تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 ومعادن 62,160 515 14.4 32% 4.14
6.00
7,420
5.71
7,400
-0.29 4.36 9,880 1.9 3.6 2.1 27 14 11,888,123 5,000 40 11 6.00 8,821 4 10 -64 4 0 -1 -37 16,460,905 32,965,893 24,411 1400-2-21 12:31:19 ومعادن
2 کگل 137,100 1,104 12.4 39% 2.50
5.82
13,990
3.71
13,710
-2.11 4.48 5,230 2 1.5 1.2 28 13 55,506 739,252 78 1 5.75 78 1,034 16 -49 3 2 0 -6 8,955,224 8,008,642 11,026 1400-2-21 12:31:19 کگل
3 کچاد 114,941 1,989 10.4 50% 4.44
4.59
21,200
2.17
20,710
-2.42 3.11 3,117 1.3 0.8 1 16 13 15,425 1,345 8 3 4.39 33 3 0 -19 0 1 0 -9 5,828,072 4,238,221 8,846 1400-2-21 12:31:19 کچاد
4 ومعادنح 13,033 قیمت 7,400 -13% 0% 2.25
11.86
5,470
10.22
5,390
-1.64 10.06 399 5 5.7 1.5 23 5 677,431 14,444 34 9 11.86 371 8 18 -66 11 12 7 -61 1 21,692,401 11,701 1400-2-21 12:31:19 ومعادنح
5 کنور 14,374 4,987 9.8 57% 0.21
1.25
48,500
2.19
48,950
0.94 5.59 197 1.1 2.1 2.7 18 16 500 22,500 2 0 0.63 2 109 121 -13 2 3 2 7 1,174,569 1,139,308 5,580 1400-2-21 12:31:19 کنور
6 کروی 6,047 831 30.1 35% -2.93
0.28
25,000
0.48
25,050
0.20 7.44 133 1.1 3.4 4.4 16 15 11,488 179 29 128 0.28 29 0 0 -64 -2 -4 -5 -10 1,924,557 2,893,687 7,250 1400-2-21 12:31:19 کروی
7 کگهر 105,320 1,731 24.3 39% 3.67
1.90
42,756
0.40
42,128
-1.50 7.06 36 1.5 0.7 0.8 14 10 1,000 87 4 12 1.89 4 0 16 -44 -1 -3 -3 -12 2,797,269 709,539 3,024 1400-2-21 12:31:19 کگهر
8 تکنار 705 284 413.9 0% -2.00
-2.00
115,203
-0.01
117,547
1.99 0 0 0.2 0 0.8 1 6 0 593,403 0 0 -2.00 0 6,836 0 -34 0 0 0 0 170,119 481 6 1400-2-21 12:31:19 تکنار
9 کبافق 5,865 28 1723.9 12% -2.98
-2.98
46,860
-0.06
48,270
2.92 0 0 0.1 0.4 2.5 3 26 0 2,711,420 0 0 -2.98 0 12,706 81 -30 0 0 0 -4 1,034,340 21,729 102 1400-2-21 12:31:19 کبافق
10 کمنگنز 1,777 5,829 15.1 52% -2.99
-2.99
85,200
-0.05
87,790
2.94 0 -43 0.1 0.5 0.4 2 37 0 612,688 0 0 -2.99 0 5,220 60 -37 -1 -1 -1 -1 565,739 8,485 72 1400-2-21 12:31:19 کمنگنز
11 تاصیکو 30,907 685 14.6 31% 2.05
2.46
9,990
2.26
9,970
-0.20 5.41 -199 1.4 1 1.4 23 17 2,000 160,045 2 0 1.64 2 160 0 -62 1 -2 -3 -1 12,133,468 13,078,647 13,040 1400-2-21 12:31:19 تاصیکو
12 کاما 11,530 1,877 6.1 54% -2.92
-2.92
11,320
-1.11
11,530
1.81 0 -215 0.1 1.1 2.6 4 54 0 37,138,730 0 0 -2.92 0 42,041 1 -97 -2 -3 -3 -9 4,233,700 1,586,479 1,796 1400-2-21 12:31:19 کاما
13 کدما 2,423 282 343.7 30% -2.99
-2.99
94,680
-0.70
96,920
2.29 0 -971 0.1 2.2 0.5 2 36 0 1,450,751 0 0 -2.99 0 13,736 0 -83 -2 -3 -36 -36 502,866 117,855 1,116 1400-2-21 12:31:19 کدما
14 کگلح 27,238 قیمت 13,710 -13% 0% 0.60
8.13
10,900
5.56
10,640
-2.57 7.79 -1,286 3 1.1 1.1 13 5 7,453 9,439 8 5 8.04 8 10 14 -53 7 4 3 0 1 3,473,474 3,694 1400-2-21 12:31:19 کگلح
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد