تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 اوصتا * 1337 0 0 0 202 0.8 2.6 63.45 0 0 0 0% 0.05
0.04
20,198
0.05
20,200
-0.01 0.01 6,010 1,503 1 309,184 4,034,045 7 18,801 16,229 228 0 2 1 3.3M 6.6B 6B 1400-07-26 11:03:41 اوصتا
2 کمند * 1.1 0.8 0.1 6 14,078 0.5 0.7 1.98 0 0 0 0% 0.05
0.04
10,060
0.04
10,060
0 0.02 4,695 107 101 56,883,231 1,999,017 76 63,968 8,931 3 0 0 1 136M 136B 36B 1400-07-26 11:03:41 کمند
3 کیان * 1 2.7 0.6 8 9,323 0.2 0.3 0.74 0 0 0 0% 0.05
0.06
31,095
0.05
31,094
0.01 0.01 4,556 30 31 356,718 655,477 10 7,623 6,229 14 0 2 1 7.9M 24.5B 22.8B 1400-07-26 11:03:41 کیان
4 یاقوت * 1.2 0.4 1 0 5,344 0.9 1 2.28 0 0 0 0% 0.19
0.19
13,387
0.19
13,387
0 0.1 4,095 30 24 207,252 463,922 -94 421 14,092 272 1 2 1 5.0M 6.8B 6.8B 1400-07-26 11:03:41 یاقوت
5 آکورد * 4 15.5 1.5 1 3,470 0.2 0.4 0.49 0 0 0 0% 0.05
0.05
34,721
0.05
34,721
0 0.02 3,121 63 17 2,999,621 23,355 86 13,894 1,085 91 0 2 1 1.4M 4.9B 4.1B 1400-07-26 11:03:41 آکورد
6 خاتم * 4 47.8 0 0 607 0.4 0.3 2.15 0 0 0 0% 0.06
0.06
12,152
0.07
12,153
-0.01 0.02 1,498 37 9 19,193 14,000 91 6,713 316 311 0 1 1 1.4M 1.7B 1.7B 1400-07-26 11:03:41 خاتم
7 آسامید * 2 0 0 4 999 0.2 0.3 10.08 0 0 0 0% 0.05
0.02
13,210
0.05
13,213
-0.03 0.03 1,252 67 27 21,894 8,591 -97 142 9,440 250 0 2 1 1.4M 1.9B 1.7B 1400-07-26 11:03:41 آسامید
8 تصمیم * 1.8 0 0 0 885 0.2 0.3 0.81 0 0 0 0% 0.08
0.07
17,712
0.07
17,712
0 0.03 794 22 12 54,994 528,068 -69 502 2,719 265 0 2 1 723K 1.3B 1.3B 1400-07-26 11:03:41 تصمیم
9 کامیاب * 0.6 3.5 0 0 428 0.5 0.3 3.15 0 0 0 0% 0.07
0.06
10,711
0.04
10,709
0.02 0.07 649 14 25 13,451 260,512 -71 100 594 610 0 3 1 1.4M 1.5B 1.5B 1400-07-26 11:03:41 کامیاب
10 همای * 1 12 0 0 507 0.2 0.2 0.83 0 0 0 0% 0.07
0.07
10,147
0.08
10,148
-0.01 0.08 104 10 10 267,603 128,383 -95 288 10,392 291 0 -3 1 957K 971M 1B 1400-07-26 11:03:41 همای
11 سپر * 0.7 0 0 0 777 0 0.1 0.37 0 0 0 0% 0.05
0.05
12,957
0.05
12,958
0 0.02 65 10 15 2,926,822 322,975 40 15,626 6,623 301 0 2 1 378K 490M 386.8M 1400-07-26 11:03:41 سپر
12 داریک * 0.4 0 0 0 350 0.1 0.1 0.28 0 0 0 0% 0.05
0.06
11,681
0.06
11,681
0 0.02 11 9 25 2,025,000 53,000 36 2,599 1,221 659 0 2 1 56.1K 65.6M 59.7M 1400-07-26 11:03:41 داریک
13 صایند * 1.4 0 0 0 503 0.2 0.2 0.26 0 0 0 0% 0.05
0.25
10,094
0.27
10,096
-0.02 0.26 0 12 9 860 20,000 -81 13 127 642 0 0 1 158K 159M 159.3M 1400-07-26 11:03:41 صایند
14 فیروزا * 0.5 0 0 0 756 0.1 0.1 0.11 0 0 0 0% -0.04
-0.22
25,154
-0.15
25,171
-0.07 0.48 0 7 15 30 200 93 257 9 464 0 1 1 29.6K 74.5M 74.5M 1400-07-26 11:03:41 فیروزا
15 دمعیار * 1.2 0 0 0 101 0 0 0.17 0 0 0 0% 0.00
0.05
10,135
0.02
10,132
0.03 0.05 -2 5 4 29,542 997,054 -19 2,051 3,038 634 0 0 1 14.9K 15.1M 10M 1400-07-26 11:03:41 دمعیار
16 گنجین * 1.8 0 0 0 1,392 0.1 0.1 0.06 0 0 0 0% 0.04
0.11
13,939
0.09
13,936
0.02 0.07 -7 5 3 949 4,159 5 837 766 674 0 2 1 18.5K 25.7M 18.3M 1400-07-26 11:03:41 گنجین
17 سخند * 0.7 0 0 0 50 0 1.1 1.94 2,906 3.4 0 0% 0.09
0.05
9,996
0.03
9,994
0.02 0.22 -8 4 5 20 1,000 23 4 3 671 0 1 1 31.0K 31.0M 23M 1400-07-26 11:03:41 سخند
18 فردا * 0.9 0 0 0 4,650 0 0 0.02 0 0 0 0% 0.05
0.06
11,633
0.05
11,632
0.01 0.01 -11 5 6 19,955,255 110,569 95 25,543 705 121 0 2 1 79.7K 92.7M 40.6M 1400-07-26 11:03:41 فردا
19 ثبات * 0.2 0 0 0 409 0 0 0.24 0 0 0 0% 0.06
0.05
10,221
0.05
10,221
0 0.01 -30 1 3 970,100 150,482 47 1,196 430 753 2 2 1 30.4K 31.1M 511.1K 1400-07-26 11:03:41 ثبات
20 سیناد * 0.2 0 0 0 510 0 0.3 0.3 0 0 0 0% 0.02
0.01
10,201
0.01
10,201
0 0.01 -32 1 5 967,804 98,900 57 4,048 1,124 635 0 2 1 33.3K 34.0M 1.1M 1400-07-26 11:03:41 سیناد
21 مانی * 1.1 0 0 0 207 0.9 0.9 13.05 0 0 0 0% 0.05
0.04
10,330
0.05
10,331
-0.01 0.02 -61 16 15 1,018,553 461,664 70 5,907 1,026 505 0 1 1 2.2M 2.2B 324.9M 1400-07-26 11:03:41 مانی
22 ارمغان * 1.1 1 0 0 1,005 0.7 1 0.83 0 0 0 0% 0.05
0.04
10,051
0.06
10,053
-0.02 0.05 -112 38 34 154,474 26,377 97 10,003 150 506 0 0 1 774K 778M 575.7M 1400-07-26 11:03:41 ارمغان
23 دارا * 0.6 0 0 0 2,010 0.4 0.7 0.27 0 0 0 0% 0.00
0.00
10,050
0.00
10,050
0 0.07 -262 21 38 1,200 74,817 -93 4 121 627 0 0 1 513K 515M 192.9M 1400-07-26 11:03:41 دارا
24 پارند * 0.8 0.4 0 3 4,978 0.2 0.3 0.72 0 0 0 0% 0.06
0.06
10,063
0.06
10,063
0 0.01 -918 62 75 51,193,706 3,248,657 86 69,380 5,296 28 0 0 1 14.1M 14.2B 4.8B 1400-07-26 11:03:41 پارند
25 امین یکم * 0.9 0.9 1 2 10,127 0.2 0.3 0.37 0 0 0 0% 0.05
0.07
10,134
0.06
10,133
0.01 0.06 -1,273 58 62 344,631 54,481 71 7,768 1,335 12 0 0 1 18.2M 18.4B 14.9B 1400-07-26 11:03:41 امین یکم
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد