تغییرات سهامداران عمده و درصدی

لیست نمادهایی که در روز معاملاتی قبل, سهامداران عمده و درصدی آن تغییر کرده اند و سهم هایی که بدون تغییر بوده اند و بیشترین ارزش خرید و فروش های سهامداران عمده شرکتی و حقیقی (بروزرسانی تا ساعت 10)

ارزش تغییرات سهامداران عمده و درصدی

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
کی بی سی شرکت گروه داروئی سبحان 135 M 118.1B
فایرا شرکت مدبرتجارت آریا 157 M 68.8B
وگردش شرکت توسعه امیدافق گردشگری 68 M 50.3B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار عمده

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
فارس شرکت ملی صنایع پتروشیمی -58.7B -41.6T
وبملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین -1.1B -292.1B
تاصیکو شرکت سرمایه گذاری صباتامین -280M -250.3B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
غدشت شخص حقیقی 1008 3M 10.6B
غشهد شخص حقیقی 12867 4.6M 2.7B
ثقزوی شخص حقیقی 3729 1.8M 1.6B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

بیشترین ارزش تغییرات سهامدار حقیقی

نماد نام سهامدار تغییرات ارزش (تومان)
غدشت شخص حقیقی 1308 -3M -10.6B
پدرخش شخص حقیقی 492 -3.8M -2.1B
پلاست شخص حقیقی 1369 -2.3M -1.8B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامداران عمده و درصدی

تغییرات سهامدار عمده داشته اند (299)

نماد تاریخ
زکشت 1401-09-08
زملارد 1401-09-08
آبین 1401-09-08
فزر 1401-09-08
اپال 1401-09-08
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

تغییرات سهامدار عمده نداشته اند (561)

نماد تاریخ
زشریف 1401-09-08
زمگسا 1401-09-08
زقیام 1401-09-08
زماهان 1401-09-08
جوین 1401-09-08
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

خرید روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
فجهان حقوقی 159 M 28.82%
فایرا حقوقی 157 M 6.1%
کی بی سی حقوقی 135 M 62.33%
وگردش حقوقی 68 M 2.66%
دی حقوقی 30 M 6.6%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

فروش روز قبل سهامدار عمده درصدی

نماد خریدار تغییرات درصد مالکیت
فارس حقوقی -58.7B 6.74%
وبملت حقوقی -1.1B 2.93%
وتجارت حقوقی -858M 5.91%
تاصیکو حقوقی -280M 22.37%
فایرا حقوقی -157M 11.99%
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد