پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,391,238 (-36,535) -2.56%
شاخص هم وزن 421,522 (-11,089) -2.56%
ارزش بازار 5,590,608
تعداد معاملات بورس 708,170
ارزش معاملات بورس 5,380
حجم معاملات بورس (میلیارد) 6.6
تعداد معاملات خرد 1,548,017
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 7,150
حجم معاملات خرد (میلیارد) 9.5
تاریخ و ساعت 00/6/30 12:44:39

پایش بازار بورس 210 443

بورس فرابورس صندوق سهامی کل خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 359 291 32 682 28
تعداد نماد مثبت (12%) 44 (25%) 72 9 (18%) 125 -
تعداد نماد منفی (88%) 315 (75%) 219 23 (82%) 557 -
تعداد صف خرید (4%) 14 (14%) 41 0 (8%) 55 -
تعداد صف فروش (32%) 115 (46%) 133 0 (36%) 248 -
ارزش صف خرید 404 215 0 619 -
ارزش صف فروش 372 477 0 850 -
ورود پول حقیقی -892 -169 -14 -1,075 78
تعداد معاملات 646,313 853,582 48,122 1,548,017 21,521
حجم معاملات 5.9 3.6 0.1 9.5 0.6
ارزش معاملات 4,327 2,476 347 7,150 828

اطلاعات بازار بورس تهران

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
اتکای 13 5 5 7 M
فاهواز 11 2 1.3 1.4 M
ثروتم 7 -2.9 -2.7 0.0 M
ولراز 7 3 3 0.4 M
قنقش 6 4 4 0.5 M
ولیز 6 5 1.6 2.7 M
وبرق 6 3 3 0.4 M
تصمیم 6 0.1 0.1 19 M
بمپنا 5 5 5 8 M
دمعیار 4 0.1 0 0.6 M
میدکوح 4 0.2 -0.1 0.4 M
همای 4 0.1 0.1 4 M
داریک 3 0.1 0.1 1.6 M
کنورح 3 -2.2 -2.3 6 M
دسانکوح 2 -3.4 -4 2.6 M
کامیاب 2 0.1 0.1 0.2 M
ساوه 2 -3.1 -3.9 0.5 M
معیار 2 1 0.2 0.5 M
اتکامح 2 -2.3 -4.6 1.8 M
مانی 2 0.1 0.1 1.5 M
سهرمز 2 1.3 0.2 0.6 M
واحصا 2 3 1.4 0.5 M
گنگین 2 3 3 3 M
کابگن 2 1 0 0.0 M
سپر 2 0.1 0.1 5 M
وبانک 2 -2.6 -2.6 14 M
دابورح 2 -3 -3 0.3 M
سپیدما 2 0 0.1 92 M
درازک 2 3.6 1.2 1.1 M
سبجنو 2 -0.3 -0.8 0.2 M
فپنتا 2 5 3.7 0.1 M
حفارس 2 4.9 3.4 32 M
سهگمت 2 -3.8 -4 0.7 M
خاهن 2 -0.5 -2 7 M
سرود 2 -3 -3 0.5 M
صنوین 2 3.1 0.6 0.0 M
دارا 2 0 0 1.0 M
خفناور 2 2.4 2.4 0.4 M
درهآور 2 -2.8 -4.1 1.2 M
وسکرمان 2 -3.4 -2.7 146 M
سخزر 2 -1.7 -0.5 1.1 M
فجام 2 -4.5 -3.2 5 M
غالبر 2 3.5 2.3 8 M
آریان 2 -1.6 -1.6 16 M
زکوثر 2 -4.7 -4.7 2.8 M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم
غگز 1,300 1 -7.1 1.8 M
وبرق 314 6 3 0.4 M
تصمیم 261 6 0.1 19 M
فسبزوار 204 278 5 6 M
اتکای 157 13 5 7 M
قنقش 155 6 4 0.5 M
اعتماد 142 1 0.1 36 M
گنگین 128 2 3 3 M
کیمیاتک 121 408 5 7 M
دمعیار 119 4 0.1 0.6 M
بمپنا 118 5 5 8 M
کمند 98 1 0.1 277 M
فاهواز 93 11 2 1.4 M
امین یکم 91 1 0.1 50 M
سپاس 89 1 0 3 M
سپر 81 2 0.1 5 M
میدکوح 81 4 0.2 0.4 M
کنورح 77 3 -2.2 6 M
پارند 76 1 0.1 45 M
آریان 66 2 -1.6 16 M
آکورد 63 1 0.1 4 M
ولراز 61 7 3 0.4 M
سپیدما 60 2 0 92 M
داریک 56 3 0.1 1.6 M
قشرین 53 1 3 10 M
کهرام 51 0 -4 0.1 M
دارا 49 2 0 1.0 M
کیان 48 1 0.1 23 M
حپارسا 47 1 -3.1 1.5 M
ساذری 47 1 5 0.4 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
غبهنوش 5 3425 34.9 1 2 M
خزر 5 900 9.9 1 39 M
کماسه 5 525 6 1 96 M
شساخت 2.8 517 5 0.8 0 M
کتوکا 5 488 5 0.9 12 M
زشریف 5 355 5 1.1 30 M
ولتجار 1.5 308 6 1.5 6 M
وسپهر 5 284 6.3 1.6 32 M
دلر 0.2 261 2.2 0.6 3 M
بالاس 5 250 5 1.4 2 M
نیرو 2.5 220 3.2 1 2 M
حسیر 4.2 160 3.2 1.2 8 M
وتوسم 0.9 147 2.1 0.9 5 M
شجم 5 141 1.9 0.8 5 M
کاسپین 2.1 124 3 1.3 1 M
غپآذر 0.2 110 2.5 1.2 1 M
سقاین 0.9 81 1.7 0.9 0 M
ددام 0.3 76 1.2 0.7 5 M
ونفت2 0 INF 1.3 0 49 M
فسبزوار 5 54 428.6 278 6 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
تکشا -1.5 1968 15.1 0.7 2 M
رافزا -5 1376 40 2.7 1 M
وجامی -3 1074 13.5 1.2 1 M
سخوز -3.2 900 6.7 0.7 1 M
سشرق -2.3 815 4.3 0.5 9 M
خمحرکه -5 797 5.2 0.6 10 M
پلاسک -1.7 796 6 0.7 5 M
غچین -3.7 697 5.5 0.7 3 M
وثخوز -5 590 4 0.6 0 M
آریان -1.6 580 10.4 1.5 16 M
کحافظح -6.9 512 5.2 0.9 20 M
حتوکا -5 497 4 0.7 2 M
رنیک -2.1 411 4.5 0.9 2 M
ثجوان -0.9 386 7 1.4 1 M
شاروم -1.5 324 24.2 5.7 4 M
دفرا -2.6 308 4 1 0 M
سهگمت -3.8 162 4.4 1.7 1 M
دابورح -3 111 4 1.9 0 M
ساوه -3.1 82 4.4 2.4 0 M
کزغال -3.8 55 6.9 4.5 3 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
شرانل -4.9 1.4 1.0 M 1.5 M
گنگین 3 2.1 1.9 M 3 M
کرماشا -3.2 1.3 1.0 M 1.7 M
کیمیاتک 5 407.7 5.2 M 7 M
شفا -4.9 1.4 0.3 M 0.4 M
اتکای 5 13 5.0 M 7 M
حآفرین 5 1.3 3.6 M 4 M
توسن 5 207.3 1.5 M 2.1 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
وپارس -4.8 85.5 M 120.2 M
وساغربی -4.9 56.0 M 60.8 M
فایرا2 -4.4 35.0 M 35.0 M
ومعادن -4.4 20.6 M 26.9 M
فوکا 2.4 22.4 M 24.6 M
اخابر -4.5 15.6 M 22.2 M
چکارن -1.1 12.8 M 17.1 M
وسینا -4.9 12.3 M 16.8 M
تاصیکو -4.9 12.9 M 16.4 M
وتوکا -4.9 9.6 M 13.5 M
کچاد -4.9 8.1 M 10.9 M
وسبحان -1.7 7.5 M 10.4 M
سشرق -2.3 6.6 M 9.0 M
ارفع -4.6 6.7 M 8.6 M
وبشهر -3.2 5.3 M 5.6 M
وامید -4.9 3.3 M 4.3 M
وآفری 0 2.6 M 2.8 M
فراز 0 2.0 M 2.7 M
دلر 0.2 1.9 M 2.6 M
فن آوا -3 2.1 M 2.6 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
کیمیاتک 5 10 2336 291,186 M
فسبزوار 5 13 516 106,631 M
اتکای 5 14 602 101,499 M
* لپارس 0.1 6 345 47,328 M
* برکت -5 2 140 41,804 M
* بکاب -5 14 296 41,415 M
* وبرق 3 15 125 36,648 M
گنگین 3 9 289 35,295 M
* دسانکو -5 9 164 35,106 M
بمپنا 5 10 204 25,533 M
قنقش 4 6 122 19,729 M
* غنوش 2.9 8 139 19,543 M
* آریان -1.6 14 56 14,895 M
* خنصیر -5 7 102 13,309 M
* ریشمک 5 5 52 9,843 M
* ومهان -1.5 4 6 9,424 M
* حسیر 4.2 11 52 9,103 M
* خبهمن -5 6 38 9,005 M
* پالایش -3.1 7 60 8,927 M
خریخت 5 5 61 7,607 M
* لازما -3 4 19 7,538 M
* فاسمین -4.4 8 25 7,477 M
* قشرین 3 6 28 7,009 M
وساپا -4.9 4 19 6,597 M
کی بی سی 5 5 42 6,272 M
* شبریز -3.8 5 41 6,186 M
* شاراک 1.8 7 14 5,965 M
* کماسه 5 4 46 5,716 M
* نیرو 2.5 7 27 5,175 M
* وسرمد -0.4 6 24 4,924 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
واحیا -3 18 790 114,112 M
* میدکو 0.1 11 269 52,059 M
فن آوا -3 8 256 50,980 M
* شغدیر -3.9 19 100 42,579 M
* بکاب -5 15 184 30,921 M
* فوکا 2.4 21 98 21,274 M
* لپارس 0.1 6 153 18,877 M
* برکت -5 10 80 18,307 M
* شبریز -3.8 17 83 16,629 M
* آریان -1.6 15 103 15,797 M
وپاسار -2.6 16 32 15,330 M
سمگا 2.9 2 78 13,004 M
* بپاس -5 8 56 12,260 M
وپارس -4.8 6 80 11,856 M
* ونوین -5 6 61 11,630 M
* قشرین 3 9 59 10,578 M
وصندوق -5 6 28 10,490 M
* دسانکو -5 10 48 10,432 M
* وبملت -3.8 4 61 10,340 M
* خودکفا -5 4 76 10,052 M
وتوکا -4.9 10 33 9,822 M
کاوه -4 5 65 9,630 M
* ومعادن -4.4 7 43 9,475 M
زاگرس -4.4 5 23 9,077 M
* خپویش -3.7 6 44 8,913 M
شبندر -2.6 4 69 8,687 M
ذوب -4.5 5 49 8,323 M
کاما -5 3 74 8,299 M
* غنوش 2.9 2 75 7,989 M
* کپارس -5 10 30 7,689 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
کی بی سی 5 1.3 6 M
وسپهر 5 1.6 32 M
شزنگ 5 1.1 1 M
تمحرکه 5 1.2 6 M
ریشمک 5 1.1 6 M
خریخت 5 1.5 67 M
زشریف 5 1.1 30 M
فجهان 5 12.9 813 M
فمراد 5 1.1 8 M
خموتور 4.9 1.2 33 M
قشرین 3 1.1 10 M
تصمیم 0.1 5.7 19 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
آینده -41.8 1,111 1.0 M
دزهراویح -10 19 0.0 M
کگازح -5.5 8,553 4.8 M
ثهام -5.5 240 0.2 M
افرا -5 7,216 2.8 M
دسانکو -5 56,170 35.0 M
بکاب -5 88,531 3.5 M
خلنت -5 18,250 1.9 M
کخاک -5 3,340 1.1 M
وساغربی -4.9 3,458 60.8 M
وتوس -4.8 12,226 7.2 M
غویتا -3.8 10,435 13.9 M
کمرجان -3.8 20,303 2.3 M
خپویش -3.7 23,912 2.7 M
وبشهر -3.2 7,368 5.6 M
واحیا -3 29,439 1.8 M
فنفت -3 9,631 6.4 M
ثتوسا -3 6,153 2.1 M
ثنور -2.9 20,126 25.9 M
دسبحا -2.3 12,020 5.7 M
شسینا -1.8 48,015 4.3 M
وپسا -1.2 13,956 63.9 M
مارون -1.1 4,728 0.3 M
سباقر -1 10,370 5.4 M
وسرمد -0.4 5,912 12.1 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وبرق 3 5,331 0.4 M
خشرق -2 6,845 4.7 M
ومهان -1.5 23,280 16.1 M
شاراک 1.8 19,740 4.7 M
بکاب -5 88,531 3.5 M
آریان -1.6 27,158 16.3 M
حسیر 4.2 32,243 8.1 M
خبهمن -5 29,457 182.6 M
غمارگ -3.1 5,047 2.1 M
فنورد 3.7 12,464 0.6 M
گنگین 3 8,843 3.4 M
زپارس -5 6,814 0.6 M
غاذر -5 5,250 1.9 M
قشکر -5 7,586 20.1 M
وساپا -4.9 11,181 22.9 M
غگلستا -5 4,222 3.0 M
نیرو 2.5 10,569 2.5 M
ساروم -5 15,159 3.8 M
فاسمین -4.4 17,846 11.6 M
وسرمد -0.4 5,912 12.1 M
شرانل -4.9 6,695 1.5 M
فکمند 1.6 7,547 2.1 M
مرقام -5 7,204 4.8 M
شصدف -5 7,088 2.1 M
تاپکیش -5 10,339 6.5 M
ختور -5 11,472 4.4 M
بپاس -5 2,737 0.4 M
ریشمک 5 32,939 6.5 M
ثنوسا -4.6 10,967 14.7 M
کپارس -5 13,761 1.0 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وبرق 3 5,331 0.4 M
بکاب -5 88,531 3.5 M
آریان -1.6 27,158 16.3 M
حسیر 4.2 32,243 8.1 M
فنورد 3.7 12,464 0.6 M
زپارس -5 6,814 0.6 M
ساروم -5 15,159 3.8 M
فاسمین -4.4 17,846 11.6 M
وسرمد -0.4 5,912 12.1 M
ختور -5 11,472 4.4 M
کپارس -5 13,761 1.0 M
سامان -3 10,076 12.2 M
شبصیر -5 6,401 0.7 M
هرمز -5 30,456 18.7 M
شغدیر -3.9 37,471 4.2 M
وتوکا -4.9 13,071 13.5 M
ونوین -5 24,708 60.8 M
خودکفا -5 19,077 13.8 M
شبریز -3.8 46,341 12.5 M
شسپا -4.7 22,044 64.9 M
فارس -0.7 58,379 48.2 M
کهرام -4 514 0.1 M
وغدیر -1.3 27,758 20.3 M
وامید -4.9 5,162 4.3 M
افرا -5 7,216 2.8 M
شکربن -5 14,061 1.1 M
حتاید -5 10,444 4.7 M
مارون -1.1 4,728 0.3 M
رکیش -4.9 1,777 2.5 M
سخاش -5 8,687 0.7 M

ورود و خروج پول و حجم مشکوک

حجم مشکوک ماه (30)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
غگز -7.1 0.6 2 M 764
بمپنا 5 5.3 8 M 54
کگازح -5.5 0 5 M 43
آینده -41.8 0.2 1 M 42
مانی 0.1 2.3 1 M 31
فنفت -3 0.5 6 M 14
کماسه 5 1 96 M 11
تمحرکه 5 1.2 6 M 8.2
فنفتح -3 1 4 M 7.4
کی بی سی 5 1.3 6 M 6.6
بکاب -5 0.8 4 M 6.6
خموتور 4.9 1.2 33 M 6.1
اتکامح -2.3 2.3 2 M 5.2
نیرو 2.5 1 2 M 5.1
فجهان 5 12.9 813 M 4.2
فمراد 5 1.1 8 M 4.2
لپارس 0.1 0.8 14 M 4.1
دسانکو -5 0.9 35 M 4
شسینا -1.8 0.8 4 M 3.9
خریخت 5 1.5 67 M 3.9
ریشمک 5 1.1 6 M 3.8
وپسا -1.2 0.7 64 M 3.8
فافزا 0 0.8 2 M 3.7
دزهراویح -10 0 0 M 3.5
وسرمد -0.4 0.8 12 M 3.5
خپویش -3.7 0.7 3 M 3.2
خزر 5 1 39 M 3.2
زشریف 5 1.1 30 M 3.1
ومهان -1.5 1.2 16 M 3.1
فوکا 2.4 0.2 25 M 3

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
غگز -7.1 2 M 61
فجهان 5 813 M 31
آینده -41.8 1 M 12
بکاب -5 4 M 12
نیرو 2.5 2 M 8.7
فنفت -3 6 M 8.3
خموتور 4.9 33 M 7.2
سپیدما 0 92 M 7.1
زشریف 5 30 M 6.8
فسبزوار 5 6 M 6.7
دسانکو -5 35 M 6.5
خریخت 5 67 M 5.9
بمپنا 5 8 M 5.3
خلنت -5 2 M 4.7
لپارس 0.1 14 M 4.4
ثهام -5.5 0 M 4.4
دسانکوح -3.4 3 M 4.3
وسرمد -0.4 12 M 4.1
افرا -5 3 M 4
ومهان -1.5 16 M 3.9
ثنور -2.9 26 M 3.8
خپویش -3.7 3 M 3.7
کپشیر 2.6 12 M 3.6
شرانل -4.9 1 M 3.3
ساروم -5 4 M 3.3
فافزا 0 2 M 3.3
غشصفا 5 2 M 3.1
گکوثر 1.3 53 M 3.1
غنوش 2.9 14 M 3
شصفها -2 0 M 3

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
شپنا -2.5 50 M 79 M
فوکا 2.4 22 M 25 M
شبندر -2.6 58 M 141 M
فولاد -3.1 49 M 87 M
شستا -3.9 25 M 115 M
فملی -2.4 26 M 59 M
واحیا -3 2 M 2 M
شتران 0.8 47 M 114 M
وپارس -4.8 86 M 120 M
میدکو 0.1 8 M 8 M
برکت -5 6 M 38 M
شغدیر -3.9 2 M 4 M
وپاسار -2.6 27 M 28 M
فارس -0.7 45 M 48 M
ذوب -4.5 46 M 111 M
ومعادن -4.4 21 M 27 M
وبملت -3.8 54 M 154 M
فجهان 5 36 M 813 M
کچاد -4.9 8 M 11 M
خودرو -4.3 92 M 390 M
بوعلی -2.8 2 M 3 M
شبریز -3.8 7 M 12 M
اپال -5 6 M 10 M
خساپا -4.8 96 M 352 M
خگستر -5 48 M 122 M
وتجارت -5 59 M 146 M
ونوین -5 35 M 61 M
وغدیر -1.3 15 M 20 M
مبین -0.8 5 M 7 M
سیتا -4.3 8 M 16 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
فرابورس 5 0.7 61.4 M 65 M
اعتماد 0.1 1.1 24.2 M 36 M
تصمیم 0.1 5.7 13.5 M 19 M
کیمیاتک 5 407.7 6.7 M 7 M
کیان 0.1 0.8 18.8 M 23 M
کی بی سی 5 1.3 5.9 M 6 M
امین یکم 0.1 1.1 40.7 M 50 M
افران 0.1 0.9 7.7 M 22 M
اتکای 5 13 7.2 M 7 M
گنگین 3 2.1 3.4 M 3 M
کماسه 5 1 94.5 M 96 M
هرمز -5 0.6 10.4 M 19 M
همای 0.1 3.9 3.8 M 4 M
غنوش 2.9 1.2 13.9 M 14 M
وهامون 5 8.1 82.2 M 82 M
ریشمک 5 1.1 6.5 M 6 M
قثابت 5 1 114.9 M 115 M
شرانل -4.9 1.4 1.0 M 1 M
سپر 0.1 2 3.9 M 5 M
حسیر 4.2 1.2 8.1 M 8 M
غبهنوش 5 1 2.0 M 2 M
فنورد 3.7 0.9 0.6 M 1 M
شاراک 1.8 1.3 4.3 M 5 M
قنقش 4 6.5 0.5 M 1 M
ومهان -1.5 1.2 6.2 M 16 M
شسینا -1.8 0.8 4.2 M 4 M
غویتا -3.8 0.9 13.8 M 14 M
کگازح -5.5 0 0.9 M 5 M
حآفرین 5 1.3 3.7 M 4 M
بمپنا 5 5.3 8.0 M 8 M

حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
فجهان 5 12.9 777 M 572 B
فرابورس 5 0.7 61 M 229 B
لپارس 0.1 0.8 14 M 228 B
پالایش -3.1 0.9 25 M 183 B
برکت -5 0.5 32 M 113 B
شستا -3.9 0.6 90 M 112 B
دارا یکم -4.1 0.8 8 M 101 B
دی -3.5 0.5 880 M 96 B
اعتماد 0.1 1.1 24 M 94 B
بکاب -5 0.8 3 M 88 B
خزر 5 1 37 M 80 B
کمند 0.1 0.6 74 M 74 B
شتران 0.8 0.8 68 M 68 B
غنوش 2.9 1.2 14 M 60 B
کماسه 5 1 94 M 60 B
کیان 0.1 0.8 19 M 57 B
خنصیر -5 1.1 31 M 57 B
دسانکو -5 0.9 35 M 55 B
خودرو -4.3 0.4 297 M 55 B
شبندر -2.6 0.7 83 M 49 B
شسینا -1.8 0.8 4 M 47 B
خساپا -4.8 0.4 256 M 44 B
خموتور 4.9 1.2 33 M 44 B
امین یکم 0.1 1.1 41 M 41 B
کرمان -2.8 0.5 340 M 40 B
فملی -2.4 0.6 34 M 40 B
قثابت 5 1 115 M 39 B
فولاد -3.1 0.5 38 M 38 B
وبملت -3.8 0.6 100 M 37 B
نوری -3.6 0.5 4 M 37 B
شپنا -2.5 0.5 29 M 35 B
ریشمک 5 1.1 6 M 33 B
حسیر 4.2 1.2 8 M 32 B
وهامون 5 8.1 82 M 30 B
صبا -5 0.6 43 M 29 B
سمگا 2.9 1.1 23 M 29 B
سپید -2.7 10 5 M 28 B
خپارس -3.8 0.6 252 M 27 B
کاما -5 0.5 24 M 27 B
ذوب -4.5 0.6 65 M 26 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
کمند 0.1 0.6 203 M 205 B
سپیدما 0 1.9 91 M 100 B
ونفت2 0 0 49 M 83 B
فایرا2 -4.4 0 35 M 65 B
شپنا -2.5 0.5 50 M 61 B
فارس -0.7 0.5 45 M 55 B
فولاد -3.1 0.5 49 M 50 B
شتران 0.8 0.8 47 M 47 B
اعتماد 0.1 1.1 12 M 46 B
وپاسار -2.6 0.2 27 M 40 B
میدکو 0.1 0.1 8 M 36 B
شبندر -2.6 0.7 58 M 34 B
فوکا 2.4 0.2 22 M 34 B
پارسان -4.1 0.5 11 M 33 B
کارین 0 0.4 31 M 31 B
شستا -3.9 0.6 25 M 31 B
فملی -2.4 0.6 26 M 31 B
پارند 0.1 0.6 29 M 29 B
فخوز -4.2 0.5 17 M 28 B
واحیا -3 0.1 2 M 27 B
شبریز -3.8 0.6 7 M 27 B
فجهان 5 12.9 36 M 27 B
وپارس -4.8 0.3 86 M 23 B
کچاد -4.9 0.3 8 M 21 B
شغدیر -3.9 0.3 2 M 21 B
وغدیر -1.3 0.9 15 M 21 B
افران 0.1 0.9 15 M 21 B
برکت -5 0.5 6 M 20 B
ومعادن -4.4 0.2 21 M 20 B
وبملت -3.8 0.6 54 M 20 B
شپدیس -3 0.5 1 M 18 B
ذوب -4.5 0.6 46 M 18 B
کگل -4.9 0.3 8 M 17 B
خودرو -4.3 0.4 92 M 17 B
خساپا -4.8 0.4 96 M 17 B
وصندوق -5 0.7 9 M 15 B
ومهان -1.5 1.2 10 M 14 B
ونوین -5 0.4 35 M 14 B
بوعلی -2.8 1.9 2 M 14 B
اخابر -4.5 0.3 16 M 14 B

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
دی 1,089 -3.5 895 M
فجهان 7,409 5 813 M
خودرو 1,861 -4.3 390 M
کرمان 1,181 -2.8 354 M
خساپا 1,727 -4.8 352 M
کمند 10,083 0.1 277 M
خپارس 1,080 -3.8 254 M
خبهمن 1,607 -5 183 M
وسکرشا 555 -5 156 M
وبملت 3,658 -3.8 154 M
وتجارت 2,152 -5 146 M
وسکرمان 511 -3.4 146 M
شبندر 5,890 -2.6 141 M
خگستر 2,509 -5 122 M
وپارس 2,719 -4.8 120 M
وبصادر 2,105 -5 118 M
قثابت 3,455 5 115 M
شستا 12,460 -3.9 115 M
شتران 10,180 0.8 114 M
ملت 1,308 -4.9 112 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
فجهان 5 599 B 813 M
کمند 0.1 279 B 277 M
فرابورس 5 243 B 65 M
لپارس 0.1 231 B 14 M
پالایش -3.1 186 B 25 M
شستا -3.9 143 B 115 M
اعتماد 0.1 140 B 36 M
برکت -5 134 B 38 M
شتران 0.8 115 B 114 M
سپیدما 0 102 B 92 M
دارا یکم -4.1 102 B 8 M
دی -3.5 97 B 895 M
شپنا -2.5 95 B 79 M
بکاب -5 89 B 4 M
فولاد -3.1 88 B 87 M
خزر 5 83 B 39 M
شبندر -2.6 83 B 141 M
خودرو -4.3 72 B 390 M
فملی -2.4 71 B 59 M
کیان 0.1 69 B 23 M
خساپا -4.8 61 B 352 M
غنوش 2.9 61 B 14 M
کماسه 5 60 B 96 M
خنصیر -5 58 B 31 M
فارس -0.7 58 B 48 M
وبملت -3.8 56 B 154 M
دسانکو -5 56 B 35 M
امین یکم 0.1 50 B 50 M
شسینا -1.8 48 B 4 M
شبریز -3.8 46 B 12 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
لسرما 0.8 2.3 -1.94
فکمند 0.9 1.6 -2.18
شجم 0.8 5 1.62
سمگا 1.1 2.9 -0.21
خموتور 1.2 4.9 2.24
دسینا 0.9 5 2.31
حسیر 1.2 4.2 1.68
صنوین 1.6 3.1 0.58
هجرت 1.2 1.1 -1.3
درازک 1.8 3.6 1.18
دشیمی 0.7 3.3 1
فنورد 0.9 3.7 1.49
غبهنوش 1 5 2.83
وساخت 0.8 2.1 -0.09
نیرو 1 2.5 0.35
خزر 1 5 2.99
فافزا 0.8 0 -1.93
شاراک 1.3 1.8 0
سیلام 1 4.4 2.74
ولتجار 1.5 1.5 -0.17
واحصا 2.2 3 1.35
کتوکا 0.9 5 3.45
کترام 0.7 4.9 3.41
دلر 0.6 0.2 -1.32
حفارس 1.7 4.9 3.41

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
وسقم 1,216 -10 -0.07
ثنظام 43,015 -5 -0.02
وسصفا 695 -4.9 0
نتوس 12,490 -5 -0.16
وتعاون 2,149 -5 -0.18
سدشت 47,350 -5 -0.2
وحافظ 10,340 -5 -0.25
سلار 29,209 -5 -0.3
گکیش 40,151 -5 -0.32
فنفت 14,337 -3 1.66
حپترو 30,760 -5 -0.46
بکاب 239,680 -5 -0.52
شتوکا 39,427 -5 -0.57
آبادا 15,590 -5 -0.61
فخاس 27,040 -5 -0.67
فنفتح 13,160 -3 1.26
غمینو 10,401 -5 -0.87
خپویش 85,000 -3.7 0.43
وشمال 75,843 -4 -0.01
ثاژن 8,659 -4 0
وملت 3,198 -4 -0.12
وساشرقی 553 -5 -1.2
بپاس 64,629 -5 -1.26
خفنر 9,050 -4.9 -1.26
آپ 12,020 -5 -1.34
بایکا 26,059 -3 0.54
وبهمن 16,330 -5 -1.46
پارسیان 11,000 -4.4 -0.87
ساینا 150,638 -5 -1.55
وپخش 29,860 -4 -0.61

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (34)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
بالاس -2.6 5 3.6 10
شزنگ -3.9 5 4 9
سمگا -1 2.9 -0.2 9
درازک -2.4 3.6 1.2 9
اپرداز -0.6 1.8 0.5 8
شراز -0.1 0.4 0.4 8
گکوثر -1 1.3 1 7
قثابت -1.3 5 4 6
فکمند -2 1.6 -2.2 6
قشرین -3 3 2.7 6
قیستو -3 1 -0.4 6
وهامون -0.3 5 4.3 6
آرمان -3 0.1 -0.5 6
واحصا -1.9 3 1.4 5
فمراد -0.2 5 4 5
پارتا -0.7 1.4 -0.8 5
دلر -1.6 0.2 -1.3 5
فوکا -1.2 2.4 2.1 4
سهرمز -1 1.3 0.2 4
میدکوح -2.9 0.2 -0.1 4
سپ -2.9 0.3 -0.3 3
وامین -1 0.1 -0.1 2
پشاهن -100 3 0 0
عسیرجان -100 0.5 0 0
کایتا -100 4.8 0 0
خلیبل -100 2.9 0 0
بتک -100 2 0 0
کباده -100 2.9 0 0
شتهران -100 2 0 0
شسم -100 2 0 0
قاروم -100 4.8 0 0
نبروج -100 4 0 0
فجوش -100 5 0 0
کورز -100 5.2 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (150)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
کگازح 4.1 -5.5 -5.3 11
خرینگ 1.9 -5 -4.2 7
قچار 0.4 -5 -3.8 6
شصدف 0.1 -5 -4.6 5
فروی 2 -5 -4.1 7
ورنا 1.2 -5 -4.6 7
زپارس 1 -5 -4.7 6
قاسم 1.6 -5 -4.5 7
وبیمه 0.6 -5 -4.2 6
بالبر 4.2 -5 -2.4 10
غگلپا 2 -5 -4.4 7
توریل 0.8 -5 -4.2 6
گوهران 1.4 -5 -3.2 7
شتوکا 3.6 -5 -0.6 10
ساروم 0.5 -5 -4.9 6
غفارس 3.3 -5 -2.6 9
ثامان 1.5 -5 -4.7 8
بشهاب 2 -5 -2.1 7
بکاب 5 -5 -0.5 11
ثتران 0.8 -5 -4.1 7
صبا 0.5 -5 -4.7 6
کفرا 0.1 -5 -4.6 8
فسرب 2.2 -5 -4.7 8
سخاش 2.6 -5 -4.3 8
داسوه 3.6 -5 -3.6 9
لابسا 3.9 -5 -4.3 9
قنیشا 2.4 -5 -3.6 8
خلنت 5 -5 -1.9 11
ثعمرا 1.8 -5 -4.3 7
دروز 3.4 -5 -4.8 9
قصفها 2.5 -5 -4.4 8
ثاخت 1.7 -5 -4.2 7
کفپارس 2.9 -5 -2.9 9
کساوه 1.2 -5 -4.6 6
وبوعلی 1 -5 -4.4 7
نمرینو 2.5 -5 -4.5 8
خکار 1.7 -5 -3.2 7
پسهند 3.4 -5 -4.4 9
شکلر 0.7 -5 -4.3 6
قرن 0 -5 -4.2 7
حتوکا 0.1 -5 -4.1 7
مرقام 1 -5 -3.8 7
کاذر 1.3 -5 -4.8 7
خبهمن 0.5 -5 -4.6 6
ستران 3.3 -5 -4.3 9
ثبهساز 0.1 -5 -3.7 6
تاپکیش 0.9 -5 -2.4 7
خوساز 0.3 -5 -3.9 6
خنصیر 3.5 -5 -3.7 10
خکمک 0.6 -5 -4.4 6
بکهنوج 1.6 -5 -4.3 7
ونفت 1.2 -5 -3.9 7
وبهمن 1.5 -5 -1.5 7
وسینا 2.5 -4.9 -4.6 8
چافست 1.5 -4.9 -3.4 7
فروس 0.6 -4.9 -4.6 6
کسعدی 1.9 -4.9 -4.4 7
دزهراوی 1.1 -4.9 -4.8 6
وصنا 0.4 -4.9 -2.9 10
چدن 0.8 -4.9 -4.7 6
تاصیکو 0.9 -4.9 -4.6 6
کگل 0.1 -4.9 -3.2 5
شلعاب 0.1 -4.9 -4.5 5
وسپه 0.1 -4.9 -4.1 5
تکمبا 4.6 -4.9 -3.8 10
شفا 2.8 -4.9 -4.2 8
کسرام 2.4 -4.9 -3.9 8
رکیش 0.5 -4.9 -4.5 7
غشان 0.6 -4.8 -4.3 6
وایران 2.7 -4.8 -3.6 8
سبهان 3.9 -4.8 -4.1 9
وپارس 1.5 -4.8 -4.4 7
تایرا 1.3 -4.8 -1.7 9
دکوثر 1.8 -4.8 -3.4 7
تکنو 4.9 -4.8 -3.6 10
رتاپ 0.3 -4.8 -4.3 9
وتوس 4.4 -4.8 -3.2 10
ولکار 2.1 -4.7 -4.3 7
ولساپا 0.4 -4.7 -3.9 6
شوینده 2.9 -4.7 -3.8 8
غشهد 0.2 -4.6 -4.4 5
اوان 3.5 -4.6 -2.9 9
فجام 0.5 -4.5 -3.2 7
اخابر 0.3 -4.5 -4.6 7
کطبس 1.7 -4.5 -3.8 8
ثشرق 2.2 -4.5 -3.1 8
دامین 1.8 -4.5 -4.3 7
زاگرس 1 -4.4 -4.3 6
فایرا 2.6 -4.3 -3.5 8
مادیرا 1.1 -4.3 -4.6 8
شگویا 1 -4.3 -4.5 6
سیتا 0.2 -4.3 -4.7 5
مفاخر 3 -4.3 -3.3 8
قشیر 1.2 -4.2 -2.2 9
فخوز 0.4 -4.2 -4.1 7
افق 1.5 -4.2 -2.1 7
شیران 0 -4.2 -3.1 5
فتوسا 2.5 -4.1 -3.3 8
تپمپی 3.7 -4.1 -2.9 9
سفانو 3.9 -4.1 -2.4 9
ثامید 2.9 -4.1 -2.7 8
زمگسا 2.6 -4 -4.3 8
البرز 0.1 -4 -2.8 5
سفار 5 -4 -3 11
کویر 0.2 -4 -3.4 7
بکام 2.7 -3.9 -4.3 8
زقیام 0.8 -3.8 -4 7
خپارس 1.1 -3.8 -4.1 6
کمرجان 5 -3.8 -2.1 10
کروی 2.6 -3.8 -4.2 8
کزغال 0.6 -3.8 -3.9 6
شبریز 0.7 -3.8 -4.4 6
سهگمت 0.2 -3.8 -4 5
خاذین 0.3 -3.8 -4 8
خپویش 5 -3.7 0.4 11
وکبهمن 1.8 -3.6 -3.6 9
دتوزیع 3.3 -3.5 -2.9 9
غبشهر 0.2 -3.5 -4.2 5
غپاک 0.6 -3.5 -3.4 6
کرازی 1.3 -3.4 -3.3 7
رتکو 0.6 -3.4 -2.1 8
وسکرمان 1.9 -3.4 -2.7 9
بزاگرس 0.2 -3.3 -3.1 7
کرماشا 0.1 -3.2 -2 6
سدور 2.6 -3.2 -3.2 8
اعتلا 0.7 -3.2 -3.8 7
نوین 0.2 -3.1 -3.2 6
پاکشو 2.4 -3.1 -1.1 8
شپدیس 1.2 -3 -2.2 6
خدیزل 1.5 -3 -1.9 7
غبهار 1.8 -3 -1.5 5
بایکا 3 -3 0.5 6
لازما 1.5 -3 -2.7 5
شلرد 1.7 -3 -2.7 5
وجامی 1.1 -3 -2 4
سمتاز 2.4 -3 -2.8 6
فنفت 3 -3 1.7 6
ولانا 1.8 -3 -1.3 5
وثنو 1.2 -3 -2.6 4
شپترو 0.9 -3 -2.9 4
سامان 0.4 -3 -2.8 4
فنفتح 3 -3 1.3 6
دحاوی 1.9 -3 -1.4 5
ختراک 3.5 -3 -3.9 9
ثتوسا 3 -3 -0.5 6
شاوان 2.4 -2.9 -1.9 8
دتماد 0 -2.9 -3.9 5
سغرب 1 -2.9 -3.8 8
سپیدار 1.7 -2.9 -3.8 8
ثنور 4.7 -2.9 0.5 10

بیشترین و کمترین تغییر قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
اتکای 10,502 5 5
توسن 9,114 5 5
فسبزوار 37,000 5 5
بمپنا 7,380 5 5
گپارس 147,518 5 5
کیمیاتک 35,620 5 5
غشصفا 27,060 5 4.8
فرابورس 37,448 5 4.6
قلرست 23,280 5 4.6
خریخت 4,059 5 4.6
زشریف 5,176 5 4.4
کی بی سی 27,706 5 4.4
لخزر 162,660 5 4.4
فجهان 7,409 5 4.4
وهامون 3,725 5 4.3
وسپهر 8,513 5 4.3
کماسه 6,350 5 4.1
حآفرین 4,462 5 4.1
شزنگ 121,324 5 4
فمراد 22,620 5 4

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
آینده 11,184 -41.8 -41.5
دزهراویح 5,070 -10 -9.8
کحافظح 2,350 -6.9 -8.2
غگز 13,000 -7.1 -7.1
رکیشح 5,040 -4.9 -6.6
الماس 122,349 -4.7 -5.9
دفاراح 13,830 -4.9 -5.6
کگازح 17,700 -5.5 -5.3
وبازار 11,320 -5.4 -5
مدیریت 10,659 -5 -5
چکاوه 14,750 -5 -4.9
تبرک 11,276 -5 -4.9
دابور 28,540 -5 -4.9
قشکر 3,773 -5 -4.9
دلقما 39,680 -5 -4.9
خودکفا 13,840 -5 -4.9
غدیس 13,134 -5 -4.9
ساروم 39,340 -5 -4.9
وصندوق 16,700 -5 -4.8
خمحور 4,194 -5 -4.8
وکار 2,461 -4.9 -4.8
ولپارس 5,120 -4.8 -4.8
زنگان 72,289 -5 -4.8
غدام 188,650 -5 -4.8
شبصیر 96,200 -5 -4.8
دروز 29,350 -5 -4.8
وسکرشا 555 -5 -4.8
غگیلا 22,321 -5 -4.8
دزهراوی 6,170 -4.9 -4.8
کخاک 31,650 -5 -4.8

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 7 بازده 5
دی 2009% -3.5 -94 -94
بنیرو - -5 -83 2
وپخش 323% -4 -77 -79
کامیاب - 0.1 -64 -67
ودی 138% -5 -62 -60
میدکو 33% 0.1 -60 -62
تیپیکو 153% -3.1 -58 -58
رکیش 142% -4.9 -48 20
خزر - 5 -45 -4
تابا - 3 -40 -40
غاذر - -5 -36 -6
ثپردیس - -5 -35 -2
همای - 0.1 -30 -33
خفولا - 2.8 -28 -28
فنرژی - -4 -25 -2
کپشیر - 2.6 -23 -15
وسکرشا - -5 -20 -20
فبیرا - -1.4 -18 -11
خمحور 1403% -5 -17 -7
کرازی 1307% -3.4 -17 -14
فسا - -3 -16 -11
زاگرس - -4.4 -16 -3
ملت 976% -4.9 -16 -15
سهرمز - 1.3 -16 -12
شفن - -2.2 -16 -1
زکشت - -5 -15 -12
شلعاب - -4.9 -15 -7
وآذر - -1 -14 -11
میهن - -5 -14 -14
ساربیل - -5 -14 -1
وساغربی - -4.9 -14 -14
سفار - -4 -14 -14
ولصنم - -4.9 -13 -4
سنیر - -5 -12 -11
شسینا - -1.8 -12 -9

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
ونفت2 16,970 49.2 M
فایرا2 18,500 35.0 M
کمند2 1 108.2 M
افران2 1 18.0 M
یاقوت2 1 10.9 M
تصمیم2 1 5.0 M
صنوین2 1 2.8 M
مانی2 1 2.0 M
آکورد2 1 1.4 M
زرین2 1 0.7 M
عیار2 1 0.2 M
سرو2 1 0.1 M

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
قاروم 1,741 4,140 0.4
مدیریت 10,659 6,095 1.75
خاور 7,624 3,982 1.92
خبازرس 26,971 13,189 2.05
وسکاب 2,880 1,271 2.26
ومدیر 4,810 2,062 2.35
پترول 3,750 1,337 2.8
وآوا 4,495 1,596 2.81
وصنا 7,350 2,455 3.06
وبصادر 2,105 665 3.18
وهامون 3,725 1,147 3.23
پشاهن 5,644 1,676 3.27
وتجارت 2,152 648 3.33
سخند 9,970 2,906 3.43
نوین 5,163 1,485 3.47
کورز 35,419 9,676 3.48
وبوعلی 4,348 1,241 3.52
صبا 6,704 1,905 3.53
شتهران 7,309 2,011 3.56
وگستر 9,602 2,675 3.58
وتوسم 7,740 2,055 3.71
دی 1,089 292 3.73
حفاری 5,880 1,534 3.85
البرز 2,540 652 3.95
وپویا 4,616 1,162 4.01
پردیس 5,230 1,260 4.18
وخارزم 5,080 1,179 4.33
واعتبار 7,400 1,563 4.75
ودی 7,852 1,659 4.77
دتهران‌ 18,983 3,954 4.8
اعتلا 7,920 1,608 4.89
وسبحان 3,441 690 4.98
وبملت 3,658 732 5
گوهران 5,134 1,041 5.02
وبانک 8,000 1,574 5.08
فجر 25,890 5,104 5.09
ومعلم 3,710 728 5.12
شفن 376,910 73,606 5.13
کباده 9,092 1,642 5.38
ونوین 4,028 748 5.43

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
شفن 376,910 73,606 5.13
فپنتا 547,050 65,361 8.26
زاگرس 240,000 29,591 8.12
فنورد 205,520 25,217 7.97
پارس 199,990 21,874 8.94
شراز 119,000 20,178 5.9
شپدیس 152,270 18,656 8.24
مارون 183,999 18,223 10.12
شاوان 106,500 17,970 5.99
نوری 99,900 15,377 6.45
جم پیلن 107,600 14,084 7.72
شکبیر 93,490 13,239 7.14
خبازرس 26,971 13,189 2.05
آریا 99,951 13,160 7.54
شغدیر 90,900 12,940 6.97
شبصیر 96,200 12,704 7.59
لخزر 162,660 11,616 13.92
خراسان 81,300 9,714 8.34
کورز 35,419 9,676 3.48
شصفها 138,985 9,604 14.47
کپارس 139,800 9,455 15.08
واحیا 160,439 9,272 17.31
بوعلی 66,000 8,313 7.92
سخاش 128,620 8,156 15.89
شکربن 124,450 7,807 16.23

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
فسبزوار 5 5 352 B 95 M
اتکای 5 5 67 B 64 M
توسن 5 5 45 B 50 M
وبرق 3 3 13 B 1 M
حآفرین 5 4.1 13 B 29 M
کماسه 5 4.1 11 B 16 M
خموتور 4.9 2.2 9 B 6 M
فرابورس 5 4.6 8 B 2 M
قنقش 4 4 8 B 1 M
بمپنا 5 5 5 B 7 M
وهامون 5 4.3 5 B 13 M
کی بی سی 5 4.4 4 B 1 M
ولیز 5 1.6 4 B 22 M
خعمرا 3 0 4 B 10 M
قشرین 3 2.7 4 B 2 M
فمراد 5 4 3 B 1 M
ولراز 3 3 3 B 1 M
ساذری 5 1.8 3 B 3 M
لخزر 5 4.4 3 B 0 M
گنگین 3 3 3 B 1 M
قثابت 5 4 2 B 7 M
فاهواز 2 1.3 2 B 4 M
خریخت 5 4.6 2 B 6 M
خزر 5 3 2 B 1 M
تابا 3 1.6 2 B 1 M
دتهران‌ 0 0 2 B 0 M
کتوکا 5 3.5 2 B 1 M
کباده 2.9 0 2 B 1 M
وسپهر 5 4.3 1 B 2 M
غشصفا 5 4.8 1 B 0 M
فپنتا 5 3.7 1 B 0 M
گپارس 5 5 1 B 0 M
بالاس 5 3.6 1 B 0 M
قلرست 5 4.6 1 B 0 M
زشریف 5 4.4 1 B 1 M
شزنگ 5 4 1 B 0 M
دسینا 5 2.3 1 B 0 M
غبهنوش 5 2.8 1 B 0 M
نبروج 4 0 1 B 1 M
شتهران 2 0 1 B 1 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
آپ -5 -1.3 71 B 59 M
مدیریت -5 -5 65 B 60 M
فجهان 5 4.4 34 B 46 M
وشمال -4 -0 32 B 4 M
ثقزوی -3 -0 32 B 11 M
شپلی -3 -0.8 30 B 28 M
کاما -5 -4.6 27 B 23 M
ددامح 0 0 22 B 14 M
کارین 0 0 20 B 0 M
برکت -5 -4.7 19 B 5 M
اوصتا 0.1 0.1 18 B 0 M
وپست -5 -3 15 B 6 M
لکما -3 -0.2 15 B 76 M
بپاس -5 -1.3 14 B 2 M
خصدرا -3 -1.9 14 B 39 M
اعتماد 0.1 0.1 14 B 1 M
آبادا -5 -0.6 13 B 8 M
زفکا -5 -4.1 12 B 13 M
ثنظام -5 -0 12 B 3 M
ثنام -3 -1.3 12 B 9 M
سنیر -5 -3.6 11 B 1 M
کدما -5 -3.6 11 B 1 M
خفنر -4.9 -1.3 11 B 12 M
آسامید 0.1 0.1 11 B 0 M
پدرخش -5 -1.7 11 B 3 M
همای 0.1 0.1 11 B 10 M
کمند 0.1 0.1 10 B 7 M
خگستر -5 -4.5 10 B 39 M
ثفارس -4.9 -4.5 8 B 9 M
سفارود -2 -0 7 B 4 M
خودکفا -5 -4.9 7 B 5 M
خکار -5 -3.2 7 B 4 M
افران 0.1 0.1 7 B 0 M
چکاپا -5 -4.4 7 B 19 M
شتوکا -5 -0.6 7 B 2 M
شکف -2 0 7 B 1 M
سپر 0.1 0.1 7 B 2 M
ختور -5 -2.9 7 B 3 M
فن آوا -3 -3 6 B 2 M
ثاژن -4 0 6 B 7 M

گروه و صنایع

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
فلزات اساسی -192.5 B
نفتی -133.1 B
شیمیایی -116.3 B
بانک -96.0 B
کانه فلزی -77.9 B
سرمایه گذاری -68.2 B
خودرو -66.7 B
چند رشته ای صنعتی -59.0 B
سیمان -54.1 B
دارویی -50.3 B
محصولات غذایی -35.1 B
حمل ونقل -18.9 B
زراعت -16.5 B
رایانه -16.3 B
انبوه سازی -15.9 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
فجهان 5 4.4 12.9
کترام 4.9 3.4 0.7
ددامح 0 0 0

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
دسانکو -5 -3.2 0.9 8,015
کمنگنز -5 -4.66 0.5 28,305
غدیس -5 -4.85 0.6 42,566
شکربن -5 -3.27 0.3 11,659
حخزر -5 -1.92 0.5 83,989
فروی -5 -4.11 0.8 43,650
ورنا -5 -4.6 1 2,000
پیزد -5 -4.35 5.6 143
گدنا -5 -4.15 5.9 115,034
قاسم -5 -4.46 0.6 3,987
وبیمه -5 -4.15 0.4 88,602
گوهران -5 -3.2 0.7 32,952
لطیف -5 -4.72 4.5 64,070
ثامان -5 -4.7 0.5 9,000
دارو -5 -4.65 0.6 25,217
شبصیر -5 -4.79 0.6 13
بشهاب -5 -2.09 0.6 22,548
بکاب -5 -0.52 0.8 9,191
هرمز -5 -4.6 0.6 3,500
بگیلان -5 -3.27 4.1 143
صبا -5 -4.65 0.6 541,788
کفرا -5 -4.6 0.3 40,009
فسرب -5 -4.74 0.5 1,123
زبینا -5 -4.41 0.4 1,049,116
سخاش -5 -4.27 0.4 6,861
فخاس -5 -0.67 0.8 495,650
کپارس -5 -3.11 0.9 23,414
غشهداب -5 -3.79 0.7 436,037
بجهرم -5 -4.48 0.8 187,259
دابور -5 -4.86 1 150,229
داسوه -5 -3.56 0.8 26,109
وتجارت -5 -4.68 0.4 167,873
غگلستا -5 -4.5 0.8 2,292
فجر -5 -4.7 0.5 8,254
بساما -5 -3.59 0.7 51
آ س پ -5 -3.28 1 189,013
کهمدا -5 -4.07 0.7 1,000
کفپارس -5 -2.87 0.8 614,283
ونوین -5 -4.18 0.4 3,537,740
کساوه -5 -4.62 0.2 1,820

حق تقدم و سود خرید

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
وحافظح 2.2 -0.25 74%
دسانکوح -3.4 -3.2 33%
ولتجارح -2.3 -0.17 25%
دفاراح -4.9 -4.77 21%
رکیشح -4.9 -4.49 20%
وتعاونح -2.9 -0.18 19%
کحافظح -6.9 -4.55 18%
اتکامح -2.3 -3.34 17%
دابورح -3 -4.86 12%
کگازح -5.5 -3.75 11%
فنفتح -3 1.66 6%
وپخشح -4.7 -0.61 6%
میدکوح 0.2 0.04 4%
کنورح -2.2 -3.06 4%
دزهراویح -10 -4.78 2%
ددامح 0 -0.71 -7%