تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع بازار اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع بازار
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 وصندوق 1.5 1.4 0 0 51,982 8 6 0.27 2,092 6.1 0 24% 1.97
0.71
12,810
0.24
12,750
0.47 4.23 12,370 56 37 91,273 91,273 41 527 222 253 -1 -33 9.4M 16.5M 21.0B 18B 1400-09-15 12:32:04 وصندوق
2 امین یکم * 1.5 0.2 0 1 10,071 0.7 1.1 0 0 0 0 0% 0.09
0.03
10,070
0.04
10,071
-0.01 0.08 12,184 81 54 664,546 348,562 -2 1,639 1,698 30 0 0 1 55.2M 55.6B 31.2B 1400-09-15 12:32:04 امین یکم
3 کیان * 1.3 2 0 2 9,576 0.4 0.7 0 0 0 0 0% 0.06
0.06
31,922
0.06
31,921
0 0.01 10,946 49 37 91,385 237,691 0 7,191 7,164 20 0 2 1 16.9M 53.9B 36.4B 1400-09-15 12:32:04 کیان
4 آسامید * 4 1 0 0 136 1.9 1.8 0 0 0 0 0% 0.04
0.04
13,569
0.04
13,568
0 0.02 9,493 187 45 27,685 2,697,927 65 55,748 11,811 230 0 2 1 12.8M 17.4B 11.2B 1400-09-15 12:32:04 آسامید
5 طلا * 0.8 0.8 0 1 1,877 0.6 0.8 0.52 0 0 0 0% 1.11
0.91
94,500
0.69
94,298
0.22 0.94 8,533 48 59 54 1,246 -38 49 109 189 4 12 1 1.8M 17.0B 17B 1400-09-15 12:32:04 طلا
6 شپدیس 1 1.7 0 0 103,248 1 1.4 0.14 21,314 8.1 5.16 58% 0.75
0.93
172,000
0.97
172,080
-0.04 2.66 8,305 39 41 83,318 200 66 1,550 324 67 -4 -10 589K 1.4M 24.3B 19B 1400-09-15 12:32:04 شپدیس
7 فاراکح 0 0 0 0 239 54 25 0 قیمت 1,514 10% 0 0% 0.00
-1.30
380
-1.30
380
0 1.32 6,484 19 0 2,052,784 0 100 96 0 271 -16 -61 1 1.2B 44.7B 6.5B 1400-09-15 12:32:04 فاراکح
8 فسپا 1.4 0.5 0 0 2,245 4.1 3.2 2.65 3,755 4.6 1.11 75% 4.18
2.91
16,990
4.60
17,270
-1.69 3.65 5,687 32 23 600 4,325 69 439 81 260 10 -7 965K 11.0M 19.0B 15.4B 1400-09-15 12:32:04 فسپا
9 انار 0 0 0 0 100 0 1.5 5.55 0 0 0 0% 0.00
0.00
10,000
0.00
10,000
0 0 5,545 4 0 181,166 52,733 55 181 53 155 0 0 1 5.5M 5.5B 5.5B 1400-09-15 12:32:04 انار
10 کاوه 2 1.1 0 0 22,530 1.3 0.9 0.22 2,239 6.7 1.28 74% 1.01
2.22
15,180
1.14
15,020
1.08 1.95 4,373 24 10 334 7,450 -66 30 145 151 2 -8 6.0M 6.6M 9.8B 7.7B 1400-09-15 12:32:04 کاوه
11 مدیریت 13 1.5 0 0 1,307 1.5 2.5 0 5,347 1.6 0 0% 1.32
5.00
8,778
4.21
8,712
0.79 5.73 4,273 22 2 1,402,039 76 92 1,245 55 100 -1 -16 1.7M 12.2M 10.6B 10.6B 1400-09-15 12:32:04 مدیریت
12 کرماشا 2 6.8 0 0 18,669 1.1 1.7 0.2 5,792 9.1 5.13 54% 1.66
0.02
52,550
0.69
52,900
-0.67 2.63 3,376 39 20 135 566 -75 38 274 169 0 1 1.4M 1.9M 9.9B 6.5B 1400-09-15 12:32:04 کرماشا
13 مبین 5 0.5 0 0 49,603 1.7 1.5 0.09 1,932 12.7 3.94 76% 3.15
0.70
24,300
1.57
24,510
-0.87 4.43 3,237 46 10 15,448 87 34 193 97 246 2 -1 5.0M 3.0M 7.4B 4.7B 1400-09-15 12:32:04 مبین
14 فرابورس 0.8 0.8 0 0 13,313 1.2 2.3 0 503 37.8 0 37% 5.00
2.09
18,666
4.02
19,018
-1.93 3.84 2,955 21 25 15,000 13,954 47 157 57 36 -7 -32 2.8M 25.7M 48.8B 47.7B 1400-09-15 12:32:04 فرابورس
15 بورس 0.8 0.8 0 0 16,520 1 2 0.47 564 20.9 0 27% 2.72
0.61
11,470
3.51
11,800
-2.9 4.82 2,747 25 32 69,030 500 94 204 7 17 -7 -24 5.6M 57.0M 67.3B 63.7B 1400-09-15 12:32:04 بورس
16 غناب * 2 0 0 0 219 10 0.4 1.27 -157 -697.4 0 0% 3.00
3.00
109,487
3.00
109,487
0 0 2,726 12 6 587,593 0 100 6,458 0 579 9 9 100K 254K 2.8B 2.8B 1400-09-15 12:32:04 غناب
17 وثنو * 1.9 8.9 0 0 639 3.7 3 0 605 7 0 0% -1.78
-2.99
4,257
-2.87
4,262
-0.12 4.53 2,703 21 11 0 3,237 -100 0 27 445 -11 -28 2.2M 12.6M 5.4B 4.7B 1400-09-15 12:32:04 وثنو
18 عیار * 3 8.3 0 5 675 1.3 2.8 0 0 0 0 0% 1.85
0.97
33,750
0.98
33,753
-0.01 1.48 2,548 41 15 200 100,000 -73 68 434 766 4 12 1 1.1M 3.8B 3.5B 1400-09-15 12:32:04 عیار
19 انرژی3 0.7 1.2 0 0 18,722 1.1 1.5 0.35 348 298.9 0 0% 3.84
2.04
102,150
3.90
104,010
-1.86 3.04 2,476 19 26 724 2,961 5 167 152 47 0 8 720K 6.2M 64.9B 62.8B 1400-09-15 12:32:04 انرژی3
20 همای * 0.7 0 0 0 504 0.4 1.1 0 0 0 0 0% 0.02
0.07
10,089
0.06
10,088
0.01 0.05 2,331 13 18 225,250 10,135,063 -89 606 10,282 318 0 0 1 4.5M 4.5B 4.5B 1400-09-15 12:32:04 همای
21 وبصادر 1.2 0.4 0 0 30,196 0.6 0.6 0.1 334 5.2 0 60% -0.70
-1.22
1,701
0.00
1,722
-1.22 3.53 2,279 11 10 50,000 2,946 41 125 52 102 -1 -11 66.0M 64.4M 11.1B 10.9B 1400-09-15 12:32:04 وبصادر
22 غنوش 16 0 0 0 1,438 0.5 0.2 0.28 850 16.9 0 66% 4.96
4.96
14,380
4.96
14,380
0 0 2,114 78 5 8,133,506 0 100 11,840 0 133 0 -51 1.1M 2.1M 3.0B 3B 1400-09-15 12:32:04 غنوش
23 اپال 7 9.2 0 0 45,460 2 2.2 0.3 1,478 15.4 0 35% 0.54
3.71
22,920
2.85
22,730
0.86 3.56 2,055 18 3 226 13,049 -44 62 159 206 4 4 5.5M 4.8M 11.0B 5.1B 1400-09-15 12:32:04 اپال
24 کالا 0.8 0.9 0 0 13,120 1.5 3 0.63 196 133.9 0 59% 4.98
3.67
26,000
4.63
26,240
-0.96 2.37 2,013 34 43 22,431 2,620 14 127 96 27 -5 -30 2.0M 31.3M 82.2B 80.4B 1400-09-15 12:32:04 کالا
25 حشکوه * 1.2 0 0 0 647 0.8 2.1 0 52 72.1 0 0% 2.17
2.99
3,750
2.94
3,748
0.05 2.97 1,990 57 48 149,781 49,341 86 244 19 388 -3 22 2.7M 12.9M 4.8B 4.7B 1400-09-15 12:32:04 حشکوه
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد