لیست همه نمادهای بازار عادی

کد نماد گروه گروه های صنعت تابلو نماد نام لاتین نماد نام
IRB5IKCO8751 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه IKCQ1 Iran Khodro-D 18719101 اوراق مشاركت ايران‌ خودرو
IRO1NBAB0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اوليه NBAB1 Abadan PG آبادا توليد نيروي برق آبادان
IRO1APPE0001 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه APPE1 Asan Pardakht Pers آپ آسان پرداخت پرشين
IRO1ASIA0001 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي ASIA1 Asia Bime آسيا بيمه آسيا
IRO1CONT0001 N1 ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري تابلو فرعي CONT1 Iran Counter آكنتور كنتورسازي‌ايران‌
IRR1CONT0101 N1 ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري تابلو فرعي CONX1 Iran Counter-R آكنتورح ح . كنتورسازي‌ايران‌
IRO1ALMN0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALMN1 Alomina Iran آلومينا آلوميناي ايران
IRO1OPAL0001 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه OPAL1 Opal Kani Pars اپال فرآوري معدني اپال كاني پارس
IRO1ETKA0001 N2 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي فهرست اوليه ETKA1 Amin Company اتكام بيمه اتكايي امين
IRR1ETKA0101 N2 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي فهرست اوليه ETKX1 Amin Company-R اتكامح ح . بيمه اتكايي امين
IRO1ZBAL0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اوليه ZBAL1 Ajdad Zarbal Co. اجداد مرغ اجداد زربال
IRO1MKBT0001 N1 مخابرات تابلو اصلي MKBT1 Iran Tele. Co. اخابر مخابرات ايران
IRR1MKBT0101 N1 مخابرات تابلو اصلي MKBX1 Iran Tele Co.-R اخابرح ح . مخابرات ايران
IRO1ARDS0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه ARDS1 Ardestan Cement اردستان سيمان اردستان
IRO1RVND0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه RVND1 Arvand Petro. اروند پتروشيمي اروند
IRO1ASTC0001 N2 اطلاعات و ارتباطات فهرست اوليه ASTC1 Asiatech اسياتك انتقال داده هاي آسياتك
IRO1OFOG0001 N2 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري فهرست اوليه OFOG1 Ofogh Koorosh افق فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش
IRR1OFOG0101 N2 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري فهرست اوليه OFOX1 Ofogh Koorosh-R افقح ح .فروشگاه زنجيره اي افق كوروش
IRO1BKLA0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي BKLA1 Good Exch.Brk. اكالا كارگزاران بورس كالاي ايران
IRO1ACTV0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه ACTV1 PadidehShimi Gharn اكتيو پديده شيمي قرن
IRO1BALB0001 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي BALB1 S*Alborz Bimeh البرز بيمه البرز
IRR1BALB0101 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي BABX1 Alborz Bimeh-R البرزح ح.بيمه البرز
IRO1OMID0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه OMID1 Investment Banking اميد تامين سرمايه اميد
IRR1OMID0101 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه OMIX1 Inv. Banking -R اميدح ح . تامين سرمايه اميد
IRO1TSAN0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه TSAN1 Amin Investment امين تامين سرمايه امين
IRR1TSAN0101 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه TSAX1 Amin Investment-R امينح ح . تامين سرمايه امين
IRO1BENA0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه BENA1 Nahad Mali Energy انرژي1 نهادهاي مالي بورس انرژي
IRO1BENB0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه BENB1 Activists Energy B انرژي2 فعالان بورس انرژي
IRO1BENC0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه BENC1 Other Energy B. انرژي3 سايراشخاص بورس انرژي
IRO1BAKH0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه BAKH1 Bakhtar Cable باختر كابل‌ باختر
IRR1BAKH0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه BAKX1 Bakhtar Cable-R باخترح ح . كابل‌ باختر
IRO1KALZ0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه KALZ1 Alborz Cable بالبر كابل‌ البرز
IRR1KALZ0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه KALX1 Alborz Cable-R بالبرح ح . كابل‌ البرز
IRO1KBLI0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه KBLI1 Iran Cable بايكا كابلسازي‌ايران‌
IRR1KBLI0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه KBLX1 Iran Cable-R بايكاح ح . كابلسازي‌ايران‌
IRO1TRNS0001 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو اصلي TRNS1 S*Iran Transfo بترانس ايران‌ ترانسفو
IRR1TRNS0101 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو فرعي TRNX1 Iran Transfo-R بترانسح ح . ايران‌ ترانسفو
IRO1KTAK0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه KTAK1 Tak Cable بتك كابلسازي‌ تك‌
IRR1KTAK0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه KTAX1 Tak Cable-R بتكح ح . كابلسازي‌ تك‌
IRO1JHRM0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اوليه JHRM1 Power Gen. Jarom بجهرم توسعه مولد نيروگاهي جهرم
IRO1TTZC0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه TTZC1 Zangan Dist. Trans برانسفو ترانسفورماتور توزيع زنگان
IRO1BRKT0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي BRKT1 G.Barekat Pharm بركت گروه دارويي بركت
IRR1BRKT0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي BRKX1 G.Barekat Pharm-R بركتح ح . گروه دارويي بركت
IRO1SWIC0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه SWIC1 Pars Switch بسويچ پارس‌سويچ‌
IRR1SWIC0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه SWIX1 Pars Switch-R بسويچح ح . پارس‌سويچ‌
IRO1LAPS0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه LAPS1 Pars Shahab بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
IRR1LAPS0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه LAPX1 Pars Shahab-R بشهابح ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
IRO1BFJR0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اوليه BFJR1 Fajr E.Persia Gulf بفجر فجر انرژي خليج فارس
IRR1BFJR0101 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اوليه BFJX1 Fajr EPersiaGulf-R بفجرح ح . فجر انرژي خليج فارس
IRO1JOSH0001 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه JOSH1 Yazd Jooshkab بكاب صنايع‌جوشكاب‌يزد
IRR1JOSH0101 N2 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي فهرست اوليه JOSX1 Yazd Jooshkab-R بكابح ح . صنايع‌جوشكاب‌يزد
IRO1KGND0001 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو فرعي KGND1 Ghandi Cables. بكام كارخانجات توليدي شهيد قندي
IRR1KGND0101 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو فرعي KGNX1 Ghandi Cables.-R بكامح ح.كارخانجات توليدي شهيد قندي
IRO1MOTJ0001 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو اصلي MOTJ1 Motogen بموتو موتوژن‌
IRR1MOTJ0101 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو اصلي MOTX1 Motogen-R بموتوح ح . موتوژن‌
IRO1NIRO0001 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو فرعي NIRO1 Nirou Trans بنيرو نيروترانس‌
IRR1NIRO0101 N1 ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي تابلو فرعي NIRX1 Nirou Trans-R بنيروح ح . نيروترانس‌
IRO1BORS0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي BORS1 S*TehranStockExch. بورس بورس اوراق بهادار تهران
IRO1BONA0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه BONA1 BoualiSina Petro. بوعلي پتروشيمي بوعلي سينا
IRO1ARTA0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه ARTA1 Artavil Tire پارتا مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
IRR1ARTA0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه ARTX1 Artavil Tire-R پارتاح ح . مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير
IRO1PARS0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PARS1 PARS Petrochemical پارس پتروشيمي پارس
IRO1PASN0001 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PASN1 S*Parsian Oil&Gas پارسان گسترش نفت و گاز پارسيان
IRR1PASN0101 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PASX1 Parsian Oil&Gas-R پارسانح ح. گسترش نفت و گاز پارسيان
IRO1IPAR0001 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو فرعي IPAR1 Parsian پارسيان بيمه پارسيان
IRR1IPAR0101 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو فرعي IPAX1 Parsian-R پارسيانح ح.بيمه پارسيان
IRO1YASA0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه YASA1 Iran Yasa Tire پاسا ايران‌ياساتايرورابر
IRR1YASA0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه YASX1 Iran Yasa Tire-R پاساح ح . ايران‌ياساتايرورابر
IRO1PASH0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PASH1 Paksho پاكشو گروه صنعتي پاكشو
IRR1PASH0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PAHX1 Paksho-R پاكشوح ح . گروه صنعتي پاكشو
IRO1TAIR0001 N1 لاستيك و پلاستيك تابلو فرعي TAIR1 Iran Tire پتاير ايران‌ تاير
IRR1TAIR0101 N1 لاستيك و پلاستيك تابلو فرعي TAIX1 Iran Tire-R پتايرح ح . ايران‌ تاير
IRO1IPTR0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي IPTR1 S*Ir.Inv.Petr. پترول گ.س.وت.ص.پتروشيمي خليج فارس
IRR1IPTR0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي IPTX1 Ir.Inv.Petr-R پترولح ح . گروه پتروشيمي س. ايرانيان
IRO1GOLP0001 N2 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري فهرست اوليه GOLP1 GolPakhsh-e-AvalCo پخش اول گلپخش اول
IRO1DRKH0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه DRKH1 Derakhshan Teh. پدرخش درخشان‌ تهران‌
IRR1DRKH0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه DRKX1 Derakhshan Teh.-R پدرخشح ح . درخشان‌ تهران‌
IRO1DENA0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه DENA1 Dena Tire پدنا توليدي‌لاستيك‌دنا
IRR1DENA0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه DENX1 Dena Tire-R پدناح ح . توليدي‌لاستيك‌دنا
IRO1PRKT0001 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه PRKT1 Behpardakht Mellat پرداخت به پرداخت ملت
IRR1PRKT0101 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه PRKX1 Behpardakht-R پرداختح ح . به پرداخت ملت
IRO1AYEG0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي AYEG1 Pardis Invsetment پرديس سرمايه گذاري پرديس
IRR1AYEG0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي AYEX1 Ayegh Plastic-R پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
IRO1PERS0001 N2 استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف فهرست اوليه PERS1 Oil&Gas Persia پرشيا توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
IRO1SHND0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه SHND1 Sahand Rubber پسهند صنايع‌ لاستيكي‌ سهند
IRR1SHND0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه SHNX1 Sahand Rubber-R پسهندح ح . صنايع‌ لاستيكي‌ سهند
IRO1SHIN0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه SHIN1 Shahin Plastic پشاهن پلاستيك‌ شاهين‌
IRR1SHIN0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه SHIX1 Shahin Plastic-R پشاهنح ح . پلاستيك‌ شاهين‌
IRO1BARZ0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه BARZ1 Kerman Tire پكرمان گروه‌ صنعتي‌ بارز
IRR1BARZ0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه BARX1 Kerman Tire-R پكرمانح ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز
IRO1KVRZ0001 N1 لاستيك و پلاستيك تابلو فرعي KVRZ1 Kavir Tire پكوير كوير تاير
IRR1KVRZ0101 N1 لاستيك و پلاستيك تابلو فرعي KVRX1 Kavir Tire -R پكويرح ح. كوير تاير
IRO1LALZ0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه LALZ1 Alborz Tire پكيان لاستيك‌البرز
IRR1LALZ0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه LALX1 Alborz Tire-R پكيانح ح . لاستيك‌البرز
IRO1PLST0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه PLST1 Plastiran پلاست پلاستيران‌
IRR1PLST0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه PLSX1 Plastiran-R پلاستح ح . پلاستيران‌
IRO1PLKK0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه PLKK1 Plascokar Saipa پلاسك پلاسكوكار
IRR1PLKK0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه PLKX1 Plascokar Saipa-R پلاسكح ح . پلاسكوكار
IRO1GAZL0001 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه GAZL1 Gazlouleh پلوله گازلوله‌
IRR1GAZL0101 N2 لاستيك و پلاستيك فهرست اوليه GAZX1 Gazlouleh-R پلولهح ح . گازلوله‌
IRO1LYZD0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه LYZD1 Yazd Tire پيزد مجتمع‌صنايع‌لاستيك‌يزد
IRO1PTAP0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PTAP1 Tamin Petro. تاپيكو س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين
IRR1PTAP0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PTAX1 Tamin Petro.-R تاپيكوح ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
IRO1SADR0001 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه SADR1 Sadr Tamin Inv. تاصيكو سرمايه گذاري صدرتامين
IRR1SADR0101 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه SDDX1 Sadr Tamin Inv-R تاصيكوح ح . سرمايه گذاري صدرتامين
IRO1TRIR0001 N1 ماشين آلات و تجهيزات تابلو اصلي TRIR1 Iran Tractor تايرا تراكتورسازي‌ايران‌
IRR1TRIR0101 N1 ماشين آلات و تجهيزات تابلو اصلي TRIX1 Iran Tractor -R تايراح ح . تراكتورسازي‌ايران‌
IRO1HPKO0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه HPKO1 Hepco تپكو توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو
IRR1HPKO0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه HPKX1 Hepco-R تپكوح ح . توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو
IRO1PIRN0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه PIRN1 Pumpiran تپمپي پمپ‌ سازي‌ ايران‌
IRR1PIRN0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه PIRX1 Pumpiran-R تپمپيح ح . پمپ‌ سازي‌ ايران‌
IRO1TDBR0001 N2 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي فهرست اوليه TDBR1 Tadbir Investment تدبير گروه سرمايه گذاري تدبير
IRO1MOZI0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه MOZI1 Iran Tractor M. تراك ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌
IRR1MOZI0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه MOZX1 Iran Tractor M.-R تراكح ح.ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي
IRO1FROZ0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه FROZ1 Firouza تفيرو فيروزا
IRR1FROZ0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه FROX1 Firouza-R تفيروح ح . فيروزا
IRO1TKLA0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي TKLA1 Good Exch.Prd. تكالا توليدكنندگان بورس كالاي ايران
IRO1GSKE0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه GSKE1 A. I. S. D. تكشا گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌
IRR1GSKE0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه GSKX1 A. I. S. D.-R تكشاح ح . صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌
IRO1COMB0001 N1 ماشين آلات و تجهيزات تابلو فرعي COMB1 Iran Combine تكمبا كمباين‌ سازي‌ ايران‌
IRR1COMB0101 N1 ماشين آلات و تجهيزات تابلو فرعي COMX1 Iran Combine-R تكمباح ح . كمباين‌ سازي‌ ايران‌
IRO1TKNO0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه TKNO1 Technotar تكنو تكنوتار
IRR1TKNO0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه TKNX1 Technotar-R تكنوح ح . تكنوتار
IRO1MNMH0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه MNMH1 Niromohareke M. تمحركه ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌
IRR1MNMH0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه MNMX1 Niromohareke M.-R تمحركهح ح . ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌
IRO1TMDN0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه TMDN1 Tamadon Investment تمدن تامين سرمايه تمدن
IRO1TMLT0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو فرعي TMLT1 Mellat Inv. Bank تملت تامين سرمايه بانك ملت
IRR1TMLT0101 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو فرعي TMLX1 Mellat Inv. Bank-R تملتح ح . تامين سرمايه بانك ملت
IRO1TNOV0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه TNOV1 S*Novin Investment تنوين تامين سرمايه نوين
IRR1TNOV0101 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه TNOX1 S*Novin Invest-R تنوينح ح . تامين سرمايه نوين
IRO1DTIP0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DTIP1 Tamin Daroo تيپيكو سرمايه گذاري دارويي تامين
IRR1DTIP0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DTIX1 Tamin Daroo-R تيپيكوح ح . سرمايه گذاري دارويي تامين
IRO1ABAD0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه ABAD1 Abadgaran ثاباد توريستي ورفاهي آبادگران ايران
IRR1ABAD0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي ABAX1 Abadgaran-R ثابادح ح . ‌توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌
IRO1BSTE0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه BSTE1 Int. Const. ثاخت بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان
IRR1BSTE0101 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه BSTX1 Int. Const.-R ثاختح ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان
IRO1SAJN0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه SAJN1 Sakht Ajand ثاژن سخت‌ آژند
IRR1SAJN0101 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه SAJX1 Sakht Ajand-R ثاژنح ح . سخت‌ آژند
IRO1SESF0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه SESF1 Isfahan Const. ثاصفا ساختمان‌ اصفهان‌
IRR1SESF0101 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه SESX1 Isfahan Const.-R ثاصفاح ح . ‌ ساختمان‌ اصفهان‌
IRO1SGOS0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه SGOS1 Saman Gostar ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
IRR1SGOS0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي SGOX1 Saman Gostar-R ثامانح ح . سامان‌ گستراصفهان‌
IRO1TOOM0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه TOOM1 Omid Con. & Dev. ثاميد توسعه و عمران اميد
IRO1BEKA0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه BEKA1 Behsaz K Tehran ثبهساز بهساز كاشانه تهران
IRO1SAHD0001 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو اصلي SAHD1 Shahed Inv. ثشاهد سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
IRR1SAHD0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو اصلي SAHX1 Shahed Inv.-R ثشاهدح ح . سرمايه‌ گذاري‌ شاهد
IRO1PMSZ0001 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي PMSZ1 Maskan Invest. ثشرق سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
IRR1PMSZ0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي PMSX1 Maskan Invest.-R ثشرقح ح. سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
IRO1OFRS0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه OFRS1 Fars Dev. ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
IRR1OFRS0101 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي OFRX1 Fars Dev.-R ثفارسح ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
IRO1MSKN0001 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو اصلي MSKN1 Housing Inv. ثمسكن سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
IRR1MSKN0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو اصلي MSKX1 Housing Inv.-R ثمسكنح ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
IRO1BMLI0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه BMLI1 Melli Industry ثملي بين المللي ساختمان و صنعت ملي
IRO1NSTH0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه NSTH1 S*Tehran Const. ثنوسا نوسازي‌وساختمان‌تهران‌
IRR1NSTH0101 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه NSTX1 Tehran Const.-R ثنوساح ح . نوسازي‌وساختمان‌تهران‌
IRO1PJMZ0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PJMZ1 Jam Petr. جم پتروشيمي جم
IRO1JPPC0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه JPPC1 Jam Pilen جم پيلن پلي پروپيلن جم - جم پيلن
IRR1PJMZ0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PJMX1 Jam Petr - R جمح ح . پتروشيمي جم
IRO1OFST0001 N2 انتشار، چاپ و تکثير فهرست اوليه OFST1 Offset چافست افست‌
IRR1OFST0101 N2 انتشار، چاپ و تکثير فهرست اوليه OFSX1 Offset-R چافستح ح . افست‌
IRO1BPRS0001 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه BPRS1 Pars Packing چبسپا بسته‌ بندي‌ پارس‌
IRR1BPRS0101 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه BPRX1 Pars Packing-R چبسپاح ح . بسته‌ بندي‌ پارس‌
IRO1CHDN0001 N1 ساخت محصولات فلزي تابلو اصلي CHDN1 producing CHDN چدن توليدي چدن سازان
IRO1FIBR0001 N2 محصولات چوبي فهرست اوليه FIBR1 Iran Board چفيبر فيبر ايران‌
IRR1FIBR0101 N2 محصولات چوبي فهرست اوليه FIBX1 Iran Board-R چفيبرح ح . فيبر ايران‌
IRO1KAPA0011 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KAPA1 Pars Paper Ind.Grp چكاپا گروه صنايع كاغذ پارس
IRO1KMSH0001 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KMSH1 Mashad Carton چكارم كارتن‌ مشهد
IRR1KMSH0101 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KMSX1 Mashad Carton-R چكارمح ح . كارتن‌ مشهد
IRO1KRTI0001 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KRTI1 Iran Carton چكارن كارتن‌ ايران‌
IRR1KRTI0101 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KRTX1 Iran Carton-R چكارنح ح . كارتن‌ ايران‌
IRO1KSKA0001 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KSKA1 Kaveh Paper چكاوه صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
IRR1KSKA0101 N2 محصولات كاغذي فهرست اوليه KSKX1 Kaveh Paper-R چكاوهح ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
IRO1NEOP0001 N2 محصولات چوبي فهرست اوليه NEOP1 Bahman Neopan چنوپا نيوپان‌ 22 بهمن‌
IRR1NEOP0101 N2 محصولات چوبي فهرست اوليه NEOX1 Bahman Neopan-R چنوپاح ح . نيوپان‌ 22 بهمن‌
IRS4HAMI0121 1N واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي ابزار مشتقه HAMI1 Hami-14010231 حامي1401 اختيارف ت حامي-1401/02/31
IRO1HJPT0001 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه HJPT1 Petr. Tran. حپترو حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام
IRR1HJPT0101 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه HJPX1 Petr. Tran.-R حپتروح ح . حمل و نقل پتروشيمي
IRO1TAYD0001 N1 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات تابلو اصلي TAYD1 Tidewater حتايد تايدواترخاورميانه
IRR1TAYD0101 N1 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات تابلو اصلي TAYX1 Tidewater-R حتايدح ح . تايدواترخاورميانه‌
IRO1HTOK0001 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه HTOK1 Tuka Trans. حتوكا حمل‌ونقل‌توكا
IRR1HTOK0101 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه HTOX1 Tuka Trans.-R حتوكاح ح . حمل‌ونقل‌توكا
IRO1HFRS0001 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه HFRS1 Khalij Fars Trans حفارس حمل و نقل بين المللي خليج فارس
IRO1HSHM0001 N1 استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف تابلو اصلي HSHM1 S*North Drilling حفاري حفاري شمال
IRR1HSHM0101 N1 استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف تابلو اصلي HSHX1 North Drilling-R حفاريح ح . حفاري شمال
IRO1KFJR0001 N1 حمل و نقل آبي تابلو فرعي KFJR1 IRI Marine Co. حفجر كشتيراني والفجر
IRO1KSHJ0001 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه KSHJ1 S*IRI Marine Co. حكشتي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
IRR1KSHJ0101 N2 حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات فهرست اوليه KSHX1 IRI Marine Co.-R حكشتيح ح . كشتيراني ج. ا. ا
IRO1AZIN0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه AZIN1 Saipa Azin خاذين سايپاآذين‌
IRR1AZIN0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه AZIX1 Saipa Azin-R خاذينح ح . سايپاآذين‌
IRO1ATIR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي ATIR1 Iran Tractor F. خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
IRR1ATIR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي ATIX1 Iran Tractor F.-R خاهنح ح . آهنگري تراكتورسازي‌ ايران‌
IRO1KAVR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه KAVR1 Iran Khodro D. خاور ايران‌ خودروديزل‌
IRR1KAVR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه KAVX1 Iran Khodro D.-R خاورح ح . ايران‌ خودروديزل‌
IRO1BHMN0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي BHMN1 Bahman Group خبهمن گروه‌بهمن‌
IRR1BHMN0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي BHMX1 Bahman Group-R خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
IRO1PKOD0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه PKOD1 S*Pars Khodro خپارس پارس‌ خودرو
IRR1PKOD0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه PKOX1 Pars Khodro-R خپارسح ح . پارس‌ خودرو
IRO1SZPO0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه SZPO1 Sazeh Pouyesh خپويش سازه‌ پويش‌
IRR1SZPO0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه SZPX1 Sazeh Pouyesh-R خپويشح ح . سازه‌ پويش‌
IRO1RTIR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه RTIR1 I. T. Foundry ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
IRR1RTIR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي RTIX1 I. T. Foundry-R ختراكح ح . ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌
IRO1RADI0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي RADI1 Iran Radiator ختور رادياتور ايران‌
IRR1RADI0101 N2 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي RADX1 Iran Radiator-R ختورح ح . رادياتور ايران‌
IRO1GHAT0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي GHAT1 Iran Auto-Parts ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
IRR1GHAT0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي GHAX1 Iran Auto-Parts-R ختوقاح ح . قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
IRO1CHAR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي CHAR1 Charkheshgar خچرخش چرخشگر
IRR1CHAR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي CHAX1 Charkheshgar-R خچرخشح ح . چرخشگر
IRO1KRSN0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه KRSN1 Khorasan Petro. خراسان پتروشيمي خراسان
IRO1RIIR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه RIIR1 Iran Casting خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
IRR1RIIR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه RIIX1 Iran Casting-R خريختح ح . صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
IRO1RINM0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه RINM1 Mashad Wheel خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
IRR1RINM0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه RINX1 Mashad Wheel-R خرينگح ح . رينگ‌سازي‌مشهد
IRO1ZMYD0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه ZMYD1 Zamyad خزاميا زامياد
IRR1ZMYD0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه ZMYX1 Zamyad-R خزامياح ح . زامياد
IRO1FNAR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي FNAR1 Zar Spring خزر فنرسازي‌زر
IRR1FNAR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي FNAX1 Zar Spring-R خزرح ح . فنرسازي‌زر
IRO1SIPA0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه SIPA1 S*Saipa خساپا سايپا
IRR1SIPA0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه SIPX1 Saipa-R خساپاح ح . سايپا
IRO1KHSH0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه KHSH1 E. Kh. Shargh خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
IRR1KHSH0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه KHSX1 E. Kh. Shargh-R خشرقح ح . الكتريك‌ خودرو شرق‌
IRO1SDRA0001 N2 پيمانكاري صنعتي فهرست اوليه SDRA1 SADRA خصدرا حذف-صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
IRR1SDRA0101 N2 پيمانكاري صنعتي فهرست اوليه SDRX1 SADRA-R خصدراح حذف-ح . صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌
IRO1KFAN0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه KFAN1 Khavar Spring خفنر فنرسازي‌خاور
IRR1KFAN0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه KFAX1 Khavar Spring-R خفنرح ح . فنرسازي‌خاور
IRO1KRIR0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي KRIR1 Irka Part خكار ايركا پارت صنعت
IRR1KRIR0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي KRIX1 Irka Part -R خكارح ح.ايركا پارت صنعت
IRO1SPDZ0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه SPDZ1 Saipa Diesel خكاوه سايپا ديزل‌
IRR1SPDZ0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه SPDX1 Saipa Diesel-R خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
IRO1INDM0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه INDM1 Indamin خكمك كمك‌فنرايندامين‌
IRR1INDM0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه INDX1 Indamin-R خكمكح ح . كمك‌فنرايندامين‌
IRO1GOST0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي GOST1 Iran Kh. Inv. خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
IRR1GOST0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي GOSX1 Iran Kh. Inv.-R خگسترح ح . سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
IRO1LENT0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه LENT1 Iran Brake L. خلنت لنت‌ ترمزايران‌
IRR1LENT0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه LENX1 Iran Brake L.-R خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
IRO1NMOH0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي NMOH1 Nirou Moharreke خمحركه نيرو محركه‌
IRR1NMOH0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو فرعي NMOX1 Nirou Moharreke-R خمحركهح ح . نيرو محركه‌
IRO1TMKH0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه TMKH1 VAMCO خمحور توليدمحورخودرو
IRR1TMKH0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه TMKX1 VAMCO-R خمحورح ح . توليدمحورخودرو
IRO1MHKM0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MHKM1 Mehrcam Pars خمهر مهركام‌پارس‌
IRR1MHKM0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MHKX1 Mehrcam Pars-R خمهرح ح . مهركام‌پارس‌
IRO1MSTI0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MSTI1 Motorsazan خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
IRO1MNSR0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MNSR1 Nasir Machine خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
IRR1MNSR0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MNSX1 Nasir Machine-R خنصيرح ح . مهندسي‌نصيرماشين‌
IRO1IKCO0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه IKCO1 Iran Khodro خودرو ايران‌ خودرو
IRR1IKCO0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه IKCX1 Iran Khodro-R خودروح ح . ايران‌ خودرو
IRO1MESI0001 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MESI1 Iran Kh. A. M. خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
IRR1MESI0101 N2 خودرو و ساخت قطعات فهرست اوليه MESX1 Iran Kh. A. M.-R خوسازح ح . محورسازان‌ايران‌خودرو
IRO1DABO0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DABO1 Abouraihan P. دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
IRR1DABO0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DABX1 Abouraihan P.-R دابورح ح . داروسازي‌ ابوريحان‌
IRO1DPAK0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DPAK1 Daroupakhsh P. دارو كارخانجات‌داروپخش‌
IRR1DPAK0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DPAX1 Daroupakhsh P.-R داروح ح . كارخانجات‌داروپخش
IRO1DOSE0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DOSE1 Osvah Pharm. داسوه داروسازي‌ اسوه‌
IRR1DOSE0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DOSX1 Osvah Pharm.-R داسوهح ح . داروسازي‌ اسوه‌
IRO1DALZ0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي DALZ1 Alborz Darou دالبر البرزدارو
IRR1DALZ0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي DALX1 Alborz Darou-R دالبرح ح . البرزدارو
IRO1AMIN0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي AMIN1 Amin Pharm. دامين داروسازي‌ امين‌
IRR1AMIN0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي AMIX1 Amin Pharm.-R دامينح ح . داروسازي‌ امين‌
IRO1BDAN0001 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي BDAN1 Dana Insurance دانا بيمه دانا
IRR1BDAN0101 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي BDAX1 Dana Insurance-R داناح ح . بيمه دانا
IRO1PDRO0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه PDRO1 Pars Darou دپارس پارس‌ دارو
IRR1PDRO0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه PDRX1 Pars Darou-R دپارسح ح . پارس‌ دارو
IRO1TMVD0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي TMVD1 Daroupakhash I. دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
IRR1TMVD0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي TMVX1 Daroupakhash I.-R دتمادح ح . توليدمواداوليه‌داروپخش‌
IRO1THDR0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه THDR1 Tehran Darou دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
IRR1THDR0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه THDX1 Tehran Darou-R دتهرانح ح . داروسازي‌ تهران‌ دارو
IRO1DJBR0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي DJBR1 Jaber Hayan P. دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
IRR1DJBR0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي DJBX1 Jaber Hayan P.-R دجابرح ح . داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
IRO1DAML0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DAML1 Damloran Pharm. ددام داروسازي زاگرس فارمد پارس
IRR1DAML0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DAMX1 Damloran Pharm.-R ددامح ح . داروسازي زاگرس فارمد پارس
IRO1DRZK0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DRZK1 Razak Lab. درازك دارويي‌ رازك‌
IRR1DRZK0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DRZX1 Razak Lab.-R درازكح ح . دارويي‌ رازك‌
IRO1ROZD0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه ROZD1 Rouz Darou P. دروز داروسازي‌ روزدارو
IRR1ROZD0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه ROZX1 Rouz Darou P.-R دروزح ح . داروسازي‌ روزدارو
IRO1DZAH0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DZAH1 Zahravi Phar. دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
IRR1DZAH0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DZAX1 Zahravi Phar.-R دزهراويح ح . ‌داروسازي‌زهراوي‌
IRO1DSOB0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DSOB1 Sobhan Pharm. دسبحا گروه دارويي سبحان
IRR1DSOB0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DSOX1 Sobhan Pharm.-R دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
IRO1DSBH0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DSBH1 Sobhan Pharm دسبحان سبحان دارو
IRR1DSBH0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DSBX1 Sobhan Pharm-R دسبحانح ح. سبحان دارو
IRO1DSIN0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DSIN1 Sina Darou Lab. دسينا داروسازي‌ سينا
IRR1DSIN0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DSIX1 Sina Darou Lab.-R دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
IRO1DDPK0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DDPK1 Daroupakhsh دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
IRR1DDPK0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DDPX1 Daroupakhsh-R دشيميح ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
IRO1ABDI0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه ABDI1 Dr. Abidi Lab. دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
IRR1ABDI0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه ABDX1 Dr. Abidi Lab.-R دعبيدح ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌
IRO1DFRB0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DFRB1 Farabi Pharm. دفارا داروسازي‌ فارابي‌
IRR1DFRB0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DFRX1 Farabi Pharm.-R دفاراح ح . داروسازي‌ فارابي‌
IRO1FTIR0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه FTIR1 Iran Parenteral دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
IRR1FTIR0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه FTIX1 Iran Parenteral-R دفراح ح . فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌
IRO1DKSR0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DKSR1 Kowsar Pharm. دكوثر داروسازي‌ كوثر
IRR1DKSR0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DKSX1 Kowsar Pharm.-R دكوثرح ح . داروسازي‌ كوثر
IRO1KIMI0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي KIMI1 Chimidarou دكيمي كيميدارو
IRR1KIMI0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي KIMX1 Chimidarou-R دكيميح ح . كيميدارو
IRO1EXIR0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه EXIR1 Exir Pharm. دلر داروسازي‌ اكسير
IRR1EXIR0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه EXIX1 Exir Pharm.-R دلرح ح . داروسازي‌ اكسير
IRO1DLGM0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DLGM1 Loghman Pharm. دلقما دارويي‌ لقمان‌
IRR1DLGM0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه DLGX1 Loghman Pharm.-R دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
IRO1IRDR0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه IRDR1 Iran Darou ديران ايران‌دارو
IRR1IRDR0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه IRDX1 Iran Darou-R ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
IRO1PRDS0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PRDS1 Disshap Petr. ديسشپ ديس شپ
IRO1ZOBI0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ZOBI1 Esfahan Steel Co. ذوب ذوب آهن اصفهان
IRO1INFO0001 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي INFO1 Inf. Services رانفور خدمات‌انفورماتيك‌
IRR1INFO0101 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي INFX1 Inf. Services-R رانفورح ح . خدمات‌انفورماتيك‌
IRO1EPRS0001 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي EPRS1 Parsian Ecommerc رتاپ تجارت الكترونيك پارسيان
IRR1EPRS0101 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي EPRX1 Parsian Ecommerc-R رتاپح ح.تجارت الكترونيك پارسيان
IRO1TKIN0001 N2 خدمات فني و مهندسي فهرست اوليه TKIN1 Techinco رتكو كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو
IRR1TKIN0101 N2 خدمات فني و مهندسي فهرست اوليه TKIX1 Techinco-R رتكوح ح . كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو
IRO1RKSH0001 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه RKSH1 Etebari Iran Co ركيش كارت اعتباري ايران كيش
IRR1RKSH0101 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه RKSX1 Etebari Iran Co-R ركيشح ح. كارت اعتباري ايران كيش
IRO1MAPN0001 N1 خدمات فني و مهندسي تابلو فرعي MAPN1 MAPNA رمپنا گروه مپنا (سهامي عام)
IRR1MAPN0101 N2 خدمات فني و مهندسي تابلو فرعي MAPX1 MAPNA-R رمپناح ح. گروه مپنا (سهامي عام)
IRO1ZPRS0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اوليه ZPRS1 Pars Agro. زپارس ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
IRO1ZRNM0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه ZRNM1 Zarnam Company زرنام گروه ص. پژوهشي فرهيختگان زرنام
IRO1KOSR0001 N1 زراعت و خدمات وابسته تابلو فرعي KOSR1 Kowsar Agri. Inv. زكوثر سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
IRO1MAGS0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اوليه MAGS1 Magsal Agri. زمگسا كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
IRR1MAGS0101 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اوليه MAGX1 Magsal Agri.-R زمگساح ح . كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
IRO1ABIK0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه ABIK1 Abiak Cement سآبيك سيمان آبيك
IRO1AZRT0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه AZRT1 Azarit ساذري آذريت‌
IRR1AZRT0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه AZRX1 Azarit-R ساذريح ح . آذريت‌
IRO1SDAB0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SDAB1 Darab Cement ساراب سيمان‌ داراب‌
IRR1SDAB0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SDAX1 Darab Cement-R سارابح ح . سيمان‌ داراب‌
IRO1SADB0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SADB1 Ardebil Cement ساربيل سيمان آرتا اردبيل
IRR1SADB0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SADX1 Ardebil Cement-R ساربيلح ح . سيمان آرتا اردبيل
IRO1SURO0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SURO1 Oroumiyeh Cem. ساروم سيمان‌اروميه‌
IRR1SURO0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SURX1 Oroumiyeh Cem.-R سارومح ح . سيمان‌اروميه‌
IRO1SAVE0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SAVE1 Saveh Cement ساوه سيمان‌سفيدساوه‌
IRO1IRNT0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه IRNT1 Iranit سايرا ايرانيت‌
IRR1IRNT0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه IRNX1 Iranit-R سايراح ح . ايرانيت‌
IRO1SBOJ0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SBOJ1 Bojnourd Cement سبجنو سيمان‌ بجنورد
IRR1SBOJ0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SBOX1 Bojnourd Cement-R سبجنوح ح . سيمان‌ بجنورد
IRO1SBHN0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SBHN1 Behbahan Cement سبهان سيمان‌ بهبهان‌
IRR1SBHN0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SBHX1 Behbahan Cement-R سبهانح ح . سيمان‌ بهبهان‌
IRO1SEPK0001 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه SEPK1 Saman-E-Kish سپ پرداخت الكترونيك سامان كيش
IRO1SSEP0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SSEP1 Sepahan Cement سپاها سيمان‌سپاهان‌
IRR1SSEP0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SSEX1 Sepahan Cement-R سپاهاح ح . سيمان‌سپاهان‌
IRR1SEPK0101 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه SKPX1 Saman-E-Kish-R سپح ح . پرداخت الكترونيك سامان كيش
IRO1PRMT0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه PRMT1 Permit سپرمي پرميت
IRO1SPID0001 N2 زراعت و خدمات وابسته فهرست اوليه SPID1 Sepid Makian Co. سپيد سپيد ماكيان
IRO1STEH0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي STEH1 Tehran Cement ستران سيمان‌ تهران‌
IRR1STEH0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي STEX1 Tehran Cement-R سترانح ح . سيمان‌ تهران‌
IRO1SKHS0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SKHS1 Khash Cement سخاش سيمان‌خاش‌
IRR1SKHS0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SKHX1 Khash Cement-R سخاشح ح . سيمان‌خاش‌
IRO1SKAZ0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SKAZ1 Khazar Cement سخزر سيمان‌ خزر
IRR1SKAZ0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SKAX1 Khazar Cement-R سخزرح ح . سيمان‌ خزر
IRO1KHOC0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي KHOC1 Khoozestan CE. سخوز سيمان خوزستان
IRR1KHOC0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي KHOX1 Khoozestan CE-R سخوزح ح . سيمان خوزستان
IRO1SDST0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SDST1 Dashtestan Ce. سدشت صنايع سيمان دشتستان
IRR1SDST0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SDSX1 Dashtestan Ce.-R سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
IRO1SDOR0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SDOR1 Doroud Cement سدور سيمان‌ دورود
IRR1SDOR0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SDOX1 Doroud Cement-R سدورح ح . سيمان‌ دورود
IRO1SROD0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SROD1 Shahroud Cement سرود سيمان‌شاهرود
IRR1SROD0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SROX1 Shahroud Cement-R سرودح ح . سيمان‌شاهرود
IRO1SSHR0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SSHR1 Shargh Cement سشرق سيمان‌ شرق‌
IRR1SSHR0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SSHX1 Shargh Cement-R سشرقح ح . سيمان‌ شرق‌
IRO1SIMS0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SIMS1 Shomal Cement سشمال سيمان‌ شمال‌
IRR1SIMS0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SIMX1 Shomal Cement-R سشمالح ح . سيمان‌ شمال‌
IRO1SEFH0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SEFH1 Isfahan Cement سصفها سيمان‌اصفهان‌
IRR1SEFH0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SEFX1 Isfahan Cement-R سصفهاح ح . سيمان‌اصفهان‌
IRO1SSOF0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SSOF1 Soufian Cement سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
IRR1SSOF0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SSOX1 Soufian Cement-R سصوفيح ح . سيمان‌ صوفيان‌
IRO1GDRS0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه GDRS1 Ghadir Invest. سغدير توسعه سرمايه و صنعت غدير
IRO1SGRB0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SGRB1 Gharb Cement. سغرب سيمان‌غرب‌
IRR1SGRB0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SGRX1 Gharb Cement.-R سغربح ح . سيمان‌غرب‌
IRO1SFRS0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SFRS1 Fars Cement سفار سيمان‌فارس‌
IRR1SFRS0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SFRX1 Fars Cement-R سفارح ح . سيمان‌فارس‌
IRO1SFKZ0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SFKZ1 S*F. & Kh. Cement سفارس سيمان فارس و خوزستان
IRR1SFKZ0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SFKX1 F. & Kh. Cement-R سفارسح ح . سيمان فارس و خوزستان
IRO1FRDO0001 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو فرعي FRDO1 Doroud Farsit سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود
IRR1FRDO0101 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو فرعي FRDX1 Doroud Farsit-R سفارودح ح . كارخانه‌فارسيت‌درود
IRO1SFAS0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SFAS1 Ahwaz Farsit سفاسيت فارسيت‌ اهواز
IRR1SFAS0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SFAX1 Ahwaz Farsit-R سفاسيتح ح . فارسيت‌ اهواز
IRO1SFNO0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SFNO1 Siman Fars Noe سفانو سيمان فارس نو
IRR1SFNO0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SFNX1 Siman Fars Noe-R سفانوح ح . سيمان فارس نو
IRO1SGEN0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SGEN1 Qayen Cement سقاين سيمان‌ قائن‌
IRR1SGEN0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SGEX1 Qayen Cement-R سقاينح ح . سيمان‌ قائن‌
IRO1SKRN0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SKRN1 Karoon Cement سكارون سيمان‌ كارون‌
IRR1SKRN0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SKRX1 Karoon Cement-R سكارونح ح . سيمان‌ كارون‌
IRO1SKOR0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SKOR1 Kordesta Ce. Co. سكرد سيمان كردستان
IRR1SKOR0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SKOX1 Kordestan Cem.-R سكردح ح . سيمان كردستان
IRO1SKER0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SKER1 Kerman Cement سكرما سيمان‌ كرمان‌
IRR1SKER0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو اصلي SKEX1 Kerman Cement-R سكرماح ح . سيمان‌ كرمان‌
IRO1SMAZ0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SMAZ1 Mazandaran Cem. سمازن سيمان‌مازندران‌
IRR1SMAZ0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SMAX1 Mazandaran Cem.-R سمازنح ح . سيمان‌مازندران‌
IRO1SSNR0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SSNR1 Neiriz Cement سنير سيمان‌ سفيد ني‌ريز
IRO1SHZG0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SHZG1 Hormozgan Cem. سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
IRR1SHZG0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SHZX1 Hormozgan Cem.-R سهرمزح ح . سيمان‌هرمزگان‌
IRO1SHGN0001 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SHGN1 Hegmatan Cement سهگمت سيمان‌هگمتان‌
IRR1SHGN0101 N1 سيمان، آهك و گچ تابلو فرعي SHGX1 Hegmatan Cement-R سهگمتح ح . سيمان‌هگمتان‌
IRO1SITA0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SITA1 Tamin Cement سيتا سرمايه گذاري سيمان تامين
IRO1CIDC0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه CIDC1 Cement INV. Co. سيدكو سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
IRR1CIDC0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه CIDX1 Cement INV. Co.-R سيدكوح ح . س. توسعه صنايع سيمان
IRO1SYSM0001 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي SYSM1 Hamkaran System Co سيستم همكاران سيستم
IRO1SEIL0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SEIL1 Ilam Cement سيلام سيمان‌ ايلام‌
IRR1SEIL0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه SEIX1 Ilam Cement-R سيلامح ح . سيمان‌ ايلام‌
IRO1SMRG0001 N1 زراعت و خدمات وابسته تابلو فرعي SMRG1 Seamorgh Co. سيمرغ سيمرغ
IRO1FSIN0001 N2 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي فهرست اوليه FSIN1 Investment Sina سينا مالي و سرمايه گذاري سينا
IRO1PARK0001 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PARK1 Shazand Petr. شاراك پتروشيمي شازند
IRR1PARK0101 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PARX1 Shazand Petr.-R شاراكح ح . پتروشيمي شازند
IRO1AMLH0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه AMLH1 Iran Amlah شاملا معدني‌ املاح‌ ايران‌
IRR1AMLH0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه AMLX1 Iran Amlah-R شاملاح ح . معدني‌ املاح‌ ايران‌
IRO1PNTB0001 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي PNTB1 Tabriz.Oil.Refine شبريز پالايش نفت تبريز
IRR1PNTB0101 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي PNTX1 Tabriz.Oil.RefineR شبريزح ح. پالايش نفت تبريز
IRO1PNBA0001 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو فرعي PNBA1 B.A Oil Refinie شبندر پالايش نفت بندرعباس
IRO1NBEH0001 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي NBEH1 Behran Oil شبهرن نفت‌ بهران‌
IRR1NBEH0101 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي NBEX1 Behran Oil-R شبهرنح ح . نفت‌ بهران‌
IRO1BMPS0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه BMPS1 Pars Int. Mfg. شپارس بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌
IRR1BMPS0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه BMPX1 Pars Int. Mfg.-R شپارسح ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌
IRO1PAKS0001 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PAKS1 Paxan شپاكسا پاكسان‌
IRR1PAKS0101 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PAKX1 Paxan-R شپاكساح ح . پاكسان‌
IRO1PABD0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PABD1 Abadan Petr. شپترو پتروشيمي‌ آبادان‌
IRR1PABD0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PABX1 Abadan Petr.-R شپتروح ح . پتروشيمي‌ آبادان‌
IRO1PRDZ0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PRDZ1 Pardis Petr. شپديس پتروشيمي پرديس
IRR1PRDZ0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PRDX1 Pardis Petr. -R شپديسح ح. پتروشيمي پرديس
IRO1PLAK0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PLAK1 Iran Polyacryl شپلي پلي‌اكريل‌
IRR1PLAK0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PLAX1 Iran Polyacryl-R شپليح ح . پلي‌اكريل‌
IRO1PPAM0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PPAM1 Pars Pamchal شپمچا پارس‌ پامچال‌
IRR1PPAM0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PPAX1 Pars Pamchal-R شپمچاح ح . پارس‌ پامچال‌
IRO1PNES0001 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي PNES1 S*Isf. Oil Ref.Co. شپنا پالايش نفت اصفهان
IRR1PNES0101 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي PNEX1 Isf. Oil. Ref.-R شپناح ح . پالايش نفت اصفهان
IRO1PTEH0001 N2 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فهرست اوليه PTEH1 Palayesh Tehran شتران پالايش نفت تهران
IRO1THSH0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه THSH1 Tehran Chemical شتهران تهران‌ شيمي‌
IRR1THSH0101 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه THSX1 Tehran Chemical-R شتهرانح ح . تهران‌ شيمي‌
IRO1TOPI0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه TOPI1 Tolypers شتولي تولي‌پرس‌
IRR1TOPI0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي TOPX1 Tolypers-R شتوليح ح . تولي‌پرس‌
IRO1NJEY0001 N2 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فهرست اوليه NJEY1 Naft Jey Co. شجي شركت نفت جي
IRO1PKHA0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PKHA1 Khark Petr. شخارك پتروشيمي‌ خارك‌
IRR1PKHA0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PKHX1 Khark Petr.-R شخاركح ح . پتروشيمي‌ خارك‌
IRO1DODE0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه DODE1 Doode Sanati شدوص دوده‌ صنعتي‌ پارس‌
IRR1DODE0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه DODX1 Doode Sanati-R شدوصح ح . دوده‌ صنعتي‌ پارس‌
IRO1SHRG0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه SHRG1 Rangin شرنگي صنعتي‌ رنگين‌
IRR1SHRG0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه SHRX1 Rangin-R شرنگيح ح . صنعتي‌ رنگين‌
IRO1ZNGN0001 N2 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فهرست اوليه ZNGN1 Zangan Equip. شزنگ تجهيزنيروي‌زنگان‌
IRR1ZNGN0101 N2 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فهرست اوليه ZNGX1 Zangan Equip.-R شزنگح ح . تجهيزنيروي‌زنگان‌
IRO1SEPP0001 N2 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي فهرست اوليه SEPP1 Spahan Naft شسپا نفت سپاهان
IRO1TAMN0001 N2 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي فهرست اوليه TAMN1 Social Sec Inv شستا سرمايه گذاري تامين اجتماعي
IRO1TSAL0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه TSAL1 Herbicides Prod شسم توليد سموم‌ علف‌ كش
IRR1TSAL0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه TSAX1 Herbicides Prod-R شسمح ح . توليد سموم‌ علف‌ كش
IRO1SHSI0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه SHSI1 Sina Chem. Ind. شسينا صنايع‌شيميايي‌سينا
IRR1SHSI0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه SHSX1 Sina Chem. Ind.-R شسيناح ح . صنايع‌شيميايي‌سينا
IRO1PESF0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PESF1 Isfahan Pertr. شصفها پتروشيمي‌ اصفهان‌
IRR1PESF0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PESX1 Isfahan Pertr.-R شصفهاح ح . پتروشيمي‌ اصفهان‌
IRO1PGDR0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PGDR1 Ghadir Petro Co. شغدير پتروشيمي غدير
IRO1SHFA0001 N2 مواد و محصولات دارويي فهرست اوليه SHFA1 ShafaDarou Inv. شفا سرمايه گذاري شفادارو
IRO1PFRB0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PFRB1 Farabi Petr. شفارا پتروشيمي‌فارابي‌
IRR1PFRB0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PFRX1 Farabi Petr.-R شفاراح ح . پتروشيمي‌فارابي‌
IRO1SHFS0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي SHFS1 Fars Chem. Ind. شفارس صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌
IRR1SHFS0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي SHFX1 Fars Chem. Ind.-R شفارسح ح . صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌
IRO1PFAN0001 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PFAN1 Fanavaran Petr. شفن پتروشيمي فناوران
IRR1PFAN0101 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PFAX1 Fanavaran Petr.-R شفنح ح . پتروشيمي فناوران
IRO1CRBN0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه CRBN1 Iran Carbon شكربن كربن‌ ايران‌
IRR1CRBN0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي CRBX1 Iran Carbon-R شكربنح ح . كربن‌ ايران‌
IRO1KAFF0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه KAFF1 Kaf شكف كف‌
IRR1KAFF0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه KAFX1 Kaf-R شكفح ح . كف‌
IRO1NKOL0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي NKOL1 NiroCholor شكلر نيروكلر
IRR1NKOL0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي NKOX1 NiroCholor-R شكلرح ح . نيروكلر
IRO1GTSH0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي GTSH1 Goltash شگل گلتاش‌
IRR1GTSH0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي GTSX1 Goltash-R شگلح ح . گلتاش‌
IRO1LEAB0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه LEAB1 Loabiran شلعاب لعابيران‌
IRR1LEAB0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه LEAX1 Loabiran-R شلعابح ح . لعابيران‌
IRO1SLVN0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه SLVN1 Pars Alvan Dye شلوان رنگ پارس الوان
IRO1MAVA0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه MAVA1 Fiber Prod. شمواد توليدمواداوليه الياف‌مصنوعي‌
IRR1MAVA0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه MAVX1 Fiber Prod.-R شموادح ح . مواداوليه‌الياف‌مصنوعي‌
IRO1NPRS0001 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو فرعي NPRS1 Pars Oil شنفت نفت‌ پارس‌
IRR1NPRS0101 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو فرعي NPRX1 Pars Oil-R شنفتح ح . نفت‌ پارس‌
IRO1VASH0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه VASH1 Henkel Pakvash شوش هنكل‌ پاك‌ وش‌
IRR1VASH0101 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه VASX1 Henkel Pakvash-R شوشح ح . هنكل‌ پاك‌ وش‌
IRO1SHOY0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي SHOY1 Behshahr Ind. شوينده مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
IRO1PSHZ0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PSHZ1 Shiraz Petr. شيراز پتروشيمي‌شيراز
IRR1PSHZ0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي PSHX1 Shiraz Petr.-R شيرازح ح . پتروشيمي‌شيراز
IRO1SSIN0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي SSIN1 S*Iran Chem. Ind. شيران س. صنايع‌شيميايي‌ايران
IRR1SSIN0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي SSIX1 Iran Chem. Ind.-R شيرانح ح . س. صنايع‌شيميايي‌ايران‌
IRO1PIAZ0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه PIAZ1 Piazar Agro. غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
IRR1PIAZ0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه PIAX1 Piazar Agro.-R غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
IRO1KLBR0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KLBR1 Kalber Dairy غالبر لبنيات‌ كالبر
IRR1KLBR0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KLBX1 Kalber Dairy-R غالبرح ح . لبنيات ‌كالبر
IRO1SBEH0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي SBEH1 Behshahr Ind. غبشهر صنعتي‌ بهشهر
IRR1SBEH0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي SBEX1 Behshahr Ind.-R غبشهرح ح . صنعتي‌ بهشهر
IRO1BEPP0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه BEPP1 Behpaak غبهپاك بهپاك‌
IRR1BEPP0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه BEPX1 Behpaak-R غبهپاكح ح . بهپاك‌
IRO1BENN0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه BENN1 Behnoush Iran غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
IRR1BENN0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه BENX1 Behnoush Iran-R غبهنوشح ح . بهنوش‌ ايران‌
IRO1LPAK0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه LPAK1 Pak Dairy غپاك لبنيات‌ پاك‌
IRR1LPAK0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه LPAX1 Pak Dairy-R غپاكح ح . لبنيات‌ پاك‌
IRO1MINO0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي MINO1 Pars Minoo غپينو پارس‌ مينو
IRR1MINO0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي MINX1 Pars Minoo-R غپينوح ح . پارس‌ مينو
IRO1CHCH0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه CHCH1 Chin Chin غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
IRR1CHCH0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه CHCX1 Chin Chin-R غچينح ح . كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
IRO1KDPS0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KDPS1 P. Animal Feed غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
IRR1KDPS0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KDPX1 P. Animal Feed-R غدامح ح . خوراك‌ دام‌ پارس‌
IRO1DMOR0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه DMOR1 Dasht Morghab غدشت دشت‌ مرغاب‌
IRR1DMOR0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه DMOX1 Dasht Morghab-R غدشتح ح . دشت‌ مرغاب‌
IRO1ZARM0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه ZARM1 Zar Makaron غزر صنعتي زر ماكارون
IRO1SASN0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه SASN1 Sasan غساسا ساسان‌
IRR1SASN0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه SASX1 Sasan-R غساساح ح . ساسان‌
IRO1SLMN0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي SLMN1 Salemin Factory غسالم سالمين‌
IRR1SLMN0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي SLMX1 Salemin Factory-R غسالمح ح . ‌سالمين‌
IRO1SHPZ0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي SHPZ1 W. Azar. Pegah غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
IRR1SHPZ0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي SHPX1 W. Azar. Pegah-R غشاذرح ح . ‌پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
IRO1SPKH0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي SPKH1 Kh. Pegah Dairy غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
IRR1SPKH0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي SPKX1 Kh. Pegah Dairy-R غشانح ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
IRO1SPPE0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي SPPE1 I. Pegah Dairy غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
IRR1SPPE0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي SPPX1 I. Pegah Dairy-R غشصفاح ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
IRO1SHAD0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه SHAD1 Shahdiran Inc. غشهد شهد ايران ‌
IRR1SHAD0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه SHAX1 Shahdiran Inc.-R غشهدح ح . شهد ايران‌
IRO1KRSH0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KRSH1 Kourosh Food Ind. غكورش صنعت غذايي كورش
IRO1GORJ0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه GORJ1 Gorji Biscuit غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
IRR1GORJ0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه GORX1 Gorji Biscuit-R غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
IRO1GCOZ0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه GCOZ1 Glucosan غگل گلوكوزان‌
IRR1GCOZ0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه GCOX1 Glucosan-R غگلح ح . گلوكوزان‌
IRO1MRGN0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي MRGN1 Margarin غمارگ مارگارين‌
IRR1MRGN0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو فرعي MRGX1 Margarin-R غمارگح ح . مارگارين‌
IRO1MRAM0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه MRAM1 Mahram Mfg. غمهرا توليدي‌مهرام‌
IRR1MRAM0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه MRAX1 Mahram Mfg.-R غمهراح ح . توليدي‌مهرام‌
IRO1RNAB0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه RNAB1 Naab Ind. غناب روغن‌ نباتي‌ ناب‌
IRR1RNAB0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه RNAX1 Naab Ind.-R غنابح ح . روغن‌ نباتي‌ ناب‌
IRO1NOSH0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه NOSH1 Noush Maz. غنوش نوش‌ مازندران‌
IRR1NOSH0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه NOSX1 Noush Maz.-R غنوشح ح . نوش‌مازندران‌
IRO1KIVN0001 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KIVN1 Keivan غيوان كيوان‌
IRR1KIVN0101 N2 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر فهرست اوليه KIVX1 Keivan-R غيوانح ح . كيوان‌
IRO1AZAB0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه AZAB1 S*Azarab Ind. فاذر صنايع‌ آذرآب‌
IRR1AZAB0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه AZAX1 Azarab Ind.-R فاذرح ح . صنايع‌ آذرآب‌
IRO1MARK0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه MARK1 S*Arak M. Mfg. فاراك ماشين‌ سازي‌ اراك‌
IRR1MARK0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه MARX1 Arak M. Mfg.-R فاراكح ح . ماشين‌ سازي‌ اراك‌
IRO1PKLJ0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه PKLJ1 Khalij Fars فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس
IRO1KSIM0001 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي KSIM1 Calcimine فاسمين كالسيمين‌
IRR1KSIM0101 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي KSIX1 Calcimine-R فاسمينح ح . كالسيمين‌
IRO1ALTK0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALTK1 Alumtek فالوم آلومتك‌
IRR1ALTK0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALTX1 Alumtek-R فالومح ح . آلومتك‌
IRO1SAMA0001 N1 ساخت محصولات فلزي تابلو فرعي SAMA1 Ama فاما صنعتي‌ آما
IRR1SAMA0101 N1 ساخت محصولات فلزي تابلو فرعي SAMX1 Ama-R فاماح ح . صنعتي‌ آما
IRO1NLAH0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه NLAH1 Ahwaz R. & P. فاهواز نوردولوله‌ اهواز
IRR1NLAH0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه NLAX1 Ahwaz R. & P.-R فاهوازح ح . نوردولوله‌ اهواز
IRO1ALIR0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALIR1 S*Iran Aluminium فايرا آلومينيوم‌ايران‌
IRR1ALIR0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALIX1 Iran Aluminium-R فايراح ح . آلومينيوم‌ايران‌
IRO1BAHN0001 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي BAHN1 Bahonar Copper فباهنر مس‌ شهيدباهنر
IRR1BAHN0101 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي BAHX1 Bahonar Copper-R فباهنرح ح . مس‌ شهيدباهنر
IRO1BMAS0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه BMAS1 Mashad Packing فبستم صنايع‌بسته‌بندي‌ مشهد
IRR1BMAS0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه BMAX1 Mashad Packing-R فبستمح ح . صنايع‌بسته‌بندي‌ مشهد
IRO1BIRI0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه BIRI1 Iran Packing فبيرا بسته‌ بندي‌ ايران‌
IRR1BIRI0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه BIRX1 Iran Packing-R فبيراح ح . بسته‌ بندي‌ ايران‌
IRO1ALPS0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALPS1 Pars Aluminum فپارس آلومينيم‌ پارس‌
IRR1ALPS0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALPX1 Pars Aluminum-R فپارسح ح . آلومينيم‌ پارس‌
IRO1SPTA0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SPTA1 Sepanta فپنتا سپنتا
IRR1SPTA0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SPTX1 Sepanta-R فپنتاح ح . سپنتا
IRO1JAMD0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه JAMD1 Jaam Darou فجام جام‌دارو
IRR1JAMD0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه JAMX1 Jaam Darou-R فجامح ح . جام‌دارو
IRO1FAJR0001 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FAJR1 Amirkabir Steel فجر فولاد اميركبيركاشان
IRR1FAJR0101 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FAJX1 Amirkabir Steel.-R فجرح ح .فولاد امير كبير كاشان
IRO1JSHO0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه JSHO1 Iran Weld & Ox. فجوش جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌
IRR1JSHO0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه JSHX1 Iran Weld & Ox.-R فجوشح ح . جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌
IRO1FKAS0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FKAS1 Khorasan Steel Co. فخاس فولاد خراسان
IRR1FKAS0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FKAX1 Khorasan Steel-R فخاسح ح . فولاد خراسان
IRO1FKHZ0001 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي FKHZ1 Khouz. Steel فخوز فولاد خوزستان
IRR1FKHZ0101 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي FKHX1 Khouz. Steel-R فخوزح ح . فولاد خوزستان
IRO1FRVR0001 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FRVR1 Iran Mineral P. فرآور فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌
IRR1FRVR0101 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FRVX1 Iran Mineral P.-R فرآورح ح . فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌
IRO1FRIS0001 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FRIS1 Iran Ferr. فروس فروسيليس‌ ايران‌
IRR1FRIS0101 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FRIX1 Iran Ferr.-R فروسح ح . فروسيليس‌ ايران‌
IRO1TFKR0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه TFKR1 Kerman Ferr. فروم توليدفروموليبدن‌كرمان‌
IRR1TFKR0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه TFKX1 Kerman Ferr.-R فرومح ح . توليدفروموليبدن‌كرمان‌
IRO1LSAH0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه LSAH1 Ahwaz Pipe Mill فساز لوله‌سازي‌اهواز
IRO1FSAZ0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FSAZ1 GhaltakSaznSepahan فسازان غلتك سازان سپاهان
IRR1FSAZ0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FSAX1 GhaltakSaSepahan-R فسازانح ح . غلتك سازان سپاهان
IRO1FSBZ0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FSBZ1 Sabzevar Steel فسبزوار پارس فولاد سبزوار
IRO1SEPA0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SEPA1 Sepahan Group فسپا گروه‌صنعتي‌سپاهان‌
IRR1SEPA0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SEPX1 Sepahan Group-R فسپاح ح . گروه‌صنعتي‌سپاهان‌
IRO1LSDD0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه LSDD1 Sadid Pipe فسديد لوله و تجهيزات سديد
IRR1LSDD0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه LSDX1 Sadid Group-R فسديدح ح . لوله و تجهيزات سديد
IRO1SORB0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SORB1 N. I. L. Z. فسرب ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌
IRR1SORB0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SORX1 N. I. L. Z.-R فسربح ح . ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌
IRO1SOLI0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه SOLI1 Soliran. فسلير سوليران‌
IRR1SOLI0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه SOLX1 Soliran.-R فسليرح ح . سوليران‌
IRO1LAMI0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه LAMI1 Lamiran فلامي لاميران‌
IRR1LAMI0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه LAMX1 Lamiran-R فلاميح ح . لاميران‌
IRO1LMIR0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه LMIR1 Iran M. & P. M. فلوله لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
IRR1LMIR0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه LMIX1 Iran M. & P. M.-R فلولهح ح . لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
IRO1PMET0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه PMET1 Parsmetal فمتال پارس‌ متال‌
IRR1PMET0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه PMEX1 Parsmetal-R فمتالح ح . پارس‌ متال‌
IRO1ALMR0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALMR1 Alomrad فمراد آلومراد
IRR1ALMR0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه ALMX1 Alomrad-R فمرادح ح . آلومراد
IRO1MSMI0001 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي MSMI1 S*I. N. C. Ind. فملي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌
IRR1MSMI0101 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي MSMX1 I. N. C. Ind.-R فمليح ح . ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌
IRO1ENAZ0001 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه ENAZ1 Azarab Energy فنرژي گسترش‌صنايع‌انرژي‌آذرآب‌
IRR1ENAZ0101 N2 ساخت محصولات فلزي فهرست اوليه ENAX1 Azarab Energy-R فنرژيح ح . گسترش‌صنايع‌انرژي‌آذرآب‌
IRO1NALM0001 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي NALM1 Aluminum R. فنوال نورد آلومينيوم‌
IRR1NALM0101 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي NALX1 Aluminum R.-R فنوالح ح . نورد آلومينيوم‌
IRO1NGFO0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه NGFO1 R. Mill Prod. فنورد نوردوقطعات‌ فولادي‌
IRR1NGFO0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه NGFX1 R. Mill Prod.-R فنوردح ح . نوردوقطعات‌ فولادي‌
IRO1FVAN0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FVAN1 Kaavian Steel فوكا فولادكاويان‌
IRR1FVAN0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه FVAX1 Kaavian Steel-R فوكاح ح . فولادكاويان‌
IRO1FOLD0001 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي FOLD1 S*Mobarakeh Steel فولاد فولاد مباركه اصفهان
IRR1FOLD0101 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي FOLX1 Mobarakeh Steel-R فولادح ح . فولاد مباركه اصفهان
IRO1FAIR0001 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FAIR1 Iran Fold فولاژ فولاد آلياژي ايران
IRR1FAIR0101 N1 فلزات اساسي تابلو فرعي FAIX1 Iran Fold-R فولاژح ح.فولاد آلياژي ايران
IRO1GPRS0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GPRS1 Pars Sugar قپارس قندپارس‌
IRR1GPRS0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GPRX1 Pars Sugar-R قپارسح ح . قندپارس‌
IRO1GPSH0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GPSH1 Piranshahr S. قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر
IRR1GPSH0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GPSX1 Piranshahr S.-R قپيراح ح . قندپيرانشهر
IRO1GSBE0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GSBE1 S*Sabet Khorasan قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
IRR1GSBE0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GSBX1 Sabet Khorasan-R قثابتح ح . قند ثابت‌ خراسان‌
IRO1GTOR0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GTOR1 Torbate Jaam S. قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
IRR1GTOR0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GTOX1 Torbate Jaam S.-R قجامح ح .غذايي و قنتربت‌جام‌
IRO1GARN0001 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي GARN1 Padide Shimi Gharn قرن پديده شيمي قرن
IRR1GARN0101 N1 محصولات شيميايي تابلو فرعي GARX1 PadideShimiGharn-R قرنح ح . پديده شيمي قرن
IRO1GGAZ0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GGAZ1 Ghazvin Sugar قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌
IRR1GGAZ0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GGAX1 Ghazvin Sugar-R قزوينح ح . كارخانجات‌ قند قزوين‌
IRO1GGOH0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GGOH1 Ghohestan Sugar قستان قند قهستان‌
IRR1GGOH0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GGOX1 Ghohestan Sugar-R قستانح ح . قند قهستان‌
IRO1GBIS0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GBIS1 Bisotun Sugar قستون قند بيستون‌
IRR1GBIS0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GBIX1 Bisotun Sugar-R قستونح ح . قند بيستون‌
IRO1GSHI0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GSHI1 Shirin Khorasan قشرين قند شيرين‌ خراسان‌
IRR1GSHI0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GSHX1 Shirin Khorasan-R قشرينح ح . قند شيرين‌ خراسان‌
IRO1SHKR0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه SHKR1 Shahroud Sugar قشكر شكرشاهرود
IRR1SHKR0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه SHKX1 Shahroud Sugar-R قشكرح ح . ‌ شكرشاهرود
IRO1GHND0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GHND1 Khoy Sugar Co. قشهد شهد
IRR1GHND0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GHNX1 Khoy Sugar Co.-R قشهدح ح . شهد
IRO1GBJN0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GBJN1 S.Q.B. Sugar قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد
IRR1GBJN0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GBJX1 S.Q.B. Sugar-R قشيرح ح . قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد
IRO1GESF0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GESF1 Isfahan Sugar قصفها قنداصفهان‌
IRR1GESF0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GESX1 Isfahan Sugar-R قصفهاح ح . قنداصفهان‌
IRO1GLOR0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GLOR1 Lorestan Sugar قلرست قند لرستان‌
IRR1GLOR0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GLOX1 Lorestan Sugar-R قلرستح ح . قند لرستان‌
IRO1GMRO0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GMRO1 Marvdasht Sugar قمرو قند مرودشت‌
IRR1GMRO0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GMRX1 Marvdasht Sugar-R قمروح ح . قند مرودشت‌
IRO1GNJN0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GNJN1 Naghsh Jahan S. قنقش قندنقش‌جهان‌
IRR1GNJN0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GNJX1 Naghsh Jahan S.-R قنقشح ح . قندنقش‌جهان‌
IRO1GNBO0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GNBO1 Neyshabour S. قنيشا قند نيشابور
IRR1GNBO0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GNBX1 Neyshabour S.-R قنيشاح ح . قند نيشابور
IRO1GHEG0001 N2 قند و شكر فهرست اوليه GHEG1 Hegmatan Sugar قهكمت قندهكمتان‌
IRR1GHEG0101 N2 قند و شكر فهرست اوليه GHEX1 Hegmatan Sugar-R قهكمتح ح . قندهكمتان‌
IRO1ABGN0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه ABGN1 Abgineh كابگن آبگينه‌
IRR1ABGN0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه ABGX1 Abgineh-R كابگنح ح . آبگينه‌
IRO1NSAZ0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه NSAZ1 Azar Refract. كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر
IRR1NSAZ0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه NSAX1 Azar Refract.-R كاذرح ح . فرآورده‌هاي‌نسوزآذر
IRO1KESF0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KESF1 Isfahan Tile كاصفا كاشي‌ اصفهان‌
IRR1KESF0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KESX1 Isfahan Tile-R كاصفاح ح . كاشي‌ اصفهان‌
IRO1KALA0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي KALA1 Commodity Exch. كالا بورس كالاي ايران
IRO1BAMA0001 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي BAMA1 Bama كاما باما
IRR1BAMA0101 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي BAMX1 Bama-R كاماح ح . باما
IRO1KVEH0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه KVEH1 Kaveh Company كاوه فولاد كاوه جنوب كيش
IRR1KVEH0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه KVEX1 Kaveh Company-R كاوهح ح .فولاد كاوه جنوب كيش
IRO1ITAL0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه ITAL1 Italran كايتا ايتالران‌
IRR1ITAL0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه ITAX1 Italran-R كايتاح ح . ايتالران‌
IRO1IRGC0001 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه IRGC1 Iran Chalk كايگچ ايران‌ گچ‌
IRR1IRGC0101 N2 سيمان، آهك و گچ فهرست اوليه IRGX1 Iran Chalk-R كايگچح ح . ايران‌ گچ‌
IRO1BAFG0001 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه BAFG1 Bafgh Mining كبافق معادن‌ بافق‌
IRR1BAFG0101 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه BAFX1 Bafgh Mining-R كبافقح ح . معادن‌ بافق‌
IRO1KBRS0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي KBRS1 TSE Brokers كبورس كارگزاران بورس اوراق بهادار
IRO1KPRS0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KPRS1 Pars Tile كپارس كاشي‌ پارس‌
IRR1KPRS0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KPRX1 Pars Tile-R كپارسح ح . كاشي‌ پارس‌
IRO1PSIR0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه PSIR1 Iran Glass Wool كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌
IRR1PSIR0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه PSIX1 Iran Glass Wool-R كپشيرح ح . پشم‌شيشه‌ايران‌
IRO1TKSM0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه TKSM1 Takceram كترام توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌
IRR1TKSM0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه TKSX1 Takceram-R كترامح ح . توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌
IRO1CHML0001 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي CHML1 Chadormalu كچاد معدني‌وصنعتي‌چادرملو
IRR1CHML0101 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي CHMX1 Chadormalu-R كچادح ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو
IRO1CHIR0001 N1 كاشي و سراميك تابلو فرعي CHIR1 Irana Tile كچيني چيني‌ ايران
IRR1CHIR0101 N1 كاشي و سراميك تابلو فرعي CHIX1 Irana Tile-R كچينيح ح . چيني‌ ايران
IRO1KHFZ0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KHFZ1 Hafez Tile كحافظ كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌
IRR1KHFZ0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KHFX1 Hafez Tile-R كحافظح ح . كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌
IRO1KCHI0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه KCHI1 Iran China Clay كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌
IRR1KCHI0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه KCHX1 Iran China Clay-R كخاكح ح . صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌
IRO1DMVN0001 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه DMVN1 Damavand Min. كدما معدني‌ دماوند
IRR1DMVN0101 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه DMVX1 Damavand Min.-R كدماح ح . معدني‌ دماوند
IRO1TSRZ0001 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو اصلي TSRZ1 Razi P. Glasses كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
IRR1TSRZ0101 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو اصلي TSRX1 Razi P. Glasses-R كرازيح ح . ‌توليدي‌شيشه‌رازي‌
IRO1PKER0001 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PKER1 Kermanshah Petr كرماشا صنايع پتروشيمي كرمانشاه
IRR1PKER0101 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PKEX1 Kermanshah Petr-R كرماشاح ح. صنايع پتروشيمي كرمانشاه
IRO1ROOI0001 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي ROOI1 Iran Zinc Mines كروي توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
IRR1ROOI0101 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي ROOX1 Iran Zinc Mines-R كرويح ح . توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
IRO1SISH0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SISH1 Saipa Glass كساپا سايپاشيشه‌
IRR1SISH0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SISX1 Saipa Glass-R كساپاح ح . سايپاشيشه‌
IRO1SINA0001 N1 كاشي و سراميك تابلو فرعي SINA1 Sina Tile كساوه صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا
IRR1SINA0101 N1 كاشي و سراميك تابلو فرعي SINX1 Sina Tile-R كساوهح ح . صنايع‌ كاشي‌ وسراميك‌ سينا
IRO1ARDK0001 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو فرعي ARDK1 Ardekan Ceramic كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
IRR1ARDK0101 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو فرعي ARDX1 Ardekan Ceramic-R كسراح ح . سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌
IRO1PSER0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه PSER1 Pars Ceram كسرام پارس‌ سرام‌
IRR1PSER0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه PSEX1 Pars Ceram-R كسرامح ح . پارس‌ سرام‌
IRO1KSAD0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KSAD1 Saadi Tile كسعدي كاشي‌ سعدي‌
IRR1KSAD0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه KSAX1 Saadi Tile-R كسعديح ح . كاشي‌ سعدي‌
IRO1TBAS0001 N2 استخراج زغال سنگ فهرست اوليه TBAS1 Negin Tabas L. كطبس ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌
IRR1TBAS0101 N2 استخراج زغال سنگ فهرست اوليه TBAX1 Negin Tabas L.-R كطبسح ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌
IRO1NSPS0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه NSPS1 Pars Refract. كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌
IRR1NSPS0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه NSPX1 Pars Refract.-R كفپارسح ح . فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌
IRO1NASI0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه NASI1 Iran Refract. كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌
IRR1NASI0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه NASX1 Iran Refract.-R كفراح ح . فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌
IRO1SHQZ0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SHQZ1 Ghazvin Glass كقزوي شيشه‌ قزوين‌
IRR1SHQZ0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SHQX1 Ghazvin Glass-R كقزويح ح . شيشه‌ قزوين‌
IRO1SGAZ0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه SGAZ1 Glass and Gas كگاز شيشه‌ و گاز
IRO1GOLG0001 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي GOLG1 Gol-E-Gohar. كگل معدني و صنعتي گل گهر
IRR1GOLG0101 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي GOLX1 Gol-E-Gohar.-R كگلح ح . معدني و صنعتي گل گهر
IRO1ALVN0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه ALVN1 Alvand Tile كلوند كاشي‌ الوند
IRR1ALVN0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه ALVX1 Alvand Tile-R كلوندح ح . كاشي‌ الوند
IRO1TAMI0001 N2 استخراج ساير معادن فهرست اوليه TAMI1 Sand Foundry كماسه تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌
IRR1TAMI0101 N2 استخراج ساير معادن فهرست اوليه TAMX1 Sand Foundry-R كماسهح ح . تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌
IRO1MNGZ0001 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه MNGZ1 Iran Mn. Mines كمنگنز معادن‌منگنزايران‌
IRR1MNGZ0101 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه MNGX1 Iran Mn. Mines-R كمنگنزح ح . معادن‌منگنزايران‌
IRO1KNRZ0001 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه KNRZ1 Saba Noor كنور توسعه معدني و صنعتي صبانور
IRR1KNRZ0101 N2 استخراج کانه هاي فلزي فهرست اوليه KNRX1 Saba Noor-R كنورح ح توسعه معدني و صنعتي صبانور
IRO1NILO0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه NILO1 Nilou Tile كنيلو كاشي‌ نيلو
IRR1NILO0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه NILX1 Nilou Tile-R كنيلوح ح . كاشي‌ نيلو
IRO1BHSM0001 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه BHSM1 Behceram كهرام توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌
IRR1BHSM0101 N2 كاشي و سراميك فهرست اوليه BHSX1 Behceram-R كهرامح ح . توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌
IRO1SHMD0001 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو اصلي SHMD1 Hamadan Glass كهمدا شيشه‌ همدان‌
IRR1SHMD0101 N1 ساير محصولات كاني غيرفلزي تابلو اصلي SHMX1 Hamadan Glass-R كهمداح ح . شيشه‌ همدان‌
IRO1VARZ0001 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه VARZ1 Varziran كورز ورزيران‌
IRR1VARZ0101 N2 ساير محصولات كاني غيرفلزي فهرست اوليه VARX1 Varziran-R كورزح ح . ورزيران‌
IRO1KVIR0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه KVIR1 Sepid Farab Kavir كوير توليدي فولاد سپيد فراب كوير
IRR1KVIR0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه KVIX1 SepidFarab Kavir-R كويرح ح. توليدي فولاد سپيد فراب كوير
IRO1KYAN0001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه KYAN1 Kian Capital Mng. كيانا گروه مالي كيان
IRO1ASAL0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه ASAL1 Absal لابسا آبسال‌
IRR1ASAL0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه ASAX1 Absal-R لابساح ح . آبسال‌
IRO1AZMA0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه AZMA1 Azmayesh لازما آزمايش‌
IRR1AZMA0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه AZMX1 Azmayesh-R لازماح ح . آزمايش‌
IRO1TBHM0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه TBHM1 Bahman Mfg. لبهمن توليدي‌ بهمن‌
IRR1TBHM0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه TBHX1 Bahman Mfg.-R لبهمنح ح . توليدي‌ بهمن‌
IRO1BOTA0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه BOTA1 Butane Group لبوتان گروه‌صنعتي‌بوتان‌
IRR1BOTA0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه BOTX1 Butane Group-R لبوتانح ح . گروه‌صنعتي‌بوتان‌
IRO1PELC0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه PELC1 Pars Electric لپارس پارس‌ الكتريك‌
IRR1PELC0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه PELX1 Pars Electric-R لپارسح ح . پارس‌ الكتريك‌
IRO1IRPO0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه IRPO1 Iran Pouya لپويا ايران‌ پويا
IRR1IRPO0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه IRPX1 Iran Pouya-R لپوياح ح . ايران‌ پويا
IRO1PYAM0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه PYAM1 Payam Ind. لپيام كارخانجات‌ صنعتي‌ پيام‌
IRR1PYAM0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه PYAX1 Payam Ind.-R لپيامح ح . كارخانجات‌ صنعتي‌ پيام‌
IRO1JJNM0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه JJNM1 Jame Jahan Nema لجام توليدي‌ جام‌ جهان‌ نما
IRR1JJNM0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه JJNX1 Jame Jahan Nema-R لجامح ح . توليدي‌ جام‌ جهان‌ نما
IRO1LKPS0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه LKPS1 Pars Alliance لخانه لوازم‌ خانگي‌ پارس‌
IRR1LKPS0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه LKPX1 Pars Alliance-R لخانهح ح . لوازم‌ خانگي‌ پارس‌
IRO1KHAZ0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه KHAZ1 Pars Khazar لخزر پارس‌ خزر
IRR1KHAZ0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه KHAX1 Pars Khazar-R لخزرح ح . پارس‌ خزر
IRO1SRMA0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه SRMA1 Sarma Afarin لسرما سرما آفرين‌
IRR1SRMA0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه SRMX1 Sarma Afarin-R لسرماح ح . سرما آفرين‌
IRO1KMOA0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه KMOA1 Iran Tele Fact. لكما كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
IRR1KMOA0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه KMOX1 Iran Tele Fact.-R لكماح ح . كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌
IRO1SMRI0001 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه SMRI1 Iran Tele. لمخابر صنايع‌مخابراتي‌راه‌دورايران‌
IRR1SMRI0101 N2 ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي فهرست اوليه SMRX1 Iran Tele.-R لمخابرح ح . ‌مخابراتي‌راه‌دورايران‌
IRO1LTOS0001 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه LTOS1 Lotos Investment لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان
IRR1LTOS0101 N2 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فهرست اوليه LTOX1 Lotos Investment-R لوتوسح ح . تامين سرمايه لوتوس پارسيان
IRO1BVMA0001 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو فرعي BVMA1 Bime Ma Co. ما بيمه ما
IRR1BVMA0101 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو فرعي BVMX1 Bime Ma Co-R ماح ح . بيمه ما
IRO1MOBN0001 N2 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم فهرست اوليه MOBN1 Mobin Petr. مبين مبين انرژي خليج فارس
IRO1MDAR0001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه MDAR1 Madar Invest. مدار س. مديريت سرمايه مدار
IRO1DADE0001 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي DADE1 DPI مداران داده‌پردازي‌ايران‌
IRR1DADE0101 N1 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن تابلو فرعي DADX1 DPI-R مدارانح ح . داده‌پردازي‌ايران‌
IRO1IAGM0001 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه IAGM1 Iran Argham مرقام ايران‌ارقام‌
IRR1IAGM0101 N2 رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن فهرست اوليه IAGX1 Iran Argham-R مرقامح ح . ايران‌ارقام‌
IRO1BMEL0001 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي BMEL1 Mellat Insur. ملت بيمه ملت
IRR1BMEL0101 N1 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي تابلو اصلي BMEX1 Mellat Insur-R ملتح ح. بيمه ملت
IRO1MDKO0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه MDKO1 Khavarmianeh Ins. ميدكو توسعه معادن وص.معدني خاورميانه
IRR1MDKO0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه MDKX1 Khavarmianeh Ins-R ميدكوح ح.توسعه م وص.معدني خاورميانه
IRO1BROJ0001 N2 منسوجات فهرست اوليه BROJ1 Boroujerd T. نبروج نساجي‌ بروجرد
IRR1BROJ0101 N2 منسوجات فهرست اوليه BROX1 Boroujerd T.-R نبروجح ح . نساجي‌ بروجرد
IRO1NBRS0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي NBRS1 TSE financial نبورس نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
IRO1PTOS0001 N2 منسوجات فهرست اوليه PTOS1 Tous Woolen نتوس پشم‌ بافي‌ توس‌
IRR1PTOS0101 N2 منسوجات فهرست اوليه PTOX1 Tous Woolen-R نتوسح ح . پشم‌ بافي‌ توس‌
IRO1NKLA0001 N1 فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط تابلو اصلي NKLA1 Good Exch.Ins. نكالا نهادهاي مالي بورس كالاي ايران
IRO1MRIN0001 N2 منسوجات فهرست اوليه MRIN1 Iranmerinos نمرينو ايران‌ مرينوس‌
IRR1MRIN0101 N2 منسوجات فهرست اوليه MRIX1 Iranmerinos-R نمرينوح ح . ايران‌ مرينوس‌
IRO1NORI0001 N2 محصولات شيميايي فهرست اوليه NORI1 NORI Petrochemical نوري پتروشيمي نوري
IRO1HWEB0001 N1 اطلاعات و ارتباطات تابلو فرعي HWEB1 S*HiWeb هاي وب داده گسترعصرنوين-هاي وب
IRO1HMRZ0001 N2 مخابرات فهرست اوليه HMRZ1 Iran Mobil Tele همراه شركت ارتباطات سيار ايران
IRR1HMRZ0101 N2 مخابرات فهرست اوليه HMRX1 Iran Mobil Tele-R همراهح ح . شركت ارتباطات سيار ايران
IRO1TAZB0001 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه TAZB1 Azarbayjan Inv. وآذر سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
IRR1TAZB0101 N2 انبوه سازي، املاك و مستغلات فهرست اوليه TAZX1 Azarbayjan Inv.-R وآذرح ح . ‌توسعه‌آذربايجان‌
IRO1KARA0001 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه KARA1 Karafarin Inv. وآردل سرمايه‌گذاري‌كارآفرين‌(هلدينگ‌
IRR1KARA0101 N2 ماشين آلات و تجهيزات فهرست اوليه KARX1 Karafarin Inv.-R وآردلح ح . ‌كارآفرين‌(هلدينگ‌
IRO1ATDM0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو فرعي ATDM1 Atye Damavand واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
IRR1ATDM0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو فرعي ATDX1 Atye Damavand-R واتيح ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند
IRO1IDOC0001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه IDOC1 Iran Motorcycle واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
IRR1IDOC0101 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه IDOX1 Iran Motorcycle-R واعتبارح ح.سرمايه گذاري اعتبار ايران
IRO1ALBZ0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي ALBZ1 S*Alborz Inv. والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
IRR1ALBZ0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو اصلي ALBX1 Alborz Inv.-R والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
IRO1OIMC0001 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو فرعي OIMC1 Omid Inv. Mng. واميد گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
IRR1OIMC0101 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو فرعي OIMX1 Omid Inv. Mng.-R واميدح ح.گروه مديريت سرمايه گذار اميد
IRO1BANS0001 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو اصلي BANS1 Ansar Bank وانصار بانك انصار
IRR1BANS0101 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو اصلي BNAX1 Ansar Bank-R وانصارح ح.بانك انصار
IRO1LIRZ0001 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو اصلي LIRZ1 Iranian Lizing وايران ليزينگ ايرانيان
IRO1BANK0001 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي BANK1 Bank Melli Inv. وبانك سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
IRR1BANK0101 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي BANX1 Bank Melli Inv.-R وبانكح ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
IRO1TSBE0001 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي TSBE1 S*Behshahr Inv. وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
IRR1TSBE0101 N1 محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر تابلو اصلي TSBX1 Behshahr Inv.-R وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
IRO1BSDR0001 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه BSDR1 Saderat Bank وبصادر بانك صادرات ايران
IRO1BMLT0001 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو اصلي BMLT1 S*Mellat Bank وبملت بانك ملت
IRR1BMLT0101 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو اصلي BMLX1 Mellat Bank - R وبملتح ح . بانك ملت
IRO1SBAH0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SBAH1 Bahman Inv. وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
IRR1SBAH0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SBAX1 Bahman Inv.-R وبهمنح ح . سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
IRO1BALI0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي BALI1 Buali Inv. وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
IRR1BALI0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي BALX1 Buali Inv.-R وبوعليح ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
IRO1BIME0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي BIME1 Insurance Inv. وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
IRR1BIME0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي BIMX1 Insurance Inv.-R وبيمهح ح . سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
IRO1BPAR0001 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه BPAR1 Parsian Bank وپارس بانك‌پارسيان‌
IRR1BPAR0101 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه BPAX1 Parsian Bank-R وپارسح ح . بانك‌پارسيان‌
IRO1BPAS0001 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي BPAS1 S*Pasargad Bank وپاسار بانك پاسارگاد
IRR1BPAS0101 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي BPSX1 Pasargad Bank -R وپاسارح ح.بانك پاسارگاد
IRO1PETR0001 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PETR1 Petro. Inv. وپترو سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌
IRR1PETR0101 N1 محصولات شيميايي تابلو اصلي PETX1 Petro. Inv.-R وپتروح ح . سرمايه‌ گذاري‌ پتروشيمي‌
IRO1DARO0001 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DARO1 Daroupakhsh وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
IRR1DARO0101 N1 مواد و محصولات دارويي تابلو فرعي DARX1 Daroupakhsh-R وپخشح ح . داروپخش‌ (هلدينگ‌
IRO1BPST0001 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه BPST1 Post Bank وپست پست بانك ايران
IRO1BTEJ0001 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي BTEJ1 S*Tejarat Bank وتجارت بانك تجارت
IRR1BTEJ0101 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي BTEX1 Tejarat Bank-R وتجارتح ح . بانك تجارت
IRO1TGOS0001 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي TGOS1 Toosgostar Inv. وتوس توسعه‌شهري‌توس‌گستر
IRR1TGOS0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو فرعي TGOX1 Toosgostar Inv.-R وتوسح ح . توسعه‌شهري‌توس‌گستر
IRO1TMEL0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو فرعي TMEL1 Tosee Melli Inv وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
IRR1TMEL0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو فرعي TMEX1 Tosee Melli Inv-R وتوسمح ح . سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
IRO1TSHE0001 N1 ماشين آلات و تجهيزات تابلو اصلي TSHE1 Pars Tousheh وتوشه سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌
IRR1TSHE0101 N1 ماشين آلات و تجهيزات تابلو اصلي TSHX1 Pars Tousheh-R وتوشهح ح . سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌
IRO1TOSA0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي TOSA1 Iran Ind. Dev. وتوصا گروه س توسعه صنعتي ايران
IRR1TOSA0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي TOSX1 Iran Ind. Dev.-R وتوصاح ح. سرمايه‌گذاري توسعه‌صنعتي
IRO1TOKA0001 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي TOKA1 Tukafoolad Inv. وتوكا سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ
IRR1TOKA0101 N1 فلزات اساسي تابلو اصلي TOKX1 Tukafoolad Inv.-R وتوكاح ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌
IRO1IKHR0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي IKHR1 S*Kharazmy Invest وخارزم سرمايه گذاري خوارزمي
IRR1IKHR0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي IKHX1 Kharazmy Invest-R وخارزمح ح.سرمايه گذاري خوارزمي
IRO1BKHZ0001 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه BKHZ1 Bank of M.E. وخاور بانك خاورميانه
IRR1BKHZ0101 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه BKHX1 Bank of M.E.-R وخاورح ح . بانك خاورميانه
IRO1RENA0001 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي RENA1 Rena Investment ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
IRR1RENA0101 N1 خودرو و ساخت قطعات تابلو اصلي RENX1 Rena Investment-R ورناح ح . سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
IRO1SSAP0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو فرعي SSAP1 S*Saipa Inv. وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
IRR1SSAP0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو فرعي SSAX1 Saipa Inv.-R وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
IRO1SAKH0001 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو اصلي SAKH1 Iran Const. Inv وساخت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
IRR1SAKH0101 N1 انبوه سازي، املاك و مستغلات تابلو اصلي SAKX1 Iran Const. Inv-R وساختح ح . سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌
IRO1OS030001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS031 Ardebil Inv. وساربيل شركت س استان اردبيل
IRO1OS010001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS011 AzarSharghi Inv. وساشرقي شركت س استان آذربايجان شرقي
IRO1OS020001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS021 AzarbyjnGharbi Inv وساغربي شركت س استان آذربايجان غربي
IRO1OS060001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS061 Boushehr Inv. وسبوشهر شركت س استان بوشهر
IRO1SPAH0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SPAH1 Sepah Inv. وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
IRR1SPAH0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SPAX1 Sepah Inv.-R وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
IRO1OS090001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS091 KhorasanJonobi Inv وسخراج شركت س استان خراسان جنوبي
IRO1OS110001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS111 Khorasan Shomali I وسخراش شركت س استان خراسان شمالي
IRO1OS120001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS121 Khozestan Inv. وسخوز شركت س استان خوزستان
IRO1SDID0001 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SDID1 Sadid Group وسديد گروه‌صنعتي‌سديد(هلدينگ‌
IRR1SDID0101 N2 فلزات اساسي فهرست اوليه SDIX1 Sadid Group-R وسديدح ح . گروه‌صنعتي‌سديد(هلدينگ‌
IRO1OS100001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS101 KhorasanRazavi Inv وسرضوي س.سهام عدالت استان خراسان رضوي
IRO1OS130001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS131 Zanjan Inv. وسزنجان شركت س استان زنجان
IRO1OS040001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS041 Isfahan Inv. وسصفا شركت س استان اصفهان
IRO1OS160001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS161 Fars Inv. وسفارس شركت س استان فارس
IRO1OS170001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS171 Qazvin Inv. وسقزوين سرمايه گذاري عدالت استان قزوين
IRO1OS180001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS181 Qom Inv. وسقم شركت س استان قم
IRO1SKBV0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SKBV1 Banks Employees وسكاب س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
IRR1SKBV0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SKBX1 Banks Employees-R وسكابح ح.س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها
IRO1OS190001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS191 Kordestan Inv. وسكرد شركت س استان كردستان
IRO1OS210001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS211 Kermanshah Inv. وسكرشا س.سهام عدالت استان كرمانشاه
IRO1OS200001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS201 Kerman Inv. وسكرمان س.سهام عدالت استان كرمان
IRO1OS220001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS221 Kohgiloyeh Inv. وسكهبو س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد
IRO1OS230001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS231 Golestan Inv. وسگلستا شركت س استان گلستان
IRO1OS240001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS241 Gilan Inv. وسگيلا شركت س استان گيلان
IRO1OS250001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS251 Lorestan Inv. وسلرستا شركت س استان لرستان
IRO1OS260001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS261 Mazandaran Inv. وسمازن س.سهام عدالت استان مازندران
IRO1OS080001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS081 ChharMahalBakh Inv وسمحال شركت س.استان چهارمحال وبختياري
IRO1OS270001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS271 Markazi Inv. وسمركز شركت س استان مركزي
IRO1OS280001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS281 Hormozgan Inv. وسهرمز شركت س استان هرمزگان
IRO1OS290001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS291 Hamedan Inv. وسهمدا شركت س استان همدان
IRO1OS300001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS301 Yazd Inv. وسيزد شركت س استان يزد
IRO1OS150001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS151 Sistan Inv. وسيستا شركت س استان سيستان وبلوچستان
IRO1OS050001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه OS051 Ilam Inv. وسيلام شركت س استان ايلام
IRO1VSIN0001 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي VSIN1 Sina Fin. Ins. وسينا بانك سينا
IRR1VSIN0101 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي VSIX1 Sina Fin. Ins.-R وسيناح ح . بانك سينا
IRO1GBEH0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي GBEH1 Behshahr Group وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
IRR1GBEH0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي GBEX1 Behshahr Group-R وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
IRO1SAND0001 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي SAND1 Pension Fund وصندوق سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌
IRR1SAND0101 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي SANX1 Pension Fund-R وصندوقح ح.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
IRO1SNMA0001 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SNMA1 Ind. & Mine Inv وصنعت سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
IRR1SNMA0101 N1 سرمايه گذاريها تابلو اصلي SNMX1 Ind. & Mine Inv-R وصنعتح ح . سرمايه‌ گذاري‌صنعت‌ ومعدن‌
IRO1GDIR0001 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي GDIR1 Ghadir Inv. وغدير سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
IRR1GDIR0101 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي GDIX1 Ghadir Inv.-R وغديرح ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
IRO1KRAF0001 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي KRAF1 Karafarin Bank وكار بانك‌ كارآفرين‌
IRR1KRAF0101 N1 بانكها و موسسات اعتباري تابلو فرعي KRAX1 Karafarin Bank-R وكارح ح . بانك‌ كارآفرين‌
IRO1TMGD0001 N2 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي فهرست اوليه TMGD1 INT Ghadir mine وكغدير بين المللي توسعه ص. معادن غدير
IRO1LPRS0001 N2 ساير واسطه گريهاي مالي فهرست اوليه LPRS1 Parsian leasing ولپارس ليزينگ پارسيان
IRO1RSAP0001 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو اصلي RSAP1 S*Rayan Saipa ولساپا ليزينگ رايان‌ سايپا
IRR1RSAP0101 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو اصلي RSAX1 Rayan Saipa-R ولساپاح ح . ليزينگ رايان‌ سايپا
IRO1LSMD0001 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو اصلي LSMD1 Ind. & M. L. ولصنم ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌
IRR1LSMD0101 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو اصلي LSMX1 Ind. & M. L.-R ولصنمح ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌
IRO1LKGH0001 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو فرعي LKGH1 Ghadir Kh. L. ولغدر ليزينگ‌خودروغدير
IRR1LKGH0101 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو فرعي LKGX1 Ghadir Kh. L.-R ولغدرح ح . ليزينگ‌خودروغدير
IRO1LKAR0001 N2 ساير واسطه گريهاي مالي فهرست اوليه LKAR1 Kar Af. Leasing ولكار ليزينگ كارآفرين
IRO1VLMT0001 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو فرعي VLMT1 Mellat Leasing ولملت واسپاري ملت
IRR1VLMT0101 N1 ساير واسطه گريهاي مالي تابلو فرعي VLMX1 Mellat Leasing-R ولملتح ح . واسپاري ملت
IRO1VALE0001 N2 ساير واسطه گريهاي مالي فهرست اوليه VALE1 E. Novin Leasing ولنوين ليزينگ اقتصاد نوين
IRO1LZIN0001 N2 ساير واسطه گريهاي مالي فهرست اوليه LZIN1 Leasing Iran وليز ليزينگ‌ايران‌
IRR1LZIN0101 N2 ساير واسطه گريهاي مالي فهرست اوليه LZIX1 Leasing Iran-R وليزح ح . ليزينگ‌ايران‌
IRO1VMDR0001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه VMDR1 M Sandogh B ومدير گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري
IRO1MADN0001 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي MADN1 S*Metals & Min. ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
IRR1MADN0101 N1 استخراج کانه هاي فلزي تابلو اصلي MADX1 Metals & Min.-R ومعادنح ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
IRO1MOIN0001 N1 واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي تابلو فرعي MOIN1 Moein Mellat Co ومعين سرمايه گذاري توسعه معين ملت
IRO1MELT0001 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه MELT1 Melat Inv. وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
IRR1MELT0101 N2 سرمايه گذاريها فهرست اوليه MELX1 Melat Inv.-R وملتح ح . سرمايه‌گذاري‌ملت‌
IRO1GMEL0001 N2 دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فهرست اوليه GMEL1 Melli Ind. Grp. وملي گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌
IRR1GMEL0101 N2 دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش فهرست اوليه GMEX1 Melli Ind. Grp.-R ومليح ح . گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌
IRO1NAFT0001 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي NAFT1 Oil Ind. Inv. ونفت سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
IRR1NAFT0101 N1 فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي تابلو اصلي NAFX1 Oil Ind. Inv.-R ونفتح ح . سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌
IRO1NOVN0001 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه NOVN1 S*EN Bank ونوين بانك‌اقتصادنوين‌
IRR1NOVN0101 N2 بانكها و موسسات اعتباري فهرست اوليه NOVX1 EN Bank-R ونوينح ح . بانك‌اقتصادنوين‌
IRO1SNRO0001 N1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تابلو اصلي SNRO1 Nirou Inv. ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
IRR1SNRO0101 N1 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تابلو اصلي SNRX1 Nirou Inv.-R ونيروح ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو
IRO1NIKI0001 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي NIKI1 Iran N. Inv. ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
IRR1NIKI0101 N1 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي تابلو اصلي NIKX1 Iran N. Inv.-R ونيكيح ح . سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده