تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 لپیام * 0 0 0 0 748 0.6 0.1 0.11 -89 -460.9 0 0% -3.00
-3.00
40,300
-1.26
41,023
-1.74 0 0 0 0 0 1,245,479 -100 0 5,027 771 -13 -13 224K 93.9K 378M 0 1400-07-26 11:24:20 لپیام
2 ثنام * 0 0 0 0 605 2.4 0.9 0.09 0 0 0 50% -2.99
-2.99
11,728
-1.16
11,950
-1.83 0 0 0 0 0 12,832,950 -100 0 15,096 782 -4 -12 806K 311K 365M 0 1400-07-26 11:24:20 ثنام
3 حپارسا 0 0 0 0 824 0.7 0.9 0.68 3,159 10.9 0 64% 2.99
5.00
34,608
4.21
34,347
0.79 3.31 0 0 0 789,112 250 99 2,745 8 360 -3 -14 461K 476K 1.6B 0 1400-07-26 11:24:20 حپارسا
4 لازما ** 0 0 0 0 579 0.3 0.3 0.41 -98 -268.9 0 40% -0.53
-2.03
26,100
-1.09
26,349
-0.94 4.51 0 0 0 5,000 1,000 -17 36 52 467 -3 -4 389K 435K 1.1B 0 1400-07-26 11:24:20 لازما
5 زشگزا 0 0 0 0 114,120 1.4 1.2 1.26 362 13.8 2.34 29% -1.34
-4.99
4,968
-4.55
4,991
-0.44 3.84 0 0 0 0 130,552 -100 0 70 494 -14 -18 2.9M 4.8M 2.4B 0 1400-07-26 11:24:20 زشگزا
6 معیار ** 0 0 0 0 235 1.5 1.7 3.07 -84 -572.1 0 20% -2.99
3.00
48,376
2.31
48,053
0.69 6.18 0 0 0 243,282 350 71 1,189 202 557 1 -6 217K 559K 2.7B 0 1400-07-26 11:24:20 معیار
7 حسینا 0 0 0 0 2,459 0.3 0.4 0.13 6,915 7.2 0 55% 0.18
2.50
50,400
0.52
49,427
1.98 3.43 0 0 0 2,261 1,000 20 33 22 528 -3 -9 306K 108K 538M 0 1400-07-26 11:24:20 حسینا
8 میهن 0 0 0 0 402 0.1 0.1 0.12 -805 -3.3 0 0% -1.23
-4.70
2,557
-0.48
2,670
-4.22 3.72 0 0 0 6,031 21,693 -62 8 33 797 -4 -21 5.6M 755K 195M 0 1400-07-26 11:24:20 میهن
9 حشکوه * 0 0 0 0 430 0.4 0.6 0.94 0 0 0 0% -2.97
-2.97
2,414
-2.73
2,420
-0.24 1.24 0 0 0 0 20,445 -100 0 32 355 -6 -27 3.9M 3.6M 860M 0 1400-07-26 11:24:20 حشکوه
10 کلر 0 0 0 0 4,071 0.3 0.3 0.39 3,398 35.5 12.21 46% -1.15
-4.23
119,051
-3.01
120,575
-1.22 3.26 0 0 0 4,131 969 -74 99 681 119 -7 6 131K 293K 3.5B 0 1400-07-26 11:24:20 کلر
11 زشریف 0 0 0 0 995 1.5 2.2 2.2 325 12.1 3.55 29% 1.52
-4.98
3,930
-4.88
3,934
-0.1 6.84 0 0 0 0 1,293,680 -100 0 535 427 -16 -20 3.4M 10.5M 4.1B 0 1400-07-26 11:24:20 زشریف
12 کمرجان 0 0 0 0 557 0 0.1 0.24 2,083 37.5 12.84 0% -5.00
-5.00
75,620
-1.85
78,125
-3.15 0 0 0 0 100 636,939 -100 1 4,851 259 -11 -15 176K 65.0K 492M 0 1400-07-26 11:24:20 کمرجان
13 کرمان * 0 0 0 1 4,458 0 0.7 0 36 28.7 0 50% -3.35
-2.10
1,024
-1.15
1,034
-0.95 4.85 0 0 0 6,500 10,000 -10 64 78 33 -9 -15 17.0M 158M 16.3B 0 1400-07-26 11:24:20 کرمان
14 خصدرا * 0 0 0 0 8,013 0 0 0 164 18.6 0 67% -2.98
-2.98
2,965
-0.26
3,048
-2.72 0 0 0 0 0 55,411,001 -100 0 16,499 123 -5 -18 10.5M 868K 257M 0 1400-07-26 11:24:20 خصدرا
15 غشوکو * 0 0 0 0 416 0 0 0.01 491 21.2 0 0% -5.00
-5.00
9,889
-0.06
10,403
-4.94 0 0 0 0 0 2,475,930 -100 0 2,454 564 -7 -63 952K 11.3K 11.2M 0 1400-07-26 11:24:20 غشوکو
16 تابا * 0 0 0 0 194 0 0 0.18 185 167.8 0 68% -3.00
-3.00
30,321
-0.69
31,042
-2.31 0 0 0 0 0 2,014,043 -100 0 6,118 422 -12 0 296K 68.4K 207M 0 1400-07-26 11:24:20 تابا
17 بپاس 0 0 0 0 131,619 0.9 0.7 0.03 1,221 52.8 0 0% 2.20
0.01
64,486
0.01
64,486
0 2.2 0 0 0 160,085 4,787 83 2,321 213 122 2 -8 1.9M 1.4M 9.3B 0 1400-07-26 11:24:20 بپاس
18 شستان * 0 0 0 0 167 0 0 0 11 321.7 0 0% -100.00
0.88
3,570
0.00
3,539
0.88 0 0 0 0 27,150 69,715 -56 18 65 663 0 1 1.4M 0 1400-07-26 11:24:20 شستان
19 وتعاون * 0 0 0 0 1,008 0.4 0.4 0.21 117 17 0 0% -2.98
-2.98
1,955
-1.49
1,985
-1.49 0 0 0 0 0 3,014,696 -100 0 592 646 -9 -12 4.7M 2.3M 452M 0 1400-07-26 11:24:20 وتعاون
20 شاروم 0 0 0 0 763 0.7 0.6 1.02 740 20.1 3.21 45% 0.36
-4.16
14,801
-3.91
14,840
-0.25 5.64 0 0 0 875 15 79 5 1 217 -13 -21 965K 2.4M 3.5B 0 1400-07-26 11:24:20 شاروم
21 غدیس 0 0 0 0 1,511 0.3 0.4 0.45 1,365 9.2 1.65 51% -1.70
-2.08
12,650
-3.04
12,526
0.96 4.3 0 0 0 23,354 23,007 -74 48 325 125 -4 -12 1.3M 1.6M 2.0B 0 1400-07-26 11:24:20 غدیس
22 سپرمی * 0 0 0 0 36 0.1 0 0.06 -1,608 -6.4 0 0% 1.00
1.00
10,443
0.01
10,341
0.99 0 0 0 0 201,222 0 100 210 0 695 3 11 176K 2.6K 2.7M 0 1400-07-26 11:24:20 سپرمی
23 دکپسول 0 0 0 0 935 0.4 0.5 0.41 3,137 9.7 3.44 56% -3.69
-2.44
30,420
-2.28
30,472
-0.16 4.03 0 0 0 3,476 950 38 12 5 416 -11 -17 480K 377K 1.1B 0 1400-07-26 11:24:20 دکپسول
24 تکنار * 0 0 0 0 372 0.4 0.5 0.51 344 177.7 0 0% -2.82
-2.93
60,114
-1.30
61,121
-1.63 1.73 0 0 0 945 1,016 40 111 48 593 -8 -29 153K 73.2K 441M 0 1400-07-26 11:24:20 تکنار
25 کیمیا 0 0 0 0 1,731 4.3 6 4.62 1,828 9.3 2.63 72% 3.58
1.04
16,661
3.04
16,990
-2 4.21 0 0 0 1,400 4,761 -23 27 43 336 8 14 1.0M 16.1M 27.4B 0 1400-07-26 11:24:20 کیمیا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد