گزارش لحظه ای صنایع

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.

# لینک گروه تعداد نماد نماد مثبت نماد منفی صف خرید صف فروش درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد حجم به کل درصد ارزش به کل درصد بازار درصد اختلاف مثبت درصد اختلاف منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش ارزش بازار ورود پول ارزش صف خرید ارزش صف فروش ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه ارزش معاملات
769 357 412 91 59 46% 54% 12% 8% 22 21 150.9B 586.5B 414.7B 4.1T 1.6T 7T
1 صندوق ها 113 67 46 1 0 1 0 59 41 926.3 14.5 319.87 0.61 5.5 خرید اشتراک 396T 353.7B 268.6M 0 3.4T 1.1T 3.0 2.4T
2 حمل ونقل 18 2 16 2 2 11 11 11 89 8.2 23.8 12.7 0.32 1.2 خرید اشتراک 84.8T 157.3B 17.8B 3.8B 19.9B 5.7B 3.5 275.2B
3 بیمه 27 17 10 9 1 33 4 63 37 5.3 25.7 4.47 0.07 2.3 خرید اشتراک 169.4T 6B 12.5B 1.9B 14B 5.8B 2.4 117.8B
4 سرمایه گذاری 57 26 31 8 5 14 9 46 54 5.9 0.4 19.39 0.11 2.9 خرید اشتراک 210T 4.9B 22.9B 18.8B 30.3B 23.8B 1.3 232.6B
5 پیمانکاری 3 1 2 1 1 33 33 33 67 243.8 110.3 2.08 0.36 0.1 خرید اشتراک 6.3T 2.9B 7.7B 1.1B 8B 1.2B 6.8 22.8B
6 قند و شکر 16 13 3 5 0 31 0 81 19 14.3 25.3 6.98 0.32 0.3 خرید اشتراک 24.7T 1.3B 4.6B 0 5.8B 2.5B 2.4 79.1B
7 کاشی و سرامیک 8 5 3 1 1 13 13 63 38 7.8 5.9 2.83 0.25 0.1 خرید اشتراک 10.7T 338.9M 230.8M 473.2M 852.9M 2.2B 0.4 27.1B
8 انتشار و چاپ 1 1 0 1 0 100 0 100 0 10.8 11.1 0.2 0.2 0 خرید اشتراک 1T 308.2M 630.8M 0 630.8M 20.9M 30.2 2.1B
9 محصولات چوبی 4 3 1 2 0 50 0 75 25 11.3 87.1 0.8 0.14 0.1 خرید اشتراک 3.8T 301.9M 6.3B 0 6.4B 70.3M 90.4 5.3B
10 فرهنگی و ورزشی 2 0 2 0 0 0 0 0 100 0 -22 0.09 0.04 0.1 خرید اشتراک 4.7T 9.3M 0 0 437.3M 21.6M 20.3 1.9B
11 فعالیت هنری 1 0 1 0 0 0 0 0 100 0 28.9 1.6 1.6 0 خرید اشتراک 249.7B -137.2M 0 0 131.6M 39.9M 3.3 4B
12 تجارت عمده 1 1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.27 0.27 0 خرید اشتراک 1.1T -271.6M 0 0 72.1M 141.9M 0.5 2.9B
13 محصولات فلزی 10 4 6 0 5 0 50 40 60 16.6 16.3 2.65 0.6 0.1 خرید اشتراک 10.5T -328.9M 0 27.6B 1.1B 28.2B 0.0 63B
14 فنی و مهندسی 5 3 2 1 2 20 40 60 40 25.4 134.9 0.39 0.01 0.9 خرید اشتراک 65.3T -691.8M 16B 3.1B 16.1B 3.6B 4.5 7.7B
15 فعالیت مهندسی 1 0 1 0 1 0 100 0 100 0 24.5 4.41 4.41 0 خرید اشتراک 290.4B -839M 0 1.3B 0 1.3B 0.0 12.8B
16 وسایل ارتباطی 3 2 1 1 0 33 0 67 33 73.2 45.7 1.1 0.38 0.1 خرید اشتراک 3.7T -0.9B 576.7M 0 780.4M 192.9M 4.0 14B
17 حمل و نقل آبی 2 0 2 0 1 0 50 0 100 7 -10.4 0.38 0.11 0 خرید اشتراک 2.8T -1B 0 32.9M 525M 597.4M 0.9 3.2B
18 ساير معادن 1 0 1 0 0 0 0 0 100 11.5 11.4 0.95 0.95 0 خرید اشتراک 799.1B -1B 0 0 142.5M 214.7M 0.7 7.6B
19 کامپیوتری 1 0 1 0 0 0 0 0 100 17.6 25.9 0.19 0.19 0.1 خرید اشتراک 4.9T -1.2B 0 0 290M 117.1M 2.5 9.3B
20 انبوه سازی 29 17 12 9 3 31 10 59 41 19.1 13.8 17.2 0.56 0.7 خرید اشتراک 51.5T -1.2B 64.4B 21.5B 67.4B 25.7B 2.6 287.2B
21 اطلاعات و ارتباطات 3 2 1 2 0 67 0 67 33 4.6 128 1.07 0.23 0.1 خرید اشتراک 8.8T -1.3B 5.9B 0 6.1B 113.6M 53.7 20.3B
22 دستگاه های برقی 10 6 4 2 2 20 20 60 40 9.5 228.9 2.78 0.13 0.3 خرید اشتراک 23.4T -1.5B 876M 3.3B 1.4B 4B 0.4 29.5B
23 زغال سنگ 4 3 1 0 0 0 0 75 25 8.3 17.3 0.32 0.06 0.1 خرید اشتراک 10.2T -1.8B 0 0 388.6M 327.8M 1.2 6.5B
24 مخابرات 2 1 1 0 0 0 0 50 50 16.7 -28.3 0.06 0.03 1 خرید اشتراک 74.6T -2B 0 0 617.9M 301.6M 2.0 22.6B
25 استخراج نفت 2 1 1 0 0 0 0 50 50 9.2 20.2 0.15 0.06 0.2 خرید اشتراک 13T -2.2B 0 0 96.3M 462.6M 0.2 7.7B
26 رایانه 14 7 7 1 0 7 0 50 50 18.4 18.6 1.98 0.04 1 خرید اشتراک 71T -2.3B 424.7M 0 2.6B 1.6B 1.6 31.8B
27 عرضه برق 13 2 11 0 1 0 8 15 85 6.5 97.6 0.58 0.02 2.1 خرید اشتراک 148.9T -2.6B 0 768.4M 1.5B 3.1B 0.5 24.4B
28 هتل و رستوران 8 1 7 0 2 0 25 13 88 878.2 168.4 13.07 0.67 0.4 خرید اشتراک 26.7T -2.7B 0 27.6B 4B 29.4B 0.1 178B
29 منسوجات 4 3 1 0 1 0 25 75 25 2.8 770.3 1.52 0.65 0 خرید اشتراک 2.4T -3B 0 1.5B 607.7M 1.7B 0.4 15.5B
30 کانی غیرفلزی 24 12 12 7 3 29 13 50 50 10.6 110.3 14.73 0.35 0.4 خرید اشتراک 26.5T -3B 9.1B 1.5B 11.8B 4.2B 2.8 92.5B
31 محصولات کاغذی 4 2 2 0 0 0 0 50 50 8.3 17.1 1.56 0.32 0.1 خرید اشتراک 5.5T -3.9B 0 0 1.9B 427.5M 4.6 17.7B
32 سایر واسطه گری 12 7 5 5 0 42 0 58 42 10.5 6.7 4.58 0.34 0.1 خرید اشتراک 10.2T -4B 18.2B 0 18.7B 1.2B 16.1 35.2B
33 لاستیک 9 2 7 1 4 11 44 22 78 25.6 23.7 2.04 0.11 0.2 خرید اشتراک 17T -4.4B 1.6B 1.2B 2.5B 1.6B 1.6 19.3B
34 کمکی به نهادها 14 3 11 1 3 7 21 21 79 13.1 36.6 1.15 0.08 1.7 خرید اشتراک 124.8T -6B 1.7B 17.7B 5B 20.4B 0.2 94.1B
35 ماشین آلات 14 6 8 2 4 14 29 43 57 8.9 569.5 2.58 0.1 0.3 خرید اشتراک 24.9T -8.1B 25.5B 23.2B 28.1B 24.2B 1.2 25.9B
36 خرده فروشی 2 1 1 0 0 0 0 50 50 9.7 9.9 0.32 0.08 0.3 خرید اشتراک 22.1T -8.7B 0 0 614M 257M 2.4 18.1B
37 محصولات غذایی 37 12 25 4 0 11 0 32 68 9.3 29.6 24.5 0.33 1.3 خرید اشتراک 93T -9.8B 41.8B 0 49.7B 8B 6.2 311.6B
38 زراعت 17 3 14 2 0 12 0 18 82 10.7 18.9 5.25 0.24 0.6 خرید اشتراک 40.6T -14.1B 5.2B 0 7B 2.8B 2.5 95.8B
39 سیمان 42 19 23 3 1 7 2 45 55 7.1 7.9 7.03 0.13 1.7 خرید اشتراک 124.2T -16.2B 268.4B 729.6M 276.6B 16.1B 17.1 155.7B
40 دارویی 46 20 26 3 1 7 2 43 57 9.1 12.9 12.41 0.12 2.5 خرید اشتراک 178.7T -18.1B 18.1B 2.2B 28.8B 8.6B 3.4 206.2B
41 خودرو 35 19 16 5 4 14 11 54 46 -73.3 38.6 11.38 0.18 3.9 خرید اشتراک 283.5T -19.2B 20.1B 143.1B 35.4B 149.2B 0.2 500.8B
42 چند رشته صنعتی 6 1 5 0 0 0 0 17 83 6.7 6.8 0.08 0.01 7.2 خرید اشتراک 516T -21.4B 0 0 9.4B 1.8B 5.2 68.2B
43 کانه فلزی 16 7 9 0 0 0 0 44 56 8 33.3 2.28 0.02 8.6 خرید اشتراک 616.8T -22.4B 0 0 9.9B 4.2B 2.4 117.1B
44 شیمیایی 57 23 34 2 5 4 9 40 60 12 -33.7 9.07 0.02 24 خرید اشتراک 1,728T -28.5B 1B 6.1B 16.2B 16.1B 1.0 269B
45 فلزات اساسی 41 21 20 8 1 20 2 51 49 8.4 27.2 15.47 0.04 15.4 خرید اشتراک 1,111.8T -36B 14.3B 1B 37.2B 13.8B 2.7 450.8B
46 بانک 18 6 12 1 5 6 28 33 67 -2.2 26.4 2.15 0.1 4.9 خرید اشتراک 355.2T -56.7B 112.1M 105.3B 6.2B 110B 0.1 358.5B
47 نفتی 12 5 7 1 0 8 0 42 58 4.2 6.7 1.56 0.04 6.9 خرید اشتراک 498.3T -68.7B 361.6M 0 14B 4.6B 3.0 175.7B
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده