صندوق های سرمایه گذاری

ردیف نام نوع ویژگی / نوع شخصیت حقوقی وضعیت پذیرش مدیر عامل/ مدیر صندوق شماره ثبت نزد سازمان وبسایت  
۱ آتیه ملت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تأمین سرمایه بانک ملت ۱۰۸۹۵ جزییات
۲ آرمان آتی کوثر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۱۴۰۹ جزییات
۳ آرمان آتیه درخشان مس صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران تامین سرمایه تمدن ۱۱۳۷۸ جزییات
۴ آرمان سپهر آشنا صندوق سرمایه گذاری مختلط پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۱۱۷۲ جزییات
۵ آرمان کارآفرین صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک کارآفرین ۱۰۸۴۵ جزییات
۶ آسمان آرمانی سهام صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران سبدگردان آسمان ۱۱۱۹۵ جزییات
۷ آوای سهام کیان صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۱۱۴۷۷ جزییات
۸ آوای فردای زاگرس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران سبدگردان زاگرس ۱۱۷۷۶ جزییات
۹ آوای معیار صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه گذاری معیار ۱۱۷۲۹ جزییات
۱۰ آهنگ سهام کیان صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۱۱۴۵۴ جزییات
۱۱ اختصاصی بازار گردان صبا نیک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر ۱۱۳۵۹ جزییات
۱۲ اختصاصی بازار گردانی حامی اول صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سرمایه گذاری توسعه نور دنا ۱۱۷۸۶ جزییات
۱۳ اختصاصی بازار گردانی مفید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان انتخاب مفید ۱۱۶۱۷ جزییات
۱۴ اختصاصی بازار گردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان اقتصاد بیدار ۱۱۷۵۲ جزییات
۱۵ اختصاصی بازارگردان توسعه ملی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار ۱۱۳۴۶ جزییات
۱۶ اختصاصی بازارگردان صنعت مس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۴۴۷ جزییات
۱۷ اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران ۱۱۳۱۸ جزییات
۱۸ اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۱۰۹۱ جزییات
۱۹ اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک انصار ۱۱۳۸۶ جزییات
۲۰ اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان ۱۱۸۲۲ جزییات
۲۱ اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان آسمان ۱۱۷۷۷ جزییات
۲۲ اختصاصی بازارگردانی آگاه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان آگاه ۱۱۷۱۱ جزییات
۲۳ اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان انتخاب مفید ۱۱۵۸۳ جزییات
۲۴ اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت نشده نزد سازمان سبدگردان آرمان اقتصاد ۱۱۸۰۷ جزییات
۲۵ اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری صبا جهاد ۱۱۵۵۳ جزییات
۲۶ اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ ۱۱۲۸۱ جزییات
۲۷ اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان کاریزما ۱۱۶۱۸ جزییات
۲۸ اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان فارابی ۱۱۶۸۱ جزییات
۲۹ اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امید ۱۱۳۳۹ جزییات
۳۰ اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۱۲۸۶ جزییات
۳۱ اختصاصی بازارگردانی امین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امین ۱۱۷۶۹ جزییات
۳۲ اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان ایساتیس پویا کیش ۱۱۶۸۷ جزییات
۳۳ اختصاصی بازارگردانی بانک سینا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بورس بهگزین ۱۱۳۶۵ جزییات
۳۴ اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بهمن ۱۱۳۲۴ جزییات
۳۵ اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان پاداش سرمایه ۱۱۶۵۵ جزییات
۳۶ اختصاصی بازارگردانی پرگار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری سرمایه و دانش ۱۱۸۳۶ جزییات
۳۷ اختصاصی بازارگردانی پست بانک ایران صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک ملی ایران ۱۱۴۴۳ جزییات
۳۸ اختصاصی بازارگردانی تاک دانا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری ترنج ۱۱۷۵۹ جزییات
۳۹ اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک تجارت ۱۱۳۶۴ جزییات
۴۰ اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری تدبیرگران فردا ۱۱۵۱۱ جزییات
۴۱ اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرین ۱۱۷۹۹ جزییات
۴۲ اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان کوروش ۱۱۷۵۵ جزییات
۴۳ اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۵۲۵ جزییات
۴۴ اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران ۱۱۷۱۰ جزییات
۴۵ اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا ۱۱۷۶۴ جزییات
۴۶ اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری فیروزه آسیا ۱۱۶۷۹ جزییات
۴۷ اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۵۱۲ جزییات
۴۸ اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک سپه ۱۱۳۰۶ جزییات
۴۹ اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری خبرگان سهام ۱۱۶۸۸ جزییات
۵۰ اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد ۱۱۶۶۴ جزییات
۵۱ اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه سپهر ۱۱۳۹۷ جزییات
۵۲ اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان سهم آشنا ۱۱۵۳۸ جزییات
۵۳ اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بورس بهگزین ۱۱۵۹۵ جزییات
۵۴ اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سرمایه گذاری صبا تامین ۱۱۶۱۵ جزییات
۵۵ اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان الگوریتم ۱۱۴۰۷ جزییات
۵۶ اختصاصی بازارگردانی کیان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری توسعه معاملات کیان ۱۱۷۷۵ جزییات
۵۷ اختصاصی بازارگردانی گروه دی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک دی ۱۱۴۴۶ جزییات
۵۸ اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ۱۱۴۳۵ جزییات
۵۹ اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۳۱۶ جزییات
۶۰ اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان نو ویرا ۱۱۷۸۳ جزییات
۶۱ اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک صادرات ۱۱۲۹۵ جزییات
۶۲ اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱۱۶۰۷ جزییات
۶۳ اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت نشده نزد سازمان تامین سرمایه دماوند ۱۱۸۱۳ جزییات
۶۴ اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان سهم آشنا ۱۱۳۲۹ جزییات
۶۵ اختصاصی بازارگردانی معیار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری معیار ۱۱۶۷۴ جزییات
۶۶ اختصاصی بازارگردانی ملت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تأمین سرمایه بانک ملت ۱۱۴۱۰ جزییات
۶۷ اختصاصی بازارگردانی مهرگان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس ۱۱۶۶۸ جزییات
۶۸ اختصاصی بازارگردانی میزان داریک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت نشده نزد سازمان سبدگردان داریک پارس ۱۱۷۹۸ جزییات
۶۹ اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک صنعت و معدن ۱۱۵۳۴ جزییات
۷۰ اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری نهایت نگر ۱۱۷۰۴ جزییات
۷۱ اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری آبان ۱۱۶۳۳ جزییات
۷۲ اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان هامرز ۱۱۸۲۸ جزییات
۷۳ اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان ۱۱۴۱۹ جزییات
۷۴ ارزش آفرین بیدار صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران سبدگردان اقتصاد بیدار ۱۱۷۱۲ جزییات
۷۵ ارزش آفرین گلرنگ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۱۴۲۱ جزییات
۷۶ ارزش آفرینان دی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک دی ۱۰۹۱۱ جزییات
۷۷ ارمغان ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه نوین ۱۰۹۲۰ جزییات
۷۸ ارمغان یکم ملل صندوق سرمایه گذاری مختلط ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان پاداش سرمایه ۱۰۸۹۷ جزییات
۷۹ اعتبار آفرین ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان اعتبار ۱۱۷۳۸ جزییات
۸۰ اعتبار سرمایه نوآفرین صندوق سرمایه گذاری خصوصی پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه فراز ایده نو آفرین تک ۱۱۷۱۳ جزییات
۸۱ اعتبار سهام ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان اعتبار ۱۱۷۰۶ جزییات
۸۲ اعتماد آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۱۳۱۵ جزییات
۸۳ اعتماد داریک صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران سبدگردان داریک پارس ۱۱۷۲۵ جزییات
۸۴ اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک ملی ایران ۱۱۵۱۷ جزییات
۸۵ افرا نماد پایدار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران مشاور سرمایه گذاری ترنج ۱۱۶۹۲ جزییات
۸۶ افق ملت صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه ملت ۱۱۲۳۳ جزییات
۸۷ الماس کوروش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان کورش ۱۱۷۴۱ جزییات
۸۸ امین آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان سهم آشنا ۱۱۰۴۹ جزییات
۸۹ امین انصار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امین ۱۱۱۶۱ جزییات
۹۰ امین تدبیرگران فردا صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران کارگزاری تدبیرگران فردا ۱۱۲۶۰ جزییات
۹۱ امین سامان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امین ۱۰۹۲۹ جزییات
۹۲ امین ملت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امین ۱۰۷۷۸ جزییات
۹۳ امین یکم فردا صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه امین ۱۱۴۶۰ جزییات
۹۴ اندوخته آمیتیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان آمیتیس ۱۱۷۰۱ جزییات
۹۵ اندوخته پایدار سپهر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه سپهر ۱۱۱۴۵ جزییات
۹۶ اندوخته توسعه صادرات آرمانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۴۰۵ جزییات
۹۷ اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه بانک ملت ۱۱۰۱۴ جزییات
۹۸ اندیشه خبرگان سهام صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری خبرگان سهام ۱۱۳۳۴ جزییات
۹۹ اندیشه ورزان صبا تامین صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران کارگزاری صبا تامین ۱۱۵۸۸ جزییات
۱۰۰ اوج ملت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه بانک ملت ۱۱۰۷۵ جزییات
۱۰۱ با در آمد ثابت اعتماد ملل صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان نوین نگر آسیا ۱۱۴۴۹ جزییات
۱۰۲ با در آمد ثابت کاریزما صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان کاریزما ۱۱۳۰۲ جزییات
۱۰۳ با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امید ۱۱۳۸۳ جزییات
۱۰۴ با درآمد ثابت تصمیم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان ۱۱۵۶۹ جزییات
۱۰۵ با درآمد ثابت فیروزه آسیا صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران سبدگردان توسعه فیروزه ۱۱۵۱۸ جزییات
۱۰۶ با درآمد ثابت کاردان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه کاردان ۱۱۳۱۰ جزییات
۱۰۷ با درآمد ثابت کمند صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران سبدگردان کاریزما ۱۱۵۱۳ جزییات
۱۰۸ با درآمد ثابت کوثر یکم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری آبان ۱۱۳۷۹ جزییات
۱۰۹ با درآمد ثابت کیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۱۱۴۵۹ جزییات
۱۱۰ با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه امید ۱۱۳۴۳ جزییات
۱۱۱ با درآمد ثابت نگین سامان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه کاردان ۱۱۵۰۰ جزییات
۱۱۲ باران کارگزاری بانک کشاورزی صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک کشاورزی ۱۰۷۸۲ جزییات
۱۱۳ بازارگردانی نوین پیشرو صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه نوین ۱۱۲۸۷ جزییات
۱۱۴ بانک ایران زمین صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری هدف حافط ۱۱۰۰۸ جزییات
۱۱۵ بانک توسعه تعاون صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک رفاه کارگران ۱۱۰۵۵ جزییات
۱۱۶ بانک دی صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک دی ۱۰۸۶۹ جزییات
۱۱۷ بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان سرآمد بازار ۱۰۸۸۳ جزییات
۱۱۸ بذر امید آفرین صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه امید ۱۱۱۹۷ جزییات
۱۱۹ پاداش سرمایه بهگزین صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان پاداش سرمایه ۱۱۳۹۴ جزییات
۱۲۰ پاداش سرمایه پارس صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان پاداش سرمایه ۱۱۴۷۰ جزییات
۱۲۱ پاداش سهامداری توسعه یکم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه تمدن ۱۱۳۶۷ جزییات
۱۲۲ پارند پایدار سپهر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه سپهر ۱۱۴۱۶ جزییات
۱۲۳ پالایشی یکم صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه نوین ۱۱۷۴۵ جزییات
۱۲۴ پروژه آرمان پرند مپنا صندوق سرمایه گذاری پروژه‌ای پذیرفته شده دربورس انرژی ایران مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۱۵۴۰ جزییات
۱۲۵ پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس کالای ایران تامین سرمایه امید ۱۱۵۳۰ جزییات
۱۲۶ پشتوانه طلای لوتوس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس کالای ایران تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۱۵۰۹ جزییات
۱۲۷ پیشگامان سرمایه نوآفرین صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک ۱۱۶۶۱ جزییات
۱۲۸ تجارت شاخصی کاردان صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه کاردان ۱۱۳۱۲ جزییات
۱۲۹ تجربه ایرانیان صندوق سرمایه گذاری مختلط ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک آینده ۱۰۸۸۵ جزییات
۱۳۰ توازن معیار صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه گذاری معیار ۱۱۶۷۳ جزییات
۱۳۱ توسعه اندوخته آینده صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران سبدگردان انتخاب مفید ۱۱۲۱۵ جزییات
۱۳۲ توسعه پست بانک صندوق سرمایه گذاری مختلط ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک توسعه صادرات ۱۱۳۰۵ جزییات
۱۳۳ توسعه تعاون صبا صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری صبا تامین ۱۱۳۸۵ جزییات
۱۳۴ توسعه سرمایه نیکی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر ۱۱۴۲۰ جزییات
۱۳۵ توسعه صادرات صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۰۸۶۴ جزییات
۱۳۶ توسعه فراز اعتماد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۵۲۱ جزییات
۱۳۷ توسعه ممتاز صندوق سرمایه گذاری مختلط ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان انتخاب مفید ۱۰۷۶۲ جزییات
۱۳۸ ثابت حامی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان انتخاب مفید ۱۱۲۷۷ جزییات
۱۳۹ ثابت نامی مفید صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان انتخاب مفید ۱۱۵۶۲ جزییات
۱۴۰ ثروت آفرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۱۳۲۷ جزییات
۱۴۱ ثروت آفرین تمدن صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه تمدن ۱۱۰۹۹ جزییات
۱۴۲ ثروت ستارگان صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق ثبت شده پذیرفته نشده مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین ۱۱۶۷۵ جزییات
۱۴۳ ثروت هامرز صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان هامرز ۱۱۸۲۳ جزییات
۱۴۴ جسورانه آشنا تک ایرانیان صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران سبدگردان سهم آشنا ۱۱۵۳۳ جزییات
۱۴۵ جسورانه پارتیان صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران پردازش اطلاعات مالی پارت ۱۱۷۴۶ جزییات
۱۴۶ جسورانه پویا الگوریتم صندوق سرمایه گذاری جسورانه ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان الگوریتم ۱۱۸۰۶ جزییات
۱۴۷ جسورانه توسعه فناوری آرمانی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران تامین سرمایه تمدن ۱۱۵۳۷ جزییات
۱۴۸ جسورانه رویش لوتوس صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۱۴۷۹ جزییات
۱۴۹ جسورانه ستاره برتر صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین ۱۱۷۹۷ جزییات
۱۵۰ جسورانه سرو رشد پایدار یکم صندوق سرمایه گذاری جسورانه ثبت نشده نزد سازمان مشاور سرمایه گذاری ترنج ۱۱۸۰۲ جزییات
۱۵۱ جسورانه فناوری بازنشستگی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری ۱۱۶۰۳ جزییات
۱۵۲ جسورانه فیروزه صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱۱۷۲۶ جزییات
۱۵۳ جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۱۴۸۰ جزییات
۱۵۴ جسورانه یکم دانشگاه تهران صندوق سرمایه گذاری جسورانه پذیرفته شده در فرابورس ایران شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران ۱۱۵۷۹ جزییات
۱۵۵ حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان سهم آشنا ۱۰۷۸۴ جزییات
۱۵۶ خاتم ایساتیس پویا صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس تهران سبدگردان ایساتیس پویا کیش ۱۱۷۵۳ جزییات
۱۵۷ خصوصی ثروت آفرین فیروزه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثبت شده پذیرفته نشده گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱۱۸۰۸ جزییات
۱۵۸ دارا الگوریتم صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران سبدگردان الگوریتم ۱۱۶۶۰ جزییات
۱۵۹ در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس کالای ایران مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان ۱۱۵۵۶ جزییات
۱۶۰ در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس کالای ایران سبدگردان انتخاب مفید ۱۱۵۸۶ جزییات
۱۶۱ درآمد ثابت سرآمد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان سرآمد بازار ۱۱۴۹۵ جزییات
۱۶۲ دوم اکسیر فارابی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان فارابی ۱۱۵۵۱ جزییات
۱۶۳ ره آورد آباد مسکن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده کارگزاری بانک مسکن ۱۱۱۴۲ جزییات
۱۶۴ زرین پارسیان صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده پذیرفته نشده تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۱۱۲۸۵ جزییات
۱۶۵ زرین کوروش صندوق سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران سبدگردان کوروش ۱۱۷۷۴ جزییات
۱۶۶ زمرد نو ویرا ذوب آهن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثبت شده پذیرفته نشده سبدگردان نو ویرا ۱۱۶۶۵ جزییات
۱۶۷ زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پذیرفته شده در فرابورس ایران گروه سرمایه گذاری مسکن ۱۱۳۷۱ جزییات
۱۶۸ زمین و ساختمان مسکن نارون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه بانک مسکن ۱۱۴۴۵ جزییات
۱۶۹ زمین و ساختمان نسیم صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پذیرفته شده در فرابورس ایران تامین سرمایه بانک مسکن ۱۱۲۷۶ جزییات
۱۷۰ زمین و ساختمان نگین شهر ری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان پذیرفته شده در بورس تهران تامین سرمایه بانک مسکن ۱۱۴۷۱