لیست صندوق های سرمایه گذاری

بسیاری از افراد به دلایل مختلفی مثل کمبود وقت، نداشتن اطلاعات کافی درباره فرصت‌های سرمایه گذاری موجود و … به تنها گزینه‌ای که برای پس‌انداز پول خود فکر می‌کنند، بانک است. در نتیجه، فرصت کسب بازده‌های بیشتر را از دست می‌دهند. یکی از ابزارهایی که این فرصت را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد، صندوق‌های سرمایه گذاری است. این صندوق‌ها برای افرادی که قصد دارد به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند یا اینکه زمان و اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری مستقیم را ندارند مناسب است. با این کار، سرمایه گذار امکان دستیابی به بازدهی‌ بالاتر از سود بانکی را به دست خواهد آورد. یک صندوق سرمایه گذاری، مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است. می‌توانید آن را به صورت شرکتی در نظر بگیرید که افراد مختلف، پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می‌کنند.

نام صندوق آدرس سایت مدیر ضامن نقد شوندگی متولی نوع صندوق
قابل معامله ياقوت آگاه yaghootfund.ir شركت سبد گردان آگاه ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله زرين كوروش www.zarinfunds.com سبدگردان كوروش ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
نيكوكاري دانشگاه تهران www.utfund.ir سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك توسعه ملي www.tmmf.ir كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
اختصاصي بازارگردان تجارت ايرانيان اعتماد www.tejarat-mmf.com/ كارگزاري بانك تجارت ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز بازارگردانی
قابل معامله با درآمد ثابت تصميم www.tasmimfixedincom.ir شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان ندارد مؤسسه حسابرسي آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
تجربه ايرانيان www.tajrobeiranian.ir كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار مختلط
سينا www.sinamutualfund.com سبدگردان سينا(سهامي خاص) ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
قابل معامله سپهر انديشه نوين www.sepehrnovin.ir تأمين سرمايه نوين موسسه حسابرسي بهمند مختلط
مشترك سپهر آتي www.sepehrati.com/ شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) شركت تأمين سرمايه سپهر (سهامي خاص) موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار مختلط
سپهر اول كارگزاري بانك صادرات www.sepehr1fund.com كارگزاري بانك صادرات ايران بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
مشترك سپهر تدبيرگران www.sepehr.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله سپهر كاريزما www.scetf.ir/ شركت سبدگردان كاريزما ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در سهام
قابل معامله انديشه ورزان صبا تأمين www.sast.sababroker.com شركت كارگزاري صباتأمين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نهال سرمايه ايرانيان www.sarmayefund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد www.saramadfixedfund.com شركت سبدگردان سرآمد بازار موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
سهم آشنا www.samf.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
مشترك يكم سامان www.samanfund1.com شركت تامين سرمايه كاردان بانك سامان موسسه حسابرسي هدف نوين نگر در سهام
گروه زعفران سحرخيز www.saharkhizfund.com شركت سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك رشد سامان www.roshdfund.com شركت تامين سرمايه كاردان شركت بيمه سامان موسسه حسابرسي هدف نوين نگر در سهام
پيشگامان سرمايه نوآفرين www.psnfund.com مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك) ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در اوراق بهادار با درآمد ثابت
پيروزان www.pirouzanfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
زرين پارسيان www.parsianzarinfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
پارند پايدار سپهر www.parandfund.com/ تأمين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
پاداش سرمايه پارس www.padashparsfund.com سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
قابل معامله پالايشي يكم www.p1fund.ir شركت تامين سرمايه نوين ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا در سهام
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان www.omidgoldfund.ir تأمين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران طلا
مشترك افق www.ofoghfund.com سبدگردان سرمايه و دانش ضامن موسسه حسابرسي فراز مشاور در سهام
زمرد نو ويرا ذوب آهن www.nsfmf.ir شركت سبدگردان نوويرا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي هميارحساب در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك نوين پايدار www.novinfund.com تامين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي هدف نوين نگر در سهام
طلاي سرخ نو ويرا www.ngmf.ir شركت سبدگردان نوويرا ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد www.mirasfund.com/ مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان ندارد موسسه حسابرسي فاطر مختلط
ميعاد ايرانيان www.miadfund.ir/index.do شركت تامين سرمايه نوين شركت تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
بازارگرداني صنعت مس www.mellimesmfund.com شركت تامين سرمايه تمدن نامشخص موسسه حسابرسي شاخص انديشان بازارگردانی
مشترك بانك خاورميانه www.mebfund.ir سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
مشترك مانا الگوريتم www.mana.fund/ شركت سبدگردان الگوريتم گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
نيكوكاري لوتوس رويان www.lrfund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين در اوراق بهادار با درآمد ثابت
پشتوانه طلاي لوتوس www.lotusgoldfund.capital/ تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد طلا
الماس كوروش www.kouroshfund.com سبدگردان كوروش ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري كشتي ورزش ملي ايران www.koshtifund.ir سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان www.kianfunds3.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز طلا
انديشه خبرگان سهام www.khobreganfund.com مدير-كارگزاري خبرگان سهام ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
قابل معامله سپهر خبرگان نفت www.khobregan-etf.com شركت مشاور سرمايه گذاري امين نيكان آفاق شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
با درآمد ثابت كمند www.kamandfixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك نقش جهان www.jahanfund.com سبدگردان سرآمد بازار ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
بانك ايران زمين www.izfund.ir مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك يكم ايرانيان www.iranianfund.com شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك پويا www.iranfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري سهام بزرگ كاردان www.iran-kfunds2.ir شركت تأمين سرمايه كاردان شركت تأمين سرمايه كاردان موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كاردان www.iran-kfunds1.ir شركت تأمين سرمايه كاردان ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
هميان سپهر www.hsfund.ir شركت تأمين سرمايه سپهر شركت تأمين سرمايه سپهر موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
قابل معامله هستي بخش آگاه www.hbagahfund.com سبدگردان آگاه موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
مشترك صباي هدف www.hadafmf.ir شركت سبدگردان هدف ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
گسترش فرداي ايرانيان www.gostareshfund.ir شركت كارگزاري بانك آينده بانك آينده موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش آفرين گلرنگ www.golrangfund.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي ندارد حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان www.gfund.ir/ گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگردانی
بانك گردشگري www.gbfund.ir سبدگردان سرآمد بازار بانك گردشگري مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه مهر www.ganjinehfund.meibourse.com تامين سرمايه اميد گروه مالي مهر اقتصاد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
كارگزاري پارسيان www.fund.parsianbroker.com كارگزاري پارسيان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
با درآمد ثابت فيروزه آسيا www.firouzehfixetf.com شركت سبدگردان توسعه فيروزه ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله واسطه گري مالي يكم www.fi1fund.com شركت تامين سرمايه بانك مسكن ندارد سازمان حسابرسي در سهام
يكم اكسير فارابي www.farabifund.com كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران www.etemadbmifund.com كارگزاري بانك ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
اعتبار سهام ايرانيان www.etebarsaham.com شركت سبدگردان اعتبار ندارد موسسه حسابرسي بهرادمشار در سهام
ذوب آهن نوويرا www.esmf.ir شركت سبدگردان نو ويرا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرماني www.edbifund.net تامين سرمايه تمدن بانك توسعه صادرات ايران موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك دماسنج www.dsfund.ir/ شركت كارگزاري بورسيران ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب در سهام
بانك دي www.dayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
مشترك كارگزاري بانك ملي ايران www.bmimf.com كارگزاري بانك ملي ايران - مدير سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
مشترك بورسيران www.bifund.ir شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي فاطر در سهام
قابل معامله بذر اميد آفرين www.bazreomidfund.ir شركت تامين سرمايه اميد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
قابل معامله گنجينه آينده روشن www.ayandehfund.com كارگزاري بانك آينده(سهامي خاص) موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله آواي معيار www.avayemeyar.ir شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
 مشترك آتيه نوين www.atiehnovin.ir تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
آواي سهام كيان www.asmfund.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن www.armanshahrfund.com تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) حسابرسي آزمودگان مختلط
قابل معامله آتيه درخشان مس www.armanmesetf.com تامين سرمايه تمدن حسابرسي شاخص انديشان در سهام
قابل معامله ارمغان ايرانيان www.armaghanfund.ir شركت تأمين سرمايه نوين ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارمغان يكم ملل www.armaghanemelal.com شركت سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
مشترك انديشه فردا www.andishefardafund.com/ شركت مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان پارس آريان موسسه حسابرسي ايران مشهود در اوراق بهادار با درآمد ثابت
امين سامان www.aminsaman.com شركت تأمين سرمايه امين بانك سامان شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكوكاري دانشگاه الزهرا www.alzahrafund.ir تامين سرمايه لوتوس پارسيان ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك البرز www.alborzfunds.com شركت سبدگردان اميد نهايت نگر ندارد موسسه حسابرسي ايران مشهود در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك آگاه www.agah-fund.ir شركت سبدگردان آگاه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در سهام
حكمت آشنا ايرانيان www.afund.ir سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در اوراق بهادار با درآمد ثابت
افرا نماد پايدار www.afra.fund شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله آرمان آتي كوثر www.aaketf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم دانشگاه تهران utvcfund.ir شركت توسعه سرمايه‌گذاري دانشگاه تهران نامشخص نامشخص شركت سبدگردان الماس جسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم tsfund.ir سبدگردان الگوريتم ندارد حسابرسي آزمودگان بازارگردانی
اختصاصي بازارگرداني پست بانك ايران tsf3s.rhbroker.com/ كارگزاري بانك ملي ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري بانك توسعه تعاون trfund.ir شركت كارگزاري بانك رفاه بانك توسعه تعاون موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا در سهام
توسعه فراز اعتماد toseefarazfund.com شركت تامين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش tavazonfund.com مدير (سبدگردان كوروش) ندارد متولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز) بازارگردانی
توسعه تعاون صبا stfs.rhbroker.com/index.do شركت كارگزاري صبا تامين بانك توسعه تعاون مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان sobhanfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در سهام
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تامين sngt.sababroker.com مدير (سرمايه گذاري صباتامين) ندارد متولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز) بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان smomidfund.ir تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده‌كاران بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صنعت و معدن smfund.ir شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن ندارد موسسه حسابرسي آزمودگان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان smart.aban.net كارگزاري آبان نامشخص نامشخص مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سينا بهگزين sinabehgozin.ir مدير (كارگزاري بورس بهگزين) ندارد متولي (موسسه حسابرسي فاطر) بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن servatfund.ir/ شركت تامين سرمايه تمدن شركت تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي آزمودگان در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم sepasetf.com شركت تامين سرمايه تمدن (سهامي خاص) ندارد حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله سپر سرمايه بيدار separ.ebb.ir شركت سبدگردان اقتصاد بيدار ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه ستاره برتر sb-vcfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي آزمون پرداز جسورانه
قابل معامله سرو سودمند مدبران Sarv.fund شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج ندارد ? ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
نيكوكاري جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) saf7s.rhbroker.com/index.do سبدگردان سهم آشنا تامين سرمايه تمدن موسسه حسابرسي هوشيارمميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مدرسه كسب و كار صوفي رازي razifund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فريوران راهبرد مختلط
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشتاز pishtazfund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پيشرو pishrofund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس pgfund.ir سرمايه گذاري مدبران اقتصاد نامشخص نامشخص مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار بازارگردانی
ثروت آفرين پارسيان pbfetfs.rhbroker.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
لوتوس پارسيان parsianlotusfund.com تامين سرمايه لوتوس پارسيان بانك پارسيان موسسه حسابرسي آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نويد انصار parsgostarfund.com تامين سرمايه اميد بانك انصار مؤسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران ــ حسابد در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك پارس pars.abanbroker.com سبدگردان آبان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا مختلط
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس padashmarketmaker.com مدير (سبدگردان پاداش سرمايه) ندارد متولي (موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران) بازارگردانی
پاداش سرمايه بهگزين padashfixedincome.com/index.do سبدگردان پاداش سرمايه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اوج ملت owjmellat.ir تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
افق روشن بانك خاورميانه orfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه (سهامي خاص) ندارد شركت ارقام نگر آريا در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اميد انصار omidansarfund.com تامين سرمايه اميد بانك انصار موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك نيكوكاري نداي اميد omid.abanbroker.com شركت سبدگردان آبان ندارد مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اميد توسعه omid-fund.com سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري افق ملت ofoghmellat.ir شركت تامين سرمايه بانك ملت نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
مشترك افق كارگزاري بانك خاورميانه ofoghfund.mebbco.com كارگزاري بانك خاورميانه ندارد شركت ارقام نگر آريا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
قابل معامله اعتماد داريك null شركت سبدگردان داريك پارس موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري نگين رفاه nrfund.ir شركت كارگزاري بانك رفاه ندارد مشاورسرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش نوويرا novira-mmf.ir/ مدير (سبدگردان نوويرا) ندارد متولي (موسسه حسابرسي بهراد مشار) بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت مشترك نوين نگر آسيا novinnegarfund.com سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در اوراق بهادار با درآمد ثابت
نيكي گستران nikigostaranfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ضامن نقد شوندگي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي مختلط
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام نيكي nicibfund.ir شركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران ندارد موسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسين بازارگردانی
توسعه سرمايه نيكي ngf3s.rhbroker.com/index.do مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر ندارد مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت نگين سامان neginsaman.com تامين سرمايه كاردان نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت نامي مفيد namifund.com شركت سبدگردان انتخاب مفيد ندارد - موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري مشترك كارگزاري حافظ mutualfund.hafezbourse.com شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
اعتماد ملل msfs.rhbroker.com/ شركت سبدگردان نوين نگر آسيا ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه ممتاز momtazfund.com سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار مختلط
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد mofidmmf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري modirfund.ir مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ميزان داريك mizandaric.ir سبدگردان داريك پارس نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران بازارگردانی
قابل معامله توازن معيار meyarfund.com شركت مشاور سرمايه گذاري معيار ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ملت mellatmarketfund.com/ مدير (تامين سرمايه بانك ملت) ندارد متولي (مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي) بازارگردانی
مشترك بانك مسكن maskanibfund.com تامين سرمايه بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ره آورد آباد مسكن maskanfund.ir/ شركت كارگزاري بانك مسكن تامين سرمايه بانك مسكن موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
اختصاصي بازارگرداني مپنا ايرانيان mapnafund.ir/ سبدگردان سهم آشنا ضامن موسسه حسابرسي رازدار در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كوثر kowsarfund.com كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي خاص) ندارد شاخص انديشان مختلط
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كوثر يكم kosar1fund.com كارگزاري آبان ندارد ندارد مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك كيمياي كاردان kimia.kardan.ir تامين سرمايه كاردان تامين سرمايه كاردان شركت مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي مختلط
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كيان kianfunds5.com مدير (كارگزاري كيان) ندارد متولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز) بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري آهنگ سهام كيان kianfunds4.ir مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
قابل معامله با درآمد ثابت كيان kianfunds1.com مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف khobreganmmf.com كارگزاري خبرگان سهام نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فريوران راهبرد بازارگردانی
شاخصي كارآفرين karafarinindexfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در سهام
مشترك كارگزاري كارآفرين karafarinfunds.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك ايساتيس پوياي يزد isatisfund.com سبدگردان ايساتيس پوياكيش سرمايه گذاري ايساتيس پويا مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري شاخص سي شركت بزرگ فيروزه iranetf.ir سبدگردان توسعه فيروزه ندارد موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري تجارت شاخصي كاردان iran-kfunds3.ir شركت تأمين سرمايه كاردان ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي icpfvc.ir شركت سرمايه‌گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري اين نوع صندوق ندارد. موسسه حسابرسي هوشيار مميز مختلط
امين آشنا ايرانيان iafi.ir/ شركت سبدگردان سهم آشنا ندارد موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامي hamifund.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه رفاه grfund.ir كارگزاري بانك رفاه كارگران مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در سهام
صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر ganjinehzarinshahr.com تامين سرمايه تمدن بانك شهر موسسه حسابرسي سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ganjinehsepehrfund.com شركت كارگزاري بانك صادرات ايران ندارد موسسه حسابرسي وخدمات مديريت ارقام نگر آريا بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ganjinehomidfund.ir/ تامين سرمايه اميد تامين سرمايه اميد موسسه حسابرسي آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه يكم آويد ganjinehavid1.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
توسعه پست بانك fundtpb.com شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور مختلط
يكم كارگزاري بانك كشاورزي fund1.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي بهراد مشار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
اندوخته آميتيس fund1-amitispm.ir شركت سبدگردان آميتيس ندارد موسسه حسابرسي و مديريت ارقام نگر آريا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فولاد مباركه fund.tukadev.ir سرمايه گذاري توسعه توكا نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه ملي fund.tmgic.ir شركت خدمات مديريت سرمايه مدار ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك صبا fund.sababroker.com كارگزاري صبا تامين ندارد شركت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك مبين سرمايه fund.mobinsb.com كارگزاري مبين سرمايه ندارد حسابرسي هوشيار مميز در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهرفام اميد fund.goharanomid.ir سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد ندارد بهراد مشار بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بانك اقتصاد نوين fund.enovinbourse.ir مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين ندارد حسابرسي بهمند در سهام
توسعه صادرات fund.edbibroker.com/index.do شركت تامين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور در سهام
باران كارگزاري بانك كشاورزي fund.agribourse.com كارگزاري بانك كشاورزي ندارد موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فيروزه firouzehvcfund.com شركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران مؤسسه حسابرسي بهراد مشار جسورانه
صندوق سرمايه گذاري خصوصي ثروت آفرين فيروزه firouzehpe.ir گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي هوشيار مميز جسورانه
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا firouzehmarketmakerfund.ir مدير (كارگزاري فيروزه آسيا) ندارد متولي (موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران) بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري فيروزه موفقيت firoozehfund.com سبدگردان توسعه فيروزه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران در سهام
قابل معامله امين تدبيرگران فردا fardaetf.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
مشترك تدبيرگران فردا farda.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا ندارد مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر در سهام
مشترك فراز انديش نوين farazandishnovin.ir/ تامين سرمايه نوين تامين سرمايه نوين موسسه حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
دوم اكسير فارابي exir2.irfarabi.com/ شركت كارگزاري فارابي ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني اكسير سودا esodammf.com سبد گردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اعتبار سرمايه نو آفرين esnfund.com مشاور سرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور جسورانه
مشترك نوانديشان  enoandishan.net/ سبدگردان ن.انديشان نفيس ندارد موسسه حسابرسي و بهبود سيستماي مديريت حسابرسين مختلط
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ ehafezfund.com مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي آزمودگان بازارگردانی
قابل معامله اعتماد آفرين پارسيان eap-fund.com/index.do تامين سرمايه لوتوس پارسيان موسسه حسابرسي فريوران راهبرد در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گروه دي daygroupfund.ir كارگزاري بانك دي ندارد - موسسه حسابرسي ايرانيان تحليل فارابي بازارگردانی
قابل معامله دارا الگوريتم darafund.ir شركت سبدگردان الگوريتم ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند damavandfunds.ir/ تامين سرمايه دماوند نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي بهراد مشار بازارگردانی
مشترك كاريزما charismafund.com شركت سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
با درآمد ثابت كاريزما charismafixedincome.com سبدگردان كاريزما ندارد موسسه حسابرسي رازدار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
اختصاصي بازارگرداني بانك سينا bxf4s.rhbroker.com/index.do كارگزاري بورس بهگزين ندارد موسسه حسابرسي فاطر بازارگردانی
بازارگرداني گسترش صنعت دارو bkf3s.irbroker2.com/index.do شركت تأمين سرمايه تمدن ندارد موسسه حسابرسي رازدار بازارگردانی
نيكوكاري ايتام بركت barakat.tadbirfunds.com كارگزاري تدبيرگران فردا موسسه بنياد بركت موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر مختلط
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني بهمن گستر bahmangostarfund.com كارگزاري بهمن ندارد موسسه حسابرسي و بهبود سيستم هاي مديريت حسابرسين بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آسمان زاگرس azmfund.ir شركت سبدگردان آسمان نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم aymfund.ir شركت سبدگردان آسمان ندارد موسسه حسابرسي آزموده كاران در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد ayaretf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار طلا
صندوق سرمايه‌گذاري توسعه اندوخته آينده atlasetf.com شركت سبد گردان انتخاب مفيد ندارد موسسه حسابرسي رازدار در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري آتيه ملت atiehmellat.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان اميد asemanomid.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام asasfund.ir شركت سبدگردان آسمان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري آرمان سپهر آشنا asaetf.com شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد حسابرسي هوشيار مميز مختلط
ارزش كاوان آينده arzeshkavanfund.ir سبدگردان آسال ندارد حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري arzeshafarinfund.com كارگزاري صبا جهاد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور بازارگردانی
قابل معامله ارزش آفرين بيدار arzesh.ebb.ir شركت سبدگردان اقتصاد بيدار ندارد موسسه حسابرسي شاخص انديشان در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان تدبير نقش جهان armanbrokerfund.ir كارگزاري آرمان تدبير نقش جهان نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي armanativcfund1.com شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص ) اين نوع صندوق ندارد. حسابرسي بهراد مشار جسورانه
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار armanansarfund.com شركت كارگزاري بانك انصار ندارد موسسه حسابرسي خدمات مديريت دارياروش بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش armanandishfund.com مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي ندارد مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس armaghanalmasfund.com سبدگردان الماس ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت andookhtehmellat.com تامين سرمايه بانك ملت بانك ملت (سهامي عام) ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري امين ملت aminmellat.com شركت تامين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني امين aminfunds.ir شركت تامين سرمايه امين نامشخص نامشخص مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري امين يكم فردا aminfarda.com تأمين سرمايه امين مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك امين آويد aminavidfund.com شركت تامين سرمايه امين شركت تامين سرمايه امين موسسه حسابرسي هوشيار مميز در سهام
صندوق سرمايه‌گذاري امين انصار aminansar.com تأمين سرمايه امين ندارد موسسه حسابرسي هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار almaspaidarfund.com سبدگردان الماس شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان هوشيار مميز در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه الماس بيمه دي almasday.com شركت سبد گردان الماس نامشخص نامشخص حسابرسي شاخص انديشان در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان خاورميانه akmfund.com شركت سبدگردان آسمان ندارد ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران مختلط
آرمان كارآفرين akfund.com كارگزاري بانك كارآفرين بانك كارآفرين موسسه حسابرسي فريوران در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مشترك عقيق aghighfund.com مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ ندارد ? ندارد مؤسسه حسابرسي آزمودگان در سهام
صندوق سرمايه گذاري آواي فرداي زاگرس afzfund.ir سبدگردان زاگرس نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ارزش آفرينان دي afdayfund.ir كارگزاري بانك دي بانك دي مشاور سرمايه گذاري ايرانيان تحليل فارابي در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم آبان aban.aban.net سبدگردان آبان ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در سهام
يكم نيكوكاري آگاه 1nikokarifund.com شركت سبدگردان آگاه ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود مختلط
قابل معامله فراز داريك www.farazdarik.ir شركت سبدگردان داريك پارس ندارد موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران در سهام
اندوخته پايدار سپهر www.andukhtesepehr.com/ شركت تامين سرمايه سپهر بانك صادرات ايران موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا در اوراق بهادار با درآمد ثابت
اعتبار آفرين ايرانيان etebarafarin.com سبدگردان اعتبار مدير صندوق ندارد مؤسسه حسابرسي بهراد مشار در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم هامرز سبدگردان هامرز نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران بازارگردانی
صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني آينده نگر دانا شركت سبد گردان انتخاب مفيد نامشخص نامشخص موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم مدير (شركت سبدگردان سهم آشنا) ندارد متولي (موسسه حسابرسي فاطر) بازارگردانی
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان صبانيك مدير (مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر) ندارد متولي (موسسه حسابرسي هوشيار مميز) بازارگردانی
صندوق بازارگرداني اختصاصي تدبيرگران فردا مدير (كارگزاري تدبيرگران فردا) ندارد متولي (موسسه حسابرسي فاطر) بازارگردانی
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده