گزارش لحظه ای صنایع

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.

# لینک گروه تعداد نماد نماد مثبت نماد منفی صف خرید صف فروش درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد ارزش به کل درصد بازار ارزش بازار درصد اختلاف مثبت درصد اختلاف منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش ورود پول ارزش صف خرید ارزش صف فروش ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه ارزش معاملات
800 522 278 134 27 65% 35% 17% 3% 27 23 2.2B 1.1T 284.2B 5.7T 1.8T 8.1T
1 محصولات غذایی 40 29 11 6 0 15 0 73 28 13.1 14.5 0.23 1.4 149.6T خرید اشتراک 102.5B 419.3B 0 424.1B 5.7B 74.3 351.3B
2 سرمایه گذاری 55 38 17 21 5 38 9 69 31 9.8 12.7 0.16 2.8 288.1T خرید اشتراک 46.7B 153.5B 14.7B 159.6B 24.5B 6.5 466.9B
3 حمل ونقل 16 12 4 2 1 13 6 75 25 10.4 20.1 0.1 1.3 137.6T خرید اشتراک 34.8B 3B 21.1B 15B 26B 0.6 133.7B
4 بانک 17 14 3 2 0 12 0 82 18 -3.5 8.6 0.09 5.8 595.9T خرید اشتراک 19.2B 9.8B 0 18.1B 15.5B 1.2 546B
5 ماشین آلات 19 15 4 7 1 37 5 79 21 13.3 21.6 0.13 0.8 87.2T خرید اشتراک 18.6B 10.7B 2.6B 12.8B 4.5B 2.8 112.9B
6 انبوه سازی 32 20 12 9 3 28 9 63 38 25.4 15.1 0.45 0.8 83.4T خرید اشتراک 11.8B 117.7B 28.1B 122B 33B 3.7 373.8B
7 دارویی 46 32 14 12 0 26 0 70 30 11.7 12.7 0.09 2.5 256.1T خرید اشتراک 10.7B 52.6B 0 58B 7.9B 7.3 229.7B
8 کانی غیرفلزی 25 22 3 11 1 44 4 88 12 13.9 15.5 0.25 0.4 46.3T خرید اشتراک 9B 23.6B 244.7M 27.8B 2.7B 10.4 116.8B
9 استخراج نفت 2 0 2 0 0 0 0 0 100 10.6 25.8 0.2 0.2 18.6T خرید اشتراک 8.2B 0 0 755.1M 1.3B 0.6 37.4B
10 دستگاه های برقی 10 5 5 3 0 30 0 50 50 13.2 17.1 0.16 0.3 34.9T خرید اشتراک 4.6B 10.3B 0 11.4B 1.7B 6.7 54.1B
11 سایر واسطه گری 12 11 1 2 0 17 0 92 8 11.9 17.1 0.48 0.1 14.1T خرید اشتراک 3.7B 6.8B 0 9.1B 2.3B 4.0 67.1B
12 اطلاعات و ارتباطات 4 3 1 0 0 0 0 75 25 3.5 13.1 1.09 0.1 8T خرید اشتراک 1.8B 0 0 1.9B 2.6B 0.7 86.7B
13 قند و شکر 19 13 6 4 0 21 0 68 32 23 16.4 0.17 0.4 38.6T خرید اشتراک 1.8B 2.9B 0 5.7B 2.4B 2.4 66.5B
14 پیمانکاری 3 2 1 1 0 33 0 67 33 123.5 30.3 0.25 0.1 8.5T خرید اشتراک 1.1B 5.2B 0 5.4B 162.6M 33.0 21.1B
15 کانه فلزی 17 12 5 2 0 12 0 71 29 12.2 15.7 0.02 8.1 838.9T خرید اشتراک 487.3M 2.6B 0 11.6B 4.9B 2.4 148.8B
16 کامپیوتری 1 0 1 0 0 0 0 0 100 30.9 0 0.51 0.1 9.5T خرید اشتراک 335.4M 0 0 182.6M 466M 0.4 48.2B
17 محصولات کاغذی 2 1 1 0 0 0 0 50 50 10 11.2 0.2 0.1 5.4T خرید اشتراک 328M 0 0 89.2M 382.8M 0.2 10.7B
18 انتشار و چاپ 1 1 0 1 0 100 0 100 0 13.2 13.5 0.14 0 1.6T خرید اشتراک 290.2M 3.8B 0 3.8B 220.9M 17.1 2.1B
19 منسوجات 5 4 1 2 0 40 0 80 20 5.3 21.3 0.12 0 4.2T خرید اشتراک 279.3M 1.8B 0 2.2B 378M 5.9 5B
20 فعالیت هنری 1 0 1 0 0 0 0 0 100 0 36.8 0.29 0 354.4B خرید اشتراک 243M 0 0 49.1M 33.5M 1.5 1B
21 تجارت عمده 1 0 1 0 0 0 0 0 100 0 0 0.06 0 1.4T خرید اشتراک -54.2M 0 0 191.6M 137.5M 1.4 789.4M
22 وسایل ارتباطی 3 2 1 1 1 33 33 67 33 145.3 -17.7 0.33 0.1 6.6T خرید اشتراک -361.7M 6.7B 4.1B 6.8B 5.1B 1.3 21.7B
23 لاستیک 12 6 6 3 1 25 8 50 50 25.1 19 0.09 0.3 31.3T خرید اشتراک -808.7M 6B 19.8B 7.2B 20.7B 0.3 27.3B
24 کاشی و سرامیک 7 4 3 1 1 14 14 57 43 11.3 1.9 0.11 0.1 14.1T خرید اشتراک -1B 12.8B 4.5B 14.2B 5.1B 2.8 15.8B
25 مخابرات 2 2 0 0 0 0 0 100 0 26.9 9.6 0.04 1.2 128.2T خرید اشتراک -1.1B 0 0 460.9M 1.2B 0.4 49.4B
26 محصولات چوبی 3 2 1 1 0 33 0 67 33 29.5 28.1 0.37 0.1 8.1T خرید اشتراک -1.2B 2.5B 0 2.9B 305.6M 9.6 29.7B
27 زغال سنگ 4 2 2 0 0 0 0 50 50 11.9 11.6 0.07 0.2 15.6T خرید اشتراک -1.3B 0 0 536.5M 844M 0.6 10.3B
28 حمل و نقل آبی 2 0 2 0 1 0 50 0 100 13.1 19.7 0.15 0.1 5.5T خرید اشتراک -1.7B 0 393.7M 1.1B 444.4M 2.5 8.1B
29 هتل و رستوران 8 6 2 3 2 38 25 75 25 2368.7 19.5 0.22 0.4 37.2T خرید اشتراک -1.8B 28.8B 44B 29.8B 45.8B 0.7 82.5B
30 محصولات فلزی 12 9 3 5 0 42 0 75 25 21.4 7 0.24 0.2 22.4T خرید اشتراک -2.2B 14.2B 0 14.8B 816.1M 18.2 54.1B
31 سیمان 41 19 22 4 2 10 5 46 54 10.7 13.3 0.07 1.9 198.5T خرید اشتراک -2.7B 35.9B 55.1B 42B 59.7B 0.7 140.2B
32 ساير معادن 1 0 1 0 0 0 0 0 100 26.2 26.6 0.9 0 2.4T خرید اشتراک -3B 0 0 108.1M 516.9M 0.2 21.9B
33 خرده فروشی 3 1 2 0 1 0 33 33 67 13.9 12.3 0.02 0.5 47.7T خرید اشتراک -3.7B 0 4.8B 416.4M 5B 0.1 7.2B
34 عرضه برق 12 7 5 0 0 0 0 58 42 8.1 22.1 0.06 1.9 196.5T خرید اشتراک -3.7B 0 0 1.5B 2.9B 0.5 111.4B
35 شیمیایی 60 33 27 10 1 17 2 55 45 12.5 13.9 0.02 23.5 2,433T خرید اشتراک -5.2B 36.7B 164.3M 71.1B 12.7B 5.6 488B
36 کمکی به نهادها 14 7 7 0 0 0 0 50 50 10.6 15.2 0.09 1.3 136.9T خرید اشتراک -6.2B 0 0 2.5B 3.9B 0.6 126.4B
37 بیمه 24 12 12 5 1 21 4 50 50 7.4 15.7 0.11 2 208.3T خرید اشتراک -6.6B 18.8B 463.7M 22.6B 5.5B 4.1 227.7B
38 فنی و مهندسی 5 4 1 3 0 60 0 80 20 25.4 13.1 0.03 0.9 94.4T خرید اشتراک -7.3B 25.4B 0 25.8B 1.8B 14.6 31.6B
39 زراعت 19 8 11 1 2 5 11 42 58 16.1 12.2 0.33 0.5 56.8T خرید اشتراک -8.1B 8B 2B 10.9B 6.5B 1.7 187.6B
40 رایانه 17 7 10 1 2 6 12 41 59 27.9 23.3 0.08 1.1 111.9T خرید اشتراک -14.7B 1.2B 80.2B 4.8B 84.5B 0.1 92.5B
41 صندوق ها 124 93 31 0 0 0 0 75 25 1315.3 0 0.36 5.2 535.5T خرید اشتراک -24.6B 0 0 4.4T 1.3T 3.3 1.9T
42 فلزات اساسی 46 28 18 1 0 2 0 61 39 10.1 11 0.02 14.4 1,493.8T خرید اشتراک -27.2B 112.5M 0 55.5B 20B 2.8 353.4B
43 خودرو 33 23 10 9 1 27 3 70 30 -218.5 14.2 0.21 4 413.7T خرید اشتراک -31.7B 27.4B 1.9B 49.2B 12.4B 4.0 880.9B
44 چند رشته صنعتی 7 3 4 0 0 0 0 43 57 9 9.5 0.02 7.2 748.1T خرید اشتراک -35.5B 0 0 9.9B 3.1B 3.2 149.2B
45 نفتی 13 10 3 1 0 8 0 77 23 6.4 7.7 0.03 7.5 771.7T خرید اشتراک -82.4B 2.4B 0 60.3B 9.3B 6.4 198.7B
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده