تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 بجهرم 5,423 31 72.5 50% 2.67
-1.33
2,220
-0.18
2,246
1.15 7.65 398 0.9 1.2 0.9 6 6 10,752 23,921 1 0 -2.22 2 5 9 -77 6 1 -2 -11 22,441,652 22,312,161 5,012 1400-2-22 12:31:16 بجهرم
2 بگیلان 8,571 524 38 63% -0.89
-1.74
19,651
-0.33
19,932
1.41 4.18 185 31 0.7 1 8 0 258 147 1 5 -1.74 1 0 3 -49 0 -1 -1 -4 2,483,979 724,829 1,433 1400-2-22 12:31:16 بگیلان
3 بفجر 13,923 3,057 7 73% 6.00
1.92
21,750
0.37
21,420
-1.55 5.31 106 1.9 0.8 0.9 8 4 850 258 2 3 1.27 2 1 5 -54 2 2 2 -4 2,600,000 664,147 1,439 1400-2-22 12:31:16 بفجر
4 ونیرو 2,671 349 7.3 65% -2.99
-2.99
2,469
-0.04
2,544
2.95 0 53 0 0.1 0.1 1 0 0 35,524,907 0 0 -2.99 0 8,771 3 -73 -1 -1 -1 -6 19,402,406 217,957 54 1400-2-22 12:31:16 ونیرو
5 بکهنوج 2,618 -202 -8.1 0% -2.94
-2.94
1,584
-0.06
1,631
2.88 0 0 0.1 0.1 0.4 2 26 0 28,027,517 0 0 -2.94 0 4,440 3 -98 0 -1 -1 -2 30,487,805 484,343 77 1400-2-22 12:31:16 بکهنوج
6 بمپنا 5,087 2,116 33 58% -3.00
-3.00
67,785
-0.02
69,870
2.98 0 0 0.5 0.2 0.1 2 4 0 230,289 0 0 -3.00 0 1,561 3 -60 -1 -1 -1 -2 711,481 3,748 25 1400-2-22 12:31:16 بمپنا
7 بزاگرس 4,292 120 59.6 53% -2.99
-2.99
6,940
-0.01
7,153
2.98 0 0 0.1 0.8 1.8 2 18 0 10,062,345 0 0 -2.99 0 6,983 14 -76 0 0 0 0 6,988,121 24,677 17 1400-2-22 12:31:16 بزاگرس
8 دماوند 17,085 351 88.2 58% -3.00
-3.00
30,047
-0.08
30,951
2.92 0 0 0.1 0 0 5 90 220 8,209,724 1 0 -6.81 1 24,668 38 -70 4 11 15 29 2,208,000 58,318 175 1400-2-22 12:31:16 دماوند
9 وهور 13,255 166 12.1 83% -2.99
-2.99
1,945
-0.10
2,003
2.89 0 -10 0.1 0.1 0.3 3 49 0 17,302,752 0 0 -2.99 0 3,365 2 -96 -1 -2 -2 -9 26,470,514 733,187 143 1400-2-22 12:31:16 وهور
10 بپیوند 3,365 386 29.1 62% 1.96
-1.94
10,911
0.82
11,218
2.76 6.91 -167 9 1.2 1.5 7 1 10,000 5,132 11 8 -1.93 11 6 5 -69 2 1 -1 -10 4,480,287 3,701,760 4,160 1400-2-22 12:31:16 بپیوند
11 مبین 31,692 1,507 10.4 80% 5.09
-0.13
15,510
0.84
15,660
0.97 7.05 -348 1.4 1.1 1.4 30 21 13,479 926 21 15 -0.97 21 1 22 -57 1 1 1 -1 7,712,082 2,287,407 3,655 1400-2-22 12:31:16 مبین
12 آبادا 3,010 300 40.1 61% -2.85
-2.93
11,910
-1.87
12,040
1.06 2.85 -1,602 7 2.6 3.7 5 1 0 452,415 0 0 -2.93 0 539 -1 -66 -4 -4 -4 -7 3,974,563 2,689,483 3,209 1400-2-22 12:31:16 آبادا
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد