گزارش لحظه ای صنایع

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.
# لینک گروه تعداد نماد نماد مثبت نماد منفی صف خرید صف فروش درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد ارزش به کل درصد بازار ارزش بازار درصد اختلاف مثبت درصد اختلاف منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش ورود پول ارزش صف خرید ارزش صف فروش ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه ارزش معاملات
825 473 352 43 46 5% 6% 57% 43% 16 16 367.3B 116.9B 166.5B 7.5T 2.1T 7.1T
1 صندوق ها 162 133 29 0 0 0 0 82 18 127.3 0 0.93 5.7 491.9T خرید اشتراک 369.6B 0 0 7.2T 1.9T 3.9 4.6T
2 هتل و رستوران 8 5 3 0 1 0 13 63 38 1222.1 17.3 0.19 0.3 24.5T خرید اشتراک 14.9B 0 90.5M 749.3M 0.9B 0.8 46.4B
3 رایانه 18 7 11 1 0 6 0 39 61 17.5 13.9 0.09 1.1 96.1T خرید اشتراک 14.4B 1B 0 2.5B 1.7B 1.5 84.3B
4 نفتی 13 8 5 0 1 0 8 62 38 4.9 5 0.01 6.6 564.2T خرید اشتراک 13.1B 0 5B 4.6B 8.7B 0.5 73.1B
5 زراعت 18 9 9 1 0 6 0 50 50 8.5 9.9 0.13 0.5 44.3T خرید اشتراک 11.2B 1B 0 3B 3B 1.0 56.7B
6 کمکی به نهادها 13 6 7 0 0 0 0 46 54 7.6 11.8 0.05 1.1 91.8T خرید اشتراک 9.7B 0 0 1.7B 2.3B 0.7 50B
7 خودرو 37 27 10 3 2 8 5 73 27 -4.6 11.3 0.09 3.6 306.3T خرید اشتراک 8.7B 1.7B 392.8M 9.6B 4.8B 2.0 268.7B
8 کانه فلزی 12 7 5 1 0 8 0 58 42 7.1 10.6 0.01 6.8 579.8T خرید اشتراک 8B 406.8M 0 3.5B 3.2B 1.1 62.5B
9 حمل ونقل 16 5 11 0 1 0 6 31 69 8 12 0.07 1.2 104T خرید اشتراک 7B 0 0.9B 1.7B 3B 0.6 74.8B
10 لاستیک 10 4 6 0 2 0 20 40 60 7.5 10 0.05 0.3 29.2T خرید اشتراک 1.4B 0 885.7M 1.2B 2.2B 0.5 14.1B
11 دستگاه های برقی 11 4 7 1 0 9 0 36 64 8.6 14.7 0.09 0.4 32.3T خرید اشتراک 1.1B 260.6M 0 777.8M 845.6M 0.9 28.4B
12 انبوه سازی 32 26 6 13 4 41 13 81 19 44.2 17.2 0.27 1.1 95.8T خرید اشتراک 466.6M 29.9B 12.9B 32.4B 19B 1.7 256.7B
13 فعالیت هنری 1 1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0.54 0 640B خرید اشتراک 299.7M 0 0 134.7M 172.8M 0.8 3.5B
14 محصولات کاغذی 4 0 4 0 0 0 0 0 100 7.1 17.9 0.14 0.1 6T خرید اشتراک 27.2M 0 0 138.9M 287.3M 0.5 8.7B
15 خرده فروشی 3 0 3 0 1 0 33 0 100 10.6 9.2 0 0.5 47T خرید اشتراک 27.1M 0 6.8B 32.3M 6.9B 0.0 2B
16 محصولات چوبی 3 1 2 0 1 0 33 33 67 18.6 30.5 0.04 0 3.8T خرید اشتراک -9.3M 0 6B 74.4M 6.2B 0.0 1.4B
17 پیمانکاری 3 2 1 0 0 0 0 67 33 -79.6 0 0.1 0.1 5.8T خرید اشتراک -12.7M 0 0 248.3M 320.5M 0.8 5.8B
18 زغال سنگ 3 2 1 0 0 0 0 67 33 7.4 20.8 0.01 0.1 10.9T خرید اشتراک -96.8M 0 0 512.8M 175.6M 2.9 1.5B
19 منسوجات 6 5 1 2 0 33 0 83 17 12.7 16 0.21 0.1 5.9T خرید اشتراک -273.8M 3.2B 0 3.5B 209M 16.7 12.3B
20 قند و شکر 16 7 9 0 1 0 6 44 56 9.6 5.4 0.05 0.3 29.2T خرید اشتراک -372.8M 0 98M 1.1B 1.6B 0.7 15.2B
21 فنی و مهندسی 6 1 5 1 1 17 17 17 83 7.2 -6.6 0.02 0.9 76.8T خرید اشتراک -431.3M 0.9B 29B 2B 29.7B 0.1 12.6B
22 عرضه برق 13 9 4 1 0 8 0 69 31 11.6 15.5 0.02 1.8 150.5T خرید اشتراک -753.1M 40.4M 0 1.4B 1.7B 0.9 25.9B
23 کاشی و سرامیک 8 2 6 0 1 0 13 25 75 7.1 5.5 0.1 0.1 11.4T خرید اشتراک -1.2B 0 17.6B 1.1B 18.2B 0.1 12B
24 سایر واسطه گری 12 5 7 1 1 8 8 42 58 116.7 -2.5 0.15 0.1 12.1T خرید اشتراک -1.9B 1.9B 64.3M 2.8B 723.6M 3.9 18.4B
25 سیمان 43 22 21 0 1 0 2 51 49 7.8 9.8 0.06 2.5 214.6T خرید اشتراک -2.1B 0 2.5B 5.5B 8B 0.7 130.2B
26 کانی غیرفلزی 26 8 18 3 7 12 27 31 69 10 13 0.2 0.5 42.6T خرید اشتراک -3B 5.5B 24B 7.2B 32.4B 0.2 84.9B
27 محصولات فلزی 12 5 7 0 3 0 25 42 58 9.9 -1.7 0.21 0.2 18.7T خرید اشتراک -3.2B 0 28.2B 1B 28.7B 0.0 38.9B
28 محصولات غذایی 43 21 22 1 2 2 5 49 51 8.6 9.8 0.12 1.3 110.1T خرید اشتراک -3.5B 4.4B 6.4B 8B 9.4B 0.9 132.3B
29 اطلاعات و ارتباطات 5 3 2 0 0 0 0 60 40 2.8 7.8 0.13 0.2 13.4T خرید اشتراک -3.8B 0 0 1.7B 747M 2.2 17.3B
30 فلزات اساسی 46 28 18 1 2 2 4 61 39 6.3 6.4 0.02 18.2 1,564.6T خرید اشتراک -5.1B 3.7B 4B 22B 11.9B 1.8 245.7B
31 ماشین آلات 16 8 8 1 2 6 13 50 50 6.9 8.8 0.05 0.8 72.2T خرید اشتراک -5.4B 1.2B 9.9B 4.1B 11.6B 0.3 34B
32 بیمه 21 8 13 4 2 19 10 38 62 7.9 7.6 0.03 1.6 133.8T خرید اشتراک -5.6B 25.7B 170.7M 26.8B 1.8B 14.7 40B
33 سرمایه گذاری 57 30 27 3 4 5 7 53 47 6.4 9 0.06 2.8 241.4T خرید اشتراک -5.9B 5.7B 5.7B 16.5B 12.3B 1.3 134.9B
34 چند رشته صنعتی 7 3 4 0 0 0 0 43 57 6.3 6.2 0.02 7.6 655.8T خرید اشتراک -6.1B 0 0 8.4B 2.8B 3.0 104.4B
35 دارویی 48 21 27 0 1 0 2 44 56 8 9.7 0.04 2.7 231.6T خرید اشتراک -12.9B 0 1.4B 6.8B 8.3B 0.8 103.6B
36 شیمیایی 58 33 25 3 4 5 7 57 43 9.8 8.9 0.01 23.8 2,039.5T خرید اشتراک -12.9B 3.3B 4.5B 21.6B 12.9B 1.7 184.2B
37 بانک 15 7 8 2 1 13 7 47 53 6.4 3.2 0.03 4.9 423.7T خرید اشتراک -17.7B 27.1B 86.8M 35.9B 4.6B 7.8 116.3B
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده