تابلو بورس و واچینگ لحظه ای بورس تهران نمایش نمادهای در حال معامله با اطلاعات تابلو لحظه ای (آنلاین)

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع سهم
انتخاب سهم
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد
1 زپارس 4,109 3,172 39.8 49% -3.00
-3.00
124,610
-1.69
126,290
1.31 9.26 1,025 1.4 2.4 2.4 36 26 11,945 1 74 5973 -3.00 149 0 124 -34 -6 -9 -11 -19 359,454 569,922 7,197 1400-2-22 12:31:16 زپارس
2 آبین 759 111 37.9 50% -3.99
-3.99
4,043
0.00
4,211
3.99 0 0 1 0.4 0 1 1 0 10,128,762 0 0 -3.99 0 4,095 43 -92 0 0 0 0 2,374,733 1,800 1 1400-2-22 12:31:16 آبین
3 آینده 830 1,293 15.4 50% -2.00
-2.00
19,457
0.00
19,854
2.00 0 0 1 0.1 0.4 1 1 0 7,789,891 0 0 -2.00 0 15,157 22 -38 0 0 0 0 1,007,354 260 1 1400-2-22 12:31:16 آینده
4 زماهان 2,327 -12 -1716.3 36% -3.00
-3.00
19,982
-0.02
20,595
2.98 0 0 1 7.6 27.3 29 29 0 9,883,142 0 0 -3.00 0 19,748 16 -61 0 0 0 0 2,427,185 13,904 28 1400-2-22 12:31:16 زماهان
5 زکشت 1,211 701 57.6 55% -3.00
-3.00
39,160
0.00
40,371
3.00 0 0 1 0.9 0.8 1 1 0 2,729,145 0 0 -3.00 0 10,687 57 -40 0 0 0 0 1,238,513 254 1 1400-2-22 12:31:16 زکشت
6 زمگسا 975 663 49 50% -2.99
-2.99
31,520
0.00
32,490
2.99 0 0 0.5 1 3.8 4 7 0 3,182,982 0 0 -2.99 0 10,033 33 -53 0 0 0 0 1,538,935 2,250 7 1400-2-22 12:31:16 زمگسا
7 زملارد 1,126 813 46.2 50% -3.00
-3.00
36,420
-0.01
37,543
2.99 0 0 0.4 0.1 0.3 2 4 500 1,485,759 2 3 -9.93 2 5,411 79 -33 0 0 0 -2 1,330,814 3,334 12 1400-2-22 12:31:16 زملارد
8 زشگزا 790 315 26.1 60% -2.99
-2.99
7,986
-0.01
8,231
2.98 0 0 0.4 0.1 1.3 3 8 0 6,368,154 0 0 -2.99 0 5,086 8 -96 0 0 0 0 6,072,383 19,294 15 1400-2-22 12:31:16 زشگزا
9 زکوثر 5,948 1,075 20.1 0% -2.96
-2.96
20,990
0.00
21,630
2.96 0 0 0.2 0.2 0.5 1 7 0 9,708,362 0 0 -2.96 0 20,378 42 -54 0 0 0 0 2,311,604 3,215 7 1400-2-22 12:31:16 زکوثر
10 زقیام 2,019 839 34.4 58% -3.00
-3.00
27,978
-0.01
28,841
2.99 0 0 0.2 0.3 0.1 2 11 0 3,574,269 0 0 -3.00 0 10,000 18 -48 0 0 0 -1 1,727,653 3,765 11 1400-2-22 12:31:16 زقیام
11 زدشت 2,029 579 50.8 51% -3.00
-3.00
28,533
-0.01
29,412
2.99 0 0 0.2 0.5 1.3 2 15 0 1,844,066 0 0 -3.00 0 5,262 11 -65 0 0 0 0 1,699,294 5,074 14 1400-2-22 12:31:16 زدشت
12 زشریف 1,252 293 17.8 59% -2.99
-2.99
5,053
-0.02
5,208
2.97 0 0 0.2 0 3.1 7 44 0 4,729,998 0 0 -2.99 0 2,390 4 -89 0 0 0 0 9,596,929 85,204 43 1400-2-22 12:31:16 زشریف
13 تلیسه 2,169 72 60.3 45% -2.99
-2.99
4,214
-0.02
4,343
2.97 0 0 0.1 0.8 1.1 2 15 0 19,854,844 0 0 -2.99 0 8,367 14 -97 0 0 0 0 11,496,896 106,213 45 1400-2-22 12:31:16 تلیسه
14 سیمرغ 2,374 1,588 11.5 0% -2.96
-2.96
17,720
0.00
18,260
2.96 0 0 0.1 0.1 0.4 2 12 0 6,037,635 0 0 -2.96 0 10,699 43 -55 0 0 0 0 2,736,727 6,698 12 1400-2-22 12:31:16 سیمرغ
15 زبینا 1,421 86 45.4 50% -3.00
-3.00
3,789
-0.05
3,904
2.95 0 0 0.1 4 7.8 3 29 0 13,078,618 0 0 -3.00 0 4,955 13 -96 0 0 0 0 12,797,543 220,066 83 1400-2-22 12:31:16 زبینا
16 زگلدشت 975 596 23.4 48% -3.00
-3.00
13,517
-0.03
13,931
2.97 0 0 0.1 0.3 0.6 4 42 0 3,497,535 0 0 -3.00 0 4,728 3 -80 0 0 0 -1 3,583,202 30,478 41 1400-2-22 12:31:16 زگلدشت
17 زفکا 1,901 539 23.5 50% -3.00
-3.00
12,301
-0.09
12,670
2.91 0 -129 0 0.4 3.2 2 46 0 10,946,034 0 0 -3.00 0 13,465 15 -84 0 0 0 -3 3,938,249 109,839 135 1400-2-22 12:31:16 زفکا
18 زگلدشتح 279 قیمت 13,931 -49% 0% -0.30
1.63
6,045
2.00
6,067
0.37 4.05 -220 3 1.3 0.9 12 5 1,200 2,508 1 1 1.50 1 2 6 -24 0 -5 -8 -18 1 2,547,217 1,545 1400-2-22 12:31:16 زگلدشتح
19 جوین 3,491 191 24.5 60% -1.99
0.00
4,776
-1.97
4,682
-1.97 2.33 -12,450 0.5 107.3 35.6 17 37 100,000 90,985 48 9 0.96 48 44 -2 -84 -6 -6 -6 -7 4,017,678 33,059,192 15,479 1400-2-22 12:31:16 جوین
# نماد عملیات ارزش بازار (میلیارد تومان) EPS P/E رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی اختلاف پایانی و معامله درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول (میلیون تومان) قدرت خریدار به فروشنده ضریب حجم مشکوک ماهانه ضریب حجم مشکوک هفته سرانه خریدار حقیقی (میلیون تومان) سرانه فروش حقیقی (میلیون تومان) حجم تقاضا حجم عرضه سرانه صف خرید قدرت صف خرید درصد قیمت خریدار ارزش صف خرید (میلیون تومان) ارزش صف فروش (میلیون تومان) درصد رشد یکساله درصد افت از سقف رشد 3 روزه رشد 5 روزه رشد 7 روزه رشد 14 روزه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات (میلیون تومان) تاریخ نماد