پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,342,337 (-865) -0.06%
شاخص هم وزن 363,769 (427) 0.12%
ارزش بازار 5,365,425
تعداد معاملات بورس 359,223
ارزش معاملات بورس 2,827
حجم معاملات بورس (میلیارد) 4.8
تعداد معاملات خرد 512,508
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 2,728
حجم معاملات خرد (میلیارد) 5.2
تاریخ و ساعت 00/9/15 12:41:39

605 374 پایش بازار بورس

بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 360 305 47 712 31
تعداد نماد مثبت (44%) 160 (37%) 112 24 (42%) 296 -
تعداد نماد منفی (56%) 200 (63%) 193 23 (58%) 416 -
تعداد صف خرید (3%) 11 (12%) 38 0 (7%) 49 -
تعداد صف فروش (8%) 30 (31%) 95 0 (18%) 125 -
ارزش صف خرید 27 73 0 100 -
ارزش صف فروش 93 483 0 577 -
ورود پول حقیقی -112 -117 -3 -232 -99
تعداد معاملات 312,802 164,750 34,956 512,508 13,834
حجم معاملات 4.0 1.1 0.0 5.2 0.5
ارزش معاملات 1,767 706 254 2,728 490

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
ویستا 24 0.1 0.2 1.5 M
مفاخر 17 5 3.7 0.4 M
غنوش 16 5 5 2.1 M
سخند 13 0.3 0.1 0.0 M
دمعیار 12 0 0.1 0.1 M
حبندرح 8 3 3 0.5 M
ساوه 7 0.2 0.2 0.1 M
وساغربی 7 1.2 0.5 43 M
سپیدما 7 0.1 0 15 M
ثمین 7 -0 0.6 0.9 M
مبین 5 0.7 1.6 3.0 M
گوهر 4 2.5 2 0.3 M
آسامید 4 0 0 13 M
سجامح 4 -2.6 -2.1 1.4 M
وسکرد 4 1.2 0.7 66 M
اوصتا 4 0.1 0.1 0.1 M
شرنگی 4 3 3 0.1 M
غشوکوح 4 3 2.4 2.2 M
درهآور 3 0.8 0.3 0.1 M
بکامح 3 -3.8 -3.2 12 M
شتوکا 3 5 0.8 0.2 M
پردیسح 3 0.4 1.1 5 M
قرن 3 1.1 0.6 0.5 M
سغرب 3 0.6 0.1 0.6 M
ساروج 3 -1 0 0.1 M
کنور 3 2.2 1.5 2.4 M
قشهد 3 -0.4 -0.2 0.2 M
بفجرح 3 6.5 3.5 1.1 M
ومهان 3 -0.6 -0.5 5 M
وسکرشا 3 1.4 0.7 30 M
عیار 3 1 1 1.1 M
وساشرقی 3 -2.9 -0.5 10 M
حگردش 3 3 2.9 5 M
وسکرمان 3 0.7 0.2 41 M
رمپنا 2 -0.1 0.2 2.0 M
پسهند 2 3.8 4.2 0.7 M
دشیری 2 -3 -2.9 0.1 M
غشهد 2 3.8 0.4 1.3 M
وسبحان 2 -0.2 0.2 2.3 M
کاوه 2 2.2 1.1 7 M
توریل 2 5 3.9 2.8 M
کصدف 2 -0 -0.2 0.3 M
اعتلاح 2 -2.2 -1.8 0.8 M
کلر 2 1.7 1.7 0.3 M
دفارا 2 -2.6 -0.2 0.3 M
خمهر 2 4.1 4.5 40 M
امید 2 1.3 0.5 1.5 M
تاپکیش 2 3 3.2 2.8 M
چکارن 2 -0.1 0 9 M
برکتح 2 -5.2 -3 5 M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم
آسامید 187 4 0 13 M
شزنگ 138 0 -3 0.2 M
کمند 110 1 0.1 139 M
پارند 102 1 0.1 36 M
کارین 92 2 0.1 2.6 M
اعتماد 84 1 0.1 17 M
امین یکم 81 2 0 55 M
غنوش 78 16 5 2.1 M
مفاخر 77 17 5 0.4 M
فردا 75 2 0.1 8 M
قنقش 72 1 2 0.6 M
ثمین 69 7 -0 0.9 M
شرنگی 61 4 3 0.1 M
سپاس 59 0 0 5 M
حشکوه 57 1 3 13 M
وصندوق 56 2 0.7 16 M
افران 55 0 0.1 41 M
ریشمک 54 2 1.4 1.6 M
خاتم 50 1 0.1 1.8 M
کیان 49 1 0.1 17 M
طلا 48 1 0.9 1.8 M
مبین 46 5 0.7 3.0 M
حبندرح 45 8 3 0.5 M
سپیدما 43 7 0.1 15 M
ویستا 43 24 0.1 1.5 M
کصدف 42 2 -0 0.3 M
عیار 41 3 1 1.1 M
سمایه 40 1 -3 1.6 M
سیدکو 39 1 -0.2 2.2 M
شپدیس 39 1 0.9 1.4 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
جم 0.2 6123 103.3 1.7 1 M
غشان 0.7 1079 13.2 1.1 1 M
دسینا 0.3 938 8.3 0.8 0 M
لسرما 4.6 677 8 1 1 M
شپارس 0.7 614 10 1.4 2 M
خراسان 0.4 596 5.5 0.8 0 M
آ س پ 4.8 576 6.9 1 6 M
غشوکو 4.4 463 9 1.6 2 M
فلامی 1.8 456 7 1.3 1 M
غمینو 0.2 415 8.5 1.7 4 M
کاذر 3.9 344 5.5 1.2 5 M
قاسم 0.3 319 8 1.9 5 M
خرینگ 0.1 276 5 1.3 1 M
سمازن 0.9 252 5 1.4 1 M
کرماشا 0 249 6.8 2 2 M
فافق 3 248 6.2 1.8 5 M
توسن 0.3 191 9.6 3.3 16 M
غشهد 3.8 107 5 2.4 1 M
ومدیر 0.7 93 14 7.3 4 M
وسکرد 1.2 67 6.5 3.9 66 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
ومهان -0.6 1101 32.8 2.7 5 M
غالبر -4.9 678 7 0.9 2 M
تاصیکو -1.2 637 9.8 1.3 3 M
سفارس -1.1 555 5.5 0.8 3 M
پکویر -1.2 489 6.3 1.1 1 M
بفجر -1.7 483 4.2 0.7 1 M
کبافق -3.4 473 4.7 0.8 1 M
وثنو -3 366 8.9 1.9 13 M
ولصنم -2.2 346 5 1.1 1 M
بهپاک -2.4 344 6 1.4 3 M
بالبر -2.3 335 4.7 1.1 1 M
کترام -0.6 317 6 1.4 1 M
زملارد -4.5 251 15 4.3 1 M
سیدکو -0.2 248 4 1.2 2 M
قشهد -0.4 245 9.8 2.8 0 M
خلنت -1.5 221 3.5 1.1 0 M
وسپه -1 217 5.2 1.6 2 M
پدرخش -0.1 123 4 1.8 1 M
کزغال -0.2 83 15.7 8.6 1 M
وساشرقی -2.9 54 4 2.6 10 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
غناب 3 2.1 0.3 M 0.3 M
وصندوق 0.7 1.5 12.0 M 16 M
وثنو -3 1.9 8.0 M 13 M
کاوه 2.2 2.3 4.4 M 7 M
کرماشا 0 2 1.3 M 1.9 M
مفاخر 5 17.5 0.3 M 0.4 M
غنوش 5 15.8 1.5 M 2.1 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
کمند 0.1 112.0 M 138.5 M
افران 0.1 33.9 M 41.2 M
وشهر -0.4 4.7 M 5.5 M
وبانک 1 4.4 M 5.5 M
سپاس 0 4.6 M 5.3 M
کقزوی 3 3.8 M 4.6 M
ومعادن -0.2 3.1 M 4.4 M
بپاس 0 3.5 M 3.8 M
کویر 1.2 2.9 M 3.6 M
کوثر 0.6 2.9 M 3.5 M
واحیا 3 2.9 M 3.4 M
شنفت 1.4 2.4 M 3.2 M
والبر 1.2 2.1 M 3.0 M
تنوین 2.9 1.9 M 2.6 M
شستان 2 1.8 M 2.4 M
کگهر 0 2.4 M 2.4 M
اتکام 0.8 2.0 M 2.4 M
وبشهر 4.6 2.2 M 2.3 M
وملل 0.5 1.6 M 2.1 M
وگردش -3 1.3 M 1.5 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
دارا یکم -1 1 18 1,861 M
پالایش -2.5 1 14 1,849 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
کگل -2.2 1 3 958 M
بپاس 0 1 1 831 M
فولاد -1.3 1 1 578 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
شتوکاح 5 1.8 1 M
قثابت 5 1.3 39 M
فباهنر 5 1.6 3 M
سپیدار 4.9 7.3 5 M
ثمسکن 4.9 1.7 16 M
کاذر 3.9 1.2 5 M
قنقش 2 1.3 1 M
ثاژن 1.3 1.4 5 M
وصندوق 0.7 1.5 16 M
وخاور 0.6 1.5 14 M
توسن 0.3 3.3 16 M
پلاست 0.1 1.3 7 M
آسامید 0 4.2 13 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
خموتورح -10 3,620 10.0 M
وسرضوی -9.9 52 0.8 M
تیپیکوح -5.2 17,634 10.5 M
غدام -5 20,874 2.0 M
زکشت -5 7,401 3.6 M
ولتجار -5 1,377 4.8 M
دتولیدح -5 54 0.1 M
سبهان -5 3,504 0.8 M
تیپیکو -5 5,905 3.0 M
وسدید -5 11,525 103.7 M
دلقما -5 4,795 2.2 M
خصدرا -5 15,363 68.5 M
وهور -5 7,075 49.0 M
دکوثر -5 1,980 7.3 M
تکنو -4.9 2,296 3.0 M
شلعاب -4.9 7,175 11.5 M
کفرا -4.9 1,828 1.2 M
پرداخت -4.6 1,051 0.8 M
لبوتان -4.6 2,539 0.6 M
رتکو -3.4 2,325 3.1 M
واتی -3 1,624 1.7 M
معیار -3 2,423 0.6 M
گشان -3 17,484 8.3 M
گپارس -3 65 0.0 M
لخانه -3 1,964 1.1 M
ورازی -3 11,840 71.7 M
کگل -2.2 25,250 11.1 M
سایرا -2 190 0.1 M
آساس -0 1,320 0.1 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
بپاس 0 16,060 3.8 M
فولاد -1.3 39,266 38.2 M

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
پالایش -2.5 1 17 M 121 B
دارا یکم -1 1.3 8 M 84 B
کالا 3.7 0.8 31 M 80 B
بورس 0.6 0.8 56 M 64 B
انرژی3 2 0.7 6 M 63 B
فرابورس 2.1 0.8 26 M 48 B
برکت -4.9 0.7 21 M 40 B
کیان 0.1 1.3 11 M 36 B
شستا -1.4 1.1 31 M 33 B
شبندر -2.1 1 53 M 32 B
توسن 0.3 3.3 14 M 32 B
امین یکم 0 1.5 31 M 31 B
لپارس 5 1.2 3 M 29 B
اعتماد 0.1 1 7 M 28 B
خگستر 0.2 1.3 109 M 27 B
کمند 0.1 0.7 27 M 27 B
فولاد -1.3 0.8 25 M 26 B
نوری -0.4 0.7 2 M 23 B
البرز -3.3 0.4 113 M 21 B
غدام -5 0.5 2 M 21 B
پترول -4.6 0.7 79 M 20 B
فاراک 3.1 1.2 128 M 19 B
شپدیس 0.9 1 1 M 19 B
وصندوق 0.7 1.5 14 M 18 B
خمحور 5 0.8 46 M 18 B
گشان -3 0.6 8 M 17 B
طلا 0.9 0.8 2 M 17 B
کدما 0.7 1 2 M 17 B
فسپا 2.9 1.4 9 M 15 B
خبهمن 1.3 0.9 79 M 15 B
ختوقا 1.1 1.6 55 M 15 B
خصدرا -5 0.8 67 M 15 B
شپنا -2.2 1.2 25 M 15 B
فملی -2.3 0.4 22 M 14 B
وتجارت -0.4 1.4 79 M 14 B
وبملت 1.3 1.4 46 M 13 B
خکمک 2.5 1.1 5 M 12 B
شفن -4.2 0.7 7 M 12 B
وسدید -5 0.7 103 M 11 B
آسامید 0 4.2 8 M 11 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
دماوند4 19.1 0 143 M 392 B
کمند 0.1 0.7 112 M 114 B
جم2 0 0 21 M 102 B
کمند4 0.1 0 70 M 71 B
افران 0.1 0.2 34 M 51 B
وبانک2 0 0 62 M 50 B
اتکای2 -0.6 0 40 M 43 B
واحیا 3 0.1 3 M 39 B
اعتماد 0.1 1 9 M 38 B
فاراکح -1.3 0 1,005 M 38 B
ومدیر2 0.2 0 90 M 38 B
شپاس2 0.1 0 20 M 30 B
پارس2 0.1 0 2 M 30 B
پارند 0.1 0.8 27 M 27 B
شخارک2 0 0 5 M 25 B
امین یکم 0 1.5 24 M 24 B
کگل -2.2 0.2 10 M 23 B
میدکو 0 0.1 5 M 22 B
فملی -2.3 0.4 33 M 21 B
کچاد2 0 0 7 M 20 B
کیان 0.1 1.3 5 M 17 B
البرز -3.3 0.4 93 M 17 B
سپیدما 0.1 7.1 14 M 16 B
آریا2 -0.1 0 1 M 16 B
تیپیکوح -5.2 0 9 M 16 B
شستا -1.4 1.1 14 M 15 B
بپاس 0 0.2 3 M 15 B
فسبزوار 2.5 2.7 4 M 15 B
فولاد -1.3 0.8 13 M 13 B
اطلس 0 0.6 0 M 12 B
کگهر 0 0 2 M 11 B
پاکشو 0.2 0.9 17 M 10 B
وپاسار 0.3 0.1 7 M 9 B
کرماشا2 0.9 0 2 M 8 B
نوری -0.4 0.7 1 M 8 B
فردا 0.1 1.9 6 M 7 B
وغدیر 0.4 1.6 5 M 7 B
آسامید 0 4.2 5 M 6 B
فجهان 1.5 3.4 11 M 6 B
اپال 3.7 6.8 3 M 6 B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
کمند 0.1 112 M 139 M
واحیا 3 3 M 3 M
افران 0.1 34 M 41 M
بپاس 0 3 M 4 M
فملی -2.3 33 M 55 M
فسبزوار 2.5 4 M 5 M
کگل -2.2 10 M 11 M
کگهر 0 2 M 2 M
اعتماد 0.1 9 M 17 M
پارند 0.1 27 M 36 M
شستا -1.4 14 M 45 M
نوری -0.4 1 M 3 M
فولاد -1.3 13 M 38 M
فجهان 1.5 11 M 20 M
فوکا -2.9 4 M 6 M
شگویا 1 5 M 9 M
سپاس 0 5 M 5 M
میدکو 0 5 M 5 M
غگل 4.8 14 M 28 M
وپاسار 0.3 7 M 7 M
وپارس -0.6 21 M 40 M
البرز -3.3 93 M 206 M
شبندر -2.1 5 M 58 M
آریان -3 2 M 5 M
توسن 0.3 2 M 16 M
وبانک 1 4 M 6 M
غبهنوش 5 1 M 2 M
وسپهر 0 4 M 5 M
صبا -0.1 5 M 13 M
کقزوی 3 4 M 5 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
وصندوق 0.7 1.5 14.1 M 16 M
امین یکم 0 1.5 31.0 M 55 M
کیان 0.1 1.3 11.4 M 17 M
آسامید 0 4.2 8.3 M 13 M
طلا 0.9 0.8 1.8 M 2 M
شپدیس 0.9 1 1.1 M 1 M
فاراکح -1.3 0 170.6 M 1,176 M
فسپا 2.9 1.4 9.1 M 11 M
انار 0 0 5.5 M 6 M
کاوه 2.2 2.3 5.1 M 7 M
مدیریت 5 13.3 12.0 M 12 M
کرماشا 0 2 1.2 M 2 M
مبین 0.7 4.8 1.9 M 3 M
فرابورس 2.1 0.8 25.6 M 26 M
بورس 0.6 0.8 55.5 M 57 M
غناب 3 2.1 0.3 M 0 M
وثنو -3 1.9 11.0 M 13 M
عیار 1 2.6 1.0 M 1 M
انرژی3 2 0.7 6.2 M 6 M
همای 0.1 0.7 4.4 M 4 M
وبصادر -1.2 1.2 63.9 M 64 M
غنوش 5 15.8 2.1 M 2 M
اپال 3.7 6.8 2.2 M 5 M
کالا 3.7 0.8 30.9 M 31 M
حشکوه 3 1.2 12.7 M 13 M
شیراز 0 0.7 0.4 M 1 M
تیپیکوح -5.2 0 1.1 M 10 M
شاراک 1.7 1.3 1.6 M 2 M
قنقش 2 1.3 0.6 M 1 M
شفن -4.2 0.7 7.3 M 7 M

حجم مشکوک و ارزش معاملات

حجم مشکوک ماه (30)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
شخارک2 0 0 5 M 269
فاراکح -1.3 0 1,176 M 54
تیپیکوح -5.2 0 10 M 49
ویستا 0.1 24 2 M 46
ورازی -3 0.6 72 M 41
کچاد2 0 0 7 M 41
حبندرح 3 7.6 0 M 32
البرز -3.3 0.4 206 M 24
اتکای2 -0.6 0 40 M 18
دتولیدح -5 0 0 M 16
پلاست 0.1 1.3 7 M 15
جم2 0 0 21 M 15
غناب 3 2.1 0 M 10
ولشرقح -4.9 1.3 6 M 9.9
واحیا 3 0.1 3 M 8.6
وصندوق 0.7 1.5 16 M 8.2
داریک 0.1 0.5 3 M 8.1
خمحور 5 0.8 52 M 7.7
قنقش 2 1.3 1 M 6.4
شتوکاح 5 1.8 1 M 6.4
ومدیر2 0.2 0 90 M 5.5
لخانه -3 0.5 1 M 5.2
سجامح -2.6 3.9 1 M 5
رتکو -3.4 0.5 3 M 4.4
فسپا 2.9 1.4 11 M 4.1
دشیری -3 2.5 0 M 3.8
ثاژن 1.3 1.4 5 M 3.7
وثنو -3 1.9 13 M 3.7
ثمسکن 4.9 1.7 16 M 3.6
اطلس2 -100 0 1 M 3.5

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
دشیری -3 0 M 40
البرز -3.3 206 M 35
فاراکح -1.3 1,176 M 25
ثمین -0 1 M 20
داریک 0.1 3 M 16
اطلس2 -100 1 M 16
ورازی -3 72 M 14
ولتجار -5 5 M 11
ثاژن 1.3 5 M 11
ثهام 0.2 0 M 9.5
ویستا 0.1 2 M 7.9
واحیا 3 3 M 7.2
وصندوق 0.7 16 M 6.4
تیپیکوح -5.2 10 M 6.1
قشکر 1.7 27 M 5.6
قنقش 2 1 M 5.4
اطلس 0 1 M 5.4
وهور -5 49 M 4.7
آساس -0 0 M 4.4
پلاست 0.1 7 M 4.3
سپاس 0 5 M 4.3
رتکو -3.4 3 M 4
فاراک 3.1 131 M 4
دتولیدح -5 0 M 3.9
کگل -2.2 11 M 3.7
وصنا -3.5 6 M 3.7
بمیلا -1 2 M 3.6
خصدرا -5 68 M 3.6
غدام -5 2 M 3.4
لخانه -3 1 M 3.2

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
فاراکح 380 -1.3 1,176 M
البرز 1,867 -3.3 206 M
کمند 10,169 0.1 139 M
فاراک 1,500 3.1 131 M
خگستر 2,470 0.2 113 M
وسدید 1,107 -5 104 M
کرمان 913 -1.3 102 M
پترول 2,516 -4.6 88 M
خبهمن 1,941 1.3 87 M
وتجارت 1,797 -0.4 81 M
ورازی 1,647 -3 72 M
خصدرا 2,239 -5 68 M
وسکرد 431 1.2 66 M
وبصادر 1,701 -1.2 64 M
فاذر 849 2.5 64 M
شبندر 6,160 -2.1 58 M
بورس 11,470 0.6 57 M
امین یکم 10,070 0 55 M
ختوقا 2,751 1.1 55 M
فملی 6,500 -2.3 55 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
کمند 0.1 141 B 139 M
پالایش -2.5 124 B 18 M
دارا یکم -1 87 B 8 M
کالا 3.7 82 B 31 M
اعتماد 0.1 69 B 17 M
بورس 0.6 67 B 57 M
انرژی3 2 65 B 6 M
افران 0.1 61 B 41 M
امین یکم 0 56 B 55 M
کیان 0.1 54 B 17 M
فرابورس 2.1 49 B 26 M
شستا -1.4 49 B 45 M
فاراکح -1.3 45 B 1,176 M
واحیا 3 44 B 3 M
برکت -4.9 41 B 22 M
فولاد -1.3 39 B 38 M
البرز -3.3 38 B 206 M
پارند 0.1 37 B 36 M
توسن 0.3 37 B 16 M
شبندر -2.1 36 B 58 M
فملی -2.3 35 B 55 M
نوری -0.4 31 B 3 M
لپارس 5 29 B 3 M
خگستر 0.2 28 B 113 M
کگل -2.2 25 B 11 M
شپدیس 0.9 24 B 1 M
پترول -4.6 22 B 88 M
میدکو 0 22 B 5 M
وصندوق 0.7 21 B 16 M
غدام -5 21 B 2 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
لسرما 1 4.6 1.37
بفجرح 2.8 6.5 3.54
واحیا 0.1 3 0.39
وسین 1.2 0.4 -1.92
قنقش 1.3 2 -0.15
وخاور 1.5 0.6 -1.55
ثاژن 1.4 1.3 -0.68
ساراب 1 5 3.1
قشکر 0.5 1.7 -0.17
خریخت 0.6 0.2 -1.4
شکام 0.9 1.8 0.26

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
وسقم 1,200 -10 0
وسرضوی 654 -9.9 0
وسخوز 572 -9.9 0
وسخراج 2,099 -5 0
سنوین 6,624 -5 -0.01
وسخراش 1,301 -5 0
وسصفا 693 -4.9 0
وسزنجان 1,349 -4.9 0
شلیا 36,719 -5 -0.11
اپرداز 25,289 -5 -0.2
سلار 26,402 -5 -0.26
فخاس 22,500 -4.9 -0.13
قچار 8,624 -5 -0.39
ولیز 2,196 -5 -0.52
حخزر 14,104 -5 -0.7
وسنا 10,767 -5 -0.95
حاریا 14,872 -4 0
شکف 93,556 -4 0
ساربیل 22,140 -4.3 -0.3
سفارود 15,641 -4 0
فنرژی 11,950 -4 0
ثامان 8,950 -4.9 -0.96
بسویچ 14,400 -5 -1.06
مارون 169,185 -3.9 -0.33
زکشت 19,936 -5 -1.45
مداران 12,960 -4.2 -0.74
غصینو 22,058 -5 -1.58
فکمند 37,848 -3 0.33
وکار 2,903 -3.6 -0.27
لبوتان 40,500 -4.6 -1.34

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (86)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
قشکر -5 1.7 -0.2 10
ساراب -3.9 5 3.1 9
ختراک -0.5 3.8 3.2 9
وصنعت -0.6 1.3 0.7 9
خمهرح -2 1.4 3.6 9
لپارس -0.9 5 4.3 9
خمهر -3 4.1 4.5 8
بالاس -3 5 2.9 8
غشهد -0.4 3.8 0.4 8
خفنر -2.9 2.2 2.6 8
وپخش -5 2.3 -0.1 8
قهکمت -1.9 1 0.3 8
کسرام -3.6 0.4 -0.8 7
خزامیا -2.8 0.1 1.6 7
وبشهر -1.6 4.6 1 7
زشگزا -3.8 0.3 0 7
کساپا -2.3 1.2 1.5 7
زقیام -1.7 5 4.5 7
خرینگ -3.2 0.1 1.4 7
خزر -1.5 1.8 3.4 7
فروس -1.9 0.5 -0.2 7
سغرب -4.2 0.6 0.1 6
پلاست -3 0.1 -0.3 6
فنفت -3 3 2.1 6
کپشیر -0.9 2 2.4 6
شفارا -0.3 1.5 1.6 6
چکاوه -0.9 1.7 3.2 6
شکام -0.1 1.8 0.3 6
نتوس -2.7 1.2 2 6
غمینو -0.1 0.2 -0.6 6
ختوقا -0.7 1.1 3.5 6
کسعدی -1.1 0.1 0.7 6
دالبر -0.6 1.3 0.2 6
افرا -0.4 3.1 4.9 5
ساروم -1.2 1.9 0.8 5
والبر -2.9 1.2 -0.3 5
بساما -1.2 3.4 0.5 5
فافق -0.8 3 2.4 5
کنور -1.2 2.2 1.5 5
خریخت -3.7 0.2 -1.4 5
شکربن -0.8 0.9 1.9 5
غزر -1.1 1.3 2.2 5
وملل -3.2 0.5 0.1 5
وسکرشا -0.2 1.4 0.7 5
کدما -0.5 0.7 1.8 5
پردیسح -2.6 0.4 1.1 5
ونوین -2.1 0.5 0.9 4
وارس -2.8 0.7 -0.3 4
وسین -2.8 0.4 -1.9 4
وهنر -1.2 3 2.6 4
جم -1.9 0.2 0.5 4
قنقش -2 2 -0.2 4
ثاژن -2 1.3 -0.7 4
شرانل -1.2 1 0.4 4
شستان -1.6 2 0.8 4
فاما -1.4 0.1 0.2 4
کخاک -0.8 0.3 -0.6 4
دلر -0.4 2.9 2.6 4
درهآور -0.4 0.8 0.3 4
کگاز -1 2.8 0.7 4
کی بی سی -0.3 1.3 0.1 4
کلوند -0.5 2.7 2 4
قتربت -2.9 0.4 -0.2 4
اتکام -0.2 0.8 0.8 4
غکورش -0.5 0.9 0.3 3
پردیس -0.2 0.8 0.6 3
غشهداب -1.8 0.6 0.1 3
اعتلا -2.3 0.1 -0.1 3
وغدیر -0.1 0.4 0.6 3
وبانک -0.3 1 0.6 3
وسکاب -0.5 1 0.1 3
وساغربی -0.2 1.2 0.5 3
فجهان -0 1.5 1.6 3
وسگیلا -1.4 0.5 0.2 2
فجر -0.4 0 0.2 2
ومدیر -0.8 0.7 0.3 2
خلیبل -100 2.9 0 0
بتک -100 2 0 0
شتهران -100 4 0 0
کابگن -100 1 0 0
نبروج -100 2 0 0
فجوش -100 5 0 0
کورز -100 5.2 0 0
پشاهن -100 3 0 0
تفیرو -100 4 0 0
کایتا -100 1.8 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (108)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ولملتح 5.7 -7 -4.2 15
زنگان 2.4 -5 -3.6 8
دامین 2.2 -5 -4.1 8
دتولیدح 3.6 -5 -4.2 9
خکار 1.6 -5 -2.9 7
تملت 0.1 -5 -4 5
سفار 1.2 -5 -2.3 7
غالبر 0.5 -4.9 -4.5 6
برکت 0.2 -4.9 -3.5 7
پلاسک 2.8 -4.4 -2.5 8
ساربیل 2.3 -4.3 -0.3 7
شفن 0.9 -4.2 -2.9 5
ونفت 0.1 -3.8 -1.9 5
ثتران 1.7 -3.5 -2.5 7
سشرق 1.6 -3.4 -0.8 8
غشاذر 2.1 -3.4 -0.6 7
آبادا 2.6 -3.3 -1 8
سشمال 1.2 -3.2 -0.4 5
افق 0.7 -3.1 -0.8 4
شساخت 0.4 -3 -0 3
فکمند 3 -3 0.3 6
پلوله 0.3 -3 -2.8 3
دپارس 3.1 -3 -0.6 6
خکاوه 0.8 -2.7 -0.9 5
خنصیر 0.6 -2.7 -0.8 7
مادیرا 1 -2.5 -1.1 5
قصفها 3.2 -2.5 -0.2 8
ستران 0.6 -2.5 -0.2 6
فنورد 0.9 -2.4 -1.5 4
سرود 1.8 -2.3 -1.5 6
دیران 2.5 -2.2 0.5 7
خدیزل 1.9 -2.1 -0.5 5
ودی 1.9 -2 -1.3 5
زکوثر 4.2 -1.8 0.5 7
فروی 3 -1.7 -0.4 6
های وب 1 -1.7 0.1 4
بفجر 3 -1.7 0.1 6
ثاباد 0.2 -1.7 1 7
زاگرس 0 -1.7 -0.8 6
غگیلا 2.4 -1.7 0.2 5
لطیف 0.1 -1.7 0 5
شصفها 1 -1.7 0.8 4
حریل 1.5 -1.6 0 6
بجهرم 0.1 -1.6 -0.4 4
تاپیکو 1.1 -1.5 -0.1 3
آریا 0.1 -1.5 -0.4 2
اتکای 2.9 -1.5 -0.3 5
ثشاهد 0.1 -1.5 0.2 4
حآفرین 0.1 -1.4 -1.2 5
سپ 1 -1.4 -0.1 4
کاما 0.6 -1.4 -0.7 3
پارس 0.9 -1.4 0 3
بزاگرس 0.7 -1.4 -0.1 5
خوساز 1.7 -1.4 0.2 7
شپاکسا 0.1 -1.3 0.1 3
کرمان 1.3 -1.3 0 4
فولاد 0.3 -1.3 -0.5 2
وتوشه 1.4 -1.2 -0.5 4
تاصیکو 2.1 -1.2 -0.1 4
غسالم 1.2 -1.2 0.6 6
سخاش 1.8 -1.2 0.6 6
دعبید 1.5 -1.1 0.1 3
سفارس 2.5 -1.1 -0.3 5
وخارزم 0.8 -1.1 -0.2 4
دروز 4.5 -1.1 2 6
سخوز 1 -1.1 0.2 3
میهن 1.7 -1.1 0.2 6
دماوند 3.9 -1.1 1.8 6
وسپه 0.8 -1 0 3
شفارس 2.4 -1 -0.1 4
ونیرو 3.8 -1 1 5
فتوسا 2.5 -0.9 0 5
دبالک 0.9 -0.9 0.1 6
ذوب 1.3 -0.8 0.2 3
چدن 2.2 -0.8 0.1 5
فاسمین 1.3 -0.8 0.2 2
شاوان 1.4 -0.8 0.8 4
سیمرغ 0.3 -0.8 1.7 6
حپترو 1.3 -0.8 0.4 7
وتوکا 1 -0.8 -0.4 2
وکبهمن 1.4 -0.7 0.3 5
گدنا 3.8 -0.7 1.7 5
ثغرب 3.3 -0.7 0.1 7
فرآور 1.8 -0.7 1.1 5
غگلستا 3.9 -0.6 -0.2 7
زگلدشت 1.7 -0.6 0 3
سباقر 1 -0.6 -1.5 4
کچاد 1.5 -0.5 0.2 3
مرقام 1.5 -0.5 0 6
وشهر 0.2 -0.4 -0.4 4
نوری 0.1 -0.4 -0.3 2
وساخت 0.7 -0.4 -0 4
فخوز 0.5 -0.3 -0.2 4
شدوصح 2.5 -0.3 0.8 5
پارسان 0.6 -0.3 0 2
تبرک 1 -0.3 -0.1 4
سفانو 4.6 -0.2 0.1 9
سنیرح 5.3 -0.2 2.7 10
خاهن 0.2 -0.2 0 1
سیدکو 1.2 -0.2 -0.5 3
زفکا 3.2 -0.1 0.5 8
دارو 3.7 -0.1 1.7 5
وپست 1.9 -0.1 -0.7 5
چکارن 0.6 -0.1 0 2
صبا 0.8 -0.1 0.3 2
ارفع 2.3 -0.1 -0 4
رمپنا 2.1 -0.1 0.2 4
فزرین 3.1 -0 1.1 4

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
دماوند4 27,500 19.1 19.1
غنوش 14,380 5 5
افرا 16,051 3.1 4.9
ولغدر 9,320 5 4.8
ثمسکن 3,640 4.9 4.8
کالا 26,000 3.7 4.6
غبهنوش 76,980 5 4.6
فسپا 16,990 2.9 4.6
شتوکاح 12,000 5 4.6
قثابت 1,790 5 4.6
زقیام 1,324 5 4.5
خمهر 1,999 4.1 4.5
خمحور 3,889 5 4.4
آ س پ 6,230 4.8 4.4
فباهنر 26,570 5 4.4
فنوال 18,800 5 4.4
غشوکو 8,282 4.4 4.4
لپارس 96,070 5 4.3
حآسا 13,955 1.8 4.3
کرازی 1,216 2.9 4.2

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
خموتورح 3,553 -10 -8.2
حسیر 27,630 -5 -5
سمگا 11,908 -5 -5
ولشرقح 1,216 -4.9 -4.9
تکنو 7,690 -4.9 -4.8
ولتجار 2,874 -5 -4.8
خصدرا 2,239 -5 -4.8
رتاپ 6,070 -4.9 -4.7
وسدید 1,107 -5 -4.6
پیزد 53,911 -5 -4.6
دسانکو 12,141 -5 -4.6
غالبر 11,730 -4.9 -4.5
شفا 17,340 -5 -4.5
غگلپا 52,536 -5 -4.4
سحرخیز 19,100 -5.2 -4.4
تکشا 33,890 -3.2 -4.4
خموتور 5,890 -4.9 -4.4
شکلر 36,150 -3.7 -4.3
دلقما 21,170 -5 -4.3
وهور 1,434 -5 -4.3
ثشرق 3,780 -5 -4.3
ولملت 4,084 -5 -4.2
البرز 1,867 -3.3 -4.2
دتولیدح 6,418 -5 -4.2
ولملتح 2,119 -7 -4.2
شلعاب 6,170 -4.9 -4.2
وفتخار 1,961 -5 -4.1
سبهان 45,290 -5 -4.1
غشصفا 29,150 -5 -4.1
دامین 2,399 -5 -4.1

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
ولشرقح - -4.9 -14 -22
بکامح - -3.8 -12 -22
ولملتح - -7 -5 -21
غدام - -5 -12 -20
زکشت - -5 -10 -18
لبوتان - -4.6 -11 -18
خکار 199% -5 -11 -18
برکتح - -5.2 -6 -16
دسانکو 36% -5 -13 -16
فاراکح - -1.3 -5 -16
ولملت 88% -5 -11 -15
ثتران - -3.5 -7 -15
سمگا 122% -5 -8 -15
ولپارس - -0.1 -8 -15
نطرین - -2.8 -8 -15
خلنت - -1.5 -5 -14
ثالوند 60% -5 -12 -14
غالبر - -4.9 -8 -14
زشریف - -3.9 -9 -14
شدوصح - -0.3 -7 -14
برکت 27% -4.9 -8 -14
سنیرح - -0.2 -2 -14
نبورس 250% 0 -5 -14
کتوکا - -2.8 -7 -14
گشان - -3 -8 -14
سجامح - -2.6 -8 -13
خفنر - 2.2 -5 -13
کساپا - 1.2 -7 -13
ولشرق 133% -5 -8 -13
خوساز - -1.4 -5 -13
کبورس 250% 0 -5 -13
خشرق - 1.6 -7 -13
لخزر - 0.5 -4 -13
بکاب - -4.1 -10 -13
لپارس - 5 -3 -12

بیشترین افزایش یک هفته اخیر

نماد قیمت آخر درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
غبهنوش 76,980 5 7 18
سپیدار 21,055 4.9 11 17
شرنگی 178,111 3 9 16
ریشمک 34,000 1.4 6 14
کاذر 15,000 3.9 13 14
فنفت 15,762 3 7 13
فباهنر 26,570 5 6 13
فکمند 37,848 -3 6 11
فرآور 31,810 -0.7 1 10
فسپا 16,990 2.9 11 10
رویش 1,960,215 0 10 10
غشوکو 8,282 4.4 10 10
دماوند 22,840 -1.1 9 10
دیران 21,190 -2.2 1 10
غصینو 22,058 -5 1 10
داسوه 25,600 5 0 9
شنفت 10,100 1.4 1 9
غناب 109,487 3 9 9
حگردش 4,317 3 8 9
خعمرا 4,374 3 3 8
فولای 16,951 -3.1 0 8
سیستم 5,030 0 -1 8
ساروم 41,660 1.9 6 6
حفارس 3,580 2.8 0 6
شلعاب 6,170 -4.9 -1 6

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
وسالت 1,082 3,012 0.35
مدیریت 8,778 5,347 1.63
ومدیر 4,233 2,413 1.75
وآوا 2,613 1,223 2.16
شتهران 7,480 3,235 2.22
وصنا 5,280 2,257 2.33
وهامون 2,753 1,148 2.4
وتجارت 1,797 656 2.77
وسکاب 2,964 1,038 2.83
صبا 6,048 2,035 2.98
وبوعلی 3,749 1,243 3.01
وپویا 3,412 1,162 3.01
کورز 35,419 10,272 3.28
سخند 10,168 2,906 3.49
البرز 1,867 529 3.5
وکبهمن 9,940 2,803 3.58
پردیس 3,311 917 3.6
ودی 3,800 1,053 3.63
وایرا 4,430 1,171 3.87
وتوسم 8,310 2,143 3.89
پشاهن 5,644 1,385 3.96
واعتبار 6,610 1,615 4.11
اعتلا 3,583 845 4.23
وسبحان 3,032 700 4.35
ومهان 4,337 973 4.46
شاوان 130,600 28,935 4.59
فسپا 16,990 3,755 4.6
فجر 23,600 5,127 4.61
شراز 114,210 24,386 4.67
آسیا 1,672 356 4.74
شبندر 6,160 1,312 4.76
گوهران 4,983 1,047 4.76
فولاد 10,190 2,152 4.77
دتهران‌ 18,983 3,954 4.8
شبریز 30,650 6,350 4.83
سبزوا 2,035 426 4.85
شتران 4,079 840 4.94
نوین 3,560 708 5.02
کیمیا 12,074 2,396 5.09
حتاید 4,584 903 5.14

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
فپنتا 445,820 66,790 6.66
زاگرس 242,890 30,515 8.03
شاوان 130,600 28,935 4.59
فنورد 173,560 24,434 7.17
شراز 114,210 24,386 4.67
شپدیس 172,000 21,314 8.07
پارس 187,000 21,252 8.93
شبصیر 113,700 18,210 6.2
مارون 169,185 16,695 10.51
نوری 109,980 16,442 6.7
شگامرن 268,489 16,442 16.33
شکبیر 95,450 15,805 6.08
شصفها 114,624 14,854 7.91
شغدیر 96,110 14,803 6.55
آریا 109,134 14,784 7.46
خراسان 113,990 12,747 8.9
لخزر 128,570 12,517 10.27
کورز 35,419 10,272 3.28
بوعلی 72,260 9,490 7.58
واحیا 133,986 9,486 13.77
شکربن 91,200 9,298 9.9
سخاش 85,610 9,276 9.4
شرانل 46,000 8,061 5.67
کمنگنز 61,040 7,734 7.95
شیراز 79,230 7,702 10.36

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
مفاخر 5 3.7 17 B 6 M
غنوش 5 5 12 B 8 M
کباده 3 0 8 B 3 M
غناب 3 3 6 B 1 M
شتوکا 5 0.8 6 B 4 M
حبندرح 3 3 6 B 5 M
وسالت 3 0 4 B 39 M
غبهنوش 5 4.6 4 B 0 M
خعمرا 3 0 3 B 7 M
داسوه 5 4 2 B 1 M
فباهنر 5 4.4 2 B 1 M
لپارس 5 4.3 2 B 0 M
شرنگی 3 3 2 B 0 M
توریل 5 3.9 2 B 2 M
دتهران‌ 0 0 2 B 0 M
واحیا 3 0.4 1 B 0 M
مدیریت 5 4.2 1 B 1 M
ولغدر 5 4.8 1 B 1 M
حگردش 3 2.9 1 B 2 M
نیرو 3 2.3 1 B 0 M
فنوال 5 4.4 1 B 0 M
بالاس 5 2.9 1 B 0 M
زقیام 5 4.5 1 B 5 M
کماسه 5 4 1 B 0 M
کایتا 1.8 0 1 B 1 M
قثابت 5 4.6 0 B 3 M
نبروج 2 0 0 B 1 M
قنقش 2 -0.2 0 B 0 M
کقزوی 3 2.8 0 B 0 M
شتوکاح 5 4.6 0 B 0 M
حشکوه 3 2.9 0 B 0 M
غشوکوح 3 2.4 0 B 0 M
فنفت 3 2.1 0 B 0 M
بتک 2 0 0 B 0 M
سپرمی 1 0 0 B 0 M
انار 0 0 0 B 0 M
فبستم 2.9 0 0 B 1 M
رماس 0 0 0 B 0 M
کابگن 1 0 0 B 0 M
خمحور 5 4.4 0 B 0 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
سورین 0 0 244 B 7 M
اعتماد 0.1 0.1 64 B 0 M
وبرق -3 -3 49 B 4 M
دپارسح 0 0 42 B 9 M
وشمال 0 0 42 B 6 M
کارین 0.1 0.1 39 B 0 M
ثقزوی -3 0 33 B 11 M
سمگا -5 -5 30 B 25 M
وگردش -3 -0.8 27 B 24 M
خفناور -3 -0 25 B 6 M
وسخوز -9.9 0 22 B 386 M
تپکو -3 -1.2 16 B 52 M
اوصتا 0.1 0.1 14 B 0 M
قجام -2 -0 13 B 21 M
اپرداز -5 -0.2 12 B 5 M
وسخراج -5 0 12 B 56 M
آسامید 0 0 12 B 3 M
شکف -4 0 12 B 1 M
افران 0.1 0.1 12 B 0 M
کمند 0.1 0.1 11 B 4 M
وسنا -5 -1 11 B 10 M
سپر 0 0 10 B 0 M
همای 0.1 0.1 10 B 10 M
وسرضوی -9.9 0 10 B 153 M
سمایه -3 -3 10 B 14 M
حسیر -5 -5 9 B 3 M
شلیا -5 -0.1 9 B 2 M
دسانکو -5 -4.6 9 B 7 M
انرژی1 0 0 9 B 1 M
شمواد -2 -0.1 8 B 2 M
قچار -5 -0.4 8 B 9 M
دتولیدح -5 -4.2 7 B 12 M
کیان 0.1 0.1 7 B 0 M
تمحرکه -3 -0 7 B 4 M
شپلی -3 -0.8 7 B 11 M
تیپیکو -5 -3.4 7 B 3 M
غصینو -5 -1.6 6 B 3 M
پارند 0.1 0.1 6 B 4 M
خبازرس -3 -0.1 6 B 2 M
غبهار -3 0 6 B 3 M

ورود و خروج پول به صنایع و آستانه صف

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
صندوق قابل معامله -89.9 B
سرمایه گذاری -50.1 B
فلزات اساسی -46.3 B
بیمه -28.1 B
کانه فلزی -21.5 B
شیمیایی -19.3 B
بانک -12.2 B
محصولات غذایی -9.1 B
دارویی -8.2 B
نفتی -7.3 B
رایانه -5.0 B
کانی غیرفلزی -4.9 B
زراعت -4.9 B
خودرو -4.3 B
سیمان -3.5 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
ساراب 5 3.1 1
افرا 3.1 4.9 1.7
شستان 2 0.8 0.7
سورین 0 0 0
دپارسح 0 0 0

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
زکشت -5 -1.45 0.8 22,033
غگلپا -5 -4.41 0.6 9,833
زنگان -5 -3.58 0.4 18,764
حخزر -5 -0.7 1.4 1,000
دلقما -5 -4.31 0.4 33,791
ثشرق -5 -4.25 0.9 52,349
خکار -5 -2.94 0.8 3,000
تملت -5 -4.04 1.7 20,630
وسدید -5 -4.64 0.7 3,515,833
خصدرا -5 -4.75 0.8 653,173
ولشرق -5 -1.96 1 5,903
غپاک -4.9 -3.6 1.1 46,943
قلرست -4.9 -2.52 0.5 2,357
کفرا -4.9 -3.65 0.9 3,274
برکت -4.9 -3.48 0.7 4,089
ثامان -4.9 -0.96 1.2 25
فخاس -4.9 -0.13 0.5 2,930
وبهمن -4.9 -1.79 1 1,000
پرداخت -4.6 -1.94 0.3 420
لبوتان -4.6 -1.34 0.7 159
پترول -4.6 -3.34 0.7 154,700
زملارد -4.5 -3.69 4.3 1,152
آریان -3 -1.49 0.4 12,195
فکمند -3 0.33 0.8 7,403
پلوله -3 -2.8 0.4 500
وایرا -3 -0.61 0.9 2,442
فوکا -2.9 -2.97 0.5 712
دحاوی -2.9 -0.45 1.1 834
خکاوه -2.7 -0.94 0.8 33,900
فاهواز -1.9 -0.81 1.1 9,000
شصفها -1.7 0.83 0.3 44

حق تقدم و معاملات بلوکی

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
جمح -0.3 0.48 68%
شدوصح -0.3 0.39 54%
پردیسح 0.4 0.64 42%
پلاستح -3 -0.27 40%
اعتلاح -2.2 -0.14 39%
غشوکوح 3 4.35 38%
حبندرح 3 -2.95 35%
سنیرح -0.2 1.97 33%
پکویرح -3.4 -0.17 33%
ولملتح -7 -4.21 32%
خموتورح -10 -4.36 30%
شفنح -3.7 -2.92 27%
سجامح -2.6 -0.09 21%
برکتح -5.2 -3.48 15%
بفجرح 6.5 0.09 15%
تیپیکوح -5.2 -3.39 14%
خاهنح -1.4 0 12%
ولشرقح -4.9 -1.96 11%
دتولیدح -5 -1.33 11%
فاراکح -1.3 4.05 10%
رکیشح -0.4 -0.18 9%
خمهرح 1.4 4.48 7%
شتوکاح 5 0.82 4%
بکامح -3.8 -0.31 -0%
دپارسح 0 -0.62 -37%

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
دماوند4 27,500 142.7 M
ومدیر2 4,214 89.9 M
کمند4 10,168 70.0 M
وبانک2 8,020 62.3 M
اتکای2 10,700 40.0 M
جم2 48,410 21.0 M
شپاس2 15,122 19.9 M
کچاد2 26,990 7.4 M
شپنا2 5,900 6.9 M
شخارک2 51,190 4.9 M
پارس2 189,890 1.6 M
کرماشا2 53,000 1.5 M
آریا2 110,730 1.5 M
پارتین4 499,000 0.0 M
کمند2 1 106.3 M
آسامید2 1 14.9 M
مانی2 1 1.0 M
سرو2 1 0.8 M
عیار2 1 0.8 M
طلا2 1 0.6 M
اطلس2 1 0.6 M
زیتون2 1 0.4 M
ویستا2 1 0.3 M