اطلاعات بازار بورس تهران

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,213,023 (26,102) 2.2%
شاخص هم وزن 376,873 (3,686) 0.99%
ارزش بازار (میلیارد تومان) 4,839,302
تعداد معاملات 765,810
ارزش معاملات (میلیارد تومان) 6,780
حجم معاملات (میلیارد) 10.4
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 7,980
حجم معاملات خرد (میلیارد) 11.3
تاریخ و ساعت 00/4/2 13:09:22

پایش بازار بورس

تعداد نمادها 689
تعداد نمادهای مثبت 397 (58%)
تعداد نمادهای منفی 292 (42%)
تعداد نماد صف خرید 151 (22%)
تعداد نماد صف فروش 190 (28%)
ورود پول حقیقی (میلیارد تومان) 77
ارزش صف های خرید (میلیارد تومان) 1,062
ارزش صف های فروش (میلیارد تومان) 2,526
ارزش تقاضا خرید (میلیارد تومان) 1,152
ارزش عرضه فروش (میلیارد تومان) 2,570

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف
قرنح 23,720 (0.2%) 30,390 (0.9%) -19%
دیرانح 9,240 (10%) 12,640 (4.9%) -19%
جهرمح 501 (-5.8%) 1,759 (-0.28%) -15%
ومعادنح 6,540 (9.9%) 8,640 (4.35%) -13%
فباهنرح 16,770 (10%) 20,170 (4.24%) -12%
وامیدح 7,330 (5.6%) 9,400 (0.64%) -11%
پخشح 14,814 (5%) 17,507 (4.42%) -10%
دسبحانح 12,800 (4.7%) 14,640 (2.81%) -6%
تماوندح 3,200 (0.3%) 4,465 (-1.24%) -6%
غویتاح 8,403 (-5%) 9,806 (-0.06%) -4%
ثترانح 1,930 (4.3%) 2,964 (-1.27%) -1%
وسپهح 5,600 (7.7%) 6,520 (3.16%) 1%
ولقمانح 1,103 (3%) 2,001 (0%) 5%

بهترین قدرت خریدار به فروشنده حقیقی

نماد آخرین قیمت نسبت قدرت خریدار حجم
پخشح 5 86 0 M
پخش 5 33 1 M
کالا 5 28 1 M
اخابر 4.9 28 6 M
دلقما 5 25 1 M
سخوز 5 18 2 M
شپارس 5 18 0 M
خکاوه 3 14 3 M
حکشتی 5 14 7 M
فرابورس 5 13 1 M
بورس 5 11 2 M
وکادو 3 9 2 M
غبهار -33.8 9 1 M
آپ 5 8 2 M
فراز 1.7 8 0 M
قرنح 0.2 8 1 M
آریان 3 7 8 M
سخند 0.1 6 1 M
ذوب 5 6 150 M
دسبحانح 4.7 6 1 M
بمیلا 3 6 0 M
خاور 3 6 0 M
وامیدح 5.6 6 10 M
سپیدما 0.1 6 52 M
دابور 5 5 1 M
تلیسه 5 5 4 M
کسعدی 5 5 2 M
کلر 5 5 1 M
وبازار 3.5 5 1 M
برکت 5 5 6 M
تیپیکو 5 5 2 M
تاپیکو 4.9 5 47 M
ساوه 2 5 0 M
وثوق 3 4 2 M
تاصیکو 5 4 19 M
بهپاک 5 4 4 M
فباهنرح 10 3 5 M
بذر 4.6 3 0 M
مبین 4.9 3 9 M
سپر 0.1 3 0 M
ساذری 3 3 0 M
کاریس 6.3 3 3 M
فولاد 5 3 246 M
غویتاح -5 3 0 M
شفارا 5 3 4 M
وتوکا 5 3 6 M
الماس 1.2 3 0 M
قصفها 5 3 0 M
ومعادنح 9.9 3 55 M
وصندوق 5 3 48 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم فروش حقوقی حجم
ومعادن 5 1.1 28.4 M 49.3 M
وبانک 4.9 1.4 26.5 M 48.8 M
وصندوق 5 2.5 41.4 M 47.6 M
تاپیکو 4.9 4.7 37.7 M 47.0 M
فارس 2.7 1.4 15.8 M 29.2 M
فخوز 4.9 2.5 14.2 M 26.9 M
کاوه 5 1.9 19.1 M 26.4 M
ومدیر 5 337.5 15.8 M 25.1 M
پارسان 5 2.3 16.3 M 22.5 M
تاصیکو 5 3.9 11.7 M 18.9 M
وسپه 4.9 2.3 8.8 M 13.6 M
پردیس 5 2.2 8.8 M 13.3 M
وامیدح 5.6 6.1 6.5 M 9.6 M
مبین 4.9 3.3 7.5 M 8.9 M
کچاد 4.5 1.8 4.5 M 8.6 M
آریان 3 6.8 5.8 M 7.9 M
وبشهر 5 2.2 3.8 M 6.5 M
اخابر 4.9 28.2 5.1 M 5.8 M
تلیسه 5 5.2 2.3 M 4.4 M
کرماشا 5 1.9 2.7 M 3.7 M
بهپاک 5 3.6 2.0 M 3.7 M
فایرا 4.9 1.8 1.6 M 3.1 M
غگیلا 5 15.8 1.5 M 2.9 M
خکاوه 3 13.9 1.5 M 2.5 M
غمارگ 5 2.3 1.2 M 2.1 M
سخوز 5 18 1.3 M 2.0 M
تیپیکو 5 4.7 1.4 M 1.9 M
بورس 5 10.8 0.9 M 1.6 M
ما -2.1 1.7 1.1 M 1.6 M
وثوق 3 4 1.1 M 1.5 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
وسکرمان -4.9 27.0 M 29.2 M
وملل 0 16.1 M 16.6 M
وسهمدا -4.6 7.5 M 9.2 M
آسامید 0 6.5 M 6.7 M
وساشرقی -4.9 3.0 M 3.2 M
لوتوس 4.9 1.7 M 2.4 M
کخاک2 -1.9 2.3 M 2.3 M
وارس 1 1.3 M 1.8 M
غشاذر -5 1.7 M 1.8 M
دمعیار 0.1 1.4 M 1.7 M
ثنوسا -5 1.2 M 1.2 M
سنوین -3 1.0 M 1.0 M
شوینده2 -3.8 1.0 M 1.0 M
دارا 0 0.6 M 0.9 M
غپاک -5 0.4 M 0.6 M
جم پیلن 0.5 0.4 M 0.5 M
غچین -5 0.2 M 0.2 M
ریشمک -5 0.2 M 0.2 M
داریک -0 0.2 M 0.2 M
مارون 2.6 0.1 M 0.1 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
ذوب 5 9 876 119,075 M
فولاد 5 28 649 102,312 M
* شتران 5 21 333 65,789 M
شستا 4.9 26 267 63,617 M
* خساپا 2.7 10 293 39,915 M
* پالایش 0.4 8 213 34,162 M
* شبریز 5 17 196 33,663 M
* وصندوق 5 13 107 21,369 M
* وآیند -4 3 149 19,046 M
تاپیکو 4.9 12 99 19,045 M
* وغدیر 4.9 11 74 18,758 M
حکشتی 5 5 123 17,943 M
وپارس 5 13 139 17,382 M
* دارا یکم -0.5 7 112 14,747 M
* پارسان 5 9 51 13,084 M
* وبملت 1.6 5 92 10,993 M
* کاوه 5 10 78 10,839 M
آریان 3 4 46 10,134 M
کزغال 5 8 65 9,758 M
* حتاید 5 6 29 9,713 M
سخوز 5 3 46 9,705 M
تاصیکو 5 8 60 9,639 M
* فملی 5 3 66 8,320 M
* بورس 5 4 75 8,311 M
اخابر 4.9 2 68 7,675 M
وسپهح 7.7 4 45 7,648 M
وکادو 3 3 47 6,813 M
فرابورس 5 2 40 6,024 M
* وبانک 4.9 5 36 5,189 M
ولشرق -5 1 41 4,456 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
* شبریز 5 7 297 46,639 M
* وآیند -4 7 86 25,802 M
* وبملت 1.6 14 156 24,034 M
* دارا یکم -0.5 5 131 18,523 M
* وغدیر 4.9 8 44 17,394 M
* خساپا 2.7 5 110 13,350 M
* کاما 4.2 2 57 9,594 M
* پالایش 0.4 3 55 9,078 M
وملل 0 10 23 8,974 M
* حتاید 5 8 42 8,520 M
رانفور -5 8 14 8,227 M
* خزامیا 2.4 5 26 6,314 M
وتجارت 0.2 3 47 6,019 M
وپاسار 0.3 4 26 5,523 M
ختور -5 3 32 5,096 M
* کویر 4.9 1 19 5,028 M
شپلی -4 2 47 4,851 M
خودرو 0.1 4 32 4,588 M
* وبانک 4.9 4 19 4,560 M
وساخت -5 3 6 4,350 M
* فزرین 5 3 15 4,208 M
* بترانس 5 1 33 3,974 M
* ومعادن 5 4 14 3,830 M
* های وب 5 2 10 3,814 M
* ونوین 0.5 4 20 3,217 M
لپارس 5 1 14 3,024 M
* نوری 0.4 3 15 2,939 M
* فملی 5 2 24 2,896 M
* شصفها 2 3 3 2,724 M
سمگا 3.8 1 1 2,718 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
دیرانح 10 2.4 5 M
ومعادنح 9.9 2.7 55 M
کاریس 6.3 2.9 3 M
وامیدح 5.6 6.1 10 M
دکپسول 5 1.2 2 M
سخوز 5 18 2 M
شگویا 5 1 43 M
کیمیا 5 1.1 6 M
حسیر 5 1.3 4 M
رنیک 5 1.9 4 M
فولای 5 1.6 1 M
لپارس 5 1.1 3 M
لابسا 5 1.1 1 M
پردیس 5 2.2 13 M
غگلستا 5 1.4 10 M
فولاد 5 2.8 246 M
بساما 5 1.1 1 M
کزغال 5 10.2 13 M
وپارس 5 2.5 194 M
کوثر 5 1.3 12 M
وصندوق 5 2.5 48 M
کرماشا 5 1.9 4 M
وبشهر 5 2.2 6 M
پکرمان 5 1.6 2 M
فملی 5 1.3 204 M
زملارد 5 14 2 M
شاروم 5 11.6 6 M
شیراز 5 1.1 3 M
دیران 5 1.7 3 M
بترانس 5 1.8 105 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
سفاسی -41.8 1,798 2.1 M
دشیمی -14.2 8,765 3.5 M
غالبر -10 1,337 0.8 M
کاسپین -10 1,023 0.5 M
بکاب -10 151 0.0 M
غشصفا -10 10,330 4.3 M
جهرمح -5.8 8 0.2 M
اتکای -5 4,397 4.5 M
خلنت -5 2,419 0.5 M
غفارس -5 4,477 3.1 M
فالوم -5 7,748 3.2 M
سدشت -5 1,923 0.3 M
ریشمک -5 790 0.2 M
شلعاب -5 474 0.4 M
غچین -5 340 0.2 M
کبافق -5 474 0.1 M
ومعلم -5 174 0.4 M
زقیام -5 143 0.1 M
نطرین -5 87 0.1 M
حتوکا -5 85 0.0 M
ثعمرا -5 75 0.1 M
لپیام -5 37 0.0 M
رتکو -5 44 0.0 M
دحاوی -5 28 0.0 M
ثزاگرس -5 12 0.0 M
ثتوسا -5 5 0.0 M
فلات -5 2 0.0 M
سلار -5 2 0.0 M
ولشرق -5 19,412 29.9 M
ختور -5 53,947 33.2 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
شتران 5 158,239 172.2 M
شستا 4.9 177,385 148.7 M
تاپیکو 4.9 53,513 47.0 M
وغدیر 4.9 84,898 74.5 M
فولاد 5 260,767 246.2 M
پارسان 5 47,349 22.5 M
وپارس 5 55,447 193.7 M
کرماشا 5 11,969 3.7 M
شصفها 2 21,980 1.9 M
فزرین 5 19,095 12.3 M
ودی 1 16,035 7.9 M
وآیند -4 186,866 147.4 M
تاصیکو 5 18,601 18.9 M
مبین 4.9 14,165 8.9 M
خزامیا 2.4 68,753 105.5 M
وسپهح 7.7 14,450 27.3 M
فخوز 4.9 43,065 26.9 M
حتاید 5 41,828 15.4 M
فخاس 5 6,047 2.7 M
کلوند 2.8 7,540 3.5 M
آریان 3 9,727 7.9 M
ونفت 4.8 13,556 9.8 M
ذوب 5 54,678 149.8 M
وصندوق 5 67,744 47.6 M
فسازان 4.1 4,162 1.4 M
زاگرس 2 11,330 0.5 M
شیراز 5 16,975 3.2 M
فایرا 4.9 5,065 3.1 M
شرنگی 0 1,143 0.0 M
سخوز 5 4,572 2.0 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وغدیر 4.9 84,898 74.5 M
پارسان 5 47,349 22.5 M
شصفها 2 21,980 1.9 M
فزرین 5 19,095 12.3 M
وآیند -4 186,866 147.4 M
شیراز 5 16,975 3.2 M
همراه 1.4 14,822 7.2 M
های وب 5 49,821 57.9 M
خراسان 4.9 7,241 1.2 M
فکمند 3 1,208 0.9 M
وسینا 4.7 12,396 45.6 M
سمگا 3.8 16,615 7.8 M
وخاور 2.4 3,562 4.1 M
وبانک 4.9 39,083 48.8 M
شبریز 5 123,017 40.8 M
میدکو 0.5 10,886 2.6 M
وملل 0 21,944 16.6 M
تنوین 0.3 9,999 14.1 M
وساخت -5 15,181 3.0 M
وبملت 1.6 132,970 319.1 M
بپاس 0.5 7,951 0.8 M
کاسپین -10 1,023 0.5 M
نمرینو -5 3,633 0.5 M
کاما 4.2 50,443 56.9 M
ومعادن 5 42,617 49.3 M
کاوه 5 50,466 26.4 M
بورس 5 4,468 1.6 M
وپاسار 0.3 43,203 28.2 M
دارا یکم -0.5 239,861 18.8 M
کگل 5 21,985 12.6 M

ورود و خروج پول و حجم مشکوک

حجم مشکوک ماه

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
حاریا -40 1.5 1 M 14150.8
غبهار -33.8 8.7 1 M 3112.5
سفاسی -41.8 0.1 2 M 2484.3
دشیمی -14.2 0.8 4 M 573.6
ختور -5 0.7 33 M 444
غشصفا -10 0.5 4 M 397.7
وسخراش -5 1 0 M 351.9
وسپهح 7.7 0 27 M 293.5
غپآذر -2.4 0.6 6 M 290.1
خرینگ -3.5 0.8 10 M 267
غگلستا 5 1.4 10 M 263.4
لپارس 5 1.1 3 M 170
خچرخش -4.7 0.8 15 M 147.7
سنوین -3 0.2 1 M 147.4
غبهنوش -3.4 1 2 M 138.2
وآیند -4 0.8 147 M 112.4
وآوا -4.7 1.4 37 M 104.3
ولشرق -5 0.7 30 M 83.5
ثنوسا -5 0 1 M 76.9
غپاک -5 0 1 M 67.5
دیران 5 1.7 3 M 66.7
مرقام -3.1 0.8 26 M 64.1
چکاوه 4.9 1.1 13 M 62.5
جهرمح -5.8 0 0 M 51
پدرخش -2.4 1 5 M 48.8
سلار -5 0.3 0 M 47.4
دحاوی -5 0.5 0 M 41.6
های وب 5 0.9 58 M 39.8
تکشا 1 0.8 3 M 37.7
تبرک 2.4 0.7 6 M 36.9

حجم مشکوک هفته

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
حاریا -40 1 M 19260.8
سنوین -3 1 M 8637.7
سفاسی -41.8 2 M 2945.8
غبهار -33.8 1 M 1949.6
دشیمی -14.2 4 M 1250.9
چکاوه 4.9 13 M 841.8
غشصفا -10 4 M 556.6
مرقام -3.1 26 M 407.7
کاسپین -10 1 M 405.8
ختور -5 33 M 285
خچرخش -4.7 15 M 237.3
وحافظ -2 0 M 227.3
فالوم -5 3 M 205.5
وآوا -4.7 37 M 178.4
ثزاگرس -5 0 M 109.8
قشکر -10 4 M 102.7
غپآذر -2.4 6 M 95.6
ولشرق -5 30 M 85.3
وسخراش -5 0 M 83.7
خرینگ -3.5 10 M 81.5
بشهاب -5 0 M 69.2
دحاوی -5 0 M 65.6
تاپکیش 3.5 25 M 61.7
غالبر -10 1 M 54.6
شتولی -4 0 M 54.5
ثفارس -10 2 M 53.8
غشاذر -5 2 M 51.6
وسپهح 7.7 27 M 49.5
بکاب -10 0 M 46.8
غبهنوش -3.4 2 M 46.1

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
کمند 0.1 190 M 246 M
اعتماد 0.1 30 M 47 M
امین یکم 0.1 47 M 106 M
کیان 0.2 46 M 60 M
وتجارت 0.2 193 M 424 M
وملل 0 16 M 17 M
افران 0 25 M 31 M
ومعادنح 9.9 42 M 55 M
خساپا 2.7 187 M 1,495 M
وپاسار 0.3 23 M 28 M
دارا یکم -0.5 2 M 19 M
ونوین 0.5 32 M 68 M
کزغال 5 5 M 13 M
رانفور -5 14 M 35 M
آسامید 0 6 M 7 M
وساخت -5 1 M 3 M
سیتا 4.9 5 M 12 M
آگاس 3.8 1 M 2 M
آکورد 0.1 3 M 4 M
فوکا 2.4 4 M 7 M
شگویا 5 8 M 43 M
ودی 1 3 M 8 M
رمپنا 4.9 11 M 24 M
اپال 0.9 13 M 17 M
خودرو 0.1 88 M 920 M
وسپهر 1.7 5 M 14 M
ثبهساز 0.3 23 M 82 M
تنوین 0.3 13 M 14 M
بپاس 0.5 1 M 1 M
یاقوت 0.1 3 M 5 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی حجم
فولاد 5 2.8 209.9 M 246 M
فملی 5 1.3 176.6 M 204 M
وصندوق 5 2.5 35.4 M 48 M
شستا 4.9 2.3 128.7 M 149 M
کاوه 5 1.9 23.4 M 26 M
تاپیکو 4.9 4.7 36.0 M 47 M
شتران 5 1.9 164.3 M 172 M
شبریز 5 1.3 35.6 M 41 M
وآیند -4 0.8 137.7 M 147 M
ومعادن 5 1.1 39.7 M 49 M
ذوب 5 6.3 147.7 M 150 M
پارسان 5 2.3 13.3 M 22 M
وسپهح 7.7 0 25.3 M 27 M
وپارس 5 2.5 158.9 M 194 M
تاصیکو 5 3.9 17.7 M 19 M
فخوز 4.9 2.5 18.8 M 27 M
شپنا 2.1 0.9 155.4 M 171 M
نوری 0.4 0.9 5.7 M 6 M
آریان 3 6.8 7.9 M 8 M
وبانک 4.9 1.4 31.0 M 49 M
وغدیر 4.9 1.9 42.9 M 74 M
کچاد 4.5 1.8 6.8 M 9 M
ونیکی 5 1.2 19.6 M 21 M
فروس 4.9 2.5 22.2 M 23 M
کرماشا 5 1.9 2.8 M 4 M
وسپه 4.9 2.3 13.4 M 14 M
بترانس 5 1.8 104.7 M 105 M
ومدیر 5 337.5 24.3 M 25 M
کویر 4.9 1.4 21.8 M 23 M
تیپیکو 5 4.7 1.8 M 2 M

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم خرید حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
وتجارت 0.2 193 M 424 M
کمند 0.1 190 M 246 M
خساپا 2.7 187 M 1,495 M
پارند 0 183 M 201 M
خودرو 0.1 88 M 920 M
سپیدما 0.1 51 M 52 M
امین یکم 0.1 47 M 106 M
کیان 0.2 46 M 60 M
ومعادنح 9.9 42 M 55 M
خبهمن 2.5 40 M 225 M
وبملت 1.6 36 M 319 M
فولاد 5 36 M 246 M
وپارس 5 35 M 194 M
ونوین 0.5 32 M 68 M
وغدیر 4.9 31 M 74 M
اعتماد 0.1 30 M 47 M
وسلرستا 4.9 30 M 95 M
فملی 5 28 M 204 M
وسکرمان -4.9 27 M 29 M
افران 0 25 M 31 M
ثامید 0.1 24 M 65 M
ثبهساز 0.3 23 M 82 M
وپاسار 0.3 23 M 28 M
سپاس 0.1 21 M 22 M
شستا 4.9 20 M 149 M
وبانک 4.9 18 M 49 M
وسینا 4.7 17 M 46 M
وملل 0 16 M 17 M
خپارس -0.5 16 M 386 M
شپنا 2.1 15 M 171 M

بیشترین حجم خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی حجم
خساپا 2.7 1 1,307 M 1,495 M
خودرو 0.1 0.6 831 M 920 M
خگستر -3.8 0.7 564 M 580 M
خپارس -0.5 0.7 370 M 386 M
وبملت 1.6 0.8 282 M 319 M
کرمان -0.8 0.6 247 M 251 M
وتجارت 0.2 0.5 231 M 424 M
فولاد 5 2.8 210 M 246 M
فاذر 4.1 0.6 206 M 207 M
وبصادر -1.4 0.7 198 M 205 M
خبهمن 2.5 0.7 185 M 225 M
فملی 5 1.3 177 M 204 M
شتران 5 1.9 164 M 172 M
وپارس 5 2.5 159 M 194 M
شپنا 2.1 0.9 155 M 171 M
ذوب 5 6.3 148 M 150 M
وآیند -4 0.8 138 M 147 M
شستا 4.9 2.3 129 M 149 M
بترانس 5 1.8 105 M 105 M
خزامیا 2.4 0.9 94 M 105 M
فاراک 1.7 1 79 M 86 M
وسلرستا 4.9 2.1 65 M 95 M
امین یکم 0.1 0.4 59 M 106 M
ثبهساز 0.3 3 58 M 82 M
کمند 0.1 0.4 54 M 246 M
های وب 5 0.9 53 M 58 M
کاما 4.2 1 52 M 57 M
غگل 5 0.9 50 M 55 M
خمهر -1.2 1 49 M 49 M
پترول 1.2 0.7 47 M 50 M

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
خساپا 1,812 2.7 1,495 M
خودرو 2,090 0.1 920 M
خگستر 2,414 -3.8 580 M
وتجارت 2,583 0.2 424 M
خپارس 1,073 -0.5 386 M
وبملت 4,140 1.6 319 M
کرمان 1,125 -0.8 251 M
فولاد 10,720 5 246 M
کمند 10,099 0.1 246 M
خبهمن 1,332 2.5 225 M
فاذر 1,268 4.1 207 M
وبصادر 2,219 -1.4 205 M
فملی 12,420 5 204 M
پارند 11,239 0 201 M
وپارس 2,864 5 194 M
شتران 9,330 5 172 M
شپنا 13,190 2.1 171 M
ذوب 3,650 5 150 M
شستا 12,160 4.9 149 M
وآیند 12,655 -4 147 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
پالایش 0.4 345,748 48 M
خساپا 2.7 274,332 1,495 M
فولاد 5 260,767 246 M
فملی 5 251,412 204 M
کمند 0.1 248,013 246 M
دارا یکم -0.5 239,861 19 M
پارند 0 226,430 201 M
شپنا 2.1 223,718 171 M
خودرو 0.1 194,586 920 M
وآیند -4 186,866 147 M
شستا 4.9 177,385 149 M
اعتماد 0.1 173,111 47 M
کیان 0.2 173,104 60 M
شتران 5 158,239 172 M
خگستر -3.8 142,326 580 M
وبملت 1.6 132,970 319 M
شبریز 5 123,017 41 M
وتجارت 0.2 109,412 424 M
امین یکم 0.1 106,016 106 M
وغدیر 4.9 84,898 74 M
خزامیا 2.4 68,753 105 M
وصندوق 5 67,744 48 M
غکورش 1 60,575 15 M
وپارس 5 55,447 194 M
سپیدما 0.1 54,811 52 M
ذوب 5 54,678 150 M
ختور -5 53,947 33 M
تاپیکو 4.9 53,513 47 M
کاوه 5 50,466 26 M
کاما 4.2 50,443 57 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
وسپهح 0 7.7 1.73
چکاوه 1.1 4.9 -0.72
دسبحانح 6.3 4.7 0.98
حخزر 1.2 5 1.47
شپاکسا 1.9 5 1.63
تاپکیش 0.8 3.5 0.29
اپرداز 1.8 3.5 0.42
ومعادنح 2.7 9.9 7.06
کزغال 10.2 5 2.37
سیستم 1.1 2 -0.66
ونفت 1.2 4.8 2.22
امید 1.5 4.9 2.37
بجهرم 0.8 2.3 -0.09
دانا 1 2 -0.43
پارسیان 1.2 5 2.68
خراسان 1 4.9 2.68
وکبهمن 16.8 4.1 1.86
سیتا 3.2 4.9 2.73
غپونه 1.3 3 0.91
وسبحان 1.1 1.1 -0.93
فجر 1 5 2.97
شستا 2.3 4.9 2.93
فباهنرح 3.4 10 8
پسهند 1.2 5 3.01
دارو 1.3 5 3.15
توریل 0.9 2.4 0.55
زبینا 0.8 2.7 0.92
سفارس 0.8 12 10.22
ارزش 2 4.9 3.08
وسپه 2.3 4.9 3.16

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
بکاب 318,150 -10 -1.11
ثنام 15,815 -5 0
غدام 372,880 -5 -0
سهرمز 23,560 -5 0
وسکرشا 1,197 -5 0
وسزنجان 1,349 -5 0
وسیزد 1,216 -5 0
سدبیر 81,998 -5 -0
سنیر 205,320 -5 -0
سیلام 10,260 -5 0
وثخوز 66,645 -5 0
انرژی2 193,370 -5 0
وآتوس 42,568 -5 -0
اوان 50,623 -5 -0.01
ثنظام 44,957 -5 0
کپشیر 34,630 -5 0
زکشت 36,284 -5 -0.01
ثاباد 51,080 -5 0
فلات 14,462 -5 -0.01
سلار 57,023 -5 -0.01
حپترو 51,220 -5 0
آ س پ 15,185 -5 -0.02
داراب 2,328 -5 0
فن آوا 17,337 -5 0
سخواف 15,629 -5 -0.02
زماهان 16,979 -5 -0.02
نیرو 51,133 -5 0
ثامان 21,570 -5 0
ثالوند 29,912 -5 -0.02
وسخراش 1,301 -5 0

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (50)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
تاپکیش -5 3.5 0.3 11
چکاوه -4.9 4.9 -0.7 10
فخاس -4.9 5 1.9 10
بساما -2.9 5 3.4 10
کزغال -1.8 5 2.4 10
پرداخت -1 2.2 1 9
پیزد -3.2 3.8 3.1 8
لبوتان -2.1 1.2 0.7 8
وسگیلا -4.3 2.3 -0.2 8
زملارد -2.2 5 3.8 7
کگهر -2.1 5 1.7 7
فسپا -0.1 1.6 0.8 7
دالبر -0.3 2.6 1.2 7
شوینده -0.6 0.7 0.5 7
دسبحان -1.5 5 2.8 7
اپرداز -1.6 3.5 0.4 7
دسبحانح -1.8 4.7 1 7
شیراز -1.5 5 3.4 7
تایرا -0.3 5 2.9 7
شکربن -0 1.9 2.3 6
زبینا -0.4 2.7 0.9 6
دانا -1 2 -0.4 6
وبانک -1.2 4.9 4.2 6
غپونه -0.8 3 0.9 6
شرنگی -2.9 0 0.7 6
فاما -1 5 2.9 6
وکبهمن -1.4 4.1 1.9 6
تماوندح -2.5 0.3 1.9 6
وارس -2.7 1 0.8 6
فسازان -0.9 4.1 2.9 6
ولپارس -0.8 5 3.8 6
ومهان -0.8 5 3.3 6
ودی -0.5 1 0.7 6
واتی -0.5 5 3.6 6
وغدیر -0.4 4.9 4.2 5
سیستم -3.1 2 -0.7 5
سخوز -0.2 5 4.6 5
سیتا -0.1 4.9 2.7 5
وآرین -2.4 0.1 0 5
قزوین -0.3 2.2 2 5
قرن -0.3 2.3 0.9 5
توریل -1.9 2.4 0.6 4
کقزوی -1.2 3 1.9 4
قرنح -1.1 0.2 0.7 4
سبجنو -0.2 2.5 1.7 4
وسبحان -0.2 1.1 -0.9 4
ونوین -0.3 0.5 0 4
وسپهر -0 1.7 0.8 4
شفن -1.7 1 0.4 4
سپیدار -0.4 1.5 0.7 3

بیشترین و کمترین تغییر قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
سفارس 15,780 12 10.22
دیرانح 9,240 10 8.45
فباهنرح 16,770 10 8
ومعادنح 6,540 9.9 7.06
پخشح 14,814 5 5
کلر 98,689 5 5
فرابورس 29,611 5 5
برکت 38,870 5 5
دلقما 24,000 5 4.99
بهپاک 6,672 5 4.99
کسعدی 12,650 5 4.98
ومدیر 3,753 5 4.98
بورس 27,820 5 4.98
ذوب 3,650 5 4.98
وپارس 2,864 5 4.91
دیران 12,650 5 4.9
شبریز 30,200 5 4.9
شبهرن 10,940 6.9 4.89
آبادا 10,960 5 4.89
غبشهر 21,560 5 4.87

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
سفاسی 8,384 -41.8 -40.82
حاریا 17,345 -40 -40
غبهار 22,500 -33.8 -33.8
دشیمی 24,250 -14.2 -12.07
غنوش 45,950 -10 -9.99
قشکر 3,018 -10 -9.99
ثفارس 7,760 -10 -9.98
غالبر 16,650 -10 -9.95
دبالک 14,200 -9.9 -9.91
غشصفا 23,990 -10 -9.46
کاسپین 19,973 -10 -7.58
ثنوسا 11,790 -5 -5
غشاذر 8,370 -5 -4.99
سصفها 66,970 -5 -4.99
غپاک 25,060 -5 -4.97
غویتاح 8,403 -5 -4.96
شفا 36,050 -3.4 -4.8
وساخت 49,770 -5 -4.7
ولشرق 6,472 -5 -4.65
ختور 16,190 -5 -4.64
ولانا 26,790 -3.6 -4.58
اتکای 9,711 -5 -4.53
خچرخش 11,650 -4.7 -4.5
غبهنوش 57,220 -3.4 -4.49
وآوا 5,550 -4.7 -4.41
رکیش 17,110 -5 -4.33
خلنت 45,250 -5 -4.3
رافزا 74,834 -5 -4.28
باران 4,693 -5 -4.27
غپآذر 46,250 -2.4 -4.14

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت درصد افت دو هفته
جهرمح 0% -5.8 -99
* فاذر - 4.1 -95
ولقمانح - 3 -88
ومدیر 0% 5 -88
* ورازی - -1 -84
* پدرخش - -2.4 -78
* خاهن - -4.1 -75
* ولقمان - 1 -64
سصفها - -5 -46
سفاسی - -41.8 -41
قزوین - 2.2 -40
فاهواز - -1 -40
حاریا - -40 -40
کقزوی - 3 -40
خکمک - -2.2 -36
قصفها - 5 -36
دقاضی - -3 -36
دارو - 5 -36
سکرد - -1.6 -35
قهکمت - 5 -34
دتوزیع - -0.3 -34
غبهار - -33.8 -34
شپارس - 5 -32
قشیر - 5 -32
غویتاح - -5 -30
قمرو - -5 -29
چفیبر - -3.7 -28
رافزا - -5 -27
فولای - 5 -25
* دیران - 5 -24
کلر - 5 -23
غفارس - -5 -22
وآیند - -4 -22
دبالک - -9.9 -22
کشرق - -0.4 -21

بیشترین کاهش از سقف

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد افت از سقف
بکهنوج 1,448 -1.3 -99
پتایر 2,771 0.6 -99
کرمان 1,125 -0.8 -99
گکوثر 2,171 3.1 -99
کفپارس 3,156 0.6 -98
بکام 2,952 1.6 -98
تلیسه 3,300 5 -98
کاما 8,930 4.2 -97
وهور 1,742 3.2 -97
زشگزا 6,000 -2.3 -97
خبهمن 1,332 2.5 -97
فاذر 1,268 4.1 -97
بترانس 2,317 5 -97
زبینا 2,800 2.7 -97
غشان 4,950 3.1 -96
قشکر 3,018 -10 -96
خپارس 1,073 -0.5 -96
آسیا 1,800 1.8 -96
ساذری 6,855 3 -96
سبزوا 2,935 5 -95
کسرام 7,490 -5 -95
کاریس 11,530 6.3 -95
وسدید 2,816 -2 -94
پاکشو 5,820 2.7 -94
وارس 13,100 1 -93
گشان 19,562 2 -93
بهپاک 6,672 5 -92
خودکفا 17,010 0.5 -92
کایتا 9,794 5 -92
ورازی 1,215 -1 -92
نطرین 10,915 -5 -92
چدن 4,100 -3.8 -91
فاراک 2,089 1.7 -91
دکوثر 4,000 -0.1 -91
زشریف 4,300 -0.7 -91

حجم و ارزش عرضه و تقاضا

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
ومدیر 5 5 169 B 450 M
اخابر 4.9 1.7 125 B 166 M
برکت 5 5 60 B 15 M
تاپیکو 4.9 4.2 52 B 46 M
ذوب 5 5 47 B 130 M
شستا 4.9 2.9 38 B 31 M
بورس 5 5 36 B 13 M
حکشتی 5 4 31 B 20 M
کاوه 5 4.7 26 B 14 M
فولاد 5 3.7 20 B 18 M
فرابورس 5 5 19 B 6 M
وصندوق 5 4.4 17 B 12 M
تاصیکو 5 4.3 14 B 15 M
فخوز 4.9 4.4 14 B 9 M
خاور 3 0.6 13 B 21 M
آریان 3 3 13 B 10 M
کلر 5 5 13 B 1 M
فکمند 3 3 12 B 9 M
شتران 5 3.4 12 B 12 M
وغدیر 4.9 4.2 11 B 9 M
ومعادن 5 4.4 9 B 10 M
وسپه 4.9 3.2 8 B 13 M
کالا 5 2.8 8 B 3 M
وبرق 5 3.8 7 B 1 M
تلیسه 5 4.6 7 B 21 M
شدوص 5 4.2 6 B 4 M
وسالت 5 0 6 B 51 M
شبریز 5 4.9 6 B 2 M
فرآور 5 4.7 6 B 2 M
پخش 5 4.4 5 B 3 M
فملی 5 4.1 5 B 4 M
وتوکا 5 4 5 B 6 M
خکاوه 3 2.7 5 B 16 M
دلقما 5 5 5 B 2 M
وکادو 3 3 4 B 3 M
کاذر 5 3.8 4 B 3 M
شپارس 5 3.1 4 B 3 M
ولپارس 5 3.8 4 B 10 M
بترانس 5 4.8 4 B 16 M
سخوز 5 4.6 4 B 2 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
تپکو -2 -0.1 128 B 241 M
خزر -5 -0.1 70 B 18 M
غدام -5 0 62 B 2 M
بکاب -10 -1.1 61 B 2 M
سنیر -5 0 60 B 3 M
کیسون -2 -0 57 B 52 M
ثالوند -5 -0 50 B 17 M
وزمین -2 -0 49 B 41 M
ثنوسا -5 -5 48 B 41 M
وسدید -2 0 41 B 146 M
کمرجان -5 -0 40 B 3 M
لپیام -5 -0.2 37 B 7 M
غنوش -10 -10 37 B 8 M
وشمال -3 -0 35 B 4 M
حپترو -5 0 34 B 7 M
ثعمرا -5 -0.3 34 B 30 M
ولصنم -4.9 0 34 B 33 M
فاهواز -1 -0.1 34 B 35 M
کترام -5 -0.2 34 B 7 M
ثقزوی -3 0 33 B 11 M
غپاک -5 -5 33 B 13 M
وحافظ -2 -1 29 B 5 M
سدبیر -5 0 29 B 4 M
غاذر -5 -0.1 28 B 5 M
خکار -5 -0.1 25 B 13 M
کساوه -5 -0 24 B 4 M
ثشرق -4.9 0 24 B 39 M
لازما -3 0 24 B 7 M
آ س پ -5 -0 24 B 16 M
زماهان -5 -0 24 B 14 M
ولغدر -5 -0.2 23 B 11 M
فجام -4.9 0 23 B 25 M
قشهد -5 0 23 B 12 M
وآذر -5 -0.2 22 B 3 M
ثپردیس -5 -0 22 B 23 M
بشهاب -5 -0.1 21 B 2 M
شصدف -5 -0.3 20 B 8 M
سکارون -3 0 20 B 1 M
ساربیل -5 -0 19 B 4 M
زنجان -5 -0.1 19 B 22 M

بهترین رشد قدرت خریدار حقیقی

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت خریدار 10 قدرت خریدار حجم
لپارس 5 1900 22 1.1 3 M
اپرداز 3.5 1178 23 1.8 1 M
کرماشا 5 1163 24 1.9 4 M
خصدرا 3 1067 21 1.8 21 M
اتکام 4.3 669 10 1.3 3 M
فخوز 4.9 500 15 2.5 27 M
فاسمین 4.9 445 6 1.1 7 M
امید 4.9 433 8 1.5 4 M
ولساپا 0.9 400 6 1.2 42 M
دکوثر -0.1 300 4 1 10 M
کگهر 5 300 4 1 2 M
غگلستا 5 257 5 1.4 10 M
وتوکا 5 257 10 2.8 6 M
وپخش 4.2 233 4 1.2 0 M
پسهند 5 233 4 1.2 1 M
خکرمان 2 200 3 1 11 M
دپارس 3.5 200 3 1 2 M
سباقر 3 178 5 1.8 1 M
وبشهر 5 173 6 2.2 6 M
دالبر 2.6 150 3 1.2 1 M
فسپا 1.6 150 3 1.2 2 M
کگل 5 150 3 1.2 13 M
پارسیان 5 150 3 1.2 2 M
شپاس 2.9 150 3 1.2 0 M
غپونه 3 131 3 1.3 2 M
شستا 4.9 117 5 2.3 149 M
فارس 2.7 114 3 1.4 29 M
کویر 4.9 114 3 1.4 23 M
وامیدح 5.6 113 13 6.1 10 M
ولبهمن 2 100 4 2 4 M
فخاس 5 90 4 2.1 3 M
سبزوا 5 88 3 1.6 29 M
سکرما 2.3 88 3 1.6 0 M
تاصیکو 5 79 7 3.9 19 M
فولاد 5 79 5 2.8 246 M
دسبحانح 4.7 59 10 6.3 1 M
شپاکسا 5 58 3 1.9 2 M
رنیک 5 58 3 1.9 4 M
ومعادنح 9.9 48 4 2.7 55 M
سپ -0.6 11 2 1.8 1 M

بهترین رشد قدرت خریدار حقیقی رنج منفی

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت خریدار 10 قدرت خریدار حجم
دکوثر -0.1 300 4 1 10 M
ورازی -1 275 3 0.8 17 M
غپآذر -2.4 233 2 0.6 6 M
وبیمه -1.9 150 2 0.8 29 M
غویتا -0.4 122 2 0.9 3 M
وسرمد -0.1 122 2 0.9 1 M
خبازرس -2.8 122 2 0.9 1 M
شفا -3.4 122 2 0.9 2 M
غپینو -0.5 100 2 1 7 M
اتکای -5 100 1 0.5 5 M
خموتور -4 67 1 0.6 11 M
تماوند -1.8 67 1 0.6 2 M
شرانل -0.9 67 1 0.6 1 M
اعتلا -0.3 67 2 1.2 3 M
شلرد -0.4 43 1 0.7 12 M
سدور -1.7 43 1 0.7 12 M
کپرور -0 43 1 0.7 0 M
کشرق -0.4 43 1 0.7 0 M
ولشرق -5 43 1 0.7 30 M
وآوا -4.7 43 2 1.4 37 M
شسپا -0.1 43 1 0.7 5 M
تشتاد -2 43 1 0.7 8 M
وسکرمان -4.9 43 1 0.7 29 M
چفیبر -3.7 43 1 0.7 19 M
ثمسکن -1.7 43 1 0.7 8 M
لسرما -3.2 43 1 0.7 3 M
مرقام -3.1 25 1 0.8 26 M
ستران -1.6 25 1 0.8 4 M
خاهن -4.1 25 1 0.8 15 M
وتوس -0.1 11 1 0.9 1 M
سپ -0.6 11 2 1.8 1 M
غبهنوش -3.4 0 1 1 2 M

معاملات بلوکی و سود و زیان

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
قاروم 1,741 1,443 1.15
وسالت 1,165 649 1.71
خاور 6,104 3,300 1.81
ومدیر 3,753 1,912 1.96
وسهرمز 793 414 2
خبازرس 24,770 12,089 2.07
پترول 9,390 4,189 2.23
وآوا 5,550 2,365 2.35
وسکاب 2,635 1,097 2.38
وپویا 4,633 1,833 2.49
وبوعلی 3,852 1,517 2.51
وتوسم 7,170 2,730 2.61
وصنا 5,200 1,955 2.63
پردیس 4,645 1,708 2.69
وثنو 4,220 1,343 3.12
نوین 4,950 1,514 3.24
حفاری 6,560 1,991 3.25
وآرین 3,270 990 3.3
سخند 10,024 2,906 3.45
صبا 7,415 2,089 3.48
البرز 4,190 1,167 3.58
وگستر 17,076 4,900 3.66
شتهران 7,864 2,011 3.83
اعتلا 6,195 1,536 4.04
ودی 20,310 4,723 4.28
وخارزم 4,568 1,019 4.49
وصنعت 5,480 1,178 4.6
وسبحان 2,490 512 4.76
شفن 317,710 64,395 4.9
دتهران‌ 19,383 3,954 4.9
کیسون 11,011 2,233 5.03
وبانک 8,070 1,561 5.13
وبهمن 12,190 2,305 5.15
پشاهن 7,749 1,426 5.18
واتی 9,760 1,852 5.2
بساما 22,712 4,277 5.23
اتکام2 4,220 796 5.3
ومهان 12,918 2,388 5.32
سیدکو 5,740 1,063 5.37
اتکام 4,400 796 5.45

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
فپنتا 376,660 64,961 5.76
شفن 317,710 64,395 4.9
زاگرس 219,990 25,441 8.6
پارس 152,910 20,807 7.33
شپدیس 110,000 15,580 7.06
شپدیس2 108,420 15,580 6.96
شرنگی 234,900 15,160 15.6
مارون 146,199 14,597 9.78
نوری 79,900 13,906 5.73
شراز 98,500 12,947 7.47
وپخش 99,590 12,099 8
خبازرس 24,770 12,089 2.07
آریا 85,011 12,081 6.98
شکبیر 88,680 10,978 8.11
جم پیلن 71,210 10,630 6.72
لخزر 166,960 10,351 16.97
شغدیر 60,990 10,197 5.98
کپارس 113,890 8,502 13.96
وآذر 73,360 8,174 9.43
شاوان 81,000 8,058 9.88
خراسان 63,040 8,027 7.68
کنور 49,940 7,438 6.62
فسپا 41,680 7,222 5.73
سخاش 87,960 7,100 12.53
دشیری 214,650 6,924 31.91

نمادهای زیانده

نماد رنک بنیادی EPS P/E
بکهنوج 0% 188 7.71
فاذر 9% 12 104.75
حکشتی 11% 355 43.01
شلرد 13% -27 -232.81
وکادو 14% 709 21.76
مرقام 15% -1,481 -10.56
دسبحا 15% 1,971 7.63
نمرینو 16% 2 38885
سخواف 17% -29 -567.17
اخابر 18% 299 24.45
ثنظام 20% 2,581 18.33
معیار 20% -80 -544.98
ثقزوی 23% -132 -240.45
غنیلی 23% 10 500
کسرام 24% -67 -117.01
وسگیلا 25% 55 11.78
غگز 25% -589 -32.77
رتکو 28% -1,086 -15.81
گکوثر 28% -28 -77.11
وثخوز 30% 139 504.68
ثباغ 30% 87 120
ثعمرا 30% 915 13.26
ثاژن 30% 20 474.85
غالبر 30% 0 0
آ س پ 31% 114 140.18
ثامان 31% 314 72.29
کرمان 34% 29 38.86
بالاس 35% 228 169.58
پلاسک 35% 169 38.99
ثزاگرس 35% 28 2032.46
تکنو 36% 34 586.76
زماهان 36% -12 -1489.08
ختوقا 36% 154 13.73
حسیر 36% 217 69.06
فسدید 39% -10,614 -10.34
سمایه 41% -18,453 -0.21
پلاست 43% 1,538 46.55
پلوله 45% 2,313 10.45
ثرود 46% 153 115.65
سیلام 46% 110 98.18
میدکو 48% 384 110.08
وپست 48% 2,118 11.32
خصدرا 48% -13 -186.15
حفارس 50% 399 11.13
خکاوه 50% -980 -3.32
وزمین 50% -14,267 -0.86
خودرو 50% -518 -4.08
پارسان 52% 707 29.82
خساپا 53% -297 -6.18
خعمرا 54% 471 62.64
خاور 55% 3,300 1.81
وآیند 56% -5,051 -2.51
برکت 57% 410 94.8
تشتاد 59% 11 681.45
خزامیا 60% -19 -343.16
حپترو 60% -429 -125.66
خاذین 60% 16 173.25
شپلی 61% -82 -120.8
خمحرکه 61% 307 12
خپارس 62% -241 -4.49
خکمک 62% 9 1796.67
خوساز 62% 181 33.04
وشهر 68% -2,102 -2.6
وپسا 71% 9 224

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
ونوین2 4,600 300.0 M
اتکام2 4,220 38.9 M
تاپیکو2 10,930 18.4 M
فملی2 11,830 17.0 M
فارس2 10,290 9.5 M
مبین2 15,500 6.0 M
سمگا2 20,385 5.5 M
شخارک2 43,100 3.0 M
کخاک2 29,800 2.3 M
شپدیس2 108,420 1.1 M
شوینده2 21,000 1.0 M
کارین2 1 149.9 M
اوصتا2 1 77.2 M
کیان2 1 15.7 M
خاتم2 1 10.0 M
افران2 1 10.0 M
فردا2 1 9.8 M
آوا2 1 4.0 M
آکورد2 1 2.0 M
دمعیار2 1 2.0 M
آگاس2 1 0.6 M

گروه و صنایع

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
فباهنرح 10 8 3.4
فزرین 5 4.7 0.8
شیراز 5 3.4 1.1
زملارد 5 3.8 14
پارسیان 5 2.7 1.2
سقاین 5 4.7 1.4
فجر 5 3 1
حفاری 5 3.7 1.1
کماسه 5 3.8 1.1
واتی 5 3.6 1.1
اتکام 4.3 2.8 1.3
غپونه 3 0.9 1.3
ولتجار 3 1.7 1.1
سباقر 3 2 1.8

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش (آزمایشی)

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
حاریا -40 -40 1.5 13,515
دشیمی -14.2 -12.07 0.8 1,100
غشصفا -10 -9.46 0.5 2,998
اتکای -5 -4.53 0.5 591
رانفور -5 -3.61 0.3 68,161
وساخت -5 -4.7 0.4 5,090
ساینا -4.8 -2.31 1.8 51
خچرخش -4.7 -4.5 0.8 7,994
وآوا -4.7 -4.41 1.4 1,500
وسهمدا -4.6 -0.86 0.5 16,423
وآیند -4 -3.82 0.8 45,042
خبازرس -2.8 -1.73 0.9 982
سجام -2.5 -1.21 0.9 3,309