اطلاعات لحظه ای صنایع و گروه های بورس

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.

# لینک نام گروه تعداد نماد
773
نماد مثبت
434
56%
نماد منفی
339
44%
صف خرید
55
7%
صف فروش
69
9%
درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد حجم به کل درصد ارزش به کل درصد بازار درصد مثبت درصد منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خریدار سرانه خرید
12
سرانه فروش
16
ارزش بازار میلیارد تومان
6,125,900
ورود پول حقیقی
1
ارزش صف خرید
144
ارزش صف فروش
223
ارزش تقاضا
2,744
ارزش عرضه
1,101
تقاضا به عرضه ارزش معاملات
3,286
ارزش معاملات لحظه ای
0.2
1 صندوق قابل معامله 96 71 25 0 0 0 0 74 26 751.6 13.9 129.91 0.36 5.5 خرید اشتراک 336,103 124,596 0 0 2,511,980 793,256 3.2 1,205 244
2 سرمایه گذاری 54 25 29 3 6 6 11 46 54 4.5 22.5 8.31 0.06 3 خرید اشتراک 185,553 29,144 3,246 22,792 21,732 28,421 0.8 116 0
3 کمکی به نهادها 14 6 8 4 1 29 7 43 57 12.6 29 1.27 0.07 1.9 خرید اشتراک 116,974 9,491 21,422 7,630 22,685 11,020 2.1 87 0
4 رایانه 17 8 9 4 2 24 12 47 53 18.1 -23.8 2.99 0.03 1.1 خرید اشتراک 68,549 5,339 14,185 1,159 15,583 2,080 8 24 0
5 محصولات غذایی 37 25 12 2 2 5 5 68 32 10.2 22.9 9.44 0.14 1.1 خرید اشتراک 68,069 3,903 3,619 11,734 8,346 14,945 0.6 95 0
6 زغال سنگ 3 3 0 0 0 0 0 100 0 8.8 13.2 0.16 0.08 0.1 خرید اشتراک 7,600 1,086 0 0 226 291 0.8 6 0
7 هتل و رستوران 7 3 4 2 4 29 57 43 57 6.2 77.6 2.74 0.16 0.4 خرید اشتراک 22,718 346 3,455 10,318 3,697 10,509 0.4 36 0
8 وسایل ارتباطی 3 2 1 1 0 33 0 67 33 50.5 31.3 0.87 0.36 0.1 خرید اشتراک 3,146 268 374 0 532 97 6 11 0
9 محصولات کاغذی 4 2 2 0 0 0 0 50 50 8.4 11.3 1.05 0.2 0.1 خرید اشتراک 3,970 248 0 0 127 608 0.2 8 0
10 دباغي و چرم 1 1 0 0 0 0 0 100 0 65.7 67.6 0.09 0.1 0 خرید اشتراک 2,679 152 0 0 4 62 0.1 3 0
11 انتشار و چاپ 1 1 0 0 0 0 0 100 0 9.9 9.9 0.06 0.06 0 خرید اشتراک 833 -1 0 0 55 63 0.9 0.5 0
12 فعالیت هنری 1 0 1 0 1 0 100 0 100 0 22.5 0.11 0.11 0 خرید اشتراک 218 -11 0 767 2 767 0.0 0.2 0
13 کاشی و سرامیک 8 3 5 0 0 0 0 38 63 8 3 0.7 0.07 0.1 خرید اشتراک 8,203 -20 0 0 1,201 981 1.2 6 0
14 حمل و نقل آبی 2 1 1 0 1 0 50 50 50 5.9 -5.6 0.09 0.03 0 خرید اشتراک 1,964 -29 0 469 12 569 0.0 0.5 0
15 تجارت عمده 1 0 1 0 0 0 0 0 100 0 55.9 0.05 0.05 0 خرید اشتراک 1,163 -76 0 0 44 22 2.0 0.5 0
16 خدمات فنی و مهندسی 4 2 2 1 1 25 25 50 50 25.4 -5 1.94 0.13 0 خرید اشتراک 2,796 -90 692 13,196 730 13,245 0.1 4 0
17 کامپیوتری 1 1 0 0 0 0 0 100 0 22.4 22.6 0.04 0.05 0.1 خرید اشتراک 3,536 -117 0 0 75 97 0.8 2 0
18 منسوجات 5 2 3 1 1 20 20 40 60 12.6 216.8 0.24 0.07 0 خرید اشتراک 1,947 -202 2,171 321 2,238 344 7 1 0
19 فعالیت مهندسی 1 0 1 0 1 0 100 0 100 0 33.4 0.51 0.5 0 خرید اشتراک 215 -209 0 359 0 359 0.0 1 0
20 محصولات فلزی 10 4 6 2 1 20 10 40 60 14.8 15.8 2.57 0.14 0.1 خرید اشتراک 7,750 -246 2,677 1 2,791 383 7 11 0
21 محصولات چوبی 3 2 1 1 0 33 0 67 33 9.7 -154.2 0.22 0.07 0 خرید اشتراک 1,950 -312 1,066 0 1,116 100 11 1 0
22 خرده فروشی 1 1 0 0 0 0 0 100 0 13.5 7.9 0.04 0.04 0 خرید اشتراک 2,407 -366 0 0 46 137 0.3 1 0
23 انبوه سازی 31 17 14 2 5 6 16 55 45 24.7 128.6 9.81 0.24 0.6 خرید اشتراک 36,396 -369 1,615 3,589 4,529 5,647 0.8 87 0
24 پیمانکاری 2 0 2 0 0 0 0 0 100 153.2 114.1 1.66 0.84 0 خرید اشتراک 746 -410 0 0 213 82 2.6 6 0
25 استخراج ساير معادن 1 0 1 0 0 0 0 0 100 9.2 9.2 0.88 0.87 0 خرید اشتراک 545 -499 0 0 315 63 5 5 0
26 استخراج نفت 2 2 0 0 0 0 0 100 0 7.2 11.9 0.07 0.02 0.2 خرید اشتراک 13,656 -773 0 0 147 123 1.2 2 0
27 مخابرات 2 1 1 0 0 0 0 50 50 15.1 -69.7 0.02 0.01 1.2 خرید اشتراک 72,415 -901 0 0 155 597 0.3 7 0
28 زراعت 16 12 4 0 2 0 13 75 25 10.5 11.3 1.87 0.1 0.4 خرید اشتراک 22,541 -1,134 0 4,929 955 5,987 0.2 21 0
29 ماشین آلات 16 6 10 2 2 13 13 38 63 8.6 -134.2 1.37 0.06 0.4 خرید اشتراک 22,998 -1,180 1,717 11,672 3,238 12,850 0.3 13 0
30 اطلاعات و ارتباطات 4 1 3 0 1 0 25 25 75 6.6 42.3 0.53 0.1 0.2 خرید اشتراک 14,452 -1,188 0 21,490 260 21,649 0.0 14 0
31 کانی غیرفلزی 27 13 14 5 5 19 19 48 52 9.8 22.4 7.41 0.16 0.4 خرید اشتراک 24,487 -1,253 7,508 4,940 9,197 6,758 1.4 39 0
32 لاستیک 12 5 7 0 3 0 25 42 58 75.3 12.3 1.64 0.06 0.3 خرید اشتراک 15,952 -1,674 0 3,872 664 4,654 0.1 9 0
33 دستگاه های برقی 10 6 4 3 1 30 10 60 40 8.4 404.8 1.67 0.08 0.3 خرید اشتراک 18,318 -2,078 5,700 36 6,051 484 13 15 0
34 فرهنگی و ورزشی 2 0 2 0 1 0 50 0 100 0 -117.8 0.14 0.07 0.1 خرید اشتراک 6,408 -2,513 0 5,607 11 5,614 0.0 4 0
35 حمل ونقل 16 11 5 2 2 13 13 69 31 7.7 45.2 3.18 0.06 1.1 خرید اشتراک 67,305 -2,555 516 51,725 1,629 52,666 0.0 40 0
36 قند و شکر 18 8 10 0 3 0 17 44 56 13.1 27.7 6.43 0.19 0.4 خرید اشتراک 22,941 -2,702 0 3,103 2,532 4,281 0.6 43 0
37 کانه فلزی 15 8 7 0 0 0 0 53 47 6.8 19.9 0.97 0.01 9.9 خرید اشتراک 604,300 -2,806 0 0 1,127 1,866 0.6 37 0
38 نفتی 12 8 4 0 1 0 8 67 33 3.9 6.9 0.19 0.02 4.9 خرید اشتراک 300,902 -5,684 0 5,123 1,128 7,670 0.1 58 0
39 خودرو 34 27 7 9 1 26 3 79 21 -10.7 57.1 13.25 0.21 3.1 خرید اشتراک 191,676 -5,880 33,255 2,503 35,683 7,173 5 410 0
40 دارویی 51 18 33 2 1 4 2 35 65 7.3 17.7 4.96 0.06 2.1 خرید اشتراک 127,996 -7,850 1,976 470 8,300 3,935 2.1 73 0
41 سایر واسطه گری مالی 13 8 5 1 3 8 23 62 38 6.9 -13.8 6.36 0.33 0.1 خرید اشتراک 8,118 -7,932 1,750 11,075 3,991 11,782 0.3 26 0
42 سیمان 43 25 18 0 3 0 7 58 42 6.1 6.3 5.04 0.08 1.6 خرید اشتراک 95,947 -7,934 0 2,972 3,477 6,852 0.5 74 0
43 فلزات اساسی 46 28 18 4 4 9 9 61 39 6 15.5 15.41 0.03 17.9 خرید اشتراک 1,097,634 -8,461 1,183 6,553 15,790 15,615 1.0 284 0
44 عرضه برق 11 3 8 0 0 0 0 27 73 4.2 20.9 0.42 0.03 1.5 خرید اشتراک 90,501 -8,684 0 0 633 727 0.9 25 0
45 چند رشته ای صنعتی 6 2 4 0 0 0 0 33 67 5.5 5.6 0.05 0.01 7.2 خرید اشتراک 441,322 -11,495 0 0 1,361 1,952 0.7 42 0
46 بانک 18 14 4 1 1 6 6 78 22 -1.4 12 0.68 0.03 5.7 خرید اشتراک 350,337 -13,208 17,849 1,175 19,991 4,629 4.3 96 0
47 بیمه 27 15 12 2 4 7 15 56 44 28.6 16.6 2.33 0.03 3.4 خرید اشتراک 205,706 -32,745 17,745 2,629 20,790 20,006 1.0 62 0
48 شیمیایی 64 33 31 1 5 2 8 52 48 8.7 94 4.29 0.01 23.2 خرید اشتراک 1,423,955 -39,548 403 10,501 8,883 19,350 0.5 172 0