تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 کالا 7,880 350 90.1 36% -2.99
-2.99
30,840
-0.85
31,520
2.14 0 0 0.3 1.6 11.8 18 62 0 3,196,352 0 0 -2.99 0 9,858 3 -68 -1 -1 -1 -3 1,567,890 452,135 1,394 1400-2-22 12:31:16 کالا
2 امید 7,363 642 12.1 35% -2.97
-2.97
7,520
0.00
7,750
2.97 0 0 0.2 0.2 2 4 19 0 3,124,266 0 0 -2.97 0 2,349 4 -74 0 0 0 0 6,451,613 24,221 18 1400-2-22 12:31:16 امید
3 فرابورس 8,744 1,881 16.6 61% -3.00
-3.00
30,317
-0.08
31,228
2.92 0 0 0.1 1.2 1.8 5 47 0 12,046,111 0 0 -3.00 0 36,520 3 -80 0 0 0 -1 1,596,934 44,838 136 1400-2-22 12:31:16 فرابورس
4 انرژی3 14,934 890 279.7 0% -3.00
-3.00
241,660
-0.09
248,900
2.91 0 0 0 0.7 0.9 4 93 0 1,065,495 0 0 -3.00 0 25,749 38 -47 0 -1 -1 -1 240,000 7,489 181 1400-2-22 12:31:16 انرژی3
5 کبورس 13,560 2,752 12.3 0% -100.00
0.00
33,900
0.00
33,900
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 0 -2.98 0 9,867 -7 -74 -1 -3 -3 -4 1,600,000 0 0 1400-2-22 12:31:16 کبورس
6 انرژی2 14,948 890 279.9 0% -100.00
0.00
249,130
0.00
249,130
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 98,985 0 0 -3.00 0 2,392 2 -27 -1 -1 -1 -1 240,000 0 0 1400-2-22 12:31:16 انرژی2
7 اکالا 7,948 107 297.1 0% -100.00
0.00
31,790
0.00
31,790
0.00 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 308 0 -2.99 1,542 0 1 -62 0 0 -1 -2 1,567,398 0 0 1400-2-22 12:31:16 اکالا
8 نبورس 13,560 2,752 12.3 0% -100.00
0.00
33,900
0.00
33,900
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 399,996 0 0 -2.98 0 1,437 -18 -74 -1 -3 -3 -4 1,600,000 0 0 1400-2-22 12:31:16 نبورس
9 انرژی1 14,948 890 279.9 0% -100.00
0.00
249,130
0.00
249,130
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 327,000 0 0 -3.00 0 7,902 35 -44 -1 -2 -3 -3 240,000 0 0 1400-2-22 12:31:16 انرژی1
10 تماوند 3,710 68 77.9 30% 0.24
-1.99
5,280
-1.61
5,300
0.38 2.27 -202 0.3 1.5 0.4 6 17 0 5,582,058 0 0 -1.99 0 2,947 -1 -76 -4 -68 -67 -67 3,660,323 3,171,161 1,677 1400-2-22 12:31:16 تماوند
11 بورس 13,420 2,752 12.2 75% -2.98
-2.98
32,890
-1.03
33,550
1.95 0 -559 0.1 2.4 1.7 18 148 0 8,223,112 0 0 -2.98 0 27,046 2 -78 -2 -3 -4 -5 1,600,000 551,783 1,815 1400-2-22 12:31:16 بورس
12 لوتوس 7,542 907 9.2 36% 0.24
-2.84
8,220
-0.95
8,380
1.89 3.29 -708 0.4 0.8 0.2 6 13 610 3,810 1 0 -2.84 1 3 -1 -76 -7 -10 -10 -11 5,382,131 1,903,909 1,567 1400-2-22 12:31:16 لوتوس
13 امین 7,689 671 10.4 23% 0.00
0.00
6,990
0.00
6,990
0.00 0.29 -1,111 5 0.7 0.5 1 0 13,444,707 26,056 104 464 0.00 9,398 18 1 -61 0 0 0 -3 7,142,857 1,803,387 1,261 1400-2-22 12:31:16 امین
14 تماوندح 1,893 قیمت 5,300 -10% 0% -1.99
-1.99
3,786
-1.99
3,786
0.00 0 -1,287 0.2 0 1.6 3 12 0 1,698,187 0 0 -1.99 0 643 -2 -4 -52 -52 -52 -52 1 3,467,018 1,313 1400-2-22 12:31:16 تماوندح
15 امینح 1,857 قیمت 6,990 -18% 0% -0.83
-0.02
4,700
-1.23
4,643
-1.21 4.81 -1,609 16 1.2 1.5 6 0 12,773 91 3 70 -0.53 6 0 18 -24 -2 -6 -6 8 1 8,044,817 3,735 1400-2-22 12:31:16 امینح
16 تنوین 10,860 833 8.7 24% 0.00
0.97
7,300
0.14
7,240
-0.83 1.11 -2,150 0.5 0.9 1.4 8 17 11,277 187,449 8 1 0.28 8 137 47 -60 1 1 1 4 6,944,444 4,326,798 3,136 1400-2-22 12:31:16 تنوین
17 تملت 5,464 478 10.4 25% 1.83
1.22
4,970
1.16
4,967
-0.06 6.21 -7,935 1.1 2.9 3.8 9 9 1,900 37,294 1 0 1.02 1 19 8 -76 1 -1 0 2 10,012,014 23,608,104 11,726 1400-2-22 12:31:16 تملت
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد