پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و فیلترهای هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدارهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

اطلاعات بازار بورس

وضعیت بازار بسته
شاخص کل 1,436,372 (-13,125) -0.91%
شاخص هم وزن 397,264 (-1,082) -0.27%
ارزش بازار 5,735,482
تعداد معاملات بورس 462,241
ارزش معاملات بورس 4,055
حجم معاملات بورس (میلیارد) 5.3
تعداد معاملات خرد 740,832
ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) 4,244
حجم معاملات خرد (میلیارد) 6.0
تاریخ و ساعت 00/7/28 12:41:42

پایش بازار بورس 259 380

بورس فرابورس صندوق سهامی کل خرد صندوق درآمد ثابت
تعداد نماد باز 346 293 34 673 29
تعداد نماد مثبت (39%) 135 (48%) 140 13 (43%) 288 -
تعداد نماد منفی (61%) 211 (52%) 153 21 (57%) 385 -
تعداد صف خرید (6%) 22 (22%) 64 0 (13%) 86 -
تعداد صف فروش (8%) 29 (21%) 62 0 (14%) 91 -
ارزش صف خرید 323 144 0 467 -
ارزش صف فروش 196 271 0 466 -
ورود پول حقیقی -223 -99 -2 -323 83
تعداد معاملات 416,937 293,606 30,289 740,832 17,696
حجم معاملات 3.7 2.3 0.0 6.0 0.5
ارزش معاملات 2,654 1,395 194 4,244 607

اطلاعات بازار بورس تهران

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت پایانی حجم
خبازرس 80 3 2.1 0.3 M
انرژی3 42 5 1.5 0.2 M
قیستو 35 3 0.7 0.1 M
ولیز 22 5 0.7 0.9 M
سکارون 18 3 1.2 0.1 M
دلقما 13 5 5 0.6 M
تمحرکه 12 3 1.6 0.3 M
سمایه 10 3 3 13 M
غشان 10 5 4.7 4 M
حگردش 10 3 2.6 2.9 M
آپ 9 5 5 6 M
دمعیار 7 0.1 0.1 0.4 M
وسین 7 3 2.5 2.5 M
ساوه 7 0.7 0.2 0.1 M
بشهاب 6 5 4.9 0.2 M
سهگمت 4 0.1 0 0.2 M
وسکرد 4 -0.6 -0.4 45 M
فنرژی 4 2 1.5 0.3 M
اتکامح 4 2.4 2.7 1.0 M
فنفتح 4 1.9 -1.8 0.6 M
سبهان 4 5 4.7 0.6 M
دبالکح 4 -2 -0.7 1.3 M
لوتوسح 4 1 1.5 1.9 M
وآفری 4 3 2.9 21 M
دفارا 3 4.9 4.7 1.6 M
چکارن 3 5 3.7 18 M
سرود 3 3.9 0.3 0.2 M
وسکرشا 3 -0.9 -0.9 81 M
وآتوس 3 3 -0.4 0.4 M
لپیام 3 3 1.5 1.2 M
حآفرین 3 5 4.6 14 M
اتکای 3 5 1.3 9 M
اتکام 3 2.4 0.9 2.6 M
وسکرمان 3 -1.1 -0.4 94 M
وکادو 3 1 2.4 2.1 M
های وب 3 4.9 4.6 67 M
معیار 3 3 2.8 0.9 M
حشکوه 3 3 2.9 4 M
وسگیلا 3 0.2 -0.4 19 M
غشاذر 3 5 3.6 6 M
گنگین 2 3 3 1.7 M
فلات 2 3 2.4 1.8 M
اوصتا 2 0 0 1.3 M
تلیسه 2 5 4.5 13 M
آکورد 2 0.1 0.1 4 M
تملت 2 -0.8 -0.2 4 M
افران 2 0.1 0.1 17 M
سحرخیز 2 0.9 0.5 0.0 M
کمنگنز 2 -1.7 -0.8 0.2 M
خکمک 2 5 4.9 7 M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خریدار قدرت قیمت حجم
وسپه2 5,354 0 2.2 45 M
خبازرس 688 80 3 0.3 M
انرژی3 242 42 5 0.2 M
پیزد 154 468 5 0.3 M
قیستو 133 35 3 0.1 M
امین یکم 132 1 0.1 119 M
تمحرکه 124 12 3 0.3 M
دلقما 121 13 5 0.6 M
سکارون 120 18 3 0.1 M
کمند 118 2 0.1 142 M
گنگین 103 2 3 1.7 M
پارند 99 2 0.1 92 M
دکپسولح 97 0 1.4 4 M
اعتماد 97 1 0.1 14 M
کارین 94 1 0 34 M
وسین 87 7 3 2.5 M
آپ 87 9 5 6 M
آکورد 83 2 0.1 4 M
بشهاب 80 6 5 0.2 M
دارا 79 2 -0.2 2.3 M
خکمک 74 2 5 7 M
حبندر 70 2 -3 14 M
غشان 69 10 5 4 M
های وب 69 3 4.9 67 M
اوصتا 67 2 0 1.3 M
دروز 64 1 -5 12 M
دمعیار 63 7 0.1 0.4 M
سپیدما 61 1 0.1 6 M
وآفری 61 4 3 21 M
سمایه 60 10 3 13 M

رشد قدرت خریدار رنج مثبت 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
تماوند 1.6 1619 11 0.6 3 M
شاملا 0.6 949 12.8 1.2 0 M
وارس 2.6 892 12.5 1.3 2 M
های وب 4.9 842 24.4 2.6 67 M
وملل 1.6 661 7 0.9 4 M
وصنعت 3.4 583 11.2 1.6 7 M
وسبحان 0.5 438 5 0.9 11 M
واتی 1.7 424 4.4 0.8 3 M
وتوصا 0.4 374 8.3 1.8 3 M
گکوثر 1.2 350 5 1.1 8 M
دکپسول 5 340 4 0.9 2 M
غپاک 0.6 268 5 1.4 3 M
زمگسا 4.2 246 4.5 1.3 1 M
غشاذر 5 210 7.8 2.5 6 M
بخاور 1.7 142 4 1.7 2 M
نطرین 5 137 3.7 1.6 11 M
امین 0.1 80 10.2 5.7 8 M
کگل2 0 INF 11.2 0 2 M
دارو 4.9 113 3.8 1.8 1 M
وآفری 3 88 6.7 3.6 21 M

رشد قدرت خریدار رنج منفی 5 دقیقه

نماد آخرین قیمت درصد رشد قدرت 5دقیقه قدرت خریدار حجم
رمپنا -3.7 2722 46 1.6 6 M
ومشان -0.5 1043 8 0.7 1 M
پارسیان -2.7 862 5 0.5 2 M
فمراد -2.3 661 7 0.9 2 M
خوساز -4.9 361 3.5 0.8 3 M
پخش -1.4 348 3 0.7 1 M
بکهنوج -1.6 341 3 0.7 16 M
غمهرا -2.4 341 3 0.7 0 M
بجهرم -0.6 314 5.3 1.3 10 M
واحصا -5 312 4.2 1 3 M
غپآذر -4.3 289 3.5 0.9 0 M
نمرینو -0 285 3.5 0.9 0 M
کسرام -0.7 267 4 1.1 4 M
کروی -2.8 265 3.8 1 3 M
کچاد -0.4 259 3.7 1 3 M
کحافظح -0.9 241 6 1.8 15 M
فتوسا -0.8 208 33.5 10.9 1 M
پردیس -1.7 194 3 1 3 M
شیران -3.8 169 4.2 1.6 5 M
وسکرد -0.6 147 11 4.5 45 M

کد به کد و خرید و فروش گروهی

کد به کد حقوقی به حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار فروش حقوقی حجم
دپارس 5 1.8 1.0 M 1.4 M
تیپیکو 4.6 1.7 4.1 M 7 M
های وب 4.9 2.6 38.9 M 67 M
دفارا 4.9 3.2 0.9 M 1.6 M
سمایه 3 10.4 11.0 M 13 M
وساخت 3.2 1.8 1.1 M 2.1 M
شاملا 0.6 1.2 0.2 M 0.5 M
شیران -3.8 1.6 3.2 M 5 M
وحکمت 3 1.9 2.9 M 6 M
پیزد 5 467.8 0.3 M 0.3 M
قتربت 3 1.9 0.2 M 0.2 M
دامین -1.1 1.2 2.7 M 5 M
تکنار 3 1.5 0.2 M 0.2 M
دبالک -3 1.2 1.6 M 3 M
گنگین 3 2.4 1.3 M 1.7 M
حآفرین 5 2.9 9.0 M 14 M
دعبید -1.9 1.1 0.3 M 0.6 M
حشکوه 3 2.6 2.8 M 4 M
دلقما 5 12.9 0.4 M 0.6 M
وخاور -1.8 1.2 0.6 M 1.1 M
ثنظام -3 1.9 0.0 M 0.0 M
قیستو 3 35.2 0.1 M 0.1 M

کد به کد حقیقی به حقوقی

نماد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
البرز -5 46.7 M 62.3 M
فملی -2.5 40.5 M 57.6 M
سپر 0.1 5.0 M 6.0 M
خریخت 0 3.5 M 4.8 M
بپاس 0.1 3.2 M 3.9 M
امید -0.3 2.9 M 3.7 M
فوکا 0.1 2.6 M 3.6 M
اپرداز 2.9 1.1 M 1.5 M
وایرا -3 1.0 M 1.4 M
آوا -1.4 0.8 M 1.0 M
بساما 4.6 0.7 M 0.9 M
مانی 0.1 0.8 M 0.9 M
وبهمن 0.1 0.4 M 0.6 M
فاما 2.7 0.4 M 0.6 M
فراز 0 0.3 M 0.3 M
ثنام -3 0.3 M 0.3 M
وامین 0.7 0.2 M 0.2 M
ساروج -1.2 0.2 M 0.2 M
کگهر -0.7 0.1 M 0.2 M
داریک 0.1 0.1 M 0.1 M

سهم هایی که خرید گروهی دارند

نماد قیمت دفعات خرید تعداد نفرات ارزش کل
* حبندر -3 21 574 81,385 M
* دروز -5 30 168 43,764 M
* حسیر -5 3 52 24,292 M
* های وب 4.9 23 88 22,105 M
* شبندر -2.4 11 67 17,217 M
* ثفارس 0.8 11 99 16,163 M
* خنصیر 4.9 12 64 12,206 M
* دلر 2.9 1 107 10,719 M
دکپسولح 1.4 10 43 10,656 M
* بمیلا -0.5 15 50 10,110 M
* شپدیس -5 3 7 9,463 M
* خصدرا -5 1 21 7,330 M
دلقما 5 6 49 6,928 M
* آریان 1.3 8 23 6,823 M
* شجم 5 3 27 6,758 M
* خکمک 5 5 33 6,570 M
گنگین 3 3 54 5,730 M
* شاوان -4.4 6 22 5,331 M
* پالایش -2.4 3 38 5,226 M
* کالا 5 4 34 5,078 M
پیزد 5 4 30 4,884 M
* فسرب -5 3 19 4,548 M
وساخت 3.2 5 14 4,544 M
* شخارک -3.7 5 26 4,470 M
ختور 1.4 5 9 4,351 M
کلوند 3.4 3 31 4,277 M
* سپاها 3.9 3 28 4,214 M
* شلرد -3 3 7 3,868 M
* ثتران 2 4 20 3,851 M
* دیران -5 5 19 3,833 M

سهم هایی که فروش گروهی دارند

نماد قیمت دفعات فروش تعداد نفرات ارزش کل
* آریان 1.3 47 1311 197,496 M
* حسیر -5 16 452 62,957 M
شتران -7 4 401 51,666 M
لپارس -5 6 187 40,326 M
* دروز -5 29 196 35,482 M
تایرا -3.3 1 177 23,015 M
* شپدیس -5 17 105 21,344 M
* بپاس 0.1 15 65 20,687 M
* حبندر -3 4 122 18,353 M
البرز -5 3 60 17,515 M
* شاراک -5 9 72 14,385 M
* های وب 4.9 7 52 13,131 M
* اخابر 0.6 8 52 12,775 M
* بمیلا -0.5 17 44 12,529 M
وزمین 1.7 1 59 11,232 M
* شاوان -4.4 10 40 11,042 M
* شپنا -3.2 5 77 8,991 M
* کرماشا -5 7 39 8,369 M
وملی 1.9 4 23 8,329 M
* شخارک -3.7 8 43 7,607 M
* شبندر -2.4 6 30 6,740 M
* خکمک 5 2 41 6,650 M
* دارا یکم -2.2 5 44 6,605 M
وپاسار -0.1 6 11 6,575 M
خبهمن -1.3 6 40 6,364 M
* تاپیکو -0.8 8 28 6,057 M
شفن -5 5 39 5,790 M
* شغدیر -2.2 7 16 5,536 M
ثعتما 3 2 8 5,313 M
* ثتران 2 4 31 5,101 M

پول هوشمند و پول داغ (میلیاردی)

ورود پول هوشمند

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم
ثالوند 5 1.2 9 M
شجم 5 1.5 11 M
دپارس 5 1.8 1 M
زنگان 5 1.3 1 M
زکشت 5 1.2 1 M
وثوق 5 1.1 2 M
غگل 5 1.4 64 M
ونفت 5 1.6 7 M
خکمک 5 2.1 7 M
غشاذر 5 2.5 6 M
دفارا 4.9 3.2 2 M
های وب 4.9 2.6 67 M
سفاسی 4.7 1.1 21 M
وشهر 4 1.6 11 M
وساخت 3.2 1.8 2 M
معیار 3 2.6 1 M
لپیام 3 2.9 1 M
کصدف 3 1.1 1 M
وآتوس 3 2.9 0 M
وآفری 3 3.6 21 M
وسپه 2.1 2 15 M
شستان 2 1.6 4 M
پارند 0.1 1.9 92 M

خروج پول هوشمند

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
آرمانح -6 29,421 62.8 M
غمینو -5 5,999 10.9 M
دروز -5 52,986 11.7 M
فسرب -5 14,922 1.9 M
خصدرا -5 27,109 94.0 M
البرز -5 14,979 62.3 M
سهرمز -5 1,193 0.7 M
بالبر -5 10,119 3.3 M
وصنا -3.7 6,672 9.3 M
شخارک -3.7 39,408 6.1 M
حفاری -3.7 16,031 29.3 M
شرنگی -3 5,246 0.3 M
ثنام -3 355 0.3 M
ثزاگرس -2.9 4,735 1.2 M
ومعلم -2.8 2,498 8.7 M
وبازار -2.3 1,478 1.2 M
پسهند -1.5 1,883 0.7 M
تنوین -1 4,550 7.9 M

ورود پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
دروز -5 52,986 11.7 M
های وب 4.9 54,953 67.4 M
حبندر -3 49,334 14.2 M
دکپسولح 1.4 10,961 4.0 M
شپدیس -5 45,764 2.4 M
آریان 1.3 83,497 43.1 M
شبندر -2.4 66,203 100.4 M
خنصیر 4.9 36,930 13.7 M
ثرود 3.2 4,357 4.9 M
شلرد -3 11,336 10.7 M
شاوان -4.4 20,645 1.5 M
ولملت 4.9 8,028 10.4 M
غکورش 1.4 21,283 4.5 M
حسیر -5 24,094 6.1 M
کرماشا -5 10,497 2.0 M
بمیلا -0.5 19,406 12.5 M
خکمک 5 13,826 7.0 M
فکمند -3 1,445 0.4 M
وپست 5 13,957 6.3 M
کروی -2.8 9,182 3.3 M
ختور 1.4 12,776 6.7 M
وساخت 3.2 8,433 2.1 M
معیار 3 4,750 0.9 M
واحصا -5 14,124 2.5 M
فسرب -5 14,922 1.9 M

خروج پول داغ

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
دروز -5 52,986 11.7 M
های وب 4.9 54,953 67.4 M
شپدیس -5 45,764 2.4 M
آریان 1.3 83,497 43.1 M
شاوان -4.4 20,645 1.5 M
حسیر -5 24,094 6.1 M
بمیلا -0.5 19,406 12.5 M
میدکو 0 41,943 8.9 M
شراز -5 7,161 0.5 M
وپاسار -0.1 22,186 15.4 M
ثاباد -4.2 3,652 0.8 M
ولراز -1.8 6,058 2.4 M
زاگرس -5 21,816 0.7 M
سنیر -5 13,617 1.2 M
ثعتما 3 5,214 1.6 M
وملی 1.9 29,132 1.3 M
فوکا 0.1 5,388 3.6 M
زنگان 5 9,104 1.2 M
شبصیر -1.9 4,125 0.4 M
ودی -2.5 5,047 7.6 M
ثتران 2 20,309 41.0 M
شخارک -3.7 39,408 6.1 M
شغدیر -2.2 19,576 1.8 M
غگل 5 19,997 63.6 M
اخابر 0.6 40,210 49.3 M
ونیکی 3.2 34,480 30.2 M
وغدیر -2.6 18,527 11.5 M
خبهمن -1.3 19,076 108.9 M
بپاس 0.1 24,899 3.9 M
شکربن -5 10,341 1.0 M

ورود و خروج پول و حجم مشکوک

حجم مشکوک ماه (30)

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم ضریب حجم
آرمانح -6 0 63 M 21343
دکپسولح 1.4 0 4 M 1948
حبندر -3 2 14 M 17
واحصا -5 1 3 M 11
دروز -5 0.9 12 M 8.6
دپارس 5 1.8 1 M 7.6
لپیام 3 2.9 1 M 5.8
پکرمان 3.1 0.7 5 M 5.6
وایران -1.5 1.3 34 M 4.9
دحاوی -3.2 0.6 11 M 4.6
تیپیکو 4.6 1.7 7 M 4.4
شلعاب 0.2 0.8 22 M 4.3
وشهر 4 1.6 11 M 4.3
شخارک -3.7 0.8 6 M 4.2
اخابر 0.6 0.6 49 M 4.1
سفاسی 4.7 1.1 21 M 3.9
خکمک 5 2.1 7 M 3.8
ونیکی 3.2 0.6 30 M 3.8
تصمیم 0.1 0.6 18 M 3.8
های وب 4.9 2.6 67 M 3.7
دفارا 4.9 3.2 2 M 3.6
ونفت 5 1.6 7 M 3.5
بمیلا -0.5 1.1 13 M 3.5
وآفری 3 3.6 21 M 3.5
خصدرا -5 0.6 94 M 3.5
حفاری -3.7 1 29 M 3.5
ثجوان 3 0.9 3 M 3.4
وسپه 2.1 2 15 M 3.3
ولراز -1.8 0.9 2 M 3.1
کگل 0 0.4 20 M 3

حجم مشکوک هفته (30)

نماد درصد آخرین قیمت حجم ضریب حجم
آرمانح -6 63 M 291
حبندر -3 14 M 32
وآتوس 3 0 M 17
واحصا -5 3 M 14
دکپسولح 1.4 4 M 12
کهربا -0 1 M 7.7
پکرمان 3.1 5 M 6.6
وایران -1.5 34 M 6.4
دپارس 5 1 M 6.2
دروز -5 12 M 6
دحاوی -3.2 11 M 5.8
تصمیم 0.1 18 M 5.3
خصدرا -5 94 M 5.1
تیپیکو 4.6 7 M 4.9
فنفتح 1.9 1 M 4.8
سیناد 0.1 0 M 4.7
خکمک 5 7 M 4.7
ونیکی 3.2 30 M 4.5
دفارا 4.9 2 M 4.5
ثجوان 3 3 M 4.4
ومشان -0.5 1 M 4.3
وآفری 3 21 M 4.3
دقاضی -1.8 0 M 4.1
حفاری -3.7 29 M 4
سپاها 3.9 8 M 3.8
شخارک -3.7 6 M 3.7
شلعاب 0.2 22 M 3.6
دشیری -1.1 0 M 3.5
سفاسی 4.7 21 M 3.4
بالبر -5 3 M 3.4

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد درصد آخرین قیمت حجم خرید حقوقی حجم
فملی -2.5 40 M 58 M
آریان 1.3 34 M 43 M
فجهان 2.6 46 M 68 M
بپاس 0.1 3 M 4 M
شپنا -3.2 30 M 94 M
فسبزوار -0.7 4 M 8 M
ونیکی 3.2 16 M 30 M
شبندر -2.4 26 M 100 M
فولاد -2.8 33 M 54 M
البرز -5 47 M 62 M
تاپیکو -0.8 8 M 12 M
وپاسار -0.1 15 M 15 M
شپدیس -5 1 M 2 M
توسن -1.5 7 M 15 M
کگل 0 19 M 20 M
زاگرس -5 0 M 1 M
وغدیر -2.6 6 M 11 M
خبهمن -1.3 46 M 109 M
شغدیر -2.2 1 M 2 M
شگویا -2.6 6 M 11 M
دروز -5 1 M 12 M
سپر 0.1 5 M 6 M
خراسان -5 1 M 1 M
وتجارت -2 29 M 78 M
سپید 3 1 M 4 M
ملت -2.2 44 M 75 M
پارسان -2.9 1 M 3 M
شاوان -4.4 0 M 2 M
شسپا -1.2 13 M 25 M
فوکا 0.1 3 M 4 M

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار خرید حقیقی حجم
کمند 0.1 1.6 68.2 M 142 M
های وب 4.9 2.6 45.1 M 67 M
کیان 0.2 1 12.8 M 15 M
پارند 0.1 1.9 16.0 M 92 M
دکپسولح 1.4 0 3.7 M 4 M
افران 0.1 2.2 9.1 M 17 M
اعتماد 0.1 1 11.3 M 14 M
شتران -7 0.4 183.0 M 210 M
حبندر -3 2 13.8 M 14 M
شیران -3.8 1.6 4.6 M 5 M
اخابر 0.6 0.6 45.0 M 49 M
تیپیکو 4.6 1.7 6.0 M 7 M
تپکو 1.1 1.3 137.1 M 148 M
ورازی 0.9 1 83.1 M 91 M
سمایه 3 10.4 13.0 M 13 M
وسپه2 2.2 0 6.5 M 45 M
آکورد 0.1 2.2 2.3 M 4 M
وساخت 3.2 1.8 2.1 M 2 M
پکرمان 3.1 0.7 5.0 M 5 M
چکاپا -4.7 0.7 37.2 M 39 M
حآفرین 5 2.9 14.0 M 14 M
غشصفا 5 1.1 3.3 M 3 M
دپارس 5 1.8 1.4 M 1 M
وسپه 2.1 2 12.9 M 15 M
ثفارس 0.8 1.6 21.8 M 23 M
آپ 5 9.3 5.7 M 6 M
گنگین 3 2.4 1.5 M 2 M
کالا 5 1.1 31.5 M 32 M
شجم 5 1.5 8.8 M 11 M
پالایش -2.4 0.8 15.0 M 15 M

حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقیقی ارزش
پالایش -2.4 0.8 15 M 107 B
کالا 5 1.1 31 M 98 B
فرابورس 4.9 1 39 M 88 B
شتران -7 0.4 183 M 86 B
شپنا -3.2 0.5 65 M 77 B
کمند 0.1 1.6 68 M 69 B
امین یکم 0.1 1.2 67 M 68 B
دارا یکم -2.2 1 4 M 52 B
شبندر -2.4 0.9 74 M 49 B
حبندر -3 2 14 M 48 B
دروز -5 0.9 10 M 47 B
اعتماد 0.1 1 11 M 45 B
دی -3.4 0.6 463 M 43 B
لپارس -5 0.4 3 M 42 B
کیان 0.2 1 13 M 40 B
تپکو 1.1 1.3 137 M 38 B
های وب 4.9 2.6 45 M 37 B
اخابر 0.6 0.6 45 M 37 B
خنصیر 4.9 0.7 13 M 35 B
شخارک -3.7 0.8 5 M 34 B
خودرو -2.4 0.8 194 M 34 B
خساپا -3.6 0.7 197 M 32 B
شاراک -5 0.7 6 M 31 B
وملی 1.9 0.7 1 M 29 B
خصدرا -5 0.6 89 M 26 B
ثفارس 0.8 1.6 22 M 25 B
فملی -2.5 0.6 17 M 23 B
شپدیس -5 0.5 1 M 23 B
شفن -5 0.5 0 M 22 B
حسیر -5 0.4 6 M 22 B
کاما -3.8 0.6 24 M 22 B
فولاد -2.8 0.8 20 M 21 B
ثتران 2 0.8 41 M 20 B
وسدید 4.9 0.9 174 M 20 B
نوری -1.3 0.7 2 M 20 B
غگیلا 0 2.6 9 M 20 B
ورازی 0.9 1 83 M 19 B
فاسمین -2 1.4 10 M 19 B
خگستر -2.8 1.1 85 M 19 B
بمیلا -0.5 1.1 12 M 18 B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد آخرین قیمت قدرت خریدار حجم خرید حقوقی ارزش
امین یکم4 0.1 0 200 M 203 B
پارند 0.1 1.9 76 M 77 B
کمند 0.1 1.6 72 M 73 B
آریان 1.3 0.3 34 M 67 B
فملی -2.5 0.6 40 M 55 B
امین یکم 0.1 1.2 52 M 53 B
فملی2 -2.1 0 37 M 50 B
کگل 0 0.4 19 M 44 B
میدکو 0 0.4 9 M 41 B
فرابورس2 -0.7 0 18 M 39 B
شپنا -3.2 0.5 30 M 35 B
فولاد -2.8 0.8 33 M 35 B
وسپه2 2.2 0 39 M 32 B
تصمیم 0.1 0.6 17 M 31 B
کارین 0 1.3 30 M 30 B
کاما2 -1.7 0 30 M 29 B
آرمانح -6 0 61 M 29 B
فجهان 2.6 2.5 46 M 28 B
شپدیس -5 0.5 1 M 23 B
وپاسار -0.1 0.1 15 M 22 B
بپاس 0.1 0.2 3 M 21 B
مبین2 -0.7 0 8 M 20 B
ونیکی 3.2 0.6 16 M 19 B
های وب 4.9 2.6 22 M 18 B
شبندر -2.4 0.9 26 M 17 B
فسبزوار -0.7 6.2 4 M 14 B
شتران -7 0.4 27 M 13 B
تاپیکو -0.8 0.5 8 M 12 B
اعتماد 0.1 1 3 M 12 B
البرز -5 0.2 47 M 11 B
افران 0.1 2.2 8 M 11 B
توسن -1.5 12.5 7 M 11 B
شغدیر -2.2 0.4 1 M 11 B
زاگرس -5 0.4 0 M 10 B
کچاد2 0 0 4 M 10 B
وبملت -2.1 0.7 27 M 9 B
وغدیر -2.6 1 6 M 9 B
شیراز -5 0.5 1 M 8 B
خبهمن -1.3 0.7 46 M 8 B
فولاد2 -1.8 0 7 M 7 B

بیشترین حجم معاملات

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت حجم
دی 932 -3.4 471 M
خساپا 1,620 -3.6 215 M
شتران 4,820 -7 210 M
خودرو 1,738 -2.4 204 M
وسدید 1,170 4.9 175 M
تپکو 2,712 1.1 148 M
کرمان 1,040 -2.1 143 M
کمند 10,072 0.1 142 M
خپارس 1,077 -3.1 120 M
امین یکم 10,151 0.1 119 M
خبهمن 1,770 -1.3 109 M
شبندر 6,580 -2.4 100 M
شپنا 11,940 -3.2 94 M
وسکرمان 467 -1.1 94 M
خصدرا 2,874 -5 94 M
پارند 10,080 0.1 92 M
ورازی 2,221 0.9 91 M
خگستر 2,174 -2.8 89 M
وسکرشا 467 -0.9 81 M
وتجارت 2,005 -2 78 M

بیشترین ارزش معاملات

نماد درصد آخرین قیمت ارزش معاملات حجم
کمند 0.1 143 B 142 M
امین یکم 0.1 120 B 119 M
شپنا -3.2 112 B 94 M
پالایش -2.4 108 B 15 M
شتران -7 99 B 210 M
کالا 5 99 B 32 M
پارند 0.1 93 B 92 M
فرابورس 4.9 90 B 40 M
آریان 1.3 83 B 43 M
فملی -2.5 78 B 58 M
شبندر -2.4 66 B 100 M
فولاد -2.8 57 B 54 M
اعتماد 0.1 56 B 14 M
های وب 4.9 55 B 67 M
دارا یکم -2.2 54 B 5 M
دروز -5 53 B 12 M
حبندر -3 49 B 14 M
کیان 0.2 47 B 15 M
شپدیس -5 46 B 2 M
کگل 0 45 B 20 M
دی -3.4 44 B 471 M
لپارس -5 42 B 3 M
میدکو 0 42 B 9 M
فجهان 2.6 41 B 68 M
تپکو 1.1 41 B 148 M
اخابر 0.6 40 B 49 M
شخارک -3.7 39 B 6 M
شاراک -5 37 B 7 M
وسپه2 2.2 37 B 45 M
خنصیر 4.9 37 B 14 M

سهم های احتمالی مثبت و منفی

سهم های مثبت احتمالی فردا

نماد قدرت خریدار آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
وارس 1.3 2.6 -1.56
فنفتح 4.2 1.9 -1.84
اتکای 2.8 5 1.31
زمگسا 1.3 4.2 0.78
وآتوس 2.9 3 -0.38
فرابورس 1 4.9 2.03
فجهان 2.5 2.6 -0.08
کالا 1.1 5 2.33
وساخت 1.8 3.2 0.82
دکپسولح 0 1.4 -0.93
وسپه2 0 2.2 0.21
وسپه 2 2.1 0.12
وثوق 1.1 5 3.11
اپرداز 0.7 2.9 0.99
سیلام 0.7 1.7 -0.17
بساما 0.6 4.6 2.84
غبشهر 0.8 2.2 0.52
دتولید 1.4 5 3.32
کاسپین 0.7 4.3 2.59
درهآور 1.4 4.1 2.45
کصدف 1.1 3 1.33
غشصفا 1.1 5 3.4
لپیام 2.9 3 1.45
سفاسی 1.1 4.7 3.16

سهم های منفی احتمالی فردا

نماد آخرین قیمت درصد قیمت آخر درصد قیمت پایانی
بالبر 29,010 -5 0.1
ثزاگرس 38,310 -2.9 2.06
وسقم 1,276 -5 0
وسخراج 2,105 -5 0
وسصفا 694 -4.9 0
وسزنجان 1,349 -4.9 0
شخارک 61,900 -3.7 1.2
وسرضوی 695 -4.9 0
سخواف 9,917 -5 -0.15
حبندر 33,308 -3 1.23
سغرب 18,000 -3.5 0.64
قچار 10,113 -5 -0.84
سپ 30,360 -4.4 -0.35
وشمال 73,478 -4 0
واحصا 53,562 -5 -1.17
سدشت 38,180 -5 -1.42
ورازی 2,221 0.9 4.23
ثاباد 45,800 -4.2 -1.15
وساشرقی 469 -3.9 -0.82
غگیلا 21,592 0 3.09
شساخت 44,188 -3 -0
گکیش 39,997 -3 -0
ثقزوی 28,741 -3 -0.01
نتوس 12,540 -3 0
وحافظ 10,205 -3 -0.03
لپارس 149,820 -5 -2.04
وسنا 13,267 -3 -0.05
غشوکو 10,070 -3 -0.06
خفناور 41,573 -3 -0.09
فنفت 15,065 -3 -0.08

سهم های که از منفی به مثبت رفته اند (67)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
سفاسی -4 4.7 3.2 10
وثوق -4.6 5 3.1 10
فرابورس -2.7 4.9 2 9
کالا -1.5 5 2.3 9
دتولید -1.1 5 3.3 8
قلرست -2.4 5 4.7 8
مداران -2.9 1.8 0.1 8
زمگسا -1 4.2 0.8 7
فاما -3.6 2.7 1 7
دپارس -1.9 5 4.9 7
بالاس -1.7 5 3.8 7
هجرت -2.1 2.5 1.9 7
غزر -1.6 2.7 2.6 6
بخاور -0.8 1.7 -0.2 6
حریل -0.5 2 0.9 6
حفارس -2 0.3 1.1 6
وآتوس -3 3 -0.4 6
کصدف -3 3 1.3 6
فالوم -3 3 1.6 6
لپیام -3 3 1.5 6
ثجوان -2.8 3 2.2 6
دفارا -1.1 4.9 4.7 6
فنفتح -3 1.9 -1.8 6
ولبهمن -1.8 0.7 0.3 6
آسیا -1.8 2.5 2.5 6
غپاک -3.3 0.6 -0.5 6
گدنا -0.9 3.5 3.2 6
درهآور -1.2 4.1 2.5 6
سیستم -0.7 1.4 0.4 6
سکرما -1.3 1.4 1.4 6
وارس -2.1 2.6 -1.6 6
واتی -2.8 1.7 1.4 6
وآفری -2.5 3 2.9 6
فجام -0.2 1.6 0.2 5
غشصفا -0.1 5 3.4 5
دالبر -3.4 1.1 -0.1 5
وهور -2.2 0.6 0.1 5
وکبهمن -1 0.6 0.3 5
وسپه -0.7 2.1 0.1 5
فجهان -0.9 2.6 -0.1 5
وامید -2.2 0.4 0.1 5
وصنعت -0.9 3.4 2 4
دکیمی -1.3 0.6 -0.2 4
گکوثر -1.4 1.2 0.4 4
وتوصا -2.4 0.4 -0.3 4
وسبحان -1.8 0.5 0.3 4
کقزوی -1.4 1.8 1.7 4
بموتو -1.1 1 0.4 4
زکوثر -1 0.1 -1 4
وسگیلا -2.7 0.2 -0.4 3
فوکا -1 0.1 -1.3 3
قشهد -1.6 0.7 -0.3 3
والبر -2 0.3 -0.2 3
وسپه2 -0.4 2.2 0.2 3
سهگمت -1.2 0.1 0 2
غگز -100 0.1 0 0
شتهران -100 2 0 0
قاروم -100 4.8 0 0
نبروج -100 2 0 0
فجوش -100 5 0 0
کورز -100 5.2 0 0
پشاهن -100 3 0 0
عسیرجان -100 0.5 0 0
تفیرو -100 4 0 0
کایتا -100 2.9 0 0
خلیبل -100 2.9 0 0
فبستم -100 4.9 0 0

سهم های که از مثبت به منفی رفته اند (126)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
آرمانح 1.5 -6 -5.8 8
ولشرق 1.2 -5 -3.8 8
ساینا 0.3 -5 -4.6 6
دروز 4.5 -5 -2.5 11
شفن 1 -5 -3.3 6
واحصا 4.6 -5 -1.2 10
وگستر 0.8 -5 -4.3 6
غالبر 3.4 -5 -4 9
ثپردیس 0.8 -5 -4.6 6
دیران 1 -5 -4.5 6
البرز 1.1 -5 -4.3 6
رکیش 1.4 -5 -3.9 7
بالبر 5 -5 0.1 10
خرینگ 1.7 -4.9 -4.1 7
خوساز 0.8 -4.9 -4.2 6
قنیشا 0.3 -4.8 -4.1 6
فروی 1.4 -4.6 -2.6 7
کفپارس 2.1 -4.5 -1.7 7
پدرخش 4.1 -4.4 -2.1 10
ثاباد 2.2 -4.2 -1.2 8
زشریف 1.4 -3.9 -4.2 7
غدام 1.6 -3.9 -1.2 9
فرآور 1.3 -3.8 -3.5 7
غگرجی 2.2 -3.8 -1.3 6
شیران 0 -3.8 -2.8 5
شخارک 4.2 -3.7 1.2 11
وصنا 0.7 -3.7 -1.2 8
سخاش 1.4 -3.6 -2.3 6
سغرب 1.8 -3.5 0.6 6
کمرجان 2 -3.5 -3 7
کپارس 1.6 -3.5 -1.8 7
سرچشمه 3 -3.3 -1.2 7
خمحرکه 1.9 -3.2 -1.6 5
مبین 1.3 -3.2 -0.7 5
تبرک 0.6 -3.2 -1.3 7
فاذر 0.2 -3.1 -2.5 4
وساپا 1.4 -3 -2 6
ثباغ 0.5 -3 -3.4 6
حبندر 3 -3 1.2 6
ثتوسا 0.6 -3 -3 4
کمینا 1.3 -3 -1.6 4
تشتاد 1 -3 -0.7 4
دبالک 1.3 -3 -0.9 6
لکما 1.1 -3 -2 4
فافق 0 -3 -2 4
جوین 2.4 -3 -2 6
ثزاگرس 1.3 -2.9 2.1 9
اوان 0 -2.9 -1.4 5
حکشتی 1.6 -2.9 -1 5
فخوز 0.7 -2.8 -1.3 4
خگستر 0.6 -2.8 -1.3 5
ومعلم 2.7 -2.8 -2.3 8
بمپنا 1.3 -2.8 -0.7 5
سبزوا 1.6 -2.7 -1.6 5
شگویا 1.2 -2.6 -2.1 5
ودی 0.8 -2.5 -1.6 7
غفارس 2.2 -2.5 -1.3 8
خکار 2.9 -2.5 0.2 7
بنو 2.1 -2.4 -1.4 5
غگلستا 1.6 -2.4 -1.9 7
کساپا 4.2 -2.4 -2.8 10
خودرو 0.5 -2.4 -1.2 5
فمراد 0.7 -2.3 -1 10
ثامید 0.1 -2.2 -1.3 3
ثبهساز 0.7 -2.1 -1.8 5
سدور 1.2 -2 -1.6 6
زملارد 2.3 -2 -0.8 5
وبانک 0.4 -2 -0.8 5
شصفها 2 -2 -1.1 4
ددام 1.6 -2 -0.9 6
شبصیر 1.5 -1.9 -2.5 5
لسرما 0.7 -1.9 -1.9 7
بکام 2.7 -1.8 -1.1 6
کلر 0.3 -1.8 -1.6 4
ونیرو 0.8 -1.8 -1.1 4
ریشمک 1.2 -1.7 -3.2 5
پردیس 2.8 -1.7 -0.6 6
غپینو 2.3 -1.6 1.2 5
وخارزم 1.3 -1.5 -1.5 5
کاوه 1.5 -1.5 -0.6 4
فاراک 0.9 -1.5 -1 5
وپویا 1 -1.5 -0.2 4
پسهند 4 -1.5 0 8
وایران 0.3 -1.5 -1.8 9
فخاس 2.9 -1.4 -0.1 7
ثنوسا 1.4 -1.4 -0.6 8
ستران 1.6 -1.3 -1.8 6
چفیبر 1 -1.3 -1.5 6
سخوز 1 -1.3 -0.4 3
نوری 0.7 -1.3 -0.9 2
ختوقا 1.6 -1.3 -1 5
شسپا 0.1 -1.2 -1.2 3
خچرخش 3.4 -1.2 -0.6 7
کیمیا 0.3 -1.2 -2.4 4
ورنا 1.8 -1.2 -0.7 4
سمتاز 1.4 -1.1 0.2 4
افق 1.5 -1.1 -0.3 3
پلاسک 0.5 -1 -3.1 7
قشکر 1.9 -1 0.2 5
کحافظح 1.5 -0.9 -0.7 6
کاذر 0.8 -0.9 0.5 7
وحافظح 2.6 -0.8 -1.8 6
کشرق 2.4 -0.8 -0.2 4
تملت 0.2 -0.8 -0.2 4
کگهر 3.3 -0.7 0 4
سقاین 0.2 -0.7 -0.1 4
کسرام 0.8 -0.7 -2.3 4
کخاک 2.9 -0.6 0.3 4
شدوص 2.8 -0.6 0.5 4
پرداخت 0.1 -0.6 -0.4 2
بوعلی 0.6 -0.6 -0.6 2
وآذر 0.7 -0.5 0.2 5
وصندوق 2.6 -0.5 0.1 4
بمیلا 1 -0.5 1.6 4
ومهان 1.2 -0.4 -0.7 4
غبهار 2.6 -0.4 0.2 5
غسالم 1.9 -0.4 -0.3 5
شگل 3 -0.4 0 5
وتوسم 0.1 -0.4 0.1 2
کچاد 1.7 -0.4 -0.1 3
امید 0.2 -0.3 -0.3 1
شپاکسا 2.1 -0.1 0.1 3
صبا 0.9 -0.1 -0.1 3
نمرینو 3.6 -0 0.4 7
جم پیلن 1.9 -0 0.1 2
بگیلان 0 -0 0.1 4

بیشترین و کمترین تغییر قیمت

بیشترین افزایش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
پخشح 23,910 28.5 28.5
پتایر 2,500 5.8 7.1
پیزد 59,730 5 5
دلقما 32,550 5 5
آپ 11,450 5 5
ثالوند 13,490 5 4.9
شجم 13,084 5 4.9
بشهاب 118,140 5 4.9
خکمک 19,890 5 4.9
دپارس 32,990 5 4.9
ونفت 15,420 5 4.9
دکپسول 31,918 5 4.9
وپست 22,210 5 4.8
تیپیکو 22,600 4.6 4.8
سخزر 23,370 5 4.8
خفنر 7,290 4.9 4.8
غشان 5,034 5 4.7
دفارا 16,990 4.9 4.7
سبهان 53,480 5 4.7
قلرست 20,230 5 4.7

بیشترین کاهش قیمت امروز

نماد آخرین قیمت درصد آخرین قیمت درصد قیمت پایانی
شتران 4,820 -7 -8.9
آرمانح 4,680 -6 -5.8
وجامی 9,474 -5 -5
حسیر 39,543 -5 -4.9
فسرب 80,130 -5 -4.9
شکام 34,081 -5 -4.8
غصینو 14,423 -5 -4.8
شسینا 82,690 -5 -4.7
کیسون 7,557 -5 -4.7
خموتور 12,990 -5 -4.7
ثپردیس 5,278 -5 -4.6
خصدرا 2,874 -5 -4.6
خزر 13,540 -5 -4.6
ساینا 111,174 -5 -4.6
غمینو 5,457 -5 -4.6
ثامان 9,780 -4.8 -4.6
شکربن 103,900 -5 -4.6
شراز 130,796 -5 -4.5
کرماشا 52,080 -5 -4.5
شپدیس 188,930 -5 -4.5
دیران 31,280 -5 -4.5
وآوا 3,630 -4.4 -4.5
زاگرس 315,141 -5 -4.4
شتوکا 30,481 -5 -4.4
شصدف 31,704 -5 -4.4
شیراز 89,810 -5 -4.4
البرز 2,388 -5 -4.3
خلنت 106,250 -5 -4.3
وگستر 9,043 -5 -4.3
خراسان 109,440 -5 -4.3

بیشترین کاهش یک هفته اخیر

نماد افزایش سرمایه درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
داوه - -4.4 -16 -18
آرمانح - -6 -14 -17
غمینو - -5 -17 -16
کمرجان - -3.5 -14 -16
زشریف - -3.9 -15 -15
شسینا - -5 -13 -15
ثامان - -4.8 -15 -15
غشوکوح - -3 -11 -14
حپترو - 2.3 -11 -14
ولشرق - -5 -13 -14
ومعلم - -2.8 -12 -13
خمحور 1403% -5 -12 -13
دکپسولح - 1.4 -13 -13
وتعاونح - -2.9 -11 -13
قاسم 71% -2.4 -10 -13
خموتور - -5 -16 -13
فنفتح - 1.9 -10 -12
آ س پ - -3.6 -8 -12
کساپا - -2.4 -8 -12
خزر - -5 -15 -12
غپاک - 0.6 -12 -12
غویتا - -2.1 -12 -12
قثابت 1167% -3.3 -11 -12
دبالکح - -2 -11 -11
کسرام - -0.7 -9 -11
کترام - 1.2 -8 -11
چکاوه 180% 0.9 -9 -11
ساربیل - -4.7 -13 -11
وگستر - -5 -9 -11
کیسون - -5 -11 -11
شزنگ - -3 -7 -11
ولانا - -5 -9 -11
بکاب 191% -5 -7 -11
غصینو - -5 -12 -11
لپیام - 3 -7 -10

بیشترین افزایش یک هفته اخیر

نماد قیمت آخر درصد آخرین قیمت بازده 5 بازده 7
ولملت 7,770 4.9 19 24
خکمک 19,890 5 19 24
آپ 11,450 5 17 22
غشان 5,034 5 17 19
وایران 5,088 -1.5 14 18
وصنا 6,990 -3.7 12 18
ویسا 7,686 3 15 18
وپسا 2,145 3 12 16
بمیلا 15,200 -0.5 13 16
ثتران 4,860 2 17 16
انرژی1 80,000 1.8 5 15
فاسمین 18,600 -2 12 15
تمحرکه 20,260 3 11 14
ونیکی 11,530 3.2 11 14
غبشهر 25,600 2.2 9 14
تاپکیش 19,100 0.4 9 14
غکورش 46,090 1.4 8 14
حپارسا 36,250 2.4 11 13
خنصیر 27,120 4.9 8 13
سپیدار 17,900 -1.7 7 13
سمازن 14,880 0.1 8 13
سمایه 5,134 3 10 13
غمارگ 27,200 -2.5 8 13
واحصا 53,562 -5 8 13
گنگین 25,944 3 13 13

عرضه و تقاضا و P/E و EPS

P/E های کمتر از 6

نماد آخرین قیمت EPS P/E
قاروم 1,741 4,140 0.4
وسالت 1,082 1,439 0.73
مدیریت 9,129 5,347 1.7
ومدیر 4,488 2,413 1.85
خبازرس 25,387 13,189 1.91
وآوا 3,630 1,596 2.27
وسکاب 3,000 1,271 2.38
وهامون 2,900 1,147 2.53
وبصادر 2,012 665 3.05
صبا 6,290 2,035 3.09
وتجارت 2,005 648 3.12
وصنا 6,990 2,257 3.18
دی 932 292 3.21
وبوعلی 4,030 1,243 3.22
پشاهن 5,644 1,676 3.27
کیسون 7,557 2,239 3.39
وگستر 9,043 2,675 3.4
سخند 9,995 2,906 3.43
کورز 35,419 9,676 3.48
شتهران 7,310 2,011 3.57
حفاری 5,460 1,534 3.57
وپویا 4,180 1,162 3.64
البرز 2,388 652 3.69
وتوسم 7,720 2,055 3.78
ومعلم 2,840 728 3.92
وکبهمن 11,251 2,804 4
ودی 6,590 1,659 4.01
وسبحان 2,860 692 4.12
پردیس 5,300 1,260 4.25
واعتبار 6,700 1,566 4.34
ما 6,500 1,453 4.53
گوهران 4,949 1,047 4.73
وبملت 3,485 732 4.79
دتهران‌ 18,983 3,954 4.8
وایرا 5,658 1,171 4.85
وآرین 2,352 477 4.94
وساپا 4,120 828 5.03
ونوین 3,740 748 5.03
وصنعت 6,100 1,194 5.04
فجر 26,050 5,104 5.16

نمادهایی با بیشترین EPS

نماد قیمت آخرین EPS P/E
شفن 453,840 73,606 6.28
فپنتا 458,200 65,361 7.15
زاگرس 315,141 29,591 10.71
فنورد 183,900 25,217 7.26
شاوان 136,020 23,944 5.74
پارس 203,390 21,874 9.29
شراز 130,796 20,884 6.29
شپدیس 188,930 18,656 10.18
مارون 181,500 18,223 10.15
نوری 109,810 15,377 7.17
آریا 109,963 14,784 7.5
جم پیلن 117,440 14,084 8.35
شکبیر 100,000 13,239 7.52
خبازرس 25,387 13,189 1.91
شغدیر 108,100 12,940 8.44
خراسان 109,440 12,743 8.65
شبصیر 101,550 12,704 7.94
لخزر 149,900 11,616 12.88
کپارس 105,100 10,763 9.93
کورز 35,419 9,676 3.48
شصفها 133,333 9,604 14.01
سخاش 97,680 9,276 10.68
بوعلی 74,150 8,313 8.91
شکربن 103,900 7,807 13.37
بموتو 75,690 7,626 9.87

بیشترین ارزش صف تقاضا

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
انرژی3 5 1.5 184 B 22 M
آپ 5 5 35 B 31 M
های وب 4.9 4.6 27 B 33 M
ویستا 0 0 15 B 15 M
اتکای 5 1.3 13 B 14 M
کالا 5 2.3 13 B 4 M
پیزد 5 5 12 B 2 M
گنگین 3 3 11 B 4 M
غشصفا 5 3.4 10 B 2 M
تمحرکه 3 1.6 8 B 4 M
خکمک 5 4.9 7 B 4 M
لپیام 3 1.5 7 B 2 M
دلقما 5 5 6 B 2 M
ثعتما 3 3 6 B 2 M
غشان 5 4.7 5 B 10 M
حگردش 3 2.6 5 B 15 M
ساذری 3 0.2 5 B 5 M
ولیز 5 0.7 4 B 18 M
وآفری 3 2.9 4 B 10 M
سکارون 3 1.2 3 B 1 M
زنگان 5 4.6 3 B 0 M
وحکمت 3 2.4 3 B 4 M
وسین 3 2.5 3 B 8 M
لازما 3 2.6 3 B 1 M
ویسا 3 3 3 B 3 M
بشهاب 5 4.9 3 B 0 M
فلات 3 2.4 2 B 2 M
فنرژی 2 1.5 2 B 2 M
وسالت 3 0 2 B 20 M
قیستو 3 0.7 2 B 1 M
معیار 3 2.8 2 B 0 M
کصدف 3 1.3 2 B 1 M
قتربت 3 2.2 2 B 0 M
دتهران‌ 0 0 2 B 0 M
وآتوس 3 -0.4 2 B 1 M
زیتون 0 0 2 B 2 M
ثالوند 5 4.9 2 B 1 M
وثوق 5 3.1 2 B 1 M
سمایه 3 3 2 B 3 M
خفنر 4.9 4.8 2 B 2 M

بیشترین ارزش صف عرضه

نماد قیمت آخرین قیمت پایانی ارزش صف حجم صف
ثقزوی -3 -0 41 B 14 M
وشمال -4 0 34 B 4 M
وسرضوی -4.9 0 31 B 448 M
اعتماد 0.1 0.1 29 B 0 M
لپارس -5 -2 28 B 2 M
شپدیس -5 -4.5 28 B 1 M
کمند 0.1 0.1 21 B 6 M
شلرد -3 -2.9 19 B 18 M
اوصتا 0 0 18 B 0 M
وسخراج -5 0 16 B 75 M
کرماشا -5 -4.5 15 B 3 M
خفناور -3 -0.1 15 B 3 M
وگردش -3 -0.3 15 B 14 M
ثنام -3 -1.2 13 B 11 M
شیراز -5 -4.4 11 B 1 M
آسامید 0.1 0.1 11 B 0 M
سفارود -2 0 10 B 6 M
گکیش -3 0 9 B 2 M
البرز -5 -4.3 9 B 36 M
بکاب -5 -4 8 B 1 M
سپر 0.1 0.1 8 B 0 M
شفن -5 -3.3 6 B 0 M
غصینو -5 -4.8 6 B 4 M
خلنت -5 -4.3 6 B 0 M
سخواف -5 -0.2 6 B 6 M
حاریا -2 0 6 B 4 M
وسصفا -4.9 0 6 B 77 M
خصدرا -5 -4.6 5 B 18 M
افران 0.1 0.1 5 B 0 M
خفولا -3 -0.4 5 B 2 M
ثنظام -3 -0.2 5 B 2 M
خموتور -5 -4.7 5 B 4 M
خنصیر 4.9 4.2 5 B 0 M
زاگرس -5 -4.4 5 B 0 M
فسدید -1 0 5 B 0 M
قچار -5 -0.8 5 B 5 M
وپاسار -0.1 -0.1 4 B 3 M
غگز 0.1 0 4 B 1 M
ولانا -5 -4 4 B 3 M
شاراک -5 -4 4 B 1 M

گروه و صنایع

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول (میلیارد تومان)
فلزات اساسی -119.0 B
شیمیایی -59.0 B
سرمایه گذاری -47.9 B
بیمه -36.1 B
نفتی -27.8 B
چند رشته ای صنعتی -22.7 B
بانک -15.1 B
خودرو -14.8 B
کانه فلزی -12.5 B
عرضه برق -8.7 B
رایانه -4.8 B
زراعت -4.7 B
محصولات غذایی -4.0 B
سیمان -2.8 B
خرده فروشی -2.4 B

سهم‌های که در آستانه‌ی صف خرید

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی قدرت خریدار

سهم‌های که در آستانه‌ی صف فروش

نماد درصد آخر درصد پایانی قدرت خریدار حجم عرضه
شصدف -5 -4.4 1.3 155
نوین -5 -3.22 0.4 9,999
خراسان -5 -4.29 0.5 9,882
فسرب -5 -4.92 0.7 48,585
سفار -5 -2.49 0.7 354
سهرمز -5 -2.78 0.5 950
بالبر -5 0.1 0.7 10,000
خرینگ -4.9 -4.1 0.7 1,902
سصوفی -4.8 -3.02 0.9 1,000
قنیشا -4.8 -4.06 0.5 2,700
ثامان -4.8 -4.58 0.7 35,000
چکاپا -4.7 -3.8 0.7 45,609
ساربیل -4.7 -2.57 0.7 261
فلامی -4.6 -2.01 0.9 20,668
فروی -4.6 -2.62 0.8 3,376
کفپارس -4.5 -1.69 0.9 1,975
سپ -4.4 -0.35 1.3 1,863
فن آوا -3 -2.69 0.5 3,833
جوین -3 -1.99 0.9 6,021
وآرین -2.9 -2.68 0.7 28,791
شصفها -2 -1.07 1 1,000
ویستا 0 0 0 0

حق تقدم و سود خرید

حق تقدم و اختلاف با خود سهم

نماد قیمت حق تقدم قیمت سهم اصلی درصد اختلاف (سود)
وحافظح -0.8 -0.03 119%
فنفتح 1.9 -0.08 29%
غشوکوح -3 -0.06 29%
وتعاونح -2.9 -0.25 25%
کمیناح -3 -1.55 24%
دبالکح -2 -0.87 21%
کحافظح -0.9 -1.54 18%
اتکامح 2.4 0.91 16%
آرمانح -6 -0.4 14%
دکپسولح 1.4 4.85 10%
دزهراویح -1.7 -1.3 9%
لوتوسح 1 0.18 8%
پخشح 28.5 -0.57 -0%

نمادهای که معاملات بلوکی دارند

نماد آخرین قیمت حجم
امین یکم4 10,154 199.8 M
وسپه2 8,400 45.0 M
فملی2 13,530 37.0 M
کاما2 9,500 30.2 M
فرابورس2 21,766 18.0 M
مبین2 24,630 8.2 M
فولاد2 10,580 7.0 M
کچاد2 28,070 3.5 M
کگل2 22,720 2.2 M
سهگمت2 22,570 1.5 M
کمند2 1 234.5 M
امین یکم2 1 200.0 M
پارند2 1 50.0 M
افران2 1 10.0 M
یاقوت2 1 7.8 M
آکورد2 1 1.0 M
سرو2 1 0.1 M
آسام2 1 0.1 M
عیار2 1 0.0 M
اطلس2 1 0.0 M