پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,256,547 (-25,254) -1.97%
شاخص هم وزن 328,245 (-5,945) -1.78%
ارزش بازار 4,883,634
تعداد معاملات بورس 311,993
ارزش معاملات بورس 3,207
حجم معاملات بورس (میلیارد) 5.6
تعداد معاملات خرد 434,521
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 3,428
حجم معاملات خرد (میلیارد) 8.5
تاریخ و ساعت 00/11/3 12:41:39

1,442 757 پایش بازار بورس

بورس فرابورس صندوق سهامی معاملات خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 356 310 48 714 33
تعداد نماد مثبت (9%) 33 (22%) 67 14 (16%) 114 -
تعداد نماد منفی (91%) 323 (78%) 243 34 (84%) 600 -
تعداد صف خرید (1%) 4 (10%) 32 0 (5%) 36 -
تعداد صف فروش (36%) 127 (52%) 162 0 (40%) 289 -
ارزش صف خرید 15 117 0 132 -
ارزش صف فروش 281 427 0 708 -
ورود پول حقیقی -523 -262 100 -685 -52
تعداد معاملات 265,468 137,096 31,957 434,521 22,167
حجم معاملات 4.7 3.5 0.3 8.5 0.8
ارزش معاملات 2,055 899 474 3,428 995

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
دتوزیع 35 4.8 4.2 0.5 M
پدرخش 21 5 1.6 0.7 M
زملاردح 5 -5 -5 1.6 M
آکورد 5 0.1 0.1 3 M
فیروزا 4 0.1 0.1 0.5 M
دسبحانح 4 -9.8 -9.7 1.0 M
ددام 4 5 4.2 2.8 M
تملتح 4 1.1 -0.6 10 M
پلاستح 4 3 1.9 2.0 M
شلیا 4 2.8 0.9 0.1 M
زکوثر 3 -1.6 -1.3 1.2 M
زگلدشت 3 -1.7 -0.5 0.4 M
کمنگنزح 3 -4 -5.4 2.1 M
پارسیان 3 -4.4 -1.3 1.2 M
کابگن 3 1 1 0.0 M
فسازانح 3 -1.6 -2.6 2.6 M
افرا 3 -4.8 -4.8 0.7 M
آسامید 3 0.1 0.1 2.2 M
قچار 3 5 4.9 4 M
کساوه 3 1.2 1.1 1.9 M
حفارس 3 4.8 2.9 34 M
خاتم 3 0.1 0.1 2.6 M
درهآور 3 1 0 0.2 M
ثامان 2 4.9 3.7 4 M
پلاست 2 -0.6 -0.6 0.4 M
وساغربی 2 -3.9 -3.6 118 M
وملت 2 -0.7 -0.2 0.6 M
کارا 2 0.1 0.1 87 M
ساوه 2 -1.8 -0.7 0.2 M
سبجنو 2 1.9 1.1 0.2 M
کترام 2 4.9 3.5 6 M
واحیا 2 0.7 -2.2 24 M
شدوصح 2 -7.5 -7.5 4 M
تصمیم 2 0.1 0.1 2.1 M
شستان 2 2 1.8 2.6 M
بفجرح 2 -6.6 -3.5 1.4 M
وسکرشا 2 -3.5 -3 47 M
ولتجار 2 -3 -0.1 0.2 M
وسالت 2 5 5 0.0 M
ویستا 2 -2 -2 0.0 M
وامین 2 -2.5 0 0.0 M
بایکا 2 0.3 0.6 0.7 M
شسم 2 3 3 0.0 M
فبستم 2 5 5 0.0 M
واحصا 2 0 -1.3 0.2 M
میدکو 2 0.1 0.1 5 M
جوین 2 0 -1.5 4 M
وثخوز 2 -2.7 -0.3 0.0 M
فلامی 2 -1.2 -1.7 0.7 M
وبازار 2 -2.1 -1.5 0.1 M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم
فسپا2 8,340 0 -3.9 17 M
هامرز 1,141 0 0 278 M
کارا 418 2 0.1 87 M
دتوزیع 196 35 4.8 0.5 M
اعتماد 170 1 0.1 43 M
وحافظح 144 0 -5.8 13 M
آکورد 139 5 0.1 3 M
پدرخش 121 21 5 0.7 M
کمند 105 0 0.1 200 M
خاتم 94 3 0.1 2.6 M
سخواف 93 1 -3 1.3 M
افرا 82 3 -4.8 0.7 M
میدکو 66 2 0.1 5 M
قچار 62 3 5 4 M
بشهاب 59 1 -0.6 0.5 M
ثبات 58 0 0.1 23 M
افران 56 1 0.1 21 M
سپیدما 54 0 0.1 27 M
بمیلا 54 1 -2.7 4 M
بفجرح 51 2 -6.6 1.4 M
سپاس 49 1 0.1 1.2 M
سپر 49 1 0.1 23 M
حفارس 48 3 4.8 34 M
شساخت 47 2 1.9 0.4 M
کساوه 46 3 1.2 1.9 M
مبین 45 1 -5 10 M
ونچر 44 0 3.1 0.0 M
پارند 43 0 0.1 39 M
دکپسول 43 1 2.7 4 M
شتران 42 2 2 459 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
ولراز 2.9 947 9 0.9 1 M
تجلی 5 471 6.4 1.1 2,232 M
وهور 4 457 5.4 1 38 M
کنور 0.5 400 0.5 0.1 9 M
خمهر 0.4 313 5 1.2 12 M
گوهران 0.3 280 3 0.8 2 M
جوین 0 156 5 2 4 M
حآفرین 5 154 3 1.2 44 M
هجرت 2.5 105 1.7 0.8 4 M
دابور 2.4 95 2.5 1.3 2 M
ومعادن 2 95 0.8 0.4 39 M
وسپهر 0.1 72 1 0.6 7 M
کسعدی 2 63 0.8 0.5 6 M
دسانکو 1.2 58 2.4 1.5 7 M
شساخت 1.9 54 2.5 1.6 0 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
چخزر -4.5 6107 134.7 2.2 2 M
زملارد -5 4319 152 3.4 1 M
سپیدار -3.2 2235 225.8 9.7 2 M
کتوکا -4.6 1993 27 1.3 3 M
خچرخش -4.8 1233 6 0.5 0 M
خاهن -5 953 12 1.1 1 M
شصدف -4.9 834 11.3 1.2 1 M
واعتبار -5 733 8 1 1 M
سدور -5 435 4.6 0.9 3 M
بگیلان -4 397 8.5 1.7 1 M
سپید -4.3 396 7 1.4 3 M
وصنعت -4.8 381 5 1 5 M
وآرین -3 350 5 1.1 2 M
فلامی -1.2 263 7 1.9 1 M
غمهرا -2.8 257 6 1.7 0 M
فسبزوار -2.1 241 4.4 1.3 5 M
فسازانح -1.6 133 7 3 3 M
وپویا -2.3 131 12 5.2 1 M
ساوه -1.8 107 5 2.4 0 M
ثبهساز -4.8 52 4 2.6 24 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
واتی -3.2 1.2 15.0 M 19 M
شستان 2 2.1 1.9 M 2.6 M
کساوه 1.2 2.8 1.5 M 1.9 M
گنگین -3 1.2 0.9 M 1.3 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
وپارس -4.9 48.1 M 64.5 M
ملت -5 31.6 M 42.1 M
فخوز -4.9 30.4 M 39.6 M
ثبات 0.1 21.3 M 23.2 M
فجهان 0.2 22.0 M 22.7 M
وگردش -0.8 18.9 M 20.1 M
صبا -2.2 12.8 M 16.4 M
اتکای -2.4 8.4 M 10.1 M
کویر -5 7.3 M 9.6 M
کنور 0.5 8.7 M 9.2 M
اهرم -2.8 7.6 M 8.0 M
ارفع -5 6.6 M 7.2 M
وسپهر 0.1 6.9 M 7.0 M
وشهر -2.2 5.0 M 6.8 M
بنو -3.8 5.3 M 5.8 M
غکورش -5 4.2 M 5.7 M
تملت -0.7 4.5 M 5.2 M
سجام 0.3 4.3 M 4.9 M
شپترو -3 3.2 M 4.4 M
کاوه -5 3.0 M 4.2 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
میدکو 0.1 1 2 4,097 M
* کالا -4.7 3 20 3,164 M
* شبندر -5 2 13 2,418 M
* شپنا -5 2 15 2,030 M
* شتران 2 2 7 1,574 M
* ختوقا -4.2 1 9 1,424 M
وحافظح -5.8 1 1 1,210 M
حآفرین 5 1 1 1,166 M
* کترام 4.9 2 3 1,145 M
حفارس 4.8 2 5 1,079 M
بورس -3.4 1 6 1,051 M
* فسپا -4.4 2 7 1,003 M
* کپارس 2.2 2 2 934 M
* برکت -5 1 8 858 M
* حبندر 3 1 8 801 M
* پالایش -3.9 1 3 696 M
هجرت 2.5 1 1 547 M
* کلر -3.5 1 1 543 M
* تاپیکو -5 1 1 421 M
تابا -4.7 1 1 407 M
* وملی -3.9 1 1 360 M
مفاخر -4.9 1 1 357 M
وصنعت -4.8 1 1 344 M
دتماد -5 1 1 334 M
* بشهاب -0.6 1 1 310 M
شوینده -5 1 1 303 M
* سمگا -1.8 1 1 200 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
نوری -5 6 110 25,796 M
* شبندر -5 9 73 17,584 M
شپدیس -5 6 89 17,486 M
شاوان -5 2 6 6,247 M
* شپنا -5 4 32 5,401 M
* پالایش -3.9 8 26 5,221 M
شگویا -4.9 2 3 4,489 M
* تاپیکو -5 5 8 3,090 M
وگردش -0.8 2 6 2,904 M
* ختوقا -4.2 2 4 2,659 M
ارفع -5 1 21 2,320 M
غکورش -5 2 8 2,275 M
شغدیر -4.6 1 1 2,104 M
بپاس 0 3 3 2,102 M
شبریز -5 2 6 1,893 M
کچاد 0 2 10 1,705 M
فسبزوار -2.1 1 5 1,698 M
خگستر -2.8 3 5 1,678 M
سپید -4.3 1 3 1,657 M
حکشتی -5 2 6 1,577 M
* بشهاب -0.6 2 2 1,569 M
* فسپا -4.4 2 5 1,531 M
ومهان -0.5 1 1 1,506 M
بوعلی -3.7 3 5 1,439 M
* شتران 2 1 13 1,423 M
* کپارس 2.2 3 3 1,376 M
ومعادن 2 2 3 1,373 M
شخارک -5 1 2 1,292 M
* کالا -4.7 1 7 1,283 M
فجر -5 2 8 1,238 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
ثامان 4.9 2.5 4 M
کترام 4.9 2.4 6 M
حفارس 4.8 2.8 34 M
حبندر 3 1.7 4 M
شستان 2 2.1 3 M
شتران 2 1.5 459 M
کساوه 1.2 2.8 2 M
تملتح 1.1 3.9 10 M
واحیا 0.7 2.3 24 M
کمنگنز 0.6 1.8 3 M
وپاسار 0.1 1.4 18 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وتعاون -10 355 2.4 M
وحافظح -5.8 3,898 13.0 M
خراسان -5 12,456 1.3 M
شخارک -5 19,553 4.3 M
شسپا -5 12,472 42.3 M
حکشتی -5 19,055 16.1 M
دپارس -5 1,197 0.5 M
فجر -5 10,947 6.2 M
آسیا -5 4,308 30.1 M
نوری -5 69,290 7.5 M
تکمبا -5 1,420 4.6 M
شپدیس -5 41,111 3.1 M
غکورش -5 23,298 5.7 M
شبریز -5 18,311 5.4 M
بفجر -5 4,417 4.4 M
فخاس -5 1,679 0.8 M
زاگرس -5 14,207 0.9 M
ارفع -5 8,625 7.2 M
خمحرکه -5 4,356 15.3 M
شبندر -5 95,533 150.7 M
جم -5 7,337 1.6 M
دکیمی -5 1,205 0.8 M
ما -5 566 1.3 M
مبین -5 20,524 10.3 M
شاوان -5 14,085 1.2 M
تاپیکو -5 24,254 19.4 M
شوینده -5 2,448 1.6 M
شپنا -5 74,900 138.4 M
وصندوق -5 4,467 4.2 M
وتوسم -5 2,754 3.4 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
کپارس 2.2 9,268 13.0 M
وحافظح -5.8 3,898 13.0 M
میدکو 0.1 24,590 5.4 M
حآفرین 5 14,271 44.1 M
کلر -3.5 7,967 1.0 M
هجرت 2.5 9,810 3.6 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
کپارس 2.2 9,268 13.0 M
کلر -3.5 7,967 1.0 M
شگویا -4.9 15,433 15.6 M
پارس -2.1 13,043 0.8 M
شفن -4.9 8,941 7.7 M
شپنا -5 74,900 138.4 M
ثامان 4.9 4,513 4.0 M
وگردش -0.8 20,709 20.1 M
فسپا -4.4 7,665 5.4 M
بشهاب -0.6 6,455 0.5 M
ختوقا -4.2 17,632 69.1 M
سپید -4.3 15,825 2.9 M
شخارک -5 19,553 4.3 M
وپارس -4.9 10,327 64.5 M
شبندر -5 95,533 150.7 M
بپاس 0 16,721 4.8 M
نوری -5 69,290 7.5 M
شپدیس -5 41,111 3.1 M
شغدیر -4.6 10,044 1.4 M
تاپیکو -5 24,254 19.4 M
غناب 3 8,351 0.5 M
ومعادن 2 34,507 38.6 M
ومهان -0.5 12,787 32.0 M
کترام 4.9 14,042 6.2 M
شاوان -5 14,085 1.2 M
غکورش -5 23,298 5.7 M
وبصادر -3.7 16,263 92.0 M

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
شتران 2 1.5 442 M 169 B
پالایش -3.9 0.8 18 M 122 B
اعتماد 0.1 0.9 26 M 109 B
هامرز 0 0 108 M 108 B
تجلی 5 1.1 660 M 69 B
کمند 0.1 0.4 66 M 67 B
شپنا -5 0.7 109 M 58 B
شبندر -5 0.5 87 M 55 B
کارا 0.1 2.4 48 M 51 B
خودرو -0.5 0.9 228 M 43 B
دارا یکم -2.2 0.8 4 M 42 B
امین یکم 0.1 0.3 42 M 42 B
خگستر -2.8 0.8 150 M 33 B
کالا -4.7 0.7 14 M 33 B
خساپا -2.4 0.7 209 M 32 B
فولاد -3.2 0.6 30 M 29 B
کیان 0.1 0.2 8 M 27 B
فسپا2 -3.9 0.3 17 M 25 B
نوری -5 0.1 3 M 24 B
فملی -3.9 0.7 35 M 23 B
بورس -3.4 0.6 28 M 21 B
حفارس 4.8 2.8 34 M 20 B
افران 0.1 1 13 M 20 B
فاذر 0.4 1.1 208 M 18 B
فافزا 2.9 0.6 6 M 17 B
ختوقا -4.2 0.8 68 M 17 B
کرمان -3.4 0.6 220 M 17 B
برکت -5 0.5 10 M 15 B
تپکو -3 0.6 68 M 14 B
واحیا 0.7 2.3 10 M 14 B
حآفرین 5 1.2 44 M 14 B
های وب -4.6 0.4 20 M 14 B
پترول -4.7 0.5 67 M 13 B
خاور -3 0.6 116 M 13 B
خپارس -2.4 0.6 130 M 13 B
خبهمن -3.8 0.6 70 M 12 B
دکپسول 2.7 1.3 4 M 12 B
وتجارت -3.1 0.7 71 M 12 B
کاما -5 0.7 22 M 12 B
وبملت -3.7 0.6 41 M 11 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
هامرز 0 0 170 M 170 B
تجلی 5 1.1 1,571 M 165 B
کیان 0.1 0.2 46 M 149 B
کمند 0.1 0.4 134 M 135 B
اعتماد 0.1 0.9 17 M 69 B
اتکای2 -0.7 0 50 M 53 B
نوری -5 0.1 5 M 45 B
کارا 0.1 2.4 40 M 42 B
فملی -3.9 0.7 63 M 41 B
شبندر -5 0.5 64 M 40 B
فردا 0.1 0.5 32 M 39 B
سمگا -1.8 1.1 38 M 38 B
شپدیس -5 0.2 3 M 36 B
ومعادن 2 0.4 34 M 31 B
سپیدما 0.1 0.3 26 M 30 B
پارند 0.1 0.2 29 M 29 B
سپر 0.1 1.1 20 M 28 B
ثبات 0.1 0.1 21 M 23 B
فولاد -3.2 0.6 21 M 20 B
میدکو 0.1 2 4 M 20 B
امین یکم 0.1 0.3 20 M 20 B
واحیا 0.7 2.3 14 M 19 B
وگردش -0.8 0.2 19 M 19 B
شخارک -5 0.1 4 M 19 B
ساروم2 -2.6 0 5 M 17 B
غکورش -5 0.5 4 M 17 B
بپاس 0 0.3 5 M 16 B
مبین -5 0.6 8 M 16 B
فخوز -4.9 0.2 30 M 16 B
کنور 0.5 0.1 9 M 16 B
شپنا -5 0.7 30 M 16 B
تاپیکو -5 0.4 12 M 15 B
فسبزوار -2.1 1.3 4 M 15 B
وغدیر -3.1 0.9 12 M 15 B
توسن 0.2 1.4 6 M 14 B
بورس -3.4 0.6 18 M 13 B
خودرو -0.5 0.9 65 M 12 B
افران 0.1 1 8 M 12 B
فجهان 0.2 0.8 22 M 12 B
ومهان -0.5 0.3 30 M 12 B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
تجلی 5 1,571 M 2,232 M
کیان 0.1 46 M 54 M
نوری -5 5 M 8 M
شبندر -5 64 M 151 M
سمگا -1.8 38 M 42 M
کمند 0.1 134 M 200 M
فملی -3.9 63 M 98 M
شپدیس -5 3 M 3 M
امین یکم 0.1 20 M 61 M
وگردش -0.8 19 M 20 M
ثبات 0.1 21 M 23 M
پارند 0.1 29 M 39 M
شپنا -5 30 M 138 M
غکورش -5 4 M 6 M
ومعادن 2 34 M 39 M
فسبزوار -2.1 4 M 5 M
خودرو -0.5 65 M 294 M
کنور 0.5 9 M 9 M
فخوز -4.9 30 M 40 M
فجهان 0.2 22 M 23 M
بپاس 0 5 M 5 M
تاپیکو -5 12 M 19 M
وبصادر -3.7 62 M 92 M
توسن 0.2 6 M 8 M
بورس -3.4 18 M 45 M
خراسان -5 1 M 1 M
شگویا -4.9 9 M 16 M
حکشتی -5 9 M 16 M
فولاد -3.2 21 M 50 M
زاگرس -5 1 M 1 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
هامرز 0 0 108.4 M 278 M
کارا 0.1 2.4 47.6 M 87 M
اعتماد 0.1 0.9 26.2 M 43 M
فافزا 2.9 0.6 5.7 M 6 M
واحیا 0.7 2.3 10.4 M 24 M
آکورد 0.1 4.6 2.7 M 3 M
واتی -3.2 1.2 14.0 M 19 M
افران 0.1 1 13.0 M 21 M
شتران 2 1.5 441.5 M 459 M
وحافظح -5.8 0 13.0 M 13 M
کارین 0.1 0.7 3.6 M 12 M
کساوه 1.2 2.8 1.0 M 2 M
آسامید 0.1 2.8 2.1 M 2 M
پالایش -3.9 0.8 17.7 M 18 M
سپر 0.1 1.1 2.5 M 23 M
قتربت -3 1 1.1 M 1 M
خاتم 0.1 2.6 2.0 M 3 M
حآفرین 5 1.2 43.8 M 44 M
تصمیم 0.1 2.1 1.1 M 2 M
کرمان -3.4 0.6 219.6 M 220 M
دسانکو 1.2 1.5 6.8 M 7 M
ثنور -3 0.8 11.6 M 12 M
ثامان 4.9 2.5 3.8 M 4 M
ددام 5 4 2.8 M 3 M
شستان 2 2.1 2.6 M 3 M
گنگین -3 1.2 0.7 M 1 M
دابور 2.4 1.3 1.8 M 2 M
دکپسول 2.7 1.3 4.1 M 4 M
همای 0.1 0.4 5.3 M 6 M
فیروزا 0.1 4.1 0.3 M 1 M

حجم مشکوک و ارزش معاملات

حجم مشکوک ماه (30)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
دلقما -4.9 0.7 22 M 87
دسانکوح 0.9 0 0 M 56
کباده -4.9 0.4 1 M 49
اتکای2 -0.7 0 50 M 38
غناب 3 0.8 1 M 34
فافزا 2.9 0.6 6 M 26
واحیا 0.7 2.3 24 M 18
حاریا -4 0.3 0 M 17
دسبحانح -9.8 4 1 M 14
واتی -3.2 1.2 19 M 13
کنور 0.5 0.1 9 M 10
هجرت 2.5 0.8 4 M 9.5
سپرمی 2 0.4 0 M 9.3
شخارک -5 0.1 4 M 8.2
وحافظح -5.8 0 13 M 7.9
دکپسول 2.7 1.3 4 M 5.6
اوان 5 0.8 4 M 5.5
قتربت -3 1 1 M 5.5
دابور 2.4 1.3 2 M 5.3
مبین -5 0.6 10 M 5.2
شتران 2 1.5 459 M 5
مفاخر -4.9 1.4 2 M 5
غگرجی -3.3 0.6 39 M 4.7
کپارس 2.2 1.2 13 M 4.6
اهرم -2.8 0.1 8 M 4.4
زملاردح -5 5.4 2 M 4.4
ارفع -5 0.1 7 M 4.4
فولای -4.9 0.5 4 M 4.3
نوری -5 0.1 8 M 4.2
کرمان -3.4 0.6 220 M 4.1

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
حاریا -4 0 M 47
تجلی 5 2,232 M 29
تپکو -3 82 M 18
فافزا 2.9 6 M 16
کنور 0.5 9 M 11
سخند 0.1 0 M 9.8
غناب 3 1 M 7.9
اوان 5 4 M 7.8
شخارک -5 4 M 7.6
واتی -3.2 19 M 7.3
ثبات 0.1 23 M 7.3
اهرم -2.8 8 M 6.2
واحیا 0.7 24 M 6
ومهان -0.5 32 M 6
شتران 2 459 M 5.7
غگرجی -3.3 39 M 5.5
اوصتا 0 4 M 5.5
فنرژی -4 0 M 5.3
سپیدار -3.2 2 M 5.3
دکپسول 2.7 4 M 5.2
هجرت 2.5 4 M 5.2
کاریس -4.4 2 M 5.1
سغرب -4 1 M 4.7
سپیدما2 -100 71 M 4.2
سپرمی 2 0 M 4.2
فاذر 0.4 211 M 4.1
فنوال -1.7 2 M 4.1
کارا 0.1 87 M 3.8
دابور 2.4 2 M 3.8
سپر 0.1 23 M 3.7

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
تجلی 1,052 5 2,232 M
شتران 3,830 2 459 M
خودرو 1,902 -0.5 294 M
هامرز 10,000 0 278 M
کرمان 762 -3.4 220 M
خساپا 1,515 -2.4 218 M
فاذر 856 0.4 211 M
کمند 10,105 0.1 200 M
وسکرمان 378 -3.6 169 M
خگستر 2,221 -2.8 167 M
شبندر 6,300 -5 151 M
شپنا 5,360 -5 138 M
خپارس 970 -2.4 137 M
خاور 1,086 -3 122 M
وساغربی 375 -3.9 118 M
خبهمن 1,780 -3.8 105 M
فملی 6,490 -3.9 98 M
وبصادر 1,757 -3.7 92 M
کارا 10,626 0.1 87 M
پترول 1,945 -4.7 86 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
هامرز 0 278 B 278 M
تجلی 5 233 B 2,232 M
کمند 0.1 202 B 200 M
اعتماد 0.1 179 B 43 M
کیان 0.1 177 B 54 M
شتران 2 175 B 459 M
پالایش -3.9 123 B 18 M
شبندر -5 96 B 151 M
کارا 0.1 93 B 87 M
شپنا -5 75 B 138 M
نوری -5 69 B 8 M
فملی -3.9 64 B 98 M
امین یکم 0.1 61 B 61 M
خودرو -0.5 55 B 294 M
فولاد -3.2 49 B 50 M
دارا یکم -2.2 44 B 4 M
سمگا -1.8 42 B 42 M
شپدیس -5 41 B 3 M
فردا 0.1 40 B 32 M
پارند 0.1 40 B 39 M
خگستر -2.8 37 B 167 M
کالا -4.7 36 B 15 M
ومعادن 2 35 B 39 M
بورس -3.4 34 B 45 M
خساپا -2.4 33 B 218 M
واحیا 0.7 33 B 24 M
افران 0.1 32 B 21 M
سپیدما 0.1 32 B 27 M
سپر 0.1 31 B 23 M
وغدیر -3.1 26 B 20 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
حبندر 1.7 3 -0.19
واحیا 2.3 0.7 -2.19
وساپا 0.9 0.3 -2.24
خمهر 1.2 0.4 -1.86
غپآذر 1.8 0.2 -2.09
غناب 0.8 3 0.95
حفارس 2.8 4.8 2.86
کمنگنز 1.8 0.6 -1.16
تملتح 3.9 1.1 -0.55

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
بکاب 50,000 -21.7 -1.02
وسرضوی 653 -9.9 0
وتعاون 1,500 -10 -2.58
مفاخر 29,250 -4.9 0.16
انرژی2 60,850 -5 0
ثرود 4,760 -5 0
غدشت 19,790 -5 0
ثجوان 4,329 -5 0
وسخراج 2,099 -5 0
سیلام 6,300 -5 0
داراب 2,116 -5 0
وسخراش 1,301 -5 0
لپیام 24,850 -5 0
ساذری 6,690 -5 0
وسقم 1,266 -5 0
وسصفا 693 -4.9 0
فکمند 31,800 -4.9 0
وسزنجان 1,349 -4.9 0
سدشت 23,020 -5 -0.08
وسخوز 603 -4.9 0
تکنو 5,650 -4.9 0
ثغرب 3,423 -5 -0.14
ثعتما 21,550 -4.9 0
کمرجان 4,290 -5 -0.13
بخاور 2,143 -5 -0.18
کساپا 11,510 -5 -0.17
داوه 7,950 -4.9 -0.12
دجابر 8,990 -5 -0.21
دلقما 1,615 -4.9 -0.18
آ س پ 4,540 -5 -0.23

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (30)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
ولپارس -2.1 2.6 1.4 11
اوان -5 5 3.9 11
کسرام -5 1.2 0.6 10
کترام -0.6 4.9 3.5 10
ثامان -4.9 4.9 3.7 10
غپآذر -4.9 0.2 -2.1 9
حفارس -1.3 4.8 2.9 8
خمهر -0.7 0.4 -1.9 8
کساوه -0.3 1.2 1.1 7
وساپا -3.3 0.3 -2.2 6
پاکشو -3.4 1.1 1.6 6
ومعادن -1.3 2 1.4 6
کنور -2.1 0.5 0.5 6
حبندر -3 3 -0.2 6
پلاستح -1.9 3 1.9 6
غناب -3 3 1 6
ولراز -3 2.9 1.4 6
تکنار -2.9 2 0 6
بایکا -2.7 0.3 0.6 6
تماوند -3 1.1 -0.4 6
کصدف -2.4 1.1 0.2 5
تجلی -0.2 5 4.4 5
اعتلا -2.3 1 0.3 5
واحیا -3 0.7 -2.2 5
تملتح -1.7 1.1 -0.6 4
سجام -0.7 0.3 -0.6 3
خلیبل -100 2.9 0 0
بتک -100 1.9 0 0
کورز -100 5.2 0 0
فجوش -100 5 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (62)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
وحافظح 6 -5.8 -5.8 13
ثپردیس 0.6 -5 -1.3 6
غدام 0.7 -5 -4.5 6
فاراک 0.3 -5 -4.4 6
فرآور 2.6 -5 -4.5 8
فجام 0.4 -5 -2.2 6
فسرب 0.8 -5 -4.2 6
سبزوا 1.7 -5 -2.5 7
وتوسم 0.2 -5 -3.3 6
شفن 3 -4.9 -3.5 8
فولای 0.3 -4.9 -4.8 6
دلقما 4.9 -4.9 -0.2 10
کباده 4.1 -4.9 -2.7 10
گدنا 1.3 -4.9 -4 7
ختور 0.3 -4.9 -4.8 6
حسینا 2.6 -4.9 -2 8
ثشاهد 0.5 -4.9 -3.8 6
مفاخر 0.8 -4.9 0.2 10
فاسمین 0.4 -3.9 -3.4 6
دشیمی 0.7 -3.9 -1.5 7
وبملت 0.1 -3.7 -3.4 5
کلر 2.4 -3.5 -2.8 8
سقاین 1.1 -3.4 -1.1 6
کاسپین 1.2 -3.4 -0.5 5
پخش 1.3 -3.3 -1 6
قپیرا 0.1 -3.3 -0.6 5
وتوکا 1.4 -3.2 -2.4 7
سپاها 2.9 -3.1 -1.1 7
زمگسا 0.9 -3.1 -1.4 6
وحکمت 2.1 -3 -2.6 5
دحاوی 0.2 -3 -1.3 3
گنگین 1.1 -3 -0.5 6
ثنور 3 -3 -0.4 6
قمرو 3.2 -2.9 -0.3 8
کروی 2.9 -2.9 -1.4 7
سکرد 1.8 -2.7 -0.2 8
کمینا 1.3 -2.6 -0.3 4
قشهد 2 -2.5 -1.6 7
اتکای 1.3 -2.4 -1.3 7
سمتاز 2.6 -2.4 -0.2 6
کخاک 3 -2.4 -0.2 8
وساخت 1.9 -2.4 -1.1 6
ستران 1.2 -2.3 -0.9 4
چکاپا 0.3 -2.3 -2.8 5
جم پیلن 1.5 -2.3 -0.8 5
ثشرق 0.7 -2.2 -1 6
کرازی 1.5 -1.9 -1.6 4
پرداخت 0.6 -1.8 -3.5 7
زگلدشتح 5 -1.8 2.9 7
سمگا 0.3 -1.8 -0.1 2
دیران 1.2 -1.7 -1.5 7
قهکمت 1 -1.6 -1.4 8
شکربن 1.2 -1.5 0.5 6
وایران 3.5 -1.2 -1.2 8
دزهراوی 4.1 -1 0.5 8
خدیزل 2.9 -1 -0.6 6
وزمین 1.3 -1 -0.1 4
وملت 0 -0.7 -0.2 1
تملت 4.4 -0.7 -0.7 10
کهمدا 1 -0.7 -0.8 5
لابسا 1.4 -0.3 -0.4 4
ولبهمن 4.3 -0.2 1 8

بیشترین و کمترین تغییرات قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
فبستم 1,367 5 5
پشاهن 6,330 5 5
وسالت 1,865 5 5
قچار 9,680 5 4.9
حآفرین 3,241 5 4.8
تجلی 1,052 5 4.4
ددام 8,460 5 4.2
دتوزیع 24,950 4.8 4.2
دابور 23,380 2.4 4.1
کپارس 7,000 2.2 3.9
دکپسول 30,200 2.7 3.9
اوان 9,460 5 3.9
ثامان 11,500 4.9 3.7
کسعدی 7,110 2 3.6
کترام 22,990 4.9 3.5
هجرت 26,700 2.5 3.5
ونچر 435,000 3.1 3.1
دسانکو 13,100 1.2 3
شسم 137,050 3 3
فاذر 856 0.4 2.9

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
دسبحانح 4,860 -9.8 -9.7
خمهرح 406 -10 -9.3
خریختح 1,048 -9 -7.9
شدوصح 6,420 -7.5 -7.5
پکویرح 2,373 -5.6 -6
وحافظح 3,000 -5.8 -5.8
کمنگنزح 7,150 -4 -5.4
سحرخیز 17,516 -5.2 -5.2
دشیری 107,450 -5 -5
شگل 4,436 -5 -5
شیراز 58,780 -5 -5
زملاردح 4,416 -5 -5
پکرمان 16,960 -5 -5
چکاوه 6,280 -5 -5
وپارس 1,602 -4.9 -5
ثتران 2,674 -5 -5
خراسان 97,720 -5 -5
خلنت 60,150 -5 -5
کتوکاح 3,952 -5 -5
شتوکاح 10,940 -5 -5
فجر 17,510 -5 -4.9
زاگرس 163,000 -5 -4.9
آسیا 1,429 -5 -4.9
مبین 19,880 -5 -4.9
کتوکا 6,210 -4.6 -4.9
کپشیر 8,760 -4.2 -4.9
ورنا 2,669 -5 -4.9
جهرم 1,006 -4.9 -4.9
وآذر 27,550 -5 -4.9
تبرک 7,380 -4.9 -4.9

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
خمهرح - -10 -18 -27
خریختح - -9 -17 -25
غشوکوح - 0 -11 -21
ولشرقح - -4.9 -13 -20
زملاردح - -5 -12 -20
ذوب - -5 -12 -20
شسینا 2243% -5 -11 -19
غدام - -5 -11 -18
آپ 109% -5 -10 -18
دسبحانح 350% -9.8 -18 -18
فجر - -5 -11 -18
جهرم - -4.9 -10 -17
فنورد - -5 -11 -17
دتولید - -5 -8 -16
چکاوه - -5 -10 -16
خفنر - -4.8 -11 -16
کویر 130% -5 -8 -16
شگل - -5 -11 -16
کپشیر - -4.2 -13 -16
غدیس - -4.9 -11 -15
مادیرا - -5 -12 -15
غگرجی 12% -3.3 -10 -15
خرینگ - -5 -9 -15
ثشاهد - -4.9 -9 -15
غاذر - -5 -9 -15
شلعاب - -5 -11 -15
لپارس - -5 -8 -14
پسهند - -5 -6 -14
زاگرس - -5 -9 -14
سنیر 130% -5 -10 -14
کفراح 448% -5.8 -4 -14
پکرمان - -5 -10 -14
فروی - -5 -8 -14
خزر - -4.9 -8 -14
ارفع - -5 -13 -14

بیشترین افزایش یک هفته اخیر

نماد قیمت آخر درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
فبستم 1,367 5 11 20
وسالت 1,865 5 11 20
شسم 137,050 3 11 18
مفاخر 29,250 -4.9 7 16
پشاهن 6,330 5 11 15
دسانکو 13,100 1.2 10 14
کمنگنز 10,380 0.6 4 14
شتهران 8,100 1.9 8 12
وحافظح 3,000 -5.8 6 12
حفارس 5,860 4.8 12 12
قتربت 70,200 -3 4 12
حبندر 16,520 3 7 11
اتکای 10,480 -2.4 3 11
شستان 4,391 2 7 10
سخواف 8,130 -3 1 9
دابور 23,380 2.4 12 9
ونیرو 2,445 -5 1 9
دکپسول 30,200 2.7 14 8
افرا 21,750 -4.8 1 8
هجرت 26,700 2.5 14 7
آریان 13,200 2.9 6 7
دسانکوح 10,900 0.9 4 7
گنگین 31,250 -3 3 7
ورازی 1,207 -3 1 7
کابگن 7,400 1 4 6

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
وسالت 1,865 4,107 0.45
وصنا 2,691 1,219 2.25
شتهران 8,100 3,235 2.5
وکبهمن 8,350 3,269 2.56
وبوعلی 3,339 1,309 2.57
ومدیر 4,240 1,635 2.6
وسکاب 2,872 1,107 2.62
ثنور 6,910 2,661 2.66
وپویا 3,110 1,137 2.78
پشاهن 6,330 1,986 3.19
وآذر 27,550 8,500 3.24
وآوا 2,151 688 3.25
خاور 1,086 318 3.42
سخند 10,090 2,906 3.47
ولبهمن 6,110 1,759 3.51
وتوسم 7,870 2,272 3.53
پردیس 3,173 917 3.54
ودی 3,892 1,076 3.57
کورز 35,419 9,330 3.61
البرز 1,521 423 3.65
صبا 5,900 1,569 3.79
شتران 3,830 999 3.82
فجر 17,510 4,576 3.83
وتجارت 1,680 433 3.87
شاوان 118,550 29,989 3.96
اعتلا 3,517 876 3.98
خکار 2,478 624 3.98
ما 4,388 1,132 4
فولاد 9,650 2,411 4.02
وسبحان 2,175 546 4.03
واعتبار 2,791 718 4.04
هرمز 13,090 3,238 4.08
فسپا 14,300 3,377 4.22
وصنعت 5,740 1,361 4.22
فولای 5,770 1,347 4.29
شبندر 6,300 1,446 4.38
فخوز 5,290 1,209 4.38
شراز 106,350 24,759 4.39
وبصادر 1,757 399 4.43
گوهران 4,990 1,120 4.44

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
شاوان 118,550 29,989 3.96
فنورد 155,230 28,580 5.46
شپدیس 134,100 25,934 5.19
پارس 163,000 25,136 6.51
جم پیلن 118,400 25,009 4.81
شراز 106,350 24,759 4.39
زاگرس 163,000 23,448 6.96
شبصیر 102,200 20,102 5.11
مارون 170,850 19,115 9
نوری 92,080 18,782 4.91
خراسان 97,720 17,159 5.7
شغدیر 73,860 15,515 4.78
شکبیر 85,350 15,267 5.71
بوعلی 68,180 11,728 5.91
سخاش 74,610 11,107 6.73
شصفها 104,550 10,090 10.56
شکربن 81,000 9,749 8.48
کورز 35,419 9,330 3.61
بموتو 61,850 8,545 7.36
وآذر 27,550 8,500 3.24
شاراک 37,440 7,626 4.94
شرانل 42,050 7,499 5.73
ساوه 43,100 7,454 5.85
خدیزل 54,600 7,279 7.53
شبریز 33,920 7,192 4.76

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
تجلی 5 4.4 51 B 482 M
وسالت 5 5 22 B 119 M
قچار 5 4.9 11 B 11 M
ددام 5 4.2 8 B 3 M
هامرز 0 0 6 B 6 M
پدرخش 5 1.6 5 B 7 M
دتوزیع 4.8 4.2 5 B 2 M
خعمرا 2.9 0 4 B 6 M
شلیا 2.8 0.9 4 B 2 M
حآفرین 5 4.8 3 B 4 M
نبروج 3.9 0 2 B 1 M
تاراز 0 0 2 B 2 M
آریان 2.9 2.5 2 B 0 M
حفارس 4.8 2.9 1 B 0 M
شتهران 1.9 1.9 1 B 1 M
پشاهن 5 5 1 B 1 M
شمواد 1.9 1.9 1 B 0 M
فبستم 5 5 1 B 5 M
بتک 1.9 0 1 B 0 M
شسم 3 3 1 B 0 M
کورز 5.2 0 0 B 0 M
حبندر 3 -0.2 0 B 0 M
شستان 2 1.8 0 B 1 M
فافزا 2.9 2.9 0 B 0 M
ثامان 4.9 3.7 0 B 0 M
سپرمی 2 2 0 B 0 M
غناب 3 1 0 B 0 M
سمایه 3 2.6 0 B 0 M
کابگن 1 1 0 B 0 M
تفیرو 2 0.3 0 B 0 M
پلاستح 3 1.9 0 B 0 M
غشوکوح 0 0 0 B 0 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
اعتماد 0.1 0.1 62 B 1 M
اوصتا 0 0.1 35 B 13 M
کارین 0.1 0.1 30 B 9 M
وشمال -2 -2 28 B 5 M
غدشت -5 0 23 B 12 M
ثقزوی -3 -3 23 B 13 M
شبندر -5 -4.4 21 B 33 M
وسخوز -4.9 0 17 B 287 M
نوری -5 -4.9 17 B 2 M
شاوان -5 -4.8 16 B 1 M
تپکو -3 -3 16 B 74 M
شپدیس -5 -4.7 15 B 1 M
سپر 0.1 0.1 14 B 0 M
خاورح -2.7 -2.7 14 B 750 M
خفناور -2.9 0 13 B 5 M
زاگرس -5 -4.9 13 B 1 M
کمند 0.1 0.1 13 B 7 M
وسخراج -5 0 12 B 59 M
انرژی3 -5 -4.8 12 B 2 M
آسامید 0.1 0.1 11 B 2 M
خاتم 0.1 0.1 11 B 5 M
داریک 0 0 11 B 8 M
حگردش -3 -3 11 B 29 M
همای 0.1 0.1 11 B 10 M
شیراز -5 -5 11 B 2 M
خبنیان -3 0 10 B 77 M
ارمغان 0.1 0.1 10 B 0 M
جهرم -4.9 -4.9 10 B 98 M
وسرمد -2.9 -1.5 10 B 19 M
کیان 0.1 0.1 9 B 1 M
وسرضوی -9.9 0 9 B 125 M
شبصیر -5 -4.4 8 B 1 M
خفولا -3 -3 8 B 4 M
هامرز 0 0 7 B 7 M
پارند 0.1 0.1 7 B 5 M
جم -5 -3.6 7 B 2 M
سفارود -3.9 -3.9 7 B 6 M
قشرین -5 -1.3 6 B 9 M
سدبیر -5 -1 6 B 2 M
وسصفا -4.9 0 6 B 86 M

ورود و خروج پول به صنایع و آستانه صف

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول (میلیارد تومان)
صندوق قابل معامله 36.6 B
قند و شکر 1.2 B
محصولات فلزی 0.6 B
کامپیوتری 0.4 B
انبوه سازی 0.2 B
فعالیت هنری 0.0 B

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
شیمیایی -165.8 B
کانه فلزی -135.9 B
فلزات اساسی -97.4 B
نفتی -66.4 B
بانک -48.2 B
محصولات غذایی -34.9 B
هتل و رستوران -31.5 B
خودرو -26.2 B
بیمه -24.0 B
سرمایه گذاری -21.3 B
کمکی به نهادها -17.7 B
رایانه -15.1 B
حمل ونقل -12.9 B
دارویی -10.9 B
سیمان -9.2 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
اوان 5 3.9 0.8
وهور 4 2.6 1
ولراز 2.9 1.4 0.9

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
نمرینو -5 -2.57 0.5 2,888
پسهند -5 -4.89 0.5 63,600
شپاکسا -5 -1.63 0.6 100,747
ملت -5 -3.47 0.2 50,219
ولصنم -5 -1.72 0.5 8,963
غپاک -5 -1.86 0.8 2,035
غبهنوش -5 -3.34 1.1 13,984
غبشهر -5 -4.6 0.4 390,000
تکمبا -5 -4.68 1 11,497
خلنت -5 -4.96 0.5 65,783
شبریز -5 -4.2 0.9 547
فاراک -5 -4.35 0.9 40,000
تلیسه -5 -4.79 0.6 199,645
فرآور -5 -4.54 0.4 6,010
زشریف -5 -1.48 0.7 1,227,112
ثمسکن -5 -3.07 0.7 267,023
فخاس -5 -0.87 0.9 37,625
فجام -5 -2.18 1.1 40,000
وپخش -5 -0.59 0.1 9
قاسم -5 -3.77 0.4 1,100,916
فسرب -5 -4.24 0.6 713,250
ثتران -5 -4.98 1.4 8,000
اخابر -5 -2.78 0.3 200,000
ومعلم -5 -1.39 0.6 46,500
زبینا -5 -4.46 0.8 840,719
تاپیکو -5 -4.35 0.4 2,273,121
میهن -5 -1.3 1.1 134,339
بخاور -5 -0.18 0.3 881,561
شپنا -5 -4.08 0.7 149,364
زدشت -5 -3.92 0.9 153,470
وتوسم -5 -3.26 0.3 79,041
غشاذر -5 -0.7 0.8 1,200
ساینا -5 -0.51 0.8 1,000
شفن -4.9 -3.54 0.4 2,180
وبشهر -4.9 -1.27 0.3 13,625
غصینو -4.9 -1.56 0.7 1,189,252
ولکار -4.9 -0.8 24.6 156
دلقما -4.9 -0.18 0.7 95,778
خزر -4.9 -4.57 0.7 700
وپارس -4.9 -4.99 0.3 5,946

حق تقدم و معاملات بلوکی

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
وحافظح -5.8 -0.45 66%
شدوصح -7.5 -0.61 54%
پلاستح 3 -0.62 53%
غشوکوح 0 0 48%
کخاکح 0 -0.15 43%
شاملاح -2.8 -1.09 42%
پکویرح -5.6 -2.27 39%
زملاردح -5 -2.34 38%
ولشرقح -4.9 -0.51 36%
کفراح -5.8 -4.28 35%
حبندرح -2.9 -0.19 34%
دسبحانح -9.8 -2.27 32%
فسازانح -1.6 -0.37 29%
کمنگنزح -4 -1.16 25%
کتوکاح -5 -4.92 25%
بفجرح -6.6 -2.82 23%
سجامح -2.8 -0.55 23%
تملتح 1.1 -0.69 16%
فن آواح 0 0 14%
خمهرح -10 -1.86 12%
دسانکوح 0.9 3.01 12%
زگلدشتح -1.8 -0.48 11%
خریختح -9 -1.53 10%
وصندوقح -3.7 -1.81 9%
دفاراح 0 -1.81 8%
شتوکاح -5 -4.88 4%
خاورح -2.7 -2.86 -8%

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
اتکای2 10,660 50.0 M
فسپا2 14,380 17.4 M
ساروم2 34,500 5.0 M
سپیدما2 1 71.0 M
کمند2 1 58.5 M
کیان2 1 12.6 M
یاقوت2 1 7.4 M
افران2 1 4.0 M
تصمیم2 1 2.0 M
آکورد2 1 2.0 M
آسام2 1 0.5 M
اطلس2 1 0.1 M