ارزش بازار (مارکت کپ) بازار بورس ایران و درصد شناوری

ارزش بازار (به انگلیسی Market Capitalization) که اکثر اوقات بصورت مخفف به شکل Market Cap (مارکت کپ) نوشته و خوانده می‌شود، از ضرب تعداد سهام یک شرکت بر قیمت هر سهم بدست می‌آید. در بازار سهام، ارزش بازار شرکت‌ها معادل ارزش بازار کل سهام منتشر شده آن شرکت است. ارزش بازار یک شرکت، با ضرب کردن تعداد سهام منتشر شده شرکت در قیمت بازار هر سهم (قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی) بدست می‌آید. سرمایه‌گذاران از ارزش بازار برای تعیین اندازه (بزرگی یا کوچکی) شرکت استفاده می‌کنند. استفاده از ارزش بازار برای نشان دادن اندازه شرکت مهم است زیرا اندازه یک شرکت، یکی از فاکتورهای اساسی برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. محاسبه ارزش بازار بسیار ساده است، اگر بطور مثال قیمت سهام یک شرکت 100 تومان باشد و 1 میلیارد برگه سهم منتشر کرده باشد، ارزش بازار آن، برابر با 100 میلیارد تومان خواهد بود.

ارزش بازار (مارکت کپ) بازار بورس ایران

ارزش بازار بزرگتر از 40 همت (32)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
فارس بورس شیمیایی 29.78 337.8T
فولاد بورس فلزات اساسی 53.17 260.8T
میدکو بورس فلزات اساسی 18.53 216.2T
فملی بورس فلزات اساسی 42.59 194T
کگل بورس کانه فلزی 20.55 179.8T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 20 تا 40 همت (33)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
حکشتی بورس حمل ونقل 67.64 39.3T
اپال بورس کانه فلزی 5.9 36.1T
اخابر بورس مخابرات 30.14 36T
خساپا بورس خودرو 27.65 35T
شیراز بورس شیمیایی 11.43 34.9T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 10 تا 20 همت (58)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
خبهمن بورس خودرو 26.83 19.3T
فغدیر فرابورس فلزات اساسی 2.76 19T
آساس صندوق صندوق قابل معامله 8.73 18.7T
وسمازن بورس سرمایه گذاری 100 18.3T
افق بورس خرده فروشی 10.04 18.1T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 5 تا 10 همت (81)

ارزش بازار بین 3.5 تا 5 همت (41)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
شجم فرابورس شیمیایی 13.62 4.9T
بساما فرابورس بیمه 33.91 4.9T
خودکفا بازار پایه محصولات غذایی 80.47 4.8T
سغدیر فرابورس سیمان 3.05 4.8T
اعتماد صندوق صندوق قابل معامله 44.63 4.8T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 2.5 تا 3.5 همت (58)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
دارو بورس دارویی 8.83 3.4T
دالبر بورس دارویی 10.56 3.4T
حتاید بورس حمل ونقل 33.2 3.4T
ساوه فرابورس سیمان 12.28 3.4T
فنفت بازار پایه فلزات اساسی 22.25 3.3T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 2 تا 2.5 همت (55)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
اتکام بورس بیمه 10.21 2.5T
خمحور بورس خودرو 7.65 2.5T
درازک بورس دارویی 21.89 2.5T
فاراک بورس محصولات فلزی 40.39 2.5T
داسوه بورس دارویی 11.04 2.5T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 1.5 تا 2 همت (55)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
توریل فرابورس حمل ونقل 24.23 2T
وامیر بازار پایه کانه فلزی 47.51 2T
سهگمت بورس سیمان 17.51 2T
ما بورس بیمه 12.59 2T
ختوقا بورس خودرو 47.68 1.9T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 1.2 تا 1.5 همت (47)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
گوهر بورس کالا صندوق قابل معامله 17.22 1.5T
شپترو بازار پایه شیمیایی 35.76 1.5T
سجام بازار پایه سیمان 16.21 1.5T
تاپکیش فرابورس رایانه 25.77 1.5T
فسپا بورس فلزات اساسی 32.19 1.4T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 1 تا 1.2 همت (48)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
ثجوان بازار پایه انبوه سازی 7.5 1.2T
زدشت فرابورس زراعت 19.98 1.2T
صنوین صندوق صندوق قابل معامله 2.69 1.2T
قشرین بازار پایه قند و شکر 73.29 1.2T
سقاین بورس سیمان 11.94 1.2T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 800م تا 1 همت (47)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
شدوص بورس شیمیایی 18.41 1T
دلقما بورس دارویی 16.09 1T
فلوله بورس فلزات اساسی 64.44 1T
دیران بورس دارویی 41.21 1T
غمینو فرابورس محصولات غذایی 38.58 1T
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 600 تا 8 میلیارد (61)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
زشریف فرابورس زراعت 23.89 799.1B
حپترو بورس حمل ونقل 37.48 797B
فمراد بورس فلزات اساسی 42.66 793.2B
غپونه فرابورس محصولات غذایی 10.62 793.1B
سبهان بورس سیمان 23.35 790.8B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 500 تا 600 میلیارد (37)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
کپشیر بورس کانی غیرفلزی 30.73 598.5B
زگلدشت فرابورس زراعت 29.95 592.2B
وفتخار بازار پایه سرمایه گذاری 31.96 586B
وحافظ بازار پایه بیمه 46.27 586B
حتوکا بورس حمل ونقل 36.95 583.1B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 400 تا 500 میلیارد (41)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
چکارن بورس محصولات کاغذی 83.9 499.7B
زشگزا فرابورس زراعت 34.82 499.5B
چکاوه بورس محصولات کاغذی 39.39 497.7B
غگلستا فرابورس محصولات غذایی 20.94 494.3B
وحکمت بازار پایه بیمه 43.44 489.1B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار بین 200 تا 400 میلیارد (72)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
وثنو بازار پایه سرمایه گذاری 37.07 398.3B
غشهد بورس محصولات غذایی 42.61 393B
داوه فرابورس دارویی 33.21 392.5B
نبروج بازار پایه منسوجات 36.62 390.5B
کهربا بورس کالا صندوق قابل معامله 12.46 390.5B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک

ارزش بازار کوچکتر از 200 میلیارد (81)

نماد بازار صنعت درصد شناوری ارزش بازار
کفرآور بازار پایه کانی غیرفلزی 44.86 196.2B
ثاصفا بازار پایه انبوه سازی 71.9 195.5B
غنیلی کوچک و متوسط محصولات غذایی 12.18 190.4B
رتکو بورس خدمات فنی و مهندسی 40.33 190B
وملت بازار پایه سرمایه گذاری 58.69 189.2B
ویژه کاربران اشتراکی خرید اشتراک