تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 ساذری 133 63 92.8 0% 2.99
2.99
6,024
0.00
5,849
-2.99 0 0 2 0.1 4.5 0 0 982,812 0 20 0 2.99 592 0 -2 -97 0 0 0 0 3,419,388 347 0 1400-2-22 12:31:16 ساذری
2 سپرمی 31 -1,608 -5.6 0% 1.00
1.00
9,011
0.01
8,923
-0.99 0 0 2 18.4 500 8 4 44,475 0 10 0 1.00 40 0 14 -1 0 0 0 0 560,413 9,000 8 1400-2-22 12:31:16 سپرمی
3 سفارود 218 -257 -70.3 0% -2.00
-2.00
17,700
-0.01
18,060
1.99 0 0 2 0.2 0 1 1 0 3,925,484 0 0 -2.00 0 6,948 166 -6 0 0 0 0 553,680 793 1 1400-2-22 12:31:16 سفارود
4 کگاز 1,596 952 19.7 41% -2.98
-2.98
18,220
0.00
18,780
2.98 0 0 0.5 0.2 5.1 7 14 0 4,452,244 0 0 -2.98 0 8,112 17 -74 0 0 0 0 2,662,407 14,653 27 1400-2-22 12:31:16 کگاز
5 کسرام 815 -67 -124 24% -2.89
-2.89
8,070
0.00
8,310
2.89 0 0 0.3 0.3 0.1 1 4 0 27,641,153 0 0 -2.89 0 22,306 51 -95 0 0 0 0 6,009,615 4,508 4 1400-2-22 12:31:16 کسرام
6 کتوکا 2,641 714 48 55% -3.00
-3.00
33,279
-0.01
34,303
2.99 0 0 0.2 0.3 0.1 2 11 0 3,894,053 0 0 -3.00 0 12,959 49 -85 -12 -12 -12 -12 1,281,493 6,503 22 1400-2-22 12:31:16 کتوکا
7 کمینا 897 1,098 22.8 0% -2.00
-2.00
24,569
-0.10
25,045
1.90 0 0 0.2 0.4 2.3 20 100 0 2,879,407 0 0 -2.00 0 7,074 8 -63 0 0 0 0 796,147 40,000 98 1400-2-22 12:31:16 کمینا
8 کفپارس 528 118 27.6 41% -2.98
-2.98
3,163
-0.06
3,258
2.92 0 0 0.2 0.3 0.5 2 15 0 19,481,606 0 0 -2.98 0 6,162 3 -99 0 0 -1 -29 15,276,505 274,421 87 1400-2-22 12:31:16 کفپارس
9 کاذر 2,632 1,074 30.5 0% -2.99
-2.99
31,760
0.00
32,740
2.99 0 0 0.1 2.8 4.7 3 22 0 17,327,275 0 0 -2.99 0 55,031 83 -41 0 0 0 0 1,527,184 6,824 22 1400-2-22 12:31:16 کاذر
10 کهمدا 2,917 822 12.3 43% -2.96
-2.96
9,830
0.00
10,130
2.96 0 0 0.1 0.3 0.9 2 18 0 4,047,840 0 0 -2.96 0 3,979 13 -80 0 0 0 0 4,930,966 35,772 35 1400-2-22 12:31:16 کهمدا
11 کسرا 2,659 650 32 52% -2.98
-2.98
20,170
0.00
20,790
2.98 0 0 0.1 0.3 0.5 2 16 0 18,610,475 0 0 -2.98 0 37,537 24 -57 0 0 0 0 2,403,846 7,735 16 1400-2-22 12:31:16 کسرا
12 کرازی 2,688 1,512 14.8 57% -2.99
-2.99
21,740
-0.04
22,400
2.95 0 0 0.1 0 0.4 3 49 0 5,404,056 0 0 -2.99 0 11,748 61 -40 0 0 0 -4 2,225,189 22,096 48 1400-2-22 12:31:16 کرازی
13 سایرا 192 -546 -77.3 0% -100.00
-2.31
41,201
0.00
42,177
2.31 0 0 0 0 0 0 0 0 205,733 0 0 -2.00 0 833 48 -16 0 0 -2 -2 237,097 0 0 1400-2-22 12:31:16 سایرا
14 کابگن 48 -1,072 -4.8 0% -100.00
0.99
5,189
0.00
5,138
-0.99 0 0 0 0 0 0 0 782,899 0 41 0 0.99 406 0 38 -2 0 0 0 0 973,142 0 0 1400-2-22 12:31:16 کابگن
15 کقزوی 1,462 -506 -20.2 0% -100.00
-3.96
9,832
0.00
10,237
3.96 0 0 0 0 0 0 0 0 12,004,567 0 0 -1.99 0 12,044 40 -42 0 0 0 0 1,952,935 0 0 1400-2-22 12:31:16 کقزوی
16 کورز 70 5,155 6.8 0% -100.00
5.00
36,919
0.00
35,162
-5.00 0 0 0 0 0 0 0 81,339 0 50 0 5.00 300 0 -3 -5 0 0 0 0 568,796 0 0 1400-2-22 12:31:16 کورز
17 کایتا 186 -8 -1161.5 0% -100.00
2.98
9,569
0.00
9,292
-2.98 0 0 0 0 0 0 0 106,000 0 34 0 2.99 101 0 -3 -92 0 0 0 0 2,152,390 0 0 1400-2-22 12:31:16 کایتا
18 کفرآور 425 544 43.4 0% -100.00
-2.00
23,137
0.00
23,609
2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 5,281,723 0 0 -2.00 0 12,220 93 -18 0 0 0 0 847,027 0 0 1400-2-22 12:31:16 کفرآور
19 کمرجان 1,028 1,754 83.8 0% -100.00
-3.00
142,510
0.00
146,912
3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2,874,482 0 0 -3.00 0 40,963 327 -6 0 0 0 0 340,329 0 0 1400-2-22 12:31:16 کمرجان
20 کساپا 896 561 69.5 53% -100.00
-2.98
37,810
0.00
38,970
2.98 0 0 0 0 0 0 0 0 3,899,666 0 0 -2.98 0 14,745 109 -18 0 0 0 0 1,283,038 0 0 1400-2-22 12:31:16 کساپا
21 کباده 192 1,206 7.3 0% -100.00
2.97
9,017
0.00
8,757
-2.97 0 0 0 0 0 0 0 7,471,401 0 62 0 2.99 6,738 0 464 -66 0 0 0 0 2,284,409 0 0 1400-2-22 12:31:16 کباده
22 کپشیر 1,999 661 60.5 49% -2.98
-2.98
38,780
0.00
39,970
2.98 0 -10 0.1 6 13.5 1 11 0 1,845,025 0 0 -2.98 0 7,155 166 -44 0 0 0 0 1,250,938 2,819 11 1400-2-22 12:31:16 کپشیر
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد