اطلاعات لحظه ای صنایع و گروه های بورس

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.

# لینک نام گروه تعداد نماد
779
نماد مثبت
532
68%
نماد منفی
247
32%
صف خرید
71
9%
صف فروش
52
7%
درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد حجم به کل درصد ارزش به کل درصد بازار درصد مثبت درصد منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خریدار سرانه خرید
13
سرانه فروش
15
ارزش بازار میلیارد تومان
6,390,506
ورود پول حقیقی
315
ارزش صف خرید
161
ارزش صف فروش
205
ارزش تقاضا
2,769
ارزش عرضه
1,068
تقاضا به عرضه ارزش معاملات
3,633
ارزش معاملات لحظه ای
0.0
1 صندوق قابل معامله 97 78 19 0 0 0 0 80 20 753.5 14 120.24 0.46 5.3 خرید اشتراک 336,667 262,291 0 0 2,520,452 779,705 3.2 1,564 48
2 شیمیایی 64 47 17 8 3 13 5 73 27 8.7 94.4 5.13 0.01 24.6 خرید اشتراک 1,573,657 33,163 12,785 3,503 22,847 11,009 2.1 194 0
3 لاستیک 12 9 3 2 1 17 8 75 25 76.2 12.6 2.25 0.18 0.2 خرید اشتراک 15,900 16,783 307 3,833 1,057 4,619 0.2 29 0
4 فلزات اساسی 45 30 15 5 4 11 9 67 33 6 16.1 6.37 0.01 17.2 خرید اشتراک 1,098,294 14,186 8,823 32,984 19,405 40,845 0.5 130 0
5 کمکی به نهادها 14 8 6 3 1 21 7 57 43 12.5 30 1.39 0.09 1.8 خرید اشتراک 116,850 12,532 8,660 15,582 9,051 18,785 0.5 104 0
6 نفتی 13 10 3 0 1 0 8 77 23 3.9 6.6 0.26 0.03 6.2 خرید اشتراک 396,349 9,547 0 6,789 3,442 9,025 0.4 126 0
7 کانه فلزی 16 7 9 0 1 0 6 44 56 6.7 20.1 1.47 0.01 9.5 خرید اشتراک 605,450 8,370 0 4,257 800 6,708 0.1 54 0
8 سرمایه گذاری 54 37 17 5 7 9 13 69 31 4.5 22.2 6.05 0.04 2.9 خرید اشتراک 185,486 5,597 2,964 26,105 19,968 30,859 0.6 81 0
9 رایانه 17 7 10 1 1 6 6 41 59 18.1 -23.4 4.14 0.06 1.1 خرید اشتراک 68,693 5,291 466 389 1,639 2,228 0.7 40 0
10 سایر واسطه گری مالی 13 7 6 1 3 8 23 54 46 7 -13 18.15 0.43 0.1 خرید اشتراک 8,260 4,769 1,788 2,453 2,323 2,808 0.8 35 0
11 زراعت 18 16 2 0 0 0 0 89 11 10.6 13.5 7.33 0.16 0.5 خرید اشتراک 33,051 3,650 0 0 1,197 1,642 0.7 53 0
12 دارویی 52 34 18 5 0 10 0 65 35 7.3 17.6 5.15 0.05 2 خرید اشتراک 128,756 2,516 3,170 0 7,290 3,806 1.9 63 0
13 محصولات غذایی 37 28 9 0 1 0 3 76 24 10.2 23.2 7.54 0.13 1.1 خرید اشتراک 67,944 2,321 0 9,717 4,924 13,640 0.4 85 0
14 چند رشته ای صنعتی 6 5 1 0 0 0 0 83 17 5.7 5.6 0.03 0.01 7 خرید اشتراک 444,537 1,686 0 0 1,504 1,046 1.4 36 0
15 پیمانکاری 2 2 0 0 0 0 0 100 0 153.2 117.7 1.17 0.59 0 خرید اشتراک 734 1,202 0 0 148 651 0.2 4 0
16 عرضه برق 11 6 5 0 0 0 0 55 45 4.2 21.2 0.32 0.02 1.4 خرید اشتراک 90,418 639 0 0 1,060 1,667 0.6 19 0
17 خدمات فنی و مهندسی 4 2 2 0 2 0 50 50 50 25.4 -2.5 1.39 0.15 0 خرید اشتراک 2,785 567 0 15,857 399 16,197 0.0 4 0
18 هتل و رستوران 7 4 3 2 3 29 43 57 43 6.3 77.5 3.08 0.21 0.4 خرید اشتراک 22,671 460 5,393 843 5,972 1,564 3.8 48 0
19 دباغي و چرم 1 1 0 0 0 0 0 100 0 67.6 68.8 0.08 0.08 0 خرید اشتراک 2,755 79 0 0 19 41 0.5 2 0
20 فعالیت مهندسی 1 1 0 0 0 0 0 100 0 0 34 0.48 0.49 0 خرید اشتراک 209 57 0 0 13 32 0.4 1 0
21 فعالیت هنری 1 0 1 0 1 0 100 0 100 0 21.9 1.25 1.22 0 خرید اشتراک 217 27 0 213 2 213 0.0 3 0
22 انتشار و چاپ 1 1 0 0 0 0 0 100 0 9.9 10 0.04 0.04 0 خرید اشتراک 834 10 0 0 60 42 1.4 0.4 0
23 مخابرات 2 1 1 0 0 0 0 50 50 15.1 -70.5 0.03 0.01 1.1 خرید اشتراک 72,668 -12 0 0 976 266 3.7 8 0
24 حمل و نقل آبی 2 1 1 0 1 0 50 50 50 5.9 -5.4 0.26 0.03 0 خرید اشتراک 1,968 -21 0 52 69 337 0.2 1 0
25 وسایل ارتباطی 3 1 2 1 0 33 0 33 67 52.7 31.4 0.47 0.19 0.1 خرید اشتراک 3,228 -24 382 0 416 277 1.5 6 0
26 منسوجات 5 2 3 1 0 20 0 40 60 12.7 215.8 0.31 0.05 0 خرید اشتراک 1,929 -26 1,340 0 1,392 101 14 1 0
27 فرهنگی و ورزشی 2 0 2 0 2 0 100 0 100 0 -117.6 0.03 0.02 0.1 خرید اشتراک 6,345 -51 0 5,912 0 5,912 0.0 1 0
28 محصولات چوبی 3 3 0 1 0 33 0 100 0 9.8 -154.7 0.29 0.09 0 خرید اشتراک 1,958 -106 1,335 0 1,389 93 15 2 0
29 ماشین آلات 15 10 5 1 2 7 13 67 33 8.6 -58 1.43 0.08 0.3 خرید اشتراک 20,209 -127 804 7,757 1,316 8,671 0.2 16 0
30 استخراج نفت 2 0 2 0 0 0 0 0 100 7.3 11.9 0.06 0.02 0.2 خرید اشتراک 13,711 -129 0 0 74 129 0.6 2 0
31 محصولات فلزی 11 5 6 2 1 18 9 45 55 14.8 11.7 3.51 0.35 0.2 خرید اشتراک 9,755 -138 4,674 46 5,286 1,603 3.3 34 0
32 محصولات کاغذی 4 3 1 0 0 0 0 75 25 8.4 11.6 1.34 0.27 0.1 خرید اشتراک 4,021 -154 0 0 209 357 0.6 11 0
33 استخراج ساير معادن 1 1 0 0 0 0 0 100 0 9.2 9.4 0.32 0.33 0 خرید اشتراک 541 -160 0 0 53 65 0.8 2 0
34 کاشی و سرامیک 8 5 3 0 1 0 13 63 38 8.1 3.1 1.16 0.09 0.1 خرید اشتراک 8,251 -185 0 139 930 1,257 0.7 8 0
35 خرده فروشی 1 1 0 0 0 0 0 100 0 13.5 8.2 0.02 0.02 0 خرید اشتراک 2,385 -295 0 0 264 149 1.8 0.6 0
36 زغال سنگ 3 2 1 0 0 0 0 67 33 9.2 13.4 0.25 0.1 0.1 خرید اشتراک 7,933 -319 0 0 135 178 0.8 8 0
37 تجارت عمده 1 1 0 0 0 0 0 100 0 0 57 0.1 0.1 0 خرید اشتراک 1,147 -352 0 0 373 256 1.5 1 0
38 کانی غیرفلزی 27 19 8 7 2 26 7 70 30 9.9 22.2 6.78 0.13 0.4 خرید اشتراک 24,620 -940 9,044 2,945 10,663 4,593 2.3 33 0
39 کامپیوتری 1 1 0 0 0 0 0 100 0 22.7 23.5 0.09 0.1 0.1 خرید اشتراک 3,593 -1,080 0 0 24 88 0.3 3 0
40 انبوه سازی 33 24 9 3 4 9 12 73 27 25 111.3 9.12 0.21 0.6 خرید اشتراک 37,537 -2,638 7,449 1,499 10,872 3,527 3.1 77 0
41 قند و شکر 19 13 6 2 3 11 16 68 32 13.1 26.4 4.14 0.13 0.4 خرید اشتراک 22,858 -2,730 746 1,582 2,523 4,347 0.6 29 0
42 سیمان 42 27 15 2 1 5 2 64 36 6.1 6.6 3.79 0.06 1.5 خرید اشتراک 95,607 -3,838 1,960 692 6,091 3,654 1.7 60 0
43 دستگاه های برقی 10 9 1 2 1 20 10 90 10 8.5 410.8 1.17 0.08 0.3 خرید اشتراک 18,535 -4,247 5,092 81 5,325 1,383 3.8 14 0
44 اطلاعات و ارتباطات 4 2 2 0 0 0 0 50 50 6.5 43.2 1.83 0.46 0.2 خرید اشتراک 14,288 -6,049 0 0 771 528 1.5 66 0
45 بانک 17 11 6 3 1 18 6 65 35 -1.5 12.6 0.76 0.03 5.4 خرید اشتراک 345,933 -8,934 28,894 683 30,237 3,166 10 107 0
46 خودرو 34 23 11 5 0 15 0 68 32 -11.1 58.6 14.22 0.17 3.1 خرید اشتراک 197,616 -11,893 19,462 0 25,795 5,417 4.8 343 0
47 بیمه 27 17 10 8 2 30 7 63 37 28.7 16.6 3.22 0.03 3.2 خرید اشتراک 205,394 -13,088 35,094 3,321 38,120 15,658 2.4 67 0
48 حمل ونقل 16 10 6 1 2 6 13 63 38 7.7 44.7 2.93 0.08 1.1 خرید اشتراک 67,958 -13,351 796 57,977 2,341 59,156 0.0 55 0