اطلاعات بازار بورس تهران

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,189,520 (5,520)
شاخص هم وزن 414,904 (-2,967)
ارزش بازار 47,544,596,288,327,936
تعداد معاملات 404,909
ارزش معاملات 38,944,694,156,803
حجم معاملات 3,941,348,749
تاریخ و ساعت 00/2/25 13:43:11

پایش بازار بورس

تعداد نمادها 706
تعداد نمادهای مثبت 192 (27%)
تعداد نمادهای منفی 514 (73%)
تعداد نماد صف خرید 35 (5%)
تعداد نماد صف فروش 406 (58%)
ورود/خروج پول حقیقی (میلیون تومان) -220,539
ارزش صف خرید (میلیون تومان) 561,994
ارزش صف فروش (میلیون تومان) 9,920,410

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف
زگلدشتح 6,006 (-1.01%) 13,901 (-0.22%) -50%
دسبحانح 11,200 (-0.8%) 18,030 (-3.99%) -32%
وامیدح 7,640 (9.93%) 11,830 (-4.75%) -27%
فباهنرح 16,020 (-1.11%) 23,410 (0.6%) -27%
امینح 4,800 (3.38%) 6,980 (-0.14%) -17%
دتوزیعح 42,588 (-5%) 49,746 (-1.16%) -12%
ومعادنح 6,070 (9.96%) 7,940 (4.47%) -11%
کگلح 12,050 (9.95%) 14,500 (4.92%) -10%
تماوندح 3,673 (-2.98%) 5,220 (-1.51%) -10%
وخارزمح 2,930 (-2.69%) 4,331 (-3.73%) -9%

P/E های کمتر از 5

نماد آخرین قیمت EPS P/E
خلیبل 245 510 0.47
قاروم 1,741 1,242 1.34
وسکرد 623 382 1.63
پترول 8,850 4,189 2.13
وسکاب 4,880 2,194 2.22
وصنعت 5,630 2,243 2.53
وصنا 5,260 1,955 2.69
وتوسم 7,280 2,730 2.73
وسکهبو 1,100 403 2.8
وبوعلی 5,880 2,083 2.85
حفاری 6,010 1,991 3.04
وآرین 3,314 1,121 3.1
پردیس 5,160 1,708 3.18
البرز 3,701 1,167 3.23
وثنو 4,406 1,343 3.29
سخند 10,010 2,906 3.44
وپویا 6,051 1,790 3.51
صبا 7,430 2,089 3.61
وسالت 1,143 295 3.76
ودی 19,741 5,447 3.8
شتهران 7,864 2,011 3.83
نوین 5,613 1,538 3.83
وگستر 18,018 4,900 3.87
وخارزم 4,275 1,019 4.25
شفن 304,800 32,767 4.3
اعتلا 6,896 1,536 4.72
فجر 64,800 13,568 4.78
ونوین 4,153 839 4.99

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت حجم فروش حقوقی حجم
ومعادنح 6,070 (9.96%) 26.5 M 48.3 M
کگل 14,510 (4.99%) 26.2 M 31.2 M
ومعادن 7,980 (5%) 19.6 M 25.6 M
هرمز 15,703 (4.99%) 13.9 M 22.0 M
کچاد 22,080 (4.99%) 14.9 M 17.1 M
ونفت 14,100 (4.99%) 2.5 M 4.4 M
قشرین 11,415 (3%) 2.2 M 4.3 M
فجر 64,800 (4.99%) 1.6 M 2.8 M
وخاور 8,420 (0.72%) 1.5 M 2.8 M
فگستر 6,487 (4.98%) 1.6 M 2.4 M
میدکو 34,900 (3.25%) 1.6 M 2.3 M
شرانل 40,055 (5%) 1.2 M 2.2 M
آریان 10,513 (3%) 1.1 M 2.0 M
همراه 22,170 (-2.42%) 1.2 M 1.9 M
شاوان 77,860 (-3.5%) 0.4 M 0.5 M
شیراز 51,250 (1.65%) 0.4 M 0.5 M
شخارک 42,300 (-0.61%) 0.3 M 0.5 M
حسینا 57,500 (0.28%) 0.2 M 0.3 M
خراسان 67,800 (-0.25%) 0.1 M 0.1 M
ساروج 17,450 (0.35%) 0.1 M 0.1 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
وسیستا 702 (-4.88%) 55.0 M 57.2 M
اعتماد 36,426 (0.13%) 24.5 M 34.5 M
وسگیلا 710 (-4.95%) 28.0 M 28.7 M
وگردش 15,187 (-3%) 11.5 M 13.9 M
وزمین 12,441 (-1.99%) 10.0 M 10.0 M
وامید 11,800 (-4.99%) 8.9 M 9.2 M
ختوقا 2,332 (-4.97%) 3.0 M 4.2 M
وسبحان 2,663 (-4.99%) 3.5 M 3.7 M
دروز 33,760 (-4.98%) 3.0 M 3.0 M
شفارا 3,879 (-2.98%) 2.0 M 2.8 M
دانا 6,190 (-4.92%) 2.3 M 2.5 M
فایرا 18,350 (0.82%) 1.8 M 2.2 M
غمینو 9,500 (-16.37%) 2.0 M 2.2 M
ثبهساز 2,153 (-4.99%) 1.7 M 2.2 M
غشان 7,300 (-4.95%) 2.0 M 2.0 M
قشکر 3,648 (-5%) 2.0 M 2.0 M
شپاکسا 24,380 (-4.99%) 1.3 M 1.8 M
سپاس 10,054 (0.15%) 1.4 M 1.7 M
وتوصا 10,620 (-4.92%) 1.5 M 1.5 M
لسرما 22,880 (-4.98%) 1.1 M 1.4 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت نسبت خریدار حجم
ومعادنح (9.96%) 7.6 48 M
کگلح (9.95%) 4.2 9 M
وامیدح (9.93%) 4.4 6 M
فسپا (5%) 1.4 3 M
ومعادن (5%) 9.7 26 M
شرانل (5%) 2.2 2 M
دکپسول (5%) 2.7 1 M
کگل (4.99%) 5.3 31 M
کچاد (4.99%) 17.7 17 M
سپ (4.99%) 1.7 3 M
ونفت (4.99%) 3.5 4 M
هرمز (4.99%) 5.4 22 M
وپست (4.97%) 1.9 21 M
شبندر (4.96%) 2.2 58 M
وسپه (4.92%) 3.2 8 M
شپنا (4.75%) 1.4 210 M
حکشتی (4.01%) 2.1 27 M
وتوکا (3.16%) 1 8 M
وثوق (3%) 2.8 1 M
پارتا (3%) 1.6 1 M
قشرین (3%) 2.7 4 M
صنوین (1.59%) 1.2 0 M
فپنتا (0.93%) 1.5 0 M
کارین (0.16%) 8.3 101 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
توریل (-32.05%) 18,175 10.8 M
غمینو (-16.37%) 2,222 2.2 M
دزهراوی (-15.5%) 3,978 5.3 M
دفارا (-9.99%) 959 0.2 M
زکوثر (-9.99%) 583 0.3 M
خمهر (-9.97%) 922 4.2 M
کسرا (-9.96%) 984 0.5 M
درهآور (-5%) 10,068 3.4 M
بخاور (-5%) 1,089 1.7 M
ولبهمن (-5%) 1,046 1.4 M
کدما (-5%) 1,038 0.1 M
قشکر (-5%) 733 2.0 M
سخاش (-5%) 712 0.1 M
دابور (-5%) 492 0.1 M
دارو (-5%) 615 0.2 M
دتوزیع (-5%) 532 0.1 M
شراز (-5%) 1,004 0.1 M
نطرین (-5%) 255 0.2 M
بمپنا (-5%) 318 0.0 M
کیمیا (-5%) 181 0.1 M
فزرین (-5%) 180 0.1 M
خرینگ (-5%) 176 0.0 M
ریشمک (-5%) 121 0.0 M
تلیسه (-5%) 102 0.2 M
غنوش (-5%) 101 0.0 M
زقیام (-5%) 66 0.0 M
های وب (-5%) 143 0.1 M
زنگان (-5%) 48 0.0 M
دبالک (-5%) 37 0.0 M
دسانکو (-5%) 22 0.0 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم

ورود/خروج پول حقیقی و حقوقی و حجم مشکوک

حجم مشکوک ماه

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
فمراد (-5%) 2 M 3052.6
توریل (-32.05%) 11 M 471.2
ثامان (-4.98%) 1 M 268.9
غمینو (-16.37%) 2 M 186.6
وسیستا (-4.88%) 57 M 109.6
دزهراوی (-15.5%) 5 M 107.6
کقزوی (-3%) 0 M 81.9
غشان (-4.95%) 2 M 75.7
ورنا (-4.95%) 50 M 62.1
بنو (-5%) 1 M 59.7
قشکر (-5%) 2 M 57.2
کاما (-4.98%) 80 M 53.7
سپرمی (1%) 0 M 53.1
وشمال (-3%) 0 M 52.9
دکیمی (-4.98%) 0 M 52.6
وسگیلا (-4.95%) 29 M 50
وتوکا (3.16%) 8 M 49.5
شپترو (2.99%) 57 M 49
تکشا (-4.99%) 1 M 48.3
شجم (-1.73%) 30 M 44.8
جوین (-1.32%) 20 M 38.7
سصوفی (-4.98%) 5 M 33
غمارگ (-4.98%) 1 M 32.3
خمهر (-9.97%) 4 M 26.2
کلوند (-4.98%) 13 M 25.7
لسرما (-4.98%) 1 M 24.6
سخزر (-4.99%) 1 M 23.3
داسوه (-4.98%) 0 M 21.4
شفا (-4.98%) 0 M 20.7
کسرا (-9.96%) 1 M 19.9

حجم مشکوک هفته

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
ثامان (-4.98%) 1 M 945.7
دروز (-4.98%) 3 M 857.5
بنو (-5%) 1 M 802.2
فاما (-4.96%) 1 M 618.5
وشمال (-3%) 0 M 519.8
ورنا (-4.95%) 50 M 441.1
داسوه (-4.98%) 0 M 257
غمینو (-16.37%) 2 M 238
دزهراوی (-15.5%) 5 M 234.1
سفانو (-5%) 0 M 187.8
دارو (-5%) 0 M 136.5
توریل (-32.05%) 11 M 134.7
شفا (-4.98%) 0 M 132.8
قشکر (-5%) 2 M 126.1
دابور (-5%) 0 M 117
دفارا (-9.99%) 0 M 114.1
لسرما (-4.98%) 1 M 110.9
کابگن (0.99%) 0 M 100
کاما (-4.98%) 80 M 86.6
شکف (-4%) 0 M 82.9
امید (-4.9%) 1 M 81.8
نطرین (-5%) 0 M 73.5
قشهد (-4.99%) 0 M 54.7
دسبحا (-4.98%) 0 M 54
دجابر (-4.99%) 0 M 52.3
دتوزیع (-5%) 0 M 50
کقزوی (-3%) 0 M 49.4
زکوثر (-9.99%) 0 M 48
گکوثر (-3.64%) 21 M 40.3
کسرا (-9.96%) 1 M 39.2

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
اعتماد (0.13%) 24 M 35 M
کمند (0.16%) 82 M 119 M
ذوب (-1.71%) 80 M 211 M
وگردش (-3%) 11 M 14 M
وپاسار (0.29%) 43 M 53 M
ورنا (-4.95%) 32 M 50 M
وزمین (-1.99%) 10 M 10 M
وامید (-4.99%) 9 M 9 M
دروز (-4.98%) 3 M 3 M
خبهمن (-2.87%) 81 M 273 M
پارند (0.12%) 12 M 19 M
افران (0.15%) 7 M 9 M
بوعلی (0.72%) 2 M 3 M
برکت (-4.99%) 3 M 42 M
وپارس (0.82%) 46 M 70 M
قرن (1%) 1 M 1 M
وتجارت (-3.9%) 23 M 160 M
سیتا (0%) 3 M 4 M
افق (0.3%) 1 M 1 M
فارس (3.05%) 11 M 21 M
وبوعلی (0%) 7 M 16 M
شستا (-1.19%) 4 M 36 M
آکورد (0.17%) 2 M 4 M
شپلی (-0.15%) 5 M 11 M
وسیستا (-4.88%) 55 M 57 M
جوین (-1.32%) 8 M 20 M
تایرا (-4.98%) 1 M 2 M
شگویا (2.28%) 5 M 22 M
ارفع (2.52%) 4 M 6 M
ونوین (-2.35%) 8 M 27 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی حجم
کگل (4.99%) 5.3 30.1 M 31 M
شبندر (4.96%) 2.2 54.5 M 58 M
کچاد (4.99%) 17.7 16.4 M 17 M
کارین (0.16%) 8.3 30.1 M 101 M
شپنا (4.75%) 1.4 196.8 M 210 M
هرمز (4.99%) 5.4 18.7 M 22 M
ومعادن (5%) 9.7 22.5 M 26 M
ومعادنح (9.96%) 7.6 36.9 M 48 M
فجر (4.99%) 14.2 2.5 M 3 M
وپست (4.97%) 1.9 15.9 M 21 M
آریا (0.21%) 3.3 2.0 M 2 M
کاما (-4.98%) 1 76.4 M 80 M
ونفت (4.99%) 3.5 4.4 M 4 M
کنور (3.29%) 1.2 2.4 M 3 M
فردا (0.17%) 3.4 3.1 M 4 M
میدکو (3.25%) 1.1 1.5 M 2 M
قشرین (3%) 2.7 4.2 M 4 M
شاوان (-3.5%) 2.4 0.4 M 1 M
وغدیر (0.4%) 1.8 13.5 M 20 M
وامیدح (9.93%) 4.4 5.8 M 6 M
سفارس (2.62%) 1.2 6.8 M 7 M
شرانل (5%) 2.2 1.5 M 2 M
وسپه (4.92%) 3.2 7.2 M 8 M
دکپسول (5%) 2.7 1.3 M 1 M
همراه (-2.42%) 1.3 1.4 M 2 M
تاصیکو (0.5%) 1.8 9.5 M 13 M
فپنتا (0.93%) 1.5 0.1 M 0 M
فولاد (0.16%) 1.1 46.3 M 60 M
فسپا (5%) 1.4 2.8 M 3 M
شیراز (1.65%) 2.6 0.4 M 1 M

حجم معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
خودرو 1,920 (-0.83%) 356 M
خبهمن 1,288 (-2.87%) 273 M
کرمان 1,050 (-4.55%) 229 M
ذوب 3,390 (-1.71%) 211 M
شپنا 11,020 (4.75%) 210 M
خگستر 2,155 (-3.06%) 196 M
وتجارت 2,392 (-3.9%) 160 M
امین یکم 10,135 (0.06%) 142 M
کمند 10,056 (0.16%) 119 M
کارین 10,142 (0.16%) 101 M
فملی 13,100 (0.85%) 89 M
وبصادر 2,151 (-2.85%) 85 M
شتران 8,190 (2.38%) 81 M
کاما 10,870 (-4.98%) 80 M
بترانس 2,565 (-5%) 78 M
پالایش 72,340 (-0.37%) 78 M
وپارس 2,462 (0.82%) 70 M
فولاد 12,750 (0.16%) 60 M
شبندر 22,440 (4.96%) 58 M
شپترو 4,615 (2.99%) 57 M

بیشترین حجم خرید حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
امین یکم (0.06%) 85 M 142 M
کمند (0.16%) 82 M 119 M
خبهمن (-2.87%) 81 M 273 M
ذوب (-1.71%) 80 M 211 M
کارین (0.16%) 71 M 101 M
وسیستا (-4.88%) 55 M 57 M
وپارس (0.82%) 46 M 70 M
وپاسار (0.29%) 43 M 53 M
وسکرد (-4.89%) 36 M 54 M
ورنا (-4.95%) 32 M 50 M
کیان (0.1%) 31 M 38 M
وسگیلا (-4.95%) 28 M 29 M
اعتماد (0.13%) 24 M 35 M
وتجارت (-3.9%) 23 M 160 M
خودرو (-0.83%) 23 M 356 M
وبانک (-2.95%) 20 M 36 M
فملی (0.85%) 15 M 89 M
فولاد (0.16%) 13 M 60 M
شپنا (4.75%) 13 M 210 M
سپیدما (0.12%) 13 M 13 M
آسیا (0.39%) 13 M 26 M
شجم (-1.73%) 12 M 30 M
پارند (0.12%) 12 M 19 M
وگردش (-3%) 11 M 14 M
ومعادنح (9.96%) 11 M 48 M
شپترو (2.99%) 11 M 57 M
فارس (3.05%) 11 M 21 M
وزمین (-1.99%) 10 M 10 M
بترانس (-5%) 10 M 78 M
وامید (-4.99%) 9 M 9 M

بیشترین حجم خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی حجم
خودرو (-0.83%) 1.1 333 M 356 M
کرمان (-4.55%) 0.6 228 M 229 M
شپنا (4.75%) 1.4 197 M 210 M
خبهمن (-2.87%) 0.5 192 M 273 M
خگستر (-3.06%) 1.2 187 M 196 M
وتجارت (-3.9%) 0.9 137 M 160 M
ذوب (-1.71%) 0.6 131 M 211 M
وبصادر (-2.85%) 1 83 M 85 M
پالایش (-0.37%) 1.2 77 M 78 M
شتران (2.38%) 1.3 77 M 81 M
کاما (-4.98%) 1 76 M 80 M
فملی (0.85%) 1 75 M 89 M
بترانس (-5%) 1 69 M 78 M
امین یکم (0.06%) 0.8 56 M 142 M
شبندر (4.96%) 2.2 54 M 58 M
شپترو (2.99%) 0.9 46 M 57 M
فولاد (0.16%) 1.1 46 M 60 M
برکت (-4.99%) 0.6 39 M 42 M
وساپا (2.41%) 1.2 39 M 42 M
ومعادنح (9.96%) 7.6 37 M 48 M
کمند (0.16%) 0.6 37 M 119 M
ثامید (-1.56%) 8.6 35 M 39 M
وخارزم (-4.98%) 0.8 32 M 40 M
شستا (-1.19%) 1.3 31 M 36 M
کارین (0.16%) 8.3 30 M 101 M
کگل (4.99%) 5.3 30 M 31 M
غگل (-3.08%) 1.2 30 M 31 M
حکشتی (4.01%) 2.1 27 M 27 M
ولساپا (-4.98%) 1 25 M 25 M
خاور (-2.99%) 1.1 24 M 27 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
پالایش (-0.37%) 566,730 78 M
شپنا (4.75%) 229,739 210 M
دارا یکم (-1.7%) 217,632 17 M
امین یکم (0.06%) 143,453 142 M
شبندر (4.96%) 130,399 58 M
اعتماد (0.13%) 125,744 35 M
کمند (0.16%) 119,556 119 M
فملی (0.85%) 117,987 89 M
برکت (-4.99%) 115,581 42 M
کیان (0.1%) 108,275 38 M
کارین (0.16%) 102,653 101 M
وپاسار (0.29%) 89,976 53 M
کاما (-4.98%) 87,153 80 M
فولاد (0.16%) 77,064 60 M
ذوب (-1.71%) 73,315 211 M
خودرو (-0.83%) 69,373 356 M
شتران (2.38%) 66,565 81 M
کگل (4.99%) 45,178 31 M
حکشتی (4.01%) 43,566 27 M
خگستر (-3.06%) 42,853 196 M
وپست (4.97%) 42,602 21 M
شستا (-1.19%) 39,087 36 M
وتجارت (-3.9%) 38,802 160 M
کچاد (4.99%) 37,686 17 M
کزغال (-2.67%) 37,093 11 M
خبهمن (-2.87%) 35,084 273 M
هرمز (4.99%) 33,805 22 M
ومعادنح (9.96%) 29,244 48 M
شجم (-1.73%) 28,710 30 M
کلوند (-4.98%) 28,309 13 M

صف خرید

صف خرید

نماد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی حجم صف
فگستر 6,487 (4.98%) 212.6 M
وسالت 1,143 (0%) 56.1 M
آریان 10,513 (0.77%) 39.1 M
باران 3,890 (0.11%) 36.9 M
خلیبل 245 (0%) 14.9 M
کچاد 22,080 (4.85%) 11.2 M
شپترو 4,615 (2.99%) 10.9 M
ومعادن 7,980 (4.47%) 9.4 M
قشرین 11,415 (2.46%) 7.5 M
ونفت 14,100 (3.28%) 6.9 M
کباده 9,017 (0%) 6.4 M
گشان 22,011 (2%) 5.9 M
فجر 64,800 (4.99%) 3.3 M
فبستم 816 (0%) 3.1 M
کگل 14,510 (4.92%) 2.9 M
ومعادنح 6,070 (9.6%) 2.5 M
شصدف 32,973 (0.39%) 2.4 M
وپست 20,070 (4.03%) 2.3 M
هرمز 15,703 (2.65%) 1.5 M
شبندر 22,440 (4.35%) 1.4 M
پشاهن 7,749 (0%) 0.8 M
کابگن 5,189 (0.02%) 0.8 M
کگلح 12,050 (9.03%) 0.8 M
وثوق 16,528 (2.74%) 0.6 M
پارتا 31,862 (2.55%) 0.6 M
سپ 24,400 (3.96%) 0.5 M
دکپسول 30,853 (4.17%) 0.5 M
فسپا 35,280 (4.7%) 0.5 M
ساذری 6,141 (0%) 0.4 M
خعمرا 23,493 (0.01%) 0.1 M
بتک 35,598 (0%) 0.1 M
کایتا 9,569 (0%) 0.1 M
غیوان 15,657 (0%) 0.0 M
سپرمی 9,012 (0.08%) 0.0 M
شسم 93,622 (0.06%) 0.0 M

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
حکشتی 16,590 (4.01%) (1.82%)
هرمز 15,703 (4.99%) (2.65%)
وسپهر 9,360 (3.94%) (1.93%)
وامیدح 7,640 (9.93%) (5.47%)
آریان 10,513 (3%) (0.77%)
زاگرس 212,212 (4.03%) (2%)
باران 3,890 (2.99%) (0.11%)
شصدف 32,973 (5%) (0.39%)
وسالت 1,143 (2.97%) (0%)
خعمرا 23,493 (3%) (0.01%)
شسم 93,622 (4%) (0.06%)
ساذری 6,141 (4.99%) (0%)
کورز 36,919 (5%) (0%)
پشاهن 7,749 (5%) (0%)
فجوش 1,607 (4.96%) (0%)
قاروم 1,741 (4.75%) (0%)
تفیرو 19,882 (4%) (0%)
بتک 35,598 (3.99%) (0%)
کایتا 9,569 (2.98%) (0%)
کباده 9,017 (2.97%) (0%)
خلیبل 245 (2.94%) (0%)
فبستم 816 (2.9%) (0%)

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
زکوثر 19,470 (-9.99%) (-2.73%)
ثعمرا 12,396 (-5%) (0%)
خاذین 4,504 (-5%) (0%)
تپمپی 18,440 (-5%) (0%)
آ س پ 15,330 (-5%) (0%)
ثغرب 7,563 (-5%) (0%)
غصینو 63,637 (-5%) (-0%)
کمرجان 139,567 (-5%) (-0%)
افرا 32,577 (-5%) (-0%)
ثزاگرس 54,153 (-5%) (0%)
زماهان 19,566 (-5%) (0%)
وسکرشا 1,197 (-5%) (0%)
کطبس 77,590 (-5%) (0%)
کی بی سی 24,603 (-5%) (-0%)
وسزنجان 1,349 (-5%) (0%)
سنوین 8,683 (-5%) (0%)
حسیر 16,531 (-5%) (0%)
سیلام 10,640 (-5%) (0%)
کتوکا 32,588 (-5%) (-0%)
سفار 144,670 (-5%) (-0.01%)
کشرق 87,408 (-5%) (-0.01%)
بشهاب 141,720 (-4.99%) (0%)
اوان 51,869 (-5%) (-0.01%)
ثنظام 45,064 (-5%) (-0.01%)
بنیرو 14,280 (-4.99%) (0%)
تاپکیش 17,292 (-5%) (-0.01%)
حپارسا 33,468 (-5%) (-0.01%)
ثپردیس 9,652 (-4.99%) (0%)
حخزر 26,977 (-5%) (-0.01%)
غدیس 12,759 (-5%) (-0.01%)

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
کگلح 12,050 (9.95%) (9.03%)
ومعادنح 6,070 (9.96%) (9.6%)
وامیدح 7,640 (9.93%) (5.47%)
فباهنر 23,540 (1.16%) (0.6%)
حکشتی 16,590 (4.01%) (1.82%)
وپست 20,070 (4.97%) (4.03%)
شیران 21,500 (2.67%) (2.39%)
شبریز 26,590 (1.33%) (1.83%)
وساپا 4,889 (2.41%) (3.98%)
ومعادن 7,980 (5%) (4.47%)
کنور 50,580 (3.29%) (4.51%)
امینح 4,800 (3.38%) (2.18%)
ونفت 14,100 (4.99%) (3.28%)
سرچشمه 6,019 (1.64%) (1.03%)
پترول 8,850 (0.8%) (1.48%)
مادیرا 7,400 (0.35%) (0.98%)
هرمز 15,703 (4.99%) (2.65%)
خدیزل 39,230 (1.43%) (1.41%)
شپنا 11,020 (4.75%) (3.99%)
وغدیر 10,150 (0.4%) (1.38%)
فپنتا 376,670 (0.93%) (-0.2%)
شتران 8,190 (2.38%) (3%)
سفارس 15,690 (2.62%) (3.4%)
جم پیلن 74,220 (0.57%) (0.54%)
شگویا 9,056 (2.28%) (2.97%)
سخوز 21,350 (3.29%) (2.52%)
زاگرس 212,212 (4.03%) (2%)
فخوز 15,160 (1.61%) (1.47%)
فایرا 18,350 (0.82%) (0.22%)
تاصیکو 10,060 (0.5%) (1.1%)

بیشترین ریزش

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
توریل 16,790 (-32.05%) (-31.59%)
دزهراوی 7,360 (-15.5%) (-13.66%)
غمینو 9,500 (-16.37%) (-12.41%)
ثروت 278,693 (-10%) (-10%)
قثابت 60,790 (-9.99%) (-9.99%)
کسرا 18,720 (-9.96%) (-7.26%)
دفارا 58,000 (-9.99%) (-6.89%)
خمهر 2,186 (-9.97%) (-6.8%)
شدوص 23,760 (-5%) (-5%)
ولانا 36,983 (-5%) (-5%)
قنیشا2 61,190 (-5%) (-5%)
بنو 30,270 (-5%) (-5%)
فروی 53,434 (-5%) (-5%)
سقاین 61,450 (-4.99%) (-4.99%)
تکشا 44,000 (-4.99%) (-4.99%)
ثامان 22,710 (-4.98%) (-4.98%)
غمارگ 29,750 (-4.98%) (-4.98%)
لسرما 22,880 (-4.98%) (-4.98%)
دروز 33,760 (-4.98%) (-4.98%)
سغرب 31,150 (-4.97%) (-4.97%)
خزامیا 8,230 (-4.97%) (-4.97%)
اخابر2 8,420 (-4.97%) (-4.97%)
غگرجی 17,250 (-4.96%) (-4.96%)
فاما 17,630 (-4.96%) (-4.96%)
غشان 7,300 (-4.95%) (-4.95%)
ورنا 5,190 (-4.95%) (-4.95%)
ساراب 21,550 (-4.98%) (-4.94%)
دانا 6,190 (-4.92%) (-4.92%)
دالبر 13,920 (-4.98%) (-4.91%)
وسکرد 623 (-4.89%) (-4.89%)

بیشترین کاهش دو هفته اخیر

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد افت دو هفته
خبهمن 1,288 (-2.87%) (-93%)
دسبحانح 11,200 (-0.8%) (-89%)
ثهام 10,000 (0%) (-82%)
رانفور 6,400 (0.79%) (-73%)
ومعادنح 6,070 (9.96%) (-59%)
تماوندح 3,673 (-2.98%) (-54%)
کلوند 21,730 (-4.98%) (-52%)
درهآور 29,428 (-5%) (-44%)
کدما 91,450 (-5%) (-39%)
فمراد 89,580 (-5%) (-35%)
دیران 16,820 (-4.97%) (-34%)
توریل 16,790 (-32.05%) (-33%)
سخزر 20,370 (-4.99%) (-33%)
ومعادن 7,980 (5%) (-31%)
کفپارس 3,096 (-4.97%) (-30%)
حتوکا 20,380 (-4.99%) (-30%)
سصوفی 14,120 (-4.98%) (-28%)
خاور 4,870 (-2.99%) (-26%)
کماسه 32,250 (-4.98%) (-26%)
پرداخت 23,330 (-4.97%) (-25%)
زپارس 120,010 (-4.97%) (-24%)
فولاژ 15,000 (-4.94%) (-22%)
خبازرس 25,123 (-3%) (-20%)
قشرین 11,415 (3%) (-19%)
سفانو 33,280 (-5%) (-18%)
سرود 16,610 (-0.95%) (-18%)
ورازی 8,029 (-2.44%) (-18%)
اخابر 8,420 (-4.97%) (-17%)
وثنو 4,406 (-2.99%) (-17%)
غسالم 3,625 (-4.98%) (-16%)
سغرب 31,150 (-4.97%) (-16%)
والبر 14,510 (-4.98%) (-16%)
زگلدشتح 6,006 (-1.01%) (-16%)
وخارزم 4,275 (-4.98%) (-15%)
ثامید 1,321 (-1.56%) (-15%)

بیشترین کاهش از سقف

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد افت از سقف
کفپارس 3,096 (-4.97%) (-99%)
کرمان 1,050 (-4.55%) (-99%)
گکوثر 2,200 (-3.64%) (-99%)
بکهنوج 1,550 (-4.97%) (-98%)
پتایر 3,467 (-4.99%) (-98%)
کاما 10,870 (-4.98%) (-97%)
وسالت 1,143 (2.97%) (-97%)
خبهمن 1,288 (-2.87%) (-97%)
تلیسه 4,126 (-5%) (-97%)
بترانس 2,565 (-5%) (-97%)
ساذری 6,141 (4.99%) (-97%)
وهور 1,903 (-4.99%) (-96%)
زشگزا 7,820 (-4.99%) (-96%)
آسیا 1,805 (0.39%) (-96%)
کاریس 10,709 (0.24%) (-96%)
سبزوا 3,147 (-4.98%) (-95%)
کسرام 7,900 (-4.93%) (-95%)
قشکر 3,648 (-5%) (-95%)
وسدید 2,842 (-1.97%) (-94%)
پاکشو 6,260 (-0.95%) (-94%)
غشان 7,300 (-4.95%) (-93%)
خمحرکه 4,227 (-4.99%) (-93%)
گشان 22,011 (2%) (-93%)
خودکفا 17,162 (-3%) (-92%)
وارس 16,539 (-3%) (-92%)
نطرین 11,521 (-5%) (-92%)
غشهداب 3,759 (-4.98%) (-91%)
فاراک 2,258 (-4.97%) (-90%)
شبهرن 11,220 (-0.27%) (-90%)
زشریف 4,948 (-4.99%) (-89%)
مادیرا 7,400 (0.35%) (-88%)
رانفور 6,400 (0.79%) (-88%)
وسینا 2,503 (-3.66%) (-88%)
خمهر 2,186 (-9.97%) (-87%)
فجام 9,760 (-4.97%) (-87%)

قوی ترین خریداران حقیقی

نماد درصد آخرین قیمت نسبت قدرت خریدار حجم
فگستر (4.98%) 1329 2 M
شصدف (5%) 312 0 M
کچاد (4.99%) 18 17 M
امینح (3.38%) 16 6 M
فجر (4.99%) 14 3 M
پیزد (-3.89%) 14 1 M
بگیلان (-1.67%) 13 1 M
گشان (2%) 13 2 M
فراز (0.06%) 11 0 M
آریان (3%) 11 2 M
باران (2.99%) 10 0 M
ومعادن (5%) 10 26 M
ثامید (-1.56%) 9 39 M
وکبهمن (4.64%) 8 4 M
کارین (0.16%) 8 101 M
کزغال (-2.67%) 8 11 M
ومعادنح (9.96%) 8 48 M
بپیوند (-4.32%) 7 2 M
وخارزمح (-2.69%) 6 14 M
آبادا (-4.98%) 6 1 M
هرمز (4.99%) 5 22 M
کگل (4.99%) 5 31 M
سپر (0.11%) 5 1 M
بوعلی (0.72%) 4 3 M
وامیدح (9.93%) 4 6 M
کگلح (9.95%) 4 9 M
آسام (0.17%) 4 0 M
امین (0%) 4 2 M
ونفت (4.99%) 3 4 M
فردا (0.17%) 3 4 M

حجم و ارزش عرضه و تقاضا

بیشترین حجم تقاضا

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
فگستر 6,487 (4.98%) 213 M
وسالت 1,143 (2.97%) 56 M
آریان 10,513 (3%) 39 M
باران 3,890 (2.99%) 37 M
سیتا 15,000 (0%) 22 M
خلیبل 245 (2.94%) 15 M
کچاد 22,080 (4.99%) 11 M
شپترو 4,615 (2.99%) 11 M
ومعادن 7,980 (5%) 9 M
قشرین 11,415 (3%) 8 M
ونفت 14,100 (4.99%) 7 M
کباده 9,017 (2.97%) 6 M
گشان 22,011 (2%) 6 M
سپر 11,803 (0.11%) 4 M
فجر 64,800 (4.99%) 3 M
فبستم 816 (2.9%) 3 M
کگل 14,510 (4.99%) 3 M
ومعادنح 6,070 (9.96%) 2 M
شصدف 32,973 (5%) 2 M
وپست 20,070 (4.97%) 2 M

بیشترین حجم عرضه

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
تپکو 5,303 (-2%) 424 M
وآیند 16,003 (-2%) 168 M
وسدید 2,842 (-1.97%) 145 M
کویر 18,040 (-4.95%) 81 M
پتایر 3,467 (-4.99%) 73 M
سمگا 27,191 (-5%) 64 M
ثبهساز 2,153 (-4.99%) 63 M
وزمین 12,441 (-1.99%) 61 M
های وب 9,880 (-5%) 57 M
خمهر 2,186 (-9.97%) 49 M
ثنوسا 12,330 (-4.93%) 48 M
چکاپا 4,920 (-4.84%) 48 M
خاذین 4,504 (-5%) 46 M
وسفارس 1,000 (-2.91%) 43 M
فاراک 2,258 (-4.97%) 42 M
وسبحان 2,663 (-4.99%) 42 M
لکما 5,917 (-3%) 42 M
بنو 30,270 (-5%) 40 M
قجام 14,650 (-1.99%) 40 M
وسلرستا 873 (-3%) 39 M

بیشترین ارزش تقاضا

نماد درصد آخرین قیمت حجم ارزش (تومان)
فگستر (4.98%) 213 M 137,908 M
آریان (3%) 39 M 41,093 M
سیتا (0%) 22 M 32,969 M
کچاد (4.99%) 11 M 24,681 M
فجر (4.99%) 3 M 21,106 M
باران (2.99%) 37 M 14,337 M
گشان (2%) 6 M 12,936 M
ونفت (4.99%) 7 M 9,697 M
قشرین (3%) 8 M 8,593 M
شصدف (5%) 2 M 7,853 M
ومعادن (5%) 9 M 7,508 M
وسالت (2.97%) 56 M 6,407 M
آکورد (0.17%) 2 M 6,148 M
کباده (2.97%) 6 M 5,763 M
سپر (0.11%) 4 M 5,153 M
شپترو (2.99%) 11 M 5,042 M
وپست (4.97%) 2 M 4,715 M
کگل (4.99%) 3 M 4,260 M
وپاسار (0.29%) 2 M 3,061 M
شبندر (4.96%) 1 M 3,033 M

بیشترین ارزش عرضه

نماد درصد آخرین قیمت حجم ارزش (تومان)
وآیند (-2%) 168 M 268,112 M
تپکو (-2%) 424 M 224,935 M
سمگا (-5%) 64 M 175,182 M
کویر (-4.95%) 81 M 145,290 M
بنو (-5%) 40 M 121,212 M
غصینو (-5%) 17 M 106,220 M
قثابت (-9.99%) 14 M 83,141 M
وزمین (-1.99%) 61 M 75,299 M
خزر (-4.98%) 15 M 69,965 M
غدام (-2.88%) 2 M 64,002 M
ثنوسا (-4.93%) 48 M 59,580 M
قجام (-1.99%) 40 M 58,176 M
کطبس (-5%) 7 M 56,976 M
های وب (-5%) 57 M 56,044 M
فزرین (-5%) 20 M 51,697 M
بکاب (-3%) 2 M 51,629 M
سبهان (-5%) 4 M 50,784 M
پاسا (-4.99%) 19 M 48,880 M
گدنا (-5%) 15 M 47,058 M
کمرجان (-5%) 3 M 46,082 M
کلر (-5%) 4 M 45,411 M
رافزا (-5%) 4 M 41,281 M
وسدید (-1.97%) 145 M 41,206 M
خنصیر (-5%) 4 M 40,960 M
کیسون (-2%) 35 M 39,425 M
سصفها (-4.99%) 3 M 38,167 M
ثقزوی (-3%) 12 M 38,026 M
فولای (-5%) 8 M 37,412 M
غنوش (-5%) 7 M 35,828 M
وتوصا (-4.92%) 33 M 35,210 M

گروه و صنایع و پیش گشایش

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول (میلیون تومان)
کانه فلزی 94,060
نفتی 68,694
مخابرات 2,601
کاشی و سرامیک 591
لاستیک 433
استخراج ساير معادن 117
محصولات کاغذی 4

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیون تومان)
صندوق قابل معامله -114,194
بانک -54,811
شیمیایی -36,729
خودرو -32,529
دارویی -26,308
سرمایه گذاری -21,333
سیمان -11,796
چند رشته ای صنعتی -11,472
کمکی به نهادها -8,951
بیمه -8,835
ماشین آلات -8,093
فلزات اساسی -7,471
محصولات غذایی -7,279
زراعت -4,336
خرده فروشی -4,308

بیشترین حجم تقاضا پیش گشایش

نماد درصد قیمت خریدار حجم
خودرو (0%) 272 M
خگستر (0%) 115 M
چخزر (0%) 112 M
وتوکا (0%) 55 M
شپترو (0%) 53 M
خکرمان (0%) 45 M
شلرد (0%) 40 M
ونوین (0%) 39 M
ونیرو (0%) 32 M
ولپارس (0%) 31 M
سیمرغ (0%) 28 M
های وب (0%) 26 M
خودکفا (0%) 26 M
غپینو (0%) 26 M
خزامیا (0%) 24 M
خاور (0%) 24 M
فاسمین (0%) 24 M
برکت (0%) 24 M
وآفری (0%) 22 M
ثاخت (0%) 22 M

بیشترین حجم عرضه پیش گشایش

نماد درصد قیمت خریدار حجم
خصدرا (0%) 61 M
فوکا (0%) 59 M
فاهواز (0%) 50 M
وسیلام (0%) 49 M
وسگلستا (0%) 45 M
داراب (0%) 38 M
بکهنوج (0%) 37 M
گشان (0%) 34 M
وسکرشا (0%) 33 M
وحکمت (0%) 28 M
وسکهبو (0%) 23 M
وسمرکز (0%) 23 M
جهرم (0%) 22 M
لکما (0%) 21 M
وساربیل (0%) 18 M
فسا (0%) 15 M
آینده (0%) 14 M
وسخوز (0%) 11 M
ومعادنح (0%) 9 M
وسمازن (0%) 5 M

نمادهای زیانده

نماد رنک بنیادی EPS P/E
بکهنوج 0% -202 -8.03
قجام 11% 0 0
حکشتی 11% 355 45.75
شلرد 13% -83 -77.47
وکادو 14% 709 22.48
مرقام 15% -1,480 -13.14
دسبحا 15% 1,229 15.24
نمرینو 16% 97 1164.64
سخواف 17% -29 -578.62
اخابر 18% -294 -29.05
قثابت 18% -212 -286.75
ثنظام 20% 2,588 18.33
معیار 20% -80 -756.58
ثقزوی 23% -94 -338.53
کسرام 24% -67 -124.03
وسگیلا 25% 55 13.25
غگز 25% -1,105 -18.28
رتکو 28% -1,678 -10.54
گکوثر 28% -28 -78.25
وثخوز 30% 139 507.88
ثباغ 30% 87 168.13
ثعمرا 30% 115 113.46
غالبر 30% 45 448.67
آ س پ 31% 107 150.8
ثامان 31% 314 72.32
کرمان 34% 29 36.52
بالاس 35% 226 255.03
پلاسک 35% 41 182.2
ثزاگرس 35% 15 3800.07
تکنو 36% 76 287.11
زماهان 36% -12 -1716.25
ختوقا 36% 69 34.35
حسیر 36% 358 48.61
فسدید 39% -10,614 -10.62
سمایه 41% -18,453 -0.27
پلاست 43% 703 102.07
پلوله 45% 1,036 27.67
ثرود 46% 153 137.44
سیلام 46% 38 294.74
حرهشا 47% -130 -495.38
میدکو 48% 384 89.54
وپست 48% 2,118 9.39
خصدرا 48% -13 -189.85
حفارس 50% 469 10.28
خکاوه 50% -8 -449
وزمین 50% -14,267 -0.87
خودرو 50% -289 -6.75
پارسان 52% 707 25.69
شپترو 53% -123 -37.52
تپولا 54% 1,294 27.17
خعمرا 54% -351 -64.99
خاور 55% -1,602 -3.05
وآیند 56% -5,051 -3.23
برکت 57% 329 83.22
تشتاد 59% -17 -922.82
خزامیا 60% 199 41.36
حپترو 60% 35 1540.29
خاذین 60% -144 -32.92
شپلی 61% -82 -93.04
خمحرکه 61% 100 43.95
خکمک 62% 2 13560
خوساز 62% 22 346.82
وشهر 68% -2,102 -2.54
وپسا 71% 10 300.7

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
پارس2 144,000 0.3 M
جم پیلن2 75,000 2.5 M
قنیشا2 61,190 2.5 M
فماک2 20,500 1.6 M
اوصتا4 18,650 53.6 M
پارسان2 18,150 16.4 M
هرمز2 14,800 40.5 M
وصندوق2 13,920 16.5 M
فملی2 13,220 11.0 M
فولاد2 13,190 66.5 M
تاصیکو2 10,130 10.0 M
تاپیکو2 9,950 14.0 M
وبشهر2 9,500 8.1 M
اخابر2 8,420 15.0 M
فگستر4 6,179 7.8 M
سرچشمه2 5,922 20.0 M
امین یکم2 1 50.0 M
کیان2 1 27.0 M
یاقوت2 1 17.8 M
افران2 1 6.4 M
آوا2 1 2.0 M
آکورد2 1 1.8 M
تصمیم2 1 0.5 M
فردا2 1 0.5 M
سرو2 1 0.3 M
فیروزه2 1 0.1 M
آگاس2 1 0.1 M
فراز2 1 0.1 M