تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 شبندر 61,335 1,997 10.7 56% 5.73
5.98
21,440
5.68
21,380
-0.30 3.33 43,417 3 7.7 4.9 66 25 4,921,847 23,027 41 1 5.98 10,552 51 37 -66 11 5 2 -6 5,911,330 90,719,483 193,938 1400-2-22 12:31:16 شبندر
2 شپنا 79,876 1,004 10.5 53% 3.45
1.58
10,310
3.55
10,510
1.97 6.75 7,806 1.2 2.7 2.2 29 24 102,166 215,340 53 1 1.87 106 223 24 -80 8 3 0 -5 11,753,183 218,935,925 230,178 1400-2-22 12:31:16 شپنا
3 شسپا 14,754 1,616 9.6 62% 5.96
5.08
15,510
5.22
15,530
0.14 3.51 3,593 1.6 2.7 2.3 21 13 353 7,174 1 0 5.01 1 11 15 -62 11 8 8 5 3,800,000 9,111,057 14,152 1400-2-22 12:31:16 شسپا
4 شرانل 7,630 4,447 8.6 70% -0.71
-0.84
37,951
-0.32
38,148
0.52 5.97 956 1.5 2.7 3 19 13 2,140 10,000 4 0 -0.84 8 38 60 -20 -1 -3 -3 0 1,271,198 2,229,331 8,504 1400-2-22 12:31:16 شرانل
5 شبهرن 13,444 1,252 9 53% 5.95
3.84
11,350
2.93
11,250
-0.91 3.95 300 0.7 1.2 0.8 7 11 68,664 103 78 667 3.48 78 0 8 -90 5 2 -1 -12 4,780,000 3,529,425 4,010 1400-2-22 12:31:16 شبهرن
6 ونفت 2,216 1,123 12 0% 4.09
-1.19
13,290
-0.15
13,430
1.04 7.2 35 1.3 0.7 0.6 8 6 3,066 8,500 2 0 -1.49 4 11 31 -53 1 -4 -5 -9 3,566,334 1,338,602 1,793 1400-2-22 12:31:16 ونفت
7 شزنگ 657 666 352.1 0% -2.00
-2.00
229,818
0.00
234,507
2.00 0 0 1 0.2 0.4 1 1 0 780,108 0 0 -2.00 0 17,928 291 -12 0 0 0 0 85,281 22 1 1400-2-22 12:31:16 شزنگ
8 شراز 10,841 6,690 15.8 60% -3.00
-3.00
102,843
-0.49
105,500
2.51 5.01 -35 0.6 1.7 0.5 10 19 0 26,427 0 0 -3.00 0 272 38 -42 -2 -5 -5 -7 451,183 83,863 866 1400-2-22 12:31:16 شراز
9 شپاس 5,083 688 30.8 33% -3.00
-3.00
20,601
-0.28
21,178
2.72 0 -412 0 1.2 1.1 5 230 0 647,320 0 0 -3.00 0 1,334 20 -56 -1 -2 -2 -2 2,324,501 217,678 448 1400-2-22 12:31:16 شپاس
10 شنفت 11,770 3,653 12.9 60% 2.86
0.09
46,940
0.38
47,080
0.29 6.07 -470 0.9 0.9 0.8 8 9 150 452 1 0 0.02 1 2 60 -55 0 0 0 -3 1,057,753 206,338 987 1400-2-22 12:31:16 شنفت
11 شاوان 9,226 3,253 24.8 37% -0.39
-3.00
78,925
-0.84
80,685
2.16 5.54 -868 0.9 2 0.9 9 10 4,626 200 6 4 -3.00 37 2 9 -61 -2 -3 -3 -8 600,803 291,035 2,327 1400-2-22 12:31:16 شاوان
12 شبریز 26,240 2,008 13.1 62% 1.51
-1.08
25,610
1.35
26,240
2.43 8.37 -4,767 1 2 1.4 17 17 3,300 10,912 3 0 -1.04 8 28 21 -61 6 4 3 -4 3,949,447 6,421,264 16,846 1400-2-22 12:31:16 شبریز
13 شتران 60,000 529 15.1 43% 1.25
-1.50
7,880
0.00
8,000
1.50 8.12 -11,264 0.6 2.6 2.1 16 26 1,000 240 1 4 -1.50 1 0 14 -85 4 -1 -4 -10 14,796,547 126,343,666 101,063 1400-2-22 12:31:16 شتران
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد