تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 فلامی 896 1,459 30.7 72% -2.99
-2.99
43,470
0.00
44,810
2.99 0 0 1 0.1 0.1 1 1 0 2,073,901 0 0 -2.99 0 9,015 44 -73 0 0 0 0 1,115,573 145 1 1400-2-22 12:31:16 فلامی
2 فبستم 22 65 12.2 0% 2.90
2.90
816
0.00
793
-2.90 0 0 1 0.1 0 0 0 4,786,000 0 7 0 2.90 391 0 -3 -81 0 0 0 0 25,220,681 390 0 1400-2-22 12:31:16 فبستم
3 فنرژی 310 0 0 0% -2.00
-2.00
18,605
-0.01
18,983
1.99 0 0 0.5 0.2 1.3 1 2 0 4,259,492 0 0 -2.00 0 7,925 97 -11 0 0 0 0 526,704 810 2 1400-2-22 12:31:16 فنرژی
4 فبیرا 550 -64 -48.4 0% -2.00
-2.00
3,038
0.00
3,100
2.00 0 0 0.5 0.8 4.3 4 8 0 18,031,610 0 0 -2.00 0 5,478 4 -60 0 0 0 0 6,451,613 25,013 8 1400-2-22 12:31:16 فبیرا
5 فجام 678 321 32 0% -2.92
-2.92
9,970
0.00
10,270
2.92 0 0 0.5 0 0 1 1 0 16,259,988 0 0 -2.92 0 16,211 4 -87 0 -1 -1 -1 4,840,271 1,020 1 1400-2-22 12:31:16 فجام
6 فاما 2,783 1,070 17.3 71% -2.96
-2.96
18,000
0.00
18,550
2.96 0 0 0.3 0 1.3 1 3 0 2,292,916 0 0 -2.96 0 4,127 10 -60 0 0 0 0 2,695,418 1,707 3 1400-2-22 12:31:16 فاما
7 فاراک 3,410 45 52.8 40% -2.98
-2.98
2,308
-0.13
2,376
2.85 0 0 0.1 0.3 0.7 3 25 0 46,979,573 0 0 -2.98 0 10,843 3 -89 -1 -1 -1 -2 20,885,547 747,668 173 1400-2-22 12:31:16 فاراک
8 فجوش 2 -8,280 -0.2 0% -100.00
4.96
1,607
0.00
1,531
-4.96 0 0 0 0 0 0 0 20,921 0 2 0 4.96 3 0 -3 -5 0 0 0 0 10,350,000 0 0 1400-2-22 12:31:16 فجوش
9 کیا 139 541 16 0% -100.00
0.00
8,635
0.00
8,635
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 239,300 0 0 -99.99 0 217 131 0 0 0 0 0 1 0 0 1400-2-22 12:31:16 کیا
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد