تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 قشرین 1,070 34 326 46% -3.99
-3.99
10,954
-2.86
11,083
1.13 9.37 3,341 1.4 8.4 11.2 21 16 7,627 5,008 8 2 -3.99 8 6 -1 -59 -4 -8 -10 -24 1,652,756 9,583,943 10,622 1400-2-22 12:31:16 قشرین
2 قصفها 3,046 3,923 39.8 63% -2.99
-2.99
151,920
-0.24
156,230
2.75 0 343 0.9 3.9 45 26 28 0 823,210 0 0 -2.99 0 12,506 29 -49 0 0 0 -1 319,203 26,166 398 1400-2-22 12:31:16 قصفها
3 قمرو 1,479 847 43.7 61% -2.97
-2.97
35,880
0.00
36,980
2.97 0 0 1 1.6 7.1 1 1 0 2,489,179 0 0 -2.97 0 8,931 49 -58 0 0 0 0 1,352,082 212 1 1400-2-22 12:31:16 قمرو
4 قشیر 847 425 60.4 58% -3.00
-3.00
24,909
0.00
25,679
3.00 0 0 1 0.1 0.1 1 1 0 3,463,395 0 0 -3.00 0 8,627 22 -50 0 0 0 0 1,946,814 210 1 1400-2-22 12:31:16 قشیر
5 قنقش 1,001 4,364 16.5 0% -2.00
-2.00
70,541
0.00
71,979
2.00 0 0 1 0 0 1 1 0 877,205 0 0 -2.00 0 6,188 8 -31 -2 -2 -2 -2 136,146 80 1 1400-2-22 12:31:16 قنقش
6 قشکر 945 -15 -256 0% -2.99
-2.99
3,725
0.00
3,840
2.99 0 0 0.5 0.1 0.2 1 2 0 15,088,707 0 0 -2.99 0 5,621 7 -95 0 0 0 0 13,020,833 4,250 2 1400-2-22 12:31:16 قشکر
7 قهکمت 1,891 1,857 24.8 80% -2.99
-2.99
44,700
0.00
46,080
2.99 0 0 0.5 1.1 12.6 5 10 0 2,404,664 0 0 -2.99 0 10,749 16 -36 0 0 0 0 1,085,069 2,207 10 1400-2-22 12:31:16 قهکمت
8 قیستو 925 447 43.1 0% -2.00
-2.00
18,878
0.00
19,263
2.00 0 0 0.5 0 0 0 1 0 2,061,100 0 0 -2.00 0 3,891 26 -3 0 0 -1 13 517,813 340 1 1400-2-22 12:31:16 قیستو
9 قثابت 3,445 -212 -318.6 18% -2.99
-2.99
65,520
0.00
67,540
2.99 0 0 0.2 0.1 0.1 1 7 0 12,815,978 0 0 -2.99 0 83,970 30 -56 0 0 0 0 739,208 970 6 1400-2-22 12:31:16 قثابت
10 قاروم 29 1,242 1.3 51% -100.00
4.75
1,741
0.00
1,662
-4.75 0 0 0 0 0 0 0 860,000 0 25 0 4.99 150 0 -39 -39 0 0 0 0 12,033,695 0 0 1400-2-22 12:31:16 قاروم
11 قنیشا 1,739 1,345 47.9 61% -100.00
-3.00
62,480
0.00
64,410
3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2,901,884 0 0 -3.00 0 18,131 103 -49 0 0 0 -4 776,277 0 0 1400-2-22 12:31:16 قنیشا
12 قشهد 1,420 919 22.2 79% -100.00
-2.99
19,820
0.00
20,430
2.99 0 0 0 0 0 0 0 0 12,666,453 0 0 -2.99 0 25,105 4 -50 0 0 0 0 2,447,381 0 0 1400-2-22 12:31:16 قشهد
13 قزوین 1,307 1,101 35.9 59% -100.00
-2.98
38,390
0.00
39,570
2.98 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660,136 0 0 -2.98 0 6,373 37 -43 0 0 0 0 1,263,584 0 0 1400-2-22 12:31:16 قزوین
14 قلرست 1,432 1,550 23.1 61% -100.00
-2.99
34,740
0.00
35,810
2.99 0 0 0 0 0 0 0 0 3,766,366 0 0 -2.99 0 13,084 74 -10 0 0 0 0 1,396,258 0 0 1400-2-22 12:31:16 قلرست
15 قجام 972 0 0 11% -1.99
-1.99
14,890
-1.61
14,948
0.38 0 -745 0 8.5 1.4 0 107 0 34,277,221 0 0 -1.99 0 51,039 32 -44 -7 -7 20 -9 619,618 500,000 745 1400-2-22 12:31:16 قجام
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد