تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 البرز 5,213 1,167 3.1 0% 5.99
5.99
3,625
5.67
3,614
-0.32 1.54 2,477 5 1.4 0.8 52 10 46,092,834 1,350 57 117 5.99 16,709 0 0 -85 6 4 2 -2 14,539,110 13,780,897 4,995 1400-2-21 12:31:19 البرز
2 ما 3,092 781 9.9 0% 2.92
5.98
7,980
2.66
7,730
-3.32 5 525 2 1.9 1.2 14 7 933,342 672 44 82 5.98 745 1 46 -65 5 5 4 7 6,793,478 4,592,924 3,595 1400-2-21 12:31:19 ما
3 ورازی 2,387 15 530.3 0% 0.00
4.99
8,095
3.18
7,955
-1.81 4.99 408 1.5 0.4 0.5 20 13 542,653 1,300 13 12 4.99 439 1 122 -49 -5 -7 -10 -20 2,287,545 3,733,408 2,970 1400-2-21 12:31:19 ورازی
4 باران 453 480 7.9 0% 4.98
4.98
3,945
0.48
3,776
-4.50 0 0 1.5 0.3 2.2 32 21 43,749,664 0 59 0 4.98 17,259 0 8 -4 1 1 1 8 5,340,454 504,846 199 1400-2-21 12:31:19 باران
5 وسرمد 1,557 1,036 6 0% -4.00
-4.00
5,980
-0.02
6,228
3.98 0 0 0.4 0.5 1.5 1 2 0 1,841,854 0 0 -4.00 0 1,101 15 -47 0 0 0 0 3,210,789 10,604 6 1400-2-21 12:31:19 وسرمد
6 بنو 9,559 1,422 22.4 0% -3.00
-3.00
30,910
0.00
31,864
3.00 0 0 0.3 0.1 1 1 4 0 42,503,503 0 0 -3.00 0 131,378 0 -23 0 0 0 0 1,568,973 1,227 4 1400-2-21 12:31:19 بنو
7 ومعلم 2,091 775 6.4 0% -2.99
-2.99
4,837
0.00
4,986
2.99 0 0 0.3 0.2 3.2 2 6 0 10,730,472 0 0 -2.99 0 5,190 14 -77 0 0 0 0 10,028,079 12,240 6 1400-2-21 12:31:19 ومعلم
8 وحافظ 802 228 288.5 0% -2.00
-2.00
64,464
-0.02
65,768
1.98 0 0 0.3 3.8 3.9 2 8 0 3,738,168 0 0 -2.00 0 24,098 86 -21 0 0 0 0 152,022 1,253 8 1400-2-21 12:31:19 وحافظ
9 وآفری 3,158 196 17 0% -1.99
-1.99
3,257
0.00
3,323
1.99 0 0 0.2 0.3 2.4 2 10 0 9,401,793 0 0 -1.99 0 3,062 0 -85 0 0 0 -1 6,018,658 31,370 10 1400-2-21 12:31:19 وآفری
10 کوثر 9,511 2,193 6.7 0% -3.00
-3.00
14,227
-0.01
14,666
2.99 0 0 0.2 0.5 2.2 3 15 0 12,781,701 0 0 -3.00 0 18,185 34 -64 0 0 0 0 3,408,549 10,213 15 1400-2-21 12:31:19 کوثر
11 نوین 1,551 1,538 3.8 0% -2.99
-2.99
5,739
-0.10
5,910
2.89 0 0 0.1 0.7 3.8 7 86 0 10,980,456 0 0 -2.99 0 6,302 0 -64 0 0 0 -1 8,444,520 292,554 168 1400-2-21 12:31:19 نوین
12 بخاور 811 952 7.1 0% -2.99
-2.99
6,562
-0.06
6,760
2.93 0 0 0.1 0.1 1.6 7 103 0 7,828,574 0 0 -2.99 0 5,137 3 -41 0 0 0 -2 7,381,164 151,791 100 1400-2-21 12:31:19 بخاور
13 ملت 4,435 1,688 9.2 0% -2.95
-2.95
15,110
-0.06
15,560
2.89 0 0 0 0.3 1.5 4 114 0 16,203,581 0 0 -2.95 0 24,484 0 -44 0 0 0 0 3,209,243 73,388 111 1400-2-21 12:31:19 ملت
14 وتعاون 945 300 21 0% -100.00
-3.98
6,052
0.00
6,303
3.98 0 0 0 0 0 0 0 0 6,550 0 0 -2.00 0 4 10 -32 0 0 0 0 3,172,086 0 0 1400-2-21 12:31:19 وتعاون
15 ودی2 0 5,447 3.7 0% -3.00
-3.00
20,240
-3.00
20,240
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00 0 0 0 0 1 5,000,000 10,120 1400-2-21 12:31:19 ودی2
16 آرمان 2,055 355 23.2 0% -1.99
-1.99
8,061
-0.09
8,218
1.90 0 -81 0 0.3 0 0 82 0 8,443,734 0 0 -1.99 0 6,806 150 -37 0 0 0 0 2,431,611 100,000 81 1400-2-21 12:31:19 آرمان
17 اتکام 1,844 805 5.9 0% -2.99
-0.74
4,710
-0.34
4,729
0.40 3.98 -159 1.3 2 7.5 7 5 12,000 5,000 3 1 -0.74 6 2 3 -59 0 -1 -1 -2 10,530,750 1,421,126 657 1400-2-21 12:31:19 اتکام
18 اتکای 6,498 730 22.3 0% 0.72
-0.50
16,200
-0.23
16,245
0.27 4.47 -223 0.5 0.2 0.4 4 8 10,000 66,526 16 1 -2.33 16 108 0 -19 -1 -3 -4 -6 3,018,777 294,146 468 1400-2-21 12:31:19 اتکای
19 وحکمت 501 48 69.7 0% -1.98
-1.95
3,311
-1.01
3,343
0.94 1.93 -301 0.8 0.9 1.5 8 10 5,010 93,000 1 0 -1.98 2 31 0 -56 -3 -4 -5 -8 5,787,038 3,191,477 1,058 1400-2-21 12:31:19 وحکمت
20 دانا 2,628 205 32.1 0% -2.88
-2.88
6,400
-0.30
6,570
2.58 0 -376 0.1 5.6 4 2 40 0 27,769,240 0 0 -2.88 0 17,772 26 -52 -1 -1 -1 -1 7,552,870 704,673 451 1400-2-21 12:31:19 دانا
21 بپاس 88,907 2,508 34.7 0% 0.24
1.99
88,600
0.28
87,112
-1.71 2.11 -404 0.6 0.3 0.3 11 18 67,480 4,647 60 2 1.88 597 41 247 -18 -1 -1 -1 -1 1,134,070 430,029 3,763 1400-2-21 12:31:19 بپاس
22 ودی 5,199 5,447 3.8 0% -3.00
-3.00
20,240
-0.34
20,794
2.66 0 -425 0.1 2 4.9 5 113 0 11,429,148 0 0 -3.00 0 23,133 65 -35 0 -1 -1 -3 2,389,373 272,868 552 1400-2-21 12:31:19 ودی
23 آسیا 4,329 262 6.9 0% -2.63
-0.06
1,785
0.45
1,794
0.51 6.1 -1,376 0.7 3.7 2.3 7 10 17,909 150,871 1 0 -0.17 3 27 1 -96 -3 -6 -8 -14 26,737,968 41,676,695 7,475 1400-2-21 12:31:19 آسیا
24 بساما 4,289 3,558 5.9 0% -3.00
-2.97
20,875
-2.98
20,872
-0.01 0.79 -4,664 0.4 8.8 4.5 11 31 453 2,485 1 0 -2.98 1 5 107 -44 -4 -6 -7 -9 2,305,742 2,993,651 6,248 1400-2-21 12:31:19 بساما
25 پارسیان 4,655 362 25.7 0% -2.92
-2.92
9,300
-2.82
9,310
0.10 2.15 -4,894 0.3 8.1 23.7 13 41 0 1,354,404 0 0 -2.92 0 1,260 -1 -60 -4 -4 -4 -8 5,165,289 9,757,354 9,083 1400-2-21 12:31:19 پارسیان
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد