پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,406,061 (30,414) 2.21%
شاخص هم وزن 403,265 (2,575) 0.64%
ارزش بازار 5,651,678
تعداد معاملات بورس 841,203
ارزش معاملات بورس 7,385
حجم معاملات بورس (میلیارد) 9.3
تعداد معاملات خرد 1,200,080
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 7,900
حجم معاملات خرد (میلیارد) 10.6
تاریخ و ساعت 00/5/13 12:41:23

پایش بازار بورس

بورس فرابورس صندوق سهامی کل خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 344 284 32 628 25
تعداد نماد مثبت (54%) 186 (49%) 139 - (52%) 325 -
تعداد نماد منفی (46%) 158 (51%) 145 - (48%) 303 -
تعداد صف خرید (18%) 62 (22%) 63 - (20%) 125 -
تعداد صف فروش (9%) 31 (25%) 71 - (16%) 102 -
ارزش صف خرید 877 341 - 1,218 -
ارزش صف فروش 286 805 - 1,091 -
ورود پول حقیقی 41 -17 6 31 -184
تعداد معاملات 747,685 403,908 48,487 1,200,080 20,982
حجم معاملات 7.0 3.5 0.1 10.6 1.1
ارزش معاملات 5,356 1,997 548 7,900 1,479

اطلاعات بازار بورس تهران

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
سپید 772 5 5 5 M
وهامون 277 5 5 11 M
شکبیر 43 3 1.1 0 M
غویتا 37 5 5 2 M
آپ 36 4.9 4.9 1 M
دفارا 35 5 5 2 M
قشرین 34 3 3 1 M
دابور 26 5 5 0 M
وپخش 24 5 1 0 M
سلار 23 3 1.5 0 M
مبین 10 5 4.9 15 M
شصفها 9 2 2 0 M
واحیا 9 3 3 1 M
تماوند 8 3 2.8 9 M
گوهرانح 8 1 0.4 1 M
وبهمن 8 4.9 4.9 2 M
پخشح 7 5 2.9 1 M
پاکشو 7 4.9 4.7 26 M
کدما 6 5 5 0 M
دفرا 6 5 4.7 1 M
فارس 6 5 5 69 M
سپیدما 6 0.1 0.1 3 M
قرنح 5 -0.6 0.2 2 M
حبندر 4 3 3 0 M
داریک 4 0.1 0.3 0 M
لپارس 3 5 3.3 1 M
وسکرمان 3 4.9 4.3 295 M
کگهر 3 5 3 2 M
وتوشه 3 4.8 4.2 4 M
الماس 3 2.4 1.5 0 M
وغدیر 3 5 4.9 125 M
سپ 3 0 0 0 M
والبرح 3 3 1.7 1 M
غپونه 3 3 3 1 M
ساوه 3 2.6 1.4 1 M
افران 3 0.1 0.1 22 M
خصدرا 3 3 2.6 23 M
فاهواز 3 0.7 0.1 12 M
تاپیکو 3 5 4.8 113 M
دیرانح 3 -1.3 -1 10 M
کهمدا 2 5 3.6 6 M
لکما 2 19.9 19.9 10 M
وسخوز 2 4.9 4.8 257 M
فاراکح 2 -1 0.5 55 M
دسانکوح 2 2.4 2.6 1 M
سپر 2 0.1 0.1 3 M
دقاضی 2 3 2.9 1 M
وصندوق 2 5 4.4 28 M
ومهان 2 5 4.5 10 M
وتوصا 2 3.2 1.3 23 M

بهترین رشد قدرت خریدار لحظه ای

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت لحظه قدرت خریدار حجم
شصدف 5 2608 26 1 6 M
کگهر 5 779 30 3.4 2 M
ختور -4.1 733 5 0.6 7 M
حسینا -1.5 594 3 0.5 0 M
کیمیا 0.7 588 5 0.8 3 M
قرن -2.4 538 7 1.1 2 M
شفا -0.9 488 4 0.7 0 M
کاسپین 1.8 464 6 1.1 1 M
تاپیکو 5 408 13 2.6 113 M
آ س پ 2.2 404 6 1.2 5 M
خنصیر 4.9 342 4 0.9 41 M
کخاک -2.2 340 4 0.9 1 M
وبشهر 1.9 330 5 1.2 5 M
کسرا -1.2 324 4 0.9 5 M
دکیمی -1.8 312 4 1 1 M
خصدرا 3 306 11 2.8 23 M
پالایش 2.1 188 4 1.3 25 M
وتوصا 3.2 172 6 2.2 23 M
فاهواز 0.7 59 4 2.7 12 M
لپارس 5 44 5 3.5 1 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
خوساز 4.9 4104 86.6 2.1 10 M
شصدف 5 2608 1 6 M
کگهر 5 779 3.4 2 M
کگهر 5 779 29.9 3.4 2 M
ختور -4.1 733 0.6 7 M
فوکا 3 612 12.6 1.8 16 M
حسینا -1.5 594 0.5 0 M
کیمیا 0.7 588 0.8 3 M
پارسان 5 567 8.6 1.3 64 M
قرن -2.4 538 1.1 2 M
تاپیکو 5 525 16 2.6 113 M
شفا -0.9 488 0.7 0 M
فرابورس 5 484 8 1.4 32 M
کاسپین 1.8 464 1.1 1 M
تاپیکو 5 408 2.6 113 M
آ س پ 2.2 404 1.2 5 M
خنصیر 4.9 342 0.9 41 M
کخاک -2.2 340 0.9 1 M
وبشهر 1.9 330 1.2 5 M
وبشهر 1.9 330 5.2 1.2 5 M
کاسپین 1.8 327 4.7 1.1 1 M
کسرا -1.2 324 0.9 5 M
دکیمی -1.8 312 1 1 M
خصدرا 3 306 11.2 2.8 23 M
خصدرا 3 306 2.8 23 M
وتوکا 5 252 5 1.4 22 M
آ س پ 2.2 211 3.7 1.2 5 M
پالایش 2.1 188 1.3 25 M
وتوصا 3.2 172 2.2 23 M
وتوصا 3.2 172 5.9 2.2 23 M
پردیس 4.8 137 3.1 1.3 7 M
وصنا 3.4 117 3.1 1.4 4 M
واحیا 3 114 18.8 8.8 1 M
وبهمن 4.9 68 12.9 7.7 2 M
فاهواز 0.7 59 2.7 12 M
لپارس 5 44 5 3.5 1 M
لپارس 5 44 3.5 1 M
ساوه 2.6 36 4 2.9 1 M
سپید 5 36 1049 771.6 5 M
فاهواز 0.7 33 3.6 2.7 12 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
سدبیر -5 1400 3 0.2 0 M
قرن -2.4 767 9.1 1.1 2 M
حسینا -1.5 594 3.4 0.5 0 M
دعبید -0.5 386 5.3 1.1 1 M
زقیام -0.9 347 3.4 0.8 5 M
کسرا -1.2 324 3.9 0.9 5 M
غپاک -1.6 256 2.6 0.7 3 M
ختور -4.1 217 1.9 0.6 7 M
زمگسا -5 212 2.4 0.8 3 M
زفکا -5 192 1.9 0.7 4 M
وسنا -1.5 190 4 1.4 3 M
دکیمی -1.8 189 2.8 1 1 M
فاما -5 184 2.9 1 3 M
ونیرو -4 173 2.7 1 35 M
شفا -0.9 165 1.8 0.7 0 M
لابسا -0.3 150 2.4 1 1 M
کخاک -2.2 120 2 0.9 1 M
ثشاهد -2.6 113 2 0.9 7 M
غبهار -2 78 2.1 1.2 3 M
بکهنوج -1.1 43 1.8 1.3 44 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
شصفها 2 9 0.2 M 0.3 M
دقاضی 3 2.4 0.9 M 1.2 M
شبصیر 5 1.4 2.0 M 3.5 M
دفارا 5 35.3 1.4 M 1.5 M
تماوند 3 7.9 6.4 M 8.5 M
بنو 12.4 1.4 4.4 M 8.5 M
وپخش 5 23.8 0.3 M 0.3 M
وتوصا 3.2 2.2 16.5 M 23.1 M
غپونه 3 3 0.8 M 1.5 M
وبهمن 4.9 7.7 0.8 M 1.6 M
قیستو 2 1.1 0.6 M 0.9 M
غگیلا 5 1.7 1.8 M 3.3 M
فنفت 3 1.2 1.1 M 1.8 M
شکبیر 3 42.6 0.5 M 0.5 M
دابور 5 25.6 0.4 M 0.5 M
وتوشه 4.8 3.3 2.6 M 4.0 M
قشرین 3 34.1 0.7 M 1.2 M
آپ 4.9 35.7 0.8 M 1.1 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
سپاس 0.1 12.6 M 16.9 M
کاذر 5 7.4 M 9.7 M
سمازن 2.9 5.5 M 7.5 M
فردا 0.1 5.4 M 5.6 M
بپاس 1.4 2.8 M 3.8 M
شخارک 5 2.2 M 3.0 M
وملل 2.7 2.0 M 2.6 M
دمعیار 0 1.0 M 1.4 M
وگردش -3 0.8 M 1.2 M
سهگمت 2.5 0.8 M 1.2 M
قزوین -0.5 0.7 M 1.0 M
بموتو -0.6 0.6 M 0.7 M
آساس 3.9 0.6 M 0.7 M
زنجان -3 0.7 M 0.7 M
کیا 3.9 0.5 M 0.5 M
زپارس -1.6 0.3 M 0.4 M
قشهد -5 0.3 M 0.3 M
آرمان -0.2 0.3 M 0.3 M
فماک -0.4 0.1 M 0.1 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
فارس 5 20 1197 164,247 M
* وغدیر 5 38 819 130,934 M
* پارسان 5 33 383 74,463 M
* برکت 5 4 254 54,824 M
* آریان 2.4 25 205 42,939 M
* وصندوق 5 15 73 40,547 M
* تاپیکو 5 25 311 39,408 M
* شبریز 5 14 231 39,113 M
مبین 5 10 290 39,009 M
* شپنا 5 9 267 38,339 M
بنو 12.4 3 336 34,305 M
شستا 4.9 5 220 28,154 M
* نوری 5 12 151 27,156 M
* خنصیر 4.9 3 211 26,719 M
سپید 5 11 121 22,208 M
* شبصیر 5 13 80 20,497 M
* شاراک 5 16 132 20,277 M
* واحیا 3 6 36 19,732 M
گدنا 3.7 4 49 17,129 M
* وبملت 2.5 12 88 14,824 M
* ومعادن 5 6 60 12,802 M
غکورش 5 10 68 10,810 M
وامید 5 9 44 8,884 M
پاکشو 4.9 10 28 8,363 M
فسازان 4.7 5 55 8,050 M
* سمگا 0 7 19 7,769 M
* ثشرق -5 6 39 7,397 M
پالایش 2.1 5 49 7,189 M
* وتوکا 5 6 26 6,755 M
شکبیر 3 3 47 6,696 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
* نوری 5 22 296 62,627 M
* پارسان 5 10 58 45,320 M
* شپنا 5 10 307 42,229 M
* آریان 2.4 19 190 36,881 M
* برکت 5 3 71 27,225 M
* فجر 5 20 158 26,724 M
* زاگرس 5 15 78 26,630 M
فن آوا 3 22 64 19,591 M
* کاما -0.2 12 81 15,875 M
* شفن 5 4 5 14,886 M
اخابر -0.5 10 52 13,000 M
آریا 5 5 65 12,809 M
* شاوان 5 14 38 12,412 M
* وبملت 2.5 13 82 12,274 M
* ونوین 1 14 33 11,487 M
* ثشرق -5 4 81 11,247 M
* شبریز 5 7 78 10,536 M
* شغدیر 5 7 33 9,463 M
* خنصیر 4.9 4 46 9,354 M
* سشرق 4.9 4 50 9,350 M
غگلستا -5 3 43 8,621 M
* واحیا 3 4 17 8,420 M
* شاراک 5 10 31 8,171 M
* شراز 1.5 6 11 7,960 M
* تاصیکو 4.9 7 39 7,941 M
وپاسار 0.9 7 42 6,266 M
وگستر -5 4 42 5,655 M
* شتران 2.7 4 34 5,383 M
بپاس 1.4 9 15 5,335 M
* البرز 1.9 8 10 5,308 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
رکیشح 9 1.2 4 M
تیپیکوح 7.6 1.9 3 M
آریا 5 2.3 6 M
شغدیر 5 1 4 M
شبصیر 5 1.4 4 M
پارسان 5 1.3 64 M
وتوکا 5 1.4 22 M
کزغال 5 6.3 11 M
فرابورس 5 1.4 32 M
پخشح 5 7.1 1 M
پخش 5 1 3 M
مبین 5 9.6 15 M
ومهان 5 2.3 10 M
شبریز 5 1.2 23 M
خلنت 5 1.1 0 M
جم 5 1.1 7 M
بفجر 5 1.2 5 M
خپویش 5 1.1 1 M
شپنا 5 1.1 187 M
شاراک 5 1 19 M
غکورش 5 10.6 10 M
تاپیکو 5 2.6 113 M
ونفت 5 1.4 13 M
وتوسم 5 1 6 M
غبشهر 5 1.2 4 M
خشرق 5 1.6 10 M
وغدیر 5 3.2 125 M
وامید 5 2 19 M
وصندوق 5 2.3 28 M
وسخوز 4.9 2.5 257 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
جهرمح -6 23 0.8 M
سجامح -6 304 1.5 M
شزنگ -5 8,787 0.7 M
ثشرق -5 63,366 118.6 M
غگلستا -5 25,642 11.2 M
لخانه -5 50 0.0 M
کمرجان -5 46 0.0 M
وسزنجان -5 6 0.0 M
وپست -5 13,194 6.4 M
ولغدر -5 32,753 19.5 M
میهن -5 9,366 27.0 M
ولیز -5 4,695 8.6 M
وسخراش -5 2 0.0 M
وسخراج -5 15 0.1 M
قشهد -5 540 0.3 M
ثامان -4.9 4,259 3.2 M
تکشا -4.8 6,966 2.6 M
کپرور -4 3,327 1.0 M
وآیند -4 61,693 60.0 M
ولساپا -4 10,921 40.3 M
رنیک -3.9 10,149 5.8 M
دشیری -3 1,600 0.1 M
زنجان -3 585 0.7 M
خفناور -3 400 0.1 M
ولراز -3 20 0.0 M
کهرام -3 29 0.0 M
ثنور -3 27,723 34.3 M
خکرمان -3 6,731 18.9 M
کروی -2.9 19,067 7.1 M
قچار -2.5 6,137 3.4 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
وصندوق 5 49,309 27.5 M
وغدیر 5 188,264 125.3 M
شصفها 2 4,498 0.3 M
ونوین 1 32,466 68.0 M
واحیا 3 14,063 0.7 M
پارسان 5 181,353 64.3 M
آریان 2.4 79,956 50.2 M
کگاز 5 3,995 2.2 M
پاکشو 4.9 15,170 26.3 M
دروز -0.4 3,427 1.1 M
سکارون 3 19,804 2.0 M
فوکا 3 24,924 16.2 M
بفجر 5 12,222 4.9 M
سمگا 0 24,618 9.2 M
وتوکا 5 22,335 22.1 M
وسنا -1.5 3,911 2.7 M
سشرق 4.9 19,637 24.6 M
مبین 5 28,202 14.6 M
کزغال 5 41,996 11.4 M
نمرینو 5 3,856 0.4 M
شگویا 5 59,001 50.2 M
شاوان 5 27,925 2.9 M
گدنا 3.7 41,055 18.7 M
خشرق 5 13,792 10.1 M
دقاضی 3 3,322 1.2 M
فجر 5 99,791 33.5 M
دشیمیح -1.7 9,925 5.0 M
البرز 1.9 21,255 75.4 M
نوری 5 138,619 14.3 M
شغدیر 5 30,490 3.7 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
ونوین 1 32,466 68.0 M
واحیا 3 14,063 0.7 M
پارسان 5 181,353 64.3 M
آریان 2.4 79,956 50.2 M
سکارون 3 19,804 2.0 M
سمگا 0 24,618 9.2 M
وتوکا 5 22,335 22.1 M
شاوان 5 27,925 2.9 M
فجر 5 99,791 33.5 M
البرز 1.9 21,255 75.4 M
نوری 5 138,619 14.3 M
شغدیر 5 30,490 3.7 M
مفاخر 5 6,195 1.5 M
دارا یکم 1.8 61,197 5.3 M
ومشان 1.2 4,681 0.6 M
شیران 1.7 15,622 6.0 M
خکاوه -3 6,223 14.3 M
زاگرس 5 62,435 2.7 M
غگلستا -5 25,642 11.2 M
شفن 5 26,607 0.7 M
غگلپا -3.7 9,241 1.4 M
شفارا 2 7,002 13.1 M
پالایش 2.1 177,896 25.2 M
کچاد 5 43,077 14.2 M
خراسان 4.9 6,401 0.7 M
حآسا 5 16,684 7.3 M
تایرا 3.3 4,583 1.9 M
تاپیکو 5 170,936 112.6 M
اخابر -0.5 35,855 37.6 M
تاصیکو 4.9 42,704 37.2 M

ورود و خروج پول و حجم مشکوک

حجم مشکوک ماه (44)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
ثشرق -5 0.5 119 M 1209
دشیمیح -1.7 0 5 M 336
سکارون 3 0.8 2 M 229
لازما 3 1.1 8 M 215
آبین -32.7 1.3 14 M 167
کیا 3.9 0 1 M 95
خنصیر 4.9 0.9 41 M 70
سجامح -6 0 2 M 57
ثنور -3 0.7 34 M 48
پارتین 5.5 0 0 M 41
آگاس 3.2 1 20 M 14
پلاست 3 0.6 1 M 10
مانی 0 0 8 M 8.9
فجام -3.1 1 31 M 8.7
پادا 2.7 0.3 0 M 8.2
ثروتم 1.6 1.8 7 M 7
پارسان 5 1.3 64 M 6
فجر 5 0.6 33 M 5.7
امین یکم 0 0.8 582 M 5.7
فرابورس 5 1.4 32 M 5.5
شلعاب -0.9 0.5 38 M 4.8
آساس 3.9 0.3 1 M 4.8
شصفها 2 9 0 M 4.7
شپلی 19 1.8 12 M 4.7
وسکرشا 4.9 1.2 76 M 4.5
کاریس 4.3 1.7 8 M 4.4
سکرما 1.7 0.8 10 M 4.2
شزنگ -5 0.5 1 M 4.1
مبین 5 9.6 15 M 4.1
الماس 2.4 3.3 0 M 4.1
گکیشح -0.8 0 0 M 4
دقاضی 3 2.4 1 M 3.9
جم 5 1.1 7 M 3.8
شکلر 3.6 1 4 M 3.8
زاگرس 5 0.9 3 M 3.6
مدیر 4.1 1.5 10 M 3.6
ولغدر -5 0.5 19 M 3.6
کاردان 4.5 1.5 1 M 3.4
وغدیر 5 3.2 125 M 3.4
افق ملت 4 1.4 0 M 3.2
بفجر 5 1.2 5 M 3.2
خشرق 5 1.6 10 M 3.1
رکیشح 9 1.2 4 M 3.1
هجرت 1.5 1.2 4 M 3.1

حجم مشکوک هفته (40)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
ثشرق -5 119 M 310
ثروتم 1.6 7 M 86
لازما 3 8 M 40
آبین -32.7 14 M 29
ولغدر -5 19 M 19
خنصیر 4.9 41 M 18
پارتین 5.5 0 M 16
وآیند -4 60 M 16
ثنور -3 34 M 15
آگاس 3.2 20 M 11
کیا 3.9 1 M 8.3
سکرما 1.7 10 M 7.4
آساس 3.9 1 M 7.3
مانی 0 8 M 6.2
دشیمیح -1.7 5 M 5.6
سجامح -6 2 M 5.6
امین یکم 0 582 M 5.1
بفجر 5 5 M 4.9
دقاضی 3 1 M 4.7
پارسان 5 64 M 4.6
وتوسم 5 6 M 4
شزنگ -5 1 M 3.8
سکارون 3 2 M 3.8
شبصیر 5 4 M 3.7
کیان 0.1 109 M 3.7
ونفت 5 13 M 3.7
خشرق 5 10 M 3.6
ولملت 4.9 6 M 3.5
کاردان 4.5 1 M 3.5
کاریس 4.3 8 M 3.5
دمعیار 0 1 M 3.4
مدیر 4.1 10 M 3.3
حآسا 5 7 M 3.3
غشوکو -4.3 1 M 3.3
بذر 2.1 0 M 3.2
رتاپ 1.5 11 M 3.2
تاپیکو 5 113 M 3.2
وغدیر 5 125 M 3.2
افق ملت 4 0 M 3.1
وتوصا 3.2 23 M 3.1

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
کمند 0.1 205 M 246 M
اعتماد 0.2 25 M 40 M
کیان 0.1 97 M 109 M
شگویا 5 20 M 50 M
وتجارت -1.2 106 M 255 M
پارند 0.1 62 M 73 M
ونوین 1 38 M 68 M
های وب 2.2 20 M 37 M
شپنا 5 65 M 187 M
زاگرس 5 2 M 3 M
وبملت 2.5 91 M 288 M
برکت 5 4 M 45 M
سپاس 0.1 13 M 17 M
امین یکم 0 537 M 582 M
ذوب 1.4 37 M 153 M
بپاس 1.4 3 M 4 M
کاذر 5 7 M 10 M
حتاید -5 6 M 9 M
شستا 4.9 47 M 255 M
فن آوا 3 6 M 13 M
آساس 3.9 1 M 1 M
کاما -0.2 9 M 73 M
پترول 0.2 12 M 116 M
کزغال 5 6 M 11 M
شخارک 5 2 M 3 M
ثبهساز 1.1 38 M 50 M
سشرق 4.9 11 M 25 M
وسپهر 0 8 M 11 M
ثامید 0.8 43 M 57 M
سمازن 2.9 5 M 7 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
تاپیکو 5 2.6 60.8 M 113 M
وغدیر 5 3.2 89.3 M 125 M
فارس 5 5.6 56.3 M 69 M
پارسان 5 1.3 28.5 M 64 M
کرمان -2.2 0.7 589.6 M 598 M
شاراک 5 1 18.3 M 19 M
مبین 5 9.6 12.6 M 15 M
آریا 5 2.3 4.6 M 6 M
وصندوق 5 2.3 17.3 M 28 M
فجر 5 0.6 31.5 M 33 M
وامید 5 2 17.0 M 19 M
وتوصا 3.2 2.2 20.1 M 23 M
شفن 5 1.2 0.7 M 1 M
اطلس 2.8 1.5 0.5 M 0 M
شبریز 5 1.2 13.4 M 23 M
آگاس 3.2 1 2.7 M 20 M
دشیمیح -1.7 0 4.4 M 5 M
شبصیر 5 1.4 2.4 M 4 M
پاکشو 4.9 6.7 24.5 M 26 M
شغدیر 5 1 3.2 M 4 M
کچاد 5 1 9.1 M 14 M
سپید 5 771.6 5.1 M 5 M
سکرما 1.7 0.8 9.7 M 10 M
افران 0.1 2.9 9.3 M 22 M
وآیند -4 0.6 54.7 M 60 M
فرابورس 5 1.4 31.6 M 32 M
بنو 12.4 1.4 8.5 M 9 M
میدکو 2.2 0.6 5.0 M 7 M
شصدف 5 1 5.9 M 6 M
واحیا 3 8.8 0.5 M 1 M

حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
شستا 4.9 1.7 208 M 280 B
پالایش 2.1 1.3 25 M 173 B
برکت 5 1.2 41 M 159 B
شپنا 5 1.1 123 M 156 B
دی -3.8 0.6 1,379 M 156 B
وغدیر 5 3.2 89 M 134 B
فملی 4.9 1 91 M 127 B
پترول 0.2 0.8 105 M 113 B
نوری 5 0.6 11 M 103 B
فجر 5 0.6 31 M 94 B
تاپیکو 5 2.6 61 M 92 B
پارسان 5 1.3 28 M 80 B
کاما -0.2 0.5 64 M 78 B
خودرو -2 0.7 378 M 75 B
وبملت 2.5 0.7 196 M 73 B
کرمان -2.2 0.7 590 M 72 B
شاراک 5 1 18 M 71 B
فارس 5 5.6 56 M 69 B
خساپا -1.5 0.8 384 M 67 B
شتران 2.7 0.9 71 M 67 B
فرابورس 5 1.4 32 M 63 B
ثشرق -5 0.5 116 M 62 B
خگستر -2.8 0.7 236 M 60 B
اعتماد 0.2 0.9 15 M 57 B
وآیند -4 0.6 55 M 56 B
دارا یکم 1.8 1.1 5 M 56 B
آریان 2.4 0.9 33 M 53 B
ذوب 1.4 0.7 116 M 49 B
آریا 5 2.3 5 M 49 B
خنصیر 4.9 0.9 41 M 49 B
شبریز 5 1.2 13 M 49 B
امین یکم 0 0.8 46 M 46 B
وبصادر -1.2 0.8 212 M 43 B
کمند 0.1 0.6 41 M 42 B
گدنا 3.7 4.7 18 M 41 B
وتجارت -1.2 0.6 149 M 36 B
شگویا 5 1.3 31 M 36 B
کیان 0.1 0.6 12 M 35 B
ومعادن 5 1.8 28 M 34 B
شلعاب -0.9 0.5 38 M 34 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
امین یکم 0 0.8 537 M 539 B
کیان 0.1 0.6 97 M 290 B
اوصتا4 0.1 0 113 M 220 B
کمند 0.1 0.6 205 M 209 B
آگاس 3.2 1 17 M 141 B
پارسان 5 1.3 36 M 101 B
اعتماد 0.2 0.9 25 M 94 B
شپنا 5 1.1 65 M 82 B
تاپیکو 5 2.6 52 M 79 B
پارند 0.1 0.5 62 M 70 B
شستا 4.9 1.7 47 M 64 B
وبوعلی2 0.3 0 150 M 62 B
فملی 4.9 1 40 M 56 B
ثروتم 1.6 1.8 6 M 55 B
وغدیر 5 3.2 36 M 54 B
زاگرس 5 0.9 2 M 38 B
نوری 5 0.6 4 M 35 B
شبریز 5 1.2 9 M 34 B
وبملت 2.5 0.7 91 M 34 B
آریان 2.4 0.9 17 M 27 B
وتجارت -1.2 0.6 106 M 26 B
فخوز 1 0.9 15 M 25 B
شگویا 5 1.3 20 M 23 B
کزغال 5 6.3 6 M 23 B
شیراز 4.4 1 3 M 23 B
تاصیکو 4.9 1.4 19 M 22 B
وپاسار 0.9 0.6 14 M 21 B
جم 5 1.1 4 M 21 B
ومعادن 5 1.8 17 M 20 B
وصندوق 5 2.3 10 M 18 B
شپدیس 3.7 0.7 1 M 18 B
ونوین 1 0.9 38 M 18 B
های وب 2.2 0.5 20 M 18 B
بپاس 1.4 0.3 3 M 18 B
افران 0.1 2.9 12 M 17 B
حتاید -5 0.4 6 M 16 B
شتران 2.7 0.9 17 M 16 B
ذوب 1.4 0.7 37 M 16 B
برکت 5 1.2 4 M 16 B
کچاد 5 1 5 M 16 B

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
دی 1,133 -3.8 1,395 M
کرمان 1,229 -2.2 598 M
امین یکم 10,044 0 582 M
خودرو 1,961 -2 408 M
خساپا 1,736 -1.5 391 M
وسکرمان 583 4.9 295 M
وبملت 3,761 2.5 288 M
وسخوز 574 4.9 257 M
وتجارت 2,448 -1.2 255 M
شستا 13,600 4.9 255 M
کمند 10,160 0.1 246 M
خگستر 2,543 -2.8 245 M
وبصادر 2,019 -1.2 221 M
شپنا 12,850 5 187 M
خپارس 1,124 -1.6 163 M
خبهمن 1,358 -0.5 163 M
ذوب 4,299 1.4 153 M
فملی 14,150 4.9 131 M
وغدیر 15,040 5 125 M
ثشرق 5,320 -5 119 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
امین یکم 0 585 B 582 M
شستا 4.9 344 B 255 M
کیان 0.1 325 B 109 M
کمند 0.1 250 B 246 M
شپنا 5 238 B 187 M
وغدیر 5 188 B 125 M
فملی 4.9 183 B 131 M
پارسان 5 181 B 64 M
پالایش 2.1 178 B 25 M
برکت 5 175 B 45 M
تاپیکو 5 171 B 113 M
آگاس 3.2 163 B 20 M
دی -3.8 157 B 1,395 M
اعتماد 0.2 150 B 40 M
نوری 5 139 B 14 M
پترول 0.2 125 B 116 M
وبملت 2.5 107 B 288 M
فجر 5 100 B 33 M
کاما -0.2 89 B 73 M
فارس 5 84 B 69 M
شبریز 5 83 B 23 M
پارند 0.1 83 B 73 M
شتران 2.7 83 B 88 M
خودرو -2 80 B 408 M
آریان 2.4 80 B 50 M
شاراک 5 75 B 19 M
کرمان -2.2 73 B 598 M
خساپا -1.5 68 B 391 M
ذوب 1.4 65 B 153 M
فرابورس 5 65 B 32 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
وسکرشا 1.2 4.9 -1.72
تیپیکوح 1.9 7.6 2.87
فالوم 1 2.7 -1.65
خنصیر 0.9 4.9 0.85
دیران 1.3 2.8 -1.07
لازما 1.1 3 -0.77
فنورد 0.8 3.7 0.63
وبشهر 1.2 1.9 -1.15
غپآذر 1.7 4.6 1.62
سخاش 0.8 2 -0.91
سفار 1.2 5 2.13
حفاری 1.1 4.9 2.1
سکارون 0.8 3 0.27
غمارگ 0.9 1.8 -0.85
پادا 0.3 2.7 0.03
وایران 0.8 2.8 0.14
غبهنوش 1.5 1.4 -1.19
تیپیکو 0.9 5 2.44
ساروج 0.6 1.3 -1.21
سشرق 1.5 4.9 2.44
کاذر 0.5 5 2.54
خراسان 0.7 4.9 2.6
پخش 1 5 2.73
کی بی سی 1.3 3.5 1.26
فن آوا 0.6 3 0.75
فسازان 1.4 4.7 2.49
وحکمت 1.8 3 0.86
گدنا 4.7 3.7 1.56
کقزوی 0.7 1.1 -1.02
پخشح 7.1 5 2.92

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
وسیزد 1,216 -5 0
وسزنجان 1,349 -5 0
زماهان 15,765 -5 0
قلرست 31,000 -5 0
ثقزوی 30,097 -5 -0.01
وثخوز 64,298 -5 0
حپترو 50,500 -5 0
لپیام 48,854 -5 -0.01
ثنام 15,769 -5 0
ثزاگرس 50,226 -5 0
کتوکا 28,621 -5 -0.02
وسقم 1,337 -5 0
ثاصفا 23,581 -5 -0.02
ثالوند 27,093 -5 -0.03
وسخراش 1,301 -5 0
وسخراج 2,108 -5 0
ثاباد 47,470 -5 -0.02
وهنر 7,091 -5 0
غدام 348,170 -5 -0.08
کترام 41,080 -5 -0.09
کمرجان 133,780 -5 -0.16
باران 4,029 -5 -0.17
بالبر 43,320 -5 -0.18
لخانه 22,489 -5 -0.27
غصینو 44,175 -5 -0.4
سنوین 7,279 -5 -0.72
سنیر 144,220 -5 -0.86
سدبیر 42,950 -5 -0.94
ثاژن 9,022 -4 -0.01
قنقش 68,522 -4 0

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (96)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
سدشت -5 1.5 0.6 10
خنصیر -4.9 4.9 0.9 10
وسکرشا -4.9 4.9 -1.7 10
سفانو -4.8 3.6 4.3 10
فخاس -4.6 5 1.7 10
فالوم -5 2.7 -1.7 10
وسصفا -5 0.8 -0.6 10
دیران -0.5 2.8 -1.1 10
وسرضوی -5 1.5 -1.1 10
وسگیلا -4.3 4.8 0.8 10
پخش -1.2 5 2.7 10
سبهان -2.1 1.3 -0.5 10
غبشهر -3.7 5 3.7 9
وساشرقی -5 1.3 -0.6 9
مفاخر -0.4 5 3.5 9
کی بی سی -4.1 3.5 1.3 9
فلامی -3.7 0.1 1.3 8
وپترو -2 3 0.9 8
پاکشو -1.6 4.9 4.7 8
تیپیکوح -0.5 7.6 2.9 8
ولملت -1.4 4.9 3.9 8
کگاز -2.7 5 3.9 8
ساوه -2.7 2.6 1.4 8
هجرت -4.4 1.5 0.3 7
والبر -1 5 3.1 7
قشکر -2.2 2.7 3 7
رمپنا -0.8 2.2 2.1 7
بفجر -0.8 5 4.6 7
افق -2.1 2.9 1.3 7
فرابورس -0.7 5 3.1 7
داوه -2 5 3.6 7
توریل -3.7 2.5 0.6 7
کزغال -1.9 5 3.1 7
تاصیکو -1.9 4.9 4.5 7
پخشح -1.7 5 2.9 7
فنورد -2 3.7 0.6 6
وخارزم -1.2 4.9 3.7 6
وحکمت -3 3 0.9 6
سکارون -1 3 0.3 6
لازما -3 3 -0.8 6
فن آوا -1.8 3 0.8 6
گنگین -2.9 3 2.6 6
فسازان -0.3 4.7 2.5 6
سمازن -1.1 2.9 1.3 6
وبشهر -3.8 1.9 -1.2 6
تیپیکو -0.8 5 2.4 6
شگویا -0.2 5 4.2 6
پیزد -3 0.9 0 6
خموتور -2.3 0.2 1 6
سکرد -0.2 2.1 1.1 6
فسپا -1.7 0.7 1.2 6
وسکاب -1.4 4.1 2.5 5
غشان -0.5 4.9 4.2 5
فروس -2.7 1.5 0.7 5
درهآور -1.1 1.3 1.2 5
سهگمت -1.4 2.5 0.9 5
معیار -1.8 2.4 1.1 5
سرچشمه -1 1.4 1.5 5
های وب -1.9 2.2 0.9 5
ساروج -2.9 1.3 -1.2 5
وسینا -1.8 0.2 0.2 5
کاسپین -1.8 1.8 1.2 5
حپارسا -1.5 1.7 1.6 5
وبملت -1.3 2.5 1.3 5
رتاپ -0.5 1.5 0 5
پترول -0.9 0.2 -0.6 5
ومدیر -0.5 3 1.7 4
شرانل -0.4 2.3 1.8 4
وتوصا -0.9 3.2 1.3 4
وکبهمن -0.1 2.6 1.1 4
جوین -1.2 1.9 2 4
سشمال -3 1.1 -0.3 4
ورنا -2.2 0.8 0 4
سخزر -1.3 1.4 0.1 4
نوین -0.2 0.5 -0.9 4
ارفع -0.1 1.5 0.2 4
شبهرن -0.8 1.1 0.6 4
ساراب -0.3 1.6 0.2 4
فخوز -0.3 1 0.7 3
چدن -0.2 0.5 1.1 3
سیلام -0.5 0.1 0.7 3
هرمز -1.4 0.3 -0.4 3
لوتوس -0.5 0.3 0.3 2
دالبر -0.6 1.5 0.3 2
بپاس 0 1.4 0.1 2
فاهواز -0 0.7 0.1 2
قاروم -100 4.8 0 0
نبروج -100 2 0 0
کورز -100 5.2 0 0
تفیرو -100 4 0 0
کایتا -100 2.9 0 0
خلیبل -100 2.9 0 0
سپرمی -100 0.2 0 0
بتک -100 2 0 0
فبستم -100 4.9 0 0
شتهران -100 1.9 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (82)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
جهرمح 6 -6 -5 13
سجامح 4.3 -6 -3.8 11
غگلستا 4.4 -5 -1.1 10
غفارس 0.1 -5 -4.6 7
زفکا 0.3 -5 -4.8 6
وگستر 0.7 -5 -4.3 6
کطبس 3.1 -5 -3.8 8
میهن 1.1 -5 -3.8 7
غشصفا 4.5 -5 -3.4 10
تکمبا 0.7 -4.9 -3.2 8
دجابر 0.1 -4.4 -3.9 7
زبینا 1.3 -4.4 -3.4 7
قنیشا 0.7 -4.2 -4.7 6
غاذر 0.1 -4.1 -3 9
رنیک 1.1 -3.9 -3.1 6
غگلپا 4.3 -3.7 -2 10
خکار 1.6 -3.5 -2.6 5
شاملا 2.1 -3.5 -1 9
کشرق 2.8 -3.4 -2.2 8
ریشمک 0.6 -3.4 -3.6 7
زکشت 2.9 -3.3 -0.5 7
ساربیل 2.6 -3.2 -3.2 8
وکادو 2.2 -3 -1.4 5
ثنور 3 -3 0.2 6
خکاوه 0.9 -3 -2.6 4
پلاسک 1.4 -2.9 -2.3 5
دلقما 0.4 -2.8 -1.9 8
دتولید 1.8 -2.8 -1.7 6
قاسم 1 -2.7 -2.7 5
بشهاب 1.6 -2.7 -0.4 7
زنگان 1.9 -2.6 -1.9 5
وآرین 0.5 -2.6 -2.5 4
ولشرق 0.8 -2.5 -2 4
مرقام 1.7 -2.4 -0.5 6
کخاک 1.4 -2.2 -3 6
بنیرو 0.2 -2.2 -3.8 5
ددام 2.8 -2.1 -1.2 7
غبهار 0.9 -2 -1.4 3
دسینا 0 -2 -0.4 5
وساپا 1.3 -1.9 -1.8 5
فزرین 0.1 -1.9 -1.4 7
فپنتا 5 -1.9 1.3 10
غالبر 5 -1.8 0.5 10
لخزر 2.2 -1.7 -1.1 5
دشیمیح 3.2 -1.7 -2.5 7
کویر 0.4 -1.7 -1.2 4
چافست 1.6 -1.7 -2 5
حفارس 1.8 -1.7 0 6
دلر 0.1 -1.6 -2 4
خپارس 0.3 -1.6 -1.6 4
شکربن 2.6 -1.6 -1.8 6
شجم 1.8 -1.5 0.9 5
وسنا 0.4 -1.5 -2.4 5
خساپا 0.4 -1.5 -1 5
زملارد 2 -1.3 -2 7
دیرانح 3.2 -1.3 -1 8
پکرمان 1.2 -1.3 -0.5 5
ثفارس 1.1 -1.3 -1 8
غچین 0.7 -1.3 -3.7 6
دماوند 0.7 -1.2 -0.7 4
بزاگرس 0.8 -1.1 -1.2 5
بترانس 0.7 -1.1 -0.8 4
شلعاب 4.8 -0.9 2.1 8
شفا 0.8 -0.9 -0.3 8
حکشتی 2.8 -0.8 0.2 6
گکیشح 6 -0.8 0.9 7
بموتو 1.8 -0.6 0.4 3
قرنح 1.5 -0.6 0.2 4
کمنگنز 1.6 -0.5 0.2 3
اخابر 1.8 -0.5 0.1 7
دبالک 1.3 -0.5 -0.6 5
دعبید 0 -0.5 -0.2 2
دروز 1.5 -0.4 1.5 10
بکام 0.4 -0.4 -0.9 5
ثپردیس 4.3 -0.4 0.2 6
وصنعت 0.9 -0.4 -0.8 4
تبرک 5 -0.2 -0.8 11
کسعدی 2.5 -0.2 0.2 4
کاما 1.6 -0.2 0.4 6
آرمان 2.1 -0.2 -0.1 3
بپیوند 1.5 -0.1 0.2 2
رافزا 1.4 -0 -0.1 1

بیشترین و کمترین تغییر قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
فولای 22,015 21.4 21.4
لکما 1,450 19.9 19.9
شپلی 11,530 19 19
بنو 13,450 12.4 12.4
وسین 3,500 10.1 10.1
رکیشح 5,136 9 8
شتوکا 36,120 5 5
فارس 12,190 5 5
کدما 243,120 5 5
دابور 26,470 5 5
شفن 371,910 5 5
غگیلا 24,897 5 5
غویتا 8,395 5 5
قهکمت2 36,400 5 5
سپید 35,590 5 5
وهامون 2,425 5 5
دفارا 17,520 5 5
وبهمن 16,350 4.9 4.9
شصدف 41,021 5 4.9
آپ 11,950 4.9 4.9

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
آبین 2,662 -32.7 -33.1
جهرمح 282 -6 -5
غمهرا 63,280 -5 -4.9
تکنو 14,310 -5 -4.9
زفکا 11,087 -5 -4.8
ثامان 13,480 -4.9 -4.7
قنیشا 55,980 -4.2 -4.7
خزر 16,420 -5 -4.7
غشوکو 30,750 -4.3 -4.7
شزنگ 123,254 -5 -4.7
ثشرق 5,320 -5 -4.6
تکشا 26,700 -4.8 -4.6
زقیام 18,505 -0.9 -4.6
کبافق 37,270 -4.9 -4.6
ختور 18,800 -4.1 -4.6
غفارس 16,290 -5 -4.6
وپست 20,370 -5 -4.6
بالاس 38,973 -5 -4.5
مداران 21,080 -5 -4.4
دپارس 35,800 -5 -4.4
وگستر 11,320 -5 -4.3
غشهداب 3,398 -3.8 -4.3
بساما 26,999 -4.9 -4.3
فاما 16,990 -5 -4.3
زمگسا 26,040 -5 -4.2
غمینو 7,600 -4.5 -4.2
دی 1,133 -3.8 -4.2
ثباغ 11,044 -5 -4.2
خرینگ 29,130 -4.9 -3.9
وآیند 10,262 -4 -3.9

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 7 بازده 5
دی 2009% -3.8 -94 -94
بنیرو - -2.2 -83 2
کهربا - -0.4 -80 -80
وپخش 323% 5 -77 -79
ودی 138% 0.7 -62 -60
تیپیکو 153% 5 -58 -58
گوهرانح - 1 -55 -55
رکیش 142% 5 -48 20
خزر - -5 -45 -4
تابا - -5 -40 -40
غاذر - -4.1 -36 -6
ثپردیس - -0.4 -35 -2
ولیز - -5 -27 -27
وسخوز - 4.9 -25 -19
فنرژی - 2 -25 -2
وسکرشا - 4.9 -20 -20
فبیرا - -3 -18 -11
جهرمح - -6 -17 -10
فسا - 2.9 -16 -11
زاگرس - 5 -16 -3
سهرمز - 5 -16 -12
شفن - 5 -16 -1
زکشت - -3.3 -15 -12
شلعاب - -0.9 -15 -7
وآذر - 5 -14 -11
میهن - -5 -14 -14
ساربیل - -3.2 -14 -1
سفار - 5 -14 -14
وسهرمز - 4.9 -14 -8
ولصنم - 3.4 -13 -4
سنیر - -5 -12 -11
شسینا - 0.7 -12 -9
بالبر - -5 -12 -2
وسهمدا - 5 -11 -10
حآسا - 5 -11 -10

بیشترین کاهش از سقف

نماد افزایش سرمایه آخرین قیمت درصد افت از سقف
بکهنوج - -1.1 -98
شفارس - -2.9 -98
وهور - 0 -97
خبهمن - -0.5 -97
بترانس - -1.1 -97
کاما - -0.2 -96
وسدید - -2 -96
پاکشو - 4.9 -94
کاریس - 4.3 -94
وارس - -3 -93
غشان - 4.9 -92
کایتا - 2.9 -92
فجام - -3.1 -91
شسینا - 0.7 -90
غشهداب - -3.8 -89
لپارس - 5 -88
مادیرا - 0.8 -88
زشریف - 0.1 -88
جوین - 1.9 -87
فروس - 1.5 -87
کتوکا - -5 -86
فلامی - 0.1 -85
وبوعلی - 0.5 -84
ثشاهد - -2.6 -84
دجابر - -4.4 -83
وکار - -4.8 -83
زفکا - -5 -82
ومعلم - -0.3 -82
وثنو - 3 -82
شتران - 2.7 -82
فبستم - 4.9 -81
خکمک - -4.2 -81
بزاگرس - -1.1 -81
وملی - 3.9 -81
صبا - 1.1 -81

معاملات بلوکی و سود و زیان

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
قاروم 1,741 1,443 1.15
وسهرمز 581 414 1.39
وسالت 1,145 649 1.71
خبازرس 23,283 13,189 1.76
خاور 7,661 3,982 1.95
ومدیر 4,380 2,062 2.1
وهامون 2,425 1,147 2.11
وسکاب 2,850 1,271 2.21
وصنا 5,780 2,383 2.39
وپویا 4,395 1,833 2.39
وبوعلی2 4,103 1,517 2.7
وبوعلی 4,110 1,517 2.72
پترول 10,800 3,744 2.86
وبصادر 2,019 665 3.05
وآوا 5,137 1,596 3.22
سخند 10,082 2,906 3.47
کورز 35,419 9,676 3.48
نوین 5,338 1,485 3.54
شتهران 7,305 2,011 3.56
وتجارت 2,448 648 3.78
حفاری 6,000 1,534 3.81
دی 1,133 292 3.87
وتوسم 8,230 2,055 3.96
پردیس 5,230 1,248 4.11
کیسون 9,050 2,239 4.12
صبا 8,750 2,089 4.2
وگستر 11,320 2,675 4.26
البرز 2,790 652 4.32
اعتلا 7,223 1,608 4.43
وصنعت 5,320 1,178 4.5
دتهران‌ 18,983 3,954 4.8
گوهران 4,990 1,039 4.81
شفن 371,910 73,606 5.05
وبملت 3,761 732 5.08
شراز 109,200 20,178 5.34
شاوان 98,075 17,970 5.38
کباده 9,254 1,642 5.47
فسپا 41,590 7,612 5.49
ودی 8,952 1,659 5.5
ومعلم 4,000 728 5.5

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
شفن 371,910 73,606 5.05
فپنتا 452,340 65,361 7.15
زاگرس 230,998 29,591 7.79
فنورد 203,510 25,217 7.83
شراز 109,200 20,178 5.34
شپدیس 147,300 18,656 7.87
مارون 171,995 18,223 9.3
شاوان 98,075 17,970 5.38
شرنگی 214,900 15,942 13.47
نوری 97,110 15,377 6.3
جم پیلن 104,000 14,084 7.34
شکبیر 88,437 13,239 6.56
خبازرس 23,283 13,189 1.76
آریا 108,421 13,160 8.23
شغدیر 82,370 12,940 6.34
شبصیر 91,881 12,704 7.2
لخزر 118,000 11,616 10.22
خراسان 88,100 9,714 8.87
کورز 35,419 9,676 3.48
شصفها 134,935 9,604 14.05
کپارس 99,000 9,455 10.56
بوعلی 61,540 8,313 7.32
سخاش 113,930 8,156 13.57
شکربن 98,800 7,807 12.63
بموتو 64,900 7,626 8.59

نمادهای زیانده

نماد رنک بنیادی EPS P/E
بکهنوج 0% 188 9.35
فاذر 9% 2 604.5
حکشتی 11% 355 46.99
شلرد 13% -32 -259.25
وکادو 14% 709 26.4
مرقام 15% -1,577 -9.3
دسبحا 15% 1,971 7.55
نمرینو 16% 1,373 78.04
سخواف 17% -50 -321.16
اخابر 18% 250 38.16
ثنظام 20% 1,392 33.71
معیار 20% -84 -508.65
ثقزوی 23% -142 -223.09
غنیلی 23% -6 -833.33
کسرام 24% -44 -158.18
وسگیلا 25% -44 -13.73
غگز 25% -589 -26.66
رتکو 28% -2,584 -4.3
گکوثر 28% -17 -144.06
وثخوز 30% 119 568.72
ثباغ 30% 155 71.89
ثعمرا 30% 915 10.85
ثاژن 30% 20 469.8
غالبر 30% 447 29.24
آ س پ 31% 226 38.97
ثامان 31% -39 -346.41
کرمان 34% 29 41.86
بالاس 35% 262 149.5
پلاسک 35% 338 18.76
ثزاگرس 35% 87 607.64
تکنو 36% 25 572.8
زماهان 36% 347 47.82
ختوقا 36% 135 16.08
حسیر 36% -95 -258.26
فسدید 39% -10,614 -10.31
پلاست 43% 2,718 17.24
پلوله 45% 2,248 12.87
ثرود 46% 294 59.61
سیلام 46% 110 74.91
حرهشا 47% -383 -171.76
وپست 48% 2,781 7.36
خصدرا 48% 164 16.75
حفارس 50% 255 12.53
خکاوه 50% 92 47.26
وزمین 50% -14,009 -0.73
خودرو 50% -482 -4.09
پارسان 52% 2,543 11.1
شپترو 53% 81 56.1
خساپا 53% -329 -5.3
خاور 55% 3,982 1.95
وآیند 56% -5,051 -2.03
برکت 57% 411 95.26
تشتاد 59% 16 512.06
دی 59% 292 3.87
خزامیا 60% -76 -82.11
حپترو 60% -453 -117.33
خاذین 60% -41 -82
شپلی 61% -3 -3843.33
خمحرکه 61% 288 13.27
خپارس 62% -360 -3.12
خکمک 62% 38 436.05
خوساز 62% 223 32.51
وپسا 71% 9 209.67

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
وبوعلی2 4,103 149.9 M
اوصتا4 19,420 113.3 M
ونوین2 4,781 12.6 M
کاریس4 13,825 9.7 M
شگویا2 11,739 3.7 M
قهکمت2 36,400 2.5 M
شوینده2 22,660 1.2 M
کرماشا2 43,590 1.0 M
شرانل2 49,907 0.9 M
عکاوه2 4,329,000 0.0 M
امین یکم2 1 519.0 M
کیان2 1 59.5 M
اعتماد2 1 27.0 M
آگاس2 1 18.3 M
کمند2 1 12.0 M
کاریس2 1 9.6 M
فردا2 1 4.3 M
افران2 1 2.7 M
طلا2 1 1.6 M
اطلس2 1 0.3 M
سرو2 1 0.1 M
گوهر2 1 0.1 M
عیار2 1 0.0 M

گروه و صنایع

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
صندوق قابل معامله -178.1 B
بانک -46.6 B
نفتی -29.9 B
سرمایه گذاری -16.2 B
بیمه -16.1 B
حمل ونقل -16.0 B
رایانه -15.8 B
اطلاعات و ارتباطات -15.3 B
سیمان -14.6 B
خودرو -14.4 B
کانی غیرفلزی -10.6 B
محصولات غذایی -9.9 B
کانه فلزی -9.8 B
زغال سنگ -8.0 B
مخابرات -6.5 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار
نوری 5 4.7 0.6
فتوسا 5 4.5 5.3
شاوان 5 3.6 0.7
کچاد 5 4.1 1
وتوسم 5 3.7 1
تیپیکو 5 2.4 0.9
کگاز 5 3.9 1.8
وسگیلا 4.8 0.8 1.9
فوکا 3 1.5 1.8
فن آوا 3 0.8 0.6
قیستو 2 2 1.1

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
زفکا -5 -4.82 0.7 126,305
ثغرب -5 -3.28 0.9 21,819
کطبس -5 -3.75 0.3 34,367
فاما -5 -4.25 1 231,452
میهن -5 -3.77 0.5 6,000
غشصفا -5 -3.36 0.7 20,782
رتکو -5 -3.65 0.6 24,488
بساما -4.9 -4.29 0.8 4,000
کبافق -4.9 -4.59 0.7 1,622
خرینگ -4.9 -3.89 0.7 5,190
تکمبا -4.9 -3.2 0.9 418,400
وکار -4.8 -1.03 0.6 650,281
تکشا -4.8 -4.63 0.7 5,000
غمینو -4.5 -4.18 0.7 13,939
دجابر -4.4 -3.86 0.7 500
خکار -3.5 -2.61 0.9 19,944
وکادو -3 -1.35 0.6 16,035
وجامی -3 -2.18 0.9 4,070
خکرمان -3 -2.87 0.8 25,000
واحصا -2.9 -0.33 0.9 3,168
وثوق -2.7 -2.17 1 1,495
وآرین -2.6 -2.54 0.8 14,300

حجم و ارزش عرضه و تقاضا

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
سپید 5 5 192 B 54 M
فارس 5 5 132 B 108 M
وهامون 5 5 72 B 297 M
شکبیر 3 1.1 50 B 6 M
آپ 4.9 4.9 49 B 41 M
واحیا 3 3 38 B 2 M
ومعادن 5 4.6 34 B 28 M
شفن 5 5 25 B 1 M
وغدیر 5 4.9 24 B 16 M
وپخش 5 1 24 B 9 M
کدما 5 5 24 B 1 M
کگهر 5 3 23 B 5 M
پاکشو 4.9 4.7 21 B 36 M
شبریز 5 4.4 19 B 5 M
تاپیکو 5 4.8 16 B 10 M
غکورش 5 3.3 16 B 4 M
فرابورس 5 3.1 12 B 6 M
نمرینو 5 4.5 12 B 1 M
برکت 5 4 11 B 3 M
شپترو 3 3 11 B 23 M
دفارا 5 5 10 B 6 M
خنصیر 4.9 0.9 10 B 8 M
غپونه 3 3 8 B 5 M
آریا 5 4.9 8 B 1 M
شستا 4.9 4.2 8 B 6 M
وتوکا 5 3.2 8 B 8 M
قشرین 3 3 7 B 4 M
غویتا 5 5 7 B 8 M
لپارس 5 3.3 6 B 1 M
ومهان 5 4.5 6 B 4 M
فخاس 5 1.7 6 B 2 M
شصفها 2 2 6 B 0 M
مبین 5 4.9 6 B 3 M
غگیلا 5 5 5 B 2 M
وسالت 3 0 5 B 44 M
حآسا 5 4.9 5 B 2 M
شغدیر 5 4.6 5 B 1 M
کاذر 5 2.5 5 B 3 M
آسیا 5 4 5 B 22 M
زاگرس 5 4.8 4 B 0 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
تپکو -2 -0 174 B 321 M
غدام -5 -0.1 74 B 2 M
ثالوند -5 -0 45 B 16 M
سنیر -5 -0.9 44 B 3 M
کمرجان -5 -0.2 43 B 3 M
کتوکا -5 -0 40 B 14 M
ثقزوی -5 -0 37 B 12 M
وشمال -3 0 37 B 4 M
زنجان -3 -1.4 36 B 41 M
کترام -5 -0.1 35 B 8 M
اعتماد 0.2 0.1 29 B 1 M
حپترو -5 0 22 B 4 M
لپیام -5 -0 22 B 4 M
فملی 4.9 3.9 21 B 1 M
ثنام -5 0 20 B 12 M
کارین 0.1 0.1 19 B 1 M
زماهان -5 0 18 B 12 M
سخواف -3 0 17 B 10 M
اوصتا 0.1 0.1 16 B 0 M
وسخراج -5 0 15 B 70 M
خفناور -3 -1.2 15 B 3 M
قشهد -5 -2.2 14 B 9 M
دحاوی -3 -0 14 B 12 M
وثخوز -5 0 13 B 2 M
بالبر -5 -0.2 13 B 3 M
نیرو -3 -0 12 B 3 M
سفاسی -3 -0.1 12 B 16 M
ثاباد -5 -0 12 B 2 M
قلرست -5 0 11 B 3 M
ثنظام -3 0 11 B 2 M
کیسون -2 -0.1 11 B 12 M
سدبیر -5 -0.9 10 B 2 M
ولراز -3 -0.1 10 B 3 M
ثاصفا -5 -0 9 B 4 M
وسدید -2 -0.2 9 B 58 M
غصینو -5 -0.4 9 B 2 M
سفارود -4 0 8 B 5 M
قنقش -4 0 8 B 1 M
ثاژن -4 -0 8 B 9 M
داراب -3 0 8 B 34 M

بیشترین درصد حجم نسبت به شناوری

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم به شناوری حجم
ثشرق -5 0.5 23.96 118.6 M
ونوین2 0.6 0 19.85 12.6 M
گدنا 3.7 4.7 16.8 18.7 M
فن آوا 3 0.6 11.63 12.6 M
فتوسا 5 5.3 11.47 14.6 M
غگلستا -5 0.4 10.84 11.2 M
ولغدر -5 0.5 8.97 19.5 M
شلعاب -0.9 0.5 8.29 38.3 M
فاراکح -1 2.4 8.03 55.3 M
لازما 3 1.1 7.49 7.8 M
فجام -3.1 1 7.22 31.0 M
فگستر 2 7.1 6.82 6.8 M
سفار 5 1.2 6.52 0.9 M
دتولیدح -3.1 1.9 6.4 1.2 M
خنصیر 4.9 0.9 6.22 41.3 M
ثنور -3 0.7 6.17 34.3 M
لطیف -2.1 13.8 6.06 2.4 M
غپآذر 4.6 1.7 5.92 2.2 M
سکارون 3 0.8 5.88 2.0 M
خزر -5 0.7 5.84 16.3 M
وگستر -5 0.5 5.77 14.0 M
ولکار -2.3 10.7 5.76 12.9 M
مفاخر 5 0.7 5.35 1.5 M
شزنگ -5 0.5 5.23 0.7 M
حآسا 5 1 4.89 7.3 M
فجر 5 0.6 4.86 33.5 M
والبرح 3 3.2 4.82 1.5 M
میهن -5 0.5 4.63 27.0 M
ومدیر 3 10.2 4.62 62.3 M
گنگین 3 1.7 4.6 5.1 M

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف
دیرانح -1.3 -1.07 -33%
گکیشح -0.8 -0 -33%
جهرمح -6 -0.12 -22%
دتولیدح -3.1 -1.65 -21%
تیپیکوح 7.6 2.44 -20%
سجامح -6 -0.19 -20%
دسانکوح 2.4 4.82 -17%
قرنح -0.6 -1.81 -17%
رکیشح 9 1.96 -9%
پخشح 5 2.73 -9%
گوهرانح 1 -0.02 -9%
دشیمیح -1.7 -2.13 -9%
والبرح 3 3.07 -5%
دالبرح 0 0.33 -5%
فاراکح -1 0.21 -2%