه روزهای با معامله در 3 ماه گذشته
[is35] رتبه روزهای با معامله در 12 ماه گذشته

[is36] ارزش شرکت در آخرین روز
[is37] رتبه ارزش شرکت در آخرین روز
[is38] تعداد روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is39] تعداد روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is40] درصد روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is41] درصد روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is42] رتبه روزهای باز در 3 ماه گذشته
[is43] رتبه روزهای باز در 12 ماه گذشته
[is44] تعداد روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is45] تعداد روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is46] درصد روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is47] درصد روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is48] رتبه روزهای بسته در 3 ماه گذشته
[is49] رتبه روزهای بسته در 12 ماه گذشته
[is50] میانگین حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته
[is51] میانگین حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته
[is52] رتبه حجم خرید حقیقی در 3 ماه گذشته
[is53] رتبه حجم خرید حقیقی در 12 ماه گذشته
[is54] میانگین حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته
[is55] میانگین حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته
[is56] رتبه حجم خرید حقوقی در 3 ماه گذشته
[is57] رتبه حجم خرید حقوقی در 12 ماه گذشته
[is58] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته
[is59] میانگین تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته
[is60] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 3 ماه گذشته
[is61] رتبه تعداد خریدار حقیقی در 12 ماه گذشته
[is62] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته
[is63] میانگین تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته
[is64] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 3 ماه گذشته
[is65] رتبه تعداد خریدار حقوقی در 12 ماه گذشته
[is66] میانگین تعداد خریداران در 3 ماه گذشته
[is67] میانگین تعداد خریداران در 12 ماه گذشته
[is68] رتبه تعداد خریداران در 3 ماه گذشته
[is69] رتبه تعداد خریداران در 12 ماه گذشته
[is70] میانگین حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته
[is71] میانگین حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته
[is72] رتبه حجم فروش حقیقی در 3 ماه گذشته
[is73] رتبه حجم فروش حقیقی در 12 ماه گذشته
[is74] میانگین حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته
[is75] میانگین حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته
[is76] رتبه حجم فروش حقوقی در 3 ماه گذشته
[is77] رتبه حجم فروش حقوقی در 12 ماه گذشته
[is78] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته
[is79] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته
[is80] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 3 ماه گذشته
[is81] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در 12 ماه گذشته
[is82] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته
[is83] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته
[is84] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 3 ماه گذشته
[is85] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در 12 ماه گذشته
[is86] میانگین تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته
[is87] میانگین تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته
[is88] رتبه تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته
[is89] رتبه تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته
 

توابع از پیش آماده در فیلتر نویسی بورس تهران

تابع توضیح مثال
Math.abs(x) Returns the absolute value of x  
Math.ceil(x) Returns x, rounded upwards to the nearest integer  
Math.exp(x) Returns the value of E^x  
Math.floor(x) Returns x, rounded downwards to the nearest integer  
Math.log(x) Returns the natural logarithm (base E) of x  
Math.max(x,y,z,...,n) Returns the number with the highest value  
Math.min(x,y,z,...,n) Returns the number with the lowest value  
Math.pow(x,y) Returns the value of x to the power of y  
Math.round(x) Rounds x to the nearest integer  
Math.sqrt(x) Returns the square root of x  

عملگرهای قابل استفاده در فیلتر نویسی بورس تهران

عملگر توضیح مثال
+ جمع (py) + (pl) > 1000
- تفریق (pl) - (py) > 100
* ضرب (tno) * (tvol)
/ تقسیم (tval) / (tno)
% باقیمانده تقسیم (tno) % 10
&& و (pl) > 1000 && (pc)>1000
|| یا (pl) > 1000 || (pc)>1000
! نقیض ! ( (pl) - (py) > 100)
== مساوی (pl) == (pc)
> بزرگتر (pl) - (py) > 100
< کوچکتر (pl) - (py) < 100
>= بزرگتر و مساوی (pl) - (py) >= 100
<= کوچکتر و مساوی (pl) - (py) <= 100
!= مخالف (pl) != (pc)
 

قالب و فرمت فیلتر نویسی بورس تهران

قالب ساده:

در این روش شما می توانید از فیلد های اطلاعاتی، عملگرها و توابع پیش ساخته استفاده کنید. هر فیلتر می تواند از تعدادی شرط تشکیل شود که با عملگر های and , or از هم جدا شده اند. برای مثال:

(pl) > 1000 && (pc)>1000

قالب کد نویسی:

در این روش علاوه بر امکانات بالا می توانید برنامه خود را بنویسید. در برنامه شما می توانید توابع جدید بسازید، دستورات حلقه، شرط، تعیریف متغیر و ... را استفاده کنید. در این حالت باید قالب زیر را استفاده کنید:

true==function()
{
    //------------------محل تعریف توابع شما-----------------------

 

 

    //------------------محل تعریف برنامه شما---------------------

  
}()

برنامه شما می بایست دو مقدار true و یا false را برگرداند. در صورت برگشت مقدار true یعنی نماد مورد نظر در دیده بان نمایش داده شود و مقدار false یعنی نماد نمایش داده نشود. در برنامه شما ابتدا می بایست توابع خود را تعریف کنید سپس می توانید از آن توابع در برنامه خود استفاده کنید. برای مثال کد ساده مثال قبل را می توان در قالب کد نویسی بصورت زیر دوباره نویسی کرد:

true==function()
{
        if((pl) > 1000 && (pc)>1000)
        {
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
}()

در مثال زیر ابتدا یک تابع ساخته می شود که کمترین قیمت 21 روز را حساب می کند و سپس از آن تابع در کد استفاده می شود:

true==function()
{
    var MinPrice=function(){

        var min=[ih][0].PriceMin;
        var ipos;

        for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
                if(min>[ih][ipos].PriceMin)
                  min=[ih][ipos].PriceMin;

        return min;
    };

        if((pl)<MinPrice())
        {
        return true;
    }
        else
        {
        return false;
    }    
}()

 

فیلد توضیح
l18 نماد
l30 نام
tno تعداد معاملات
tvol حجم معاملات
tval ارزش معاملات
py قیمت دیروز
pf اولین قیمت
pmin کمترین قیمت
pmax بیشترین قیمت
pl آخرین قیمت
plc تغییر آخرین قیمت
plp درصد تغییر آخرین قیمت
pc قیمت پایانی
pcc تغییر قیمت پایانی
pcp درصد تغییر قیمت پایانی
eps eps
pe p/e
tmin آستانه مجاز پایین
tmax آستانه مجاز بالا
z تعداد سهام
mv ارزش بازار
pd1 قیمت خرید - سطر اول
zd1 تعداد خریدار - سطر اول
qd1 حجم خرید- سطر اول
po1 قیمت فروش - سطر اول
zo1 تعداد فروشنده - سطر اول
qo1 حجم فروش- سطر اول
pd2 قیمت خرید - سطر دوم
zd2 تعداد خریدار - سطر دوم
qd2 حجم خرید- سطر دوم
po2 قیمت فروش - سطر دوم
zo2 تعداد فروشنده - سطر دوم
qo2 حجم فروش- سطر دوم
pd3 قیمت خرید - سطر سوم
zd3 تعداد خریدار - سطر سوم
qd3 حجم خرید- سطر سوم
po3 قیمت فروش - سطر سوم
zo3 تعداد فروشنده - سطر سوم
qo3 حجم فروش- سطر سوم
bvol حجم مبنا
cs گروه صنعت
ct.Buy_CountI تعداد خریدار حقیقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Buy_CountN تعداد خریدار حقوقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Buy_I_Volume حجم خرید حقیقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Buy_N_Volume حجم خرید حقوقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Sell_CountI تعداد فروشنده حقیقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Sell_CountN تعداد فروشنده حقوقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Sell_I_Volume حجم فروش حقیقی با فراخوانی متد read_client_type
ct.Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی با فراخوانی متد read_client_type
QTotTran5JAvg میانگین حجم ماه با فراخوانی متد fill_data
KAjCapValCpsIdx سهام شناور با فراخوانی متد fill_data
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده