تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 وسینا 6,595 172 15.1 57% 1.22
-2.93
2,551
-1.14
2,598
1.79 7.8 136 1.1 0.7 0.8 10 9 3,577,285 19,007 70 15 -2.97 912 5 2 -88 -3 -5 -8 -10 18,308,312 13,060,466 3,377 1400-2-22 12:31:16 وسینا
2 سمایه 1,988 -18,453 -0.3 41% -1.99
-1.99
4,871
0.00
4,970
1.99 0 0 0.3 0 0.3 1 3 0 7,930,039 0 0 -1.99 0 3,863 51 -67 0 0 0 -1 4,022,527 6,330 3 1400-2-22 12:31:16 سمایه
3 وآیند 26,126 -5,051 -3.2 56% -2.00
-2.00
16,004
-0.01
16,329
1.99 0 0 0.1 0.2 0.3 2 40 0 138,272,693 0 0 -2.00 0 221,292 151 -50 0 0 0 0 6,110,229 24,277 39 1400-2-22 12:31:16 وآیند
4 وپاسار2 0 912 18.6 0% 1.43
1.43
17,000
1.43
17,000
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.00 0 0 0 0 1 8,533,900 14,508 1400-2-22 12:31:16 وپاسار2
5 وسالت 215 295 3.8 0% -100.00
4.95
1,165
0.00
1,110
-4.95 0 0 0 0 0 0 0 58,202,598 0 20 0 2.97 6,653 0 -3 -97 0 0 0 0 18,018,019 0 0 1400-2-22 12:31:16 وسالت
6 وکار 11,206 209 13.6 58% -2.98
-2.98
2,765
-0.46
2,837
2.52 3.33 -117 1 0.2 0.5 11 11 0 2,426,853 0 0 -2.98 0 671 19 -86 -3 -4 -3 2 16,960,651 4,036,039 1,128 1400-2-22 12:31:16 وکار
7 وخاور 12,540 868 9.6 60% 3.48
0.84
8,410
0.24
8,360
-0.60 2.98 -217 1.4 0.3 0.3 14 10 111,000 38,895 47 1 0.60 93 33 5 -53 -2 -3 -2 -1 6,000,000 1,487,272 1,251 1400-2-22 12:31:16 وخاور
8 وپست 6,182 2,118 9 48% -3.00
-3.00
19,090
-2.85
19,120
0.15 2.93 -882 1 6 14.8 34 34 300 3,411,965 1 0 -9.45 1 6,513 110 -22 -6 -6 -6 -14 2,464,268 8,504,228 16,261 1400-2-22 12:31:16 وپست
9 سامان 9,989 390 22.3 56% 3.00
3.00
8,767
2.04
8,686
-0.96 0 -951 1.8 0.7 1.1 26 14 8,193,351 0 61 0 3.00 7,183 0 14 -65 3 2 0 -6 4,600,000 3,140,744 2,753 1400-2-22 12:31:16 سامان
10 وزمین 5,078 -14,267 -0.9 50% -2.00
-2.00
12,662
-1.75
12,694
0.25 0 -1,542 0 2.1 0.3 0 129 0 68,058,663 0 0 -2.00 0 86,176 138 -38 -2 -4 -4 -4 1,600,000 1,400,150 1,773 1400-2-22 12:31:16 وزمین
11 وپاسار 111,581 912 18.7 59% 1.55
1.73
17,050
1.61
17,030
-0.12 0.41 -2,466 0.8 1.2 0.7 22 28 10,000 307,499 17 0 1.79 17 525 108 1 4 6 13 25 7,490,637 55,112,119 93,832 1400-2-22 12:31:16 وپاسار
12 ونوین 12,940 839 5.1 61% -0.44
-2.89
4,195
-1.55
4,253
1.34 5.46 -2,928 0.7 0.6 0.8 11 16 1,500 8,955 1 0 -2.94 1 4 18 -42 1 -5 -3 1 12,170,294 20,783,262 8,839 1400-2-22 12:31:16 ونوین
13 وگردش 23,484 223 70.2 52% -4.00
-4.00
15,564
-3.43
15,656
0.57 0 -7,782 0 3.2 0.9 4 215 0 9,077,308 0 0 -4.00 0 14,128 89 -48 -3 -7 -8 -10 5,923,820 5,080,567 7,907 1400-2-22 12:31:16 وگردش
14 وپارس 38,178 48 50.9 56% 1.73
0.41
2,443
0.37
2,442
-0.04 2.34 -23,122 0.5 1.3 1.3 11 22 10,000 83,978 2 1 0.37 2 21 39 -60 2 1 2 -3 49,464,138 128,909,250 31,476 1400-2-22 12:31:16 وپارس
15 وبصادر 38,823 280 7.9 60% 0.31
-2.98
2,185
-1.69
2,214
1.29 3.89 -23,892 0.5 1.3 1 11 21 9,000 674,185 2 0 -3.82 2 147 40 -57 0 0 1 -1 54,176,072 248,315,464 54,969 1400-2-22 12:31:16 وبصادر
16 وتجارت 55,735 345 7.2 60% 1.04
-2.57
2,430
-0.20
2,489
2.37 4.16 -31,854 0.6 0.8 0.9 13 23 507,000 305,907 31 5 -2.77 123 74 51 -46 2 0 0 -4 48,038,431 221,464,047 55,116 1400-2-22 12:31:16 وتجارت
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد