تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران

تابلو معاملات زنده بورس اوراق بهادار تهران بطور لحظه ای (واچینگ بورس) اطلاعات کامل نمادهای در حال معامله را به همراه قیمت, حجم معاملات, سرانه خریدار, قدرت خریدار حقیقی, حجم خرید حقیقی و حقوقی, حجم عرضه و تقاضا, ارزش معاملات, حجم مشکوک, ورود و خروج پول حقیقی, تعداد خریدار, تعداد معاملات, مقادیر اندیکاتورها و بسیاری دیگر از پارامترهای هر نماد را لحظه ای محاسبه و نمایش میدهد.

همچنین امکان استفاده از فیلترهای گروه یا صنعت, نوع نماد اعم از بورس و فرابورس و بازار پایه و حق تقدم ها و صندوق های قابل معامله در بورس, فیلنر نماد, دسته بندی نمادها و فیلترهای ترکیبی و پیشرفته بطور زنده و لحظه ای در این بخش فراهم می باشد.
ترتیب نمایش پیش فرض این جدول بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی می باشد که امکان تغییر آن وجود دارد.

فیلترهای ترکیبی
انتخاب گروه
نوع نماد
انتخاب نماد
دسته بندی
تاریخ
سابقه
ترتیب نمایش
تعداد
نوع نمایش
زمان
فیلتر پیشرفته
افزودن فیلتر جدید
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد
1 حتوکا 0 0 0 0 482 1.1 1.4 1.59 1,025 13.6 0 66% -2.19
-4.99
13,890
-4.65
13,940
-0.34 3.46 0 0 0 0 736 -100 0 10 238 -11 -32 1.0M 2.7M 3.7B 0 1400-07-26 11:51:13 حتوکا
2 دبالک 0 0 0 0 520 0.4 0.5 0.41 510 18.7 2.44 68% -4.99
-4.99
9,498
-4.41
9,556
-0.58 0 0 0 0 0 2,044,246 -100 0 1,960 285 -17 -30 1.4M 1.3M 1.2B 0 1400-07-26 11:51:13 دبالک
3 غگل 0 0 0 0 1,842 0.7 1.1 0.48 274 10.5 1.96 45% -3.88
-4.97
2,867
-4.64
2,877
-0.33 2.9 0 0 0 0 4,953,531 -100 0 1,543 113 -15 -23 4.9M 23.9M 6.9B 0 1400-07-26 11:51:13 غگل
4 وحافظح 0 0 0 0 10,127 0.3 0.6 0.37 قیمت 10,520 116% 0 0% -2.96
-2.98
3,871
-2.53
3,889
-0.45 3.33 0 0 0 0 5,500 -100 0 22 566 -5 -24 1 1.2M 481M 0 1400-07-26 11:51:13 وحافظح
5 غبهار * 0 0 0 0 535 0.5 0.5 0.59 509 26.6 0 50% -3.00
-3.00
13,374
-1.65
13,559
-1.35 0.06 0 0 0 0 43,047 -100 0 60 502 -8 -23 710K 393K 525M 0 1400-07-26 11:51:13 غبهار
6 ولصنم 0 0 0 0 1,060 0.4 0.6 0.4 574 9 0 0% -1.51
-4.91
5,040
-2.45
5,170
-2.46 3.57 0 0 0 0 363,969 -100 0 186 303 -11 -31 2.8M 1.8M 895M 0 1400-07-26 11:51:13 ولصنم
7 فافق * 0 0 0 0 1,189 0.3 0.2 0.2 0 0 0 0% -0.78
-2.99
4,615
-1.47
4,687
-1.52 3.92 0 0 0 1,000 6,616,179 -100 0 3,060 323 -6 -26 2.1M 1.8M 823M 0 1400-07-26 11:51:13 فافق
8 غصینو 0 0 0 0 16,048 0 0.1 0.04 466 34.3 12.96 54% -5.00
-5.00
15,246
-0.39
15,985
-4.61 0 0 0 0 0 3,724,356 -100 0 5,683 180 -3 -22 4.0M 316K 481M 0 1400-07-26 11:51:13 غصینو
9 ختراک 0 0 0 0 18,917 0.6 0.5 1.36 1,040 11.8 1.06 71% -2.52
-4.96
12,070
-3.54
12,250
-1.42 5.63 0 0 0 0 336,600 -100 0 414 455 -14 -3 1.2M 2.1M 2.6B 0 1400-07-26 11:51:13 ختراک
10 بسویچ 0 0 0 0 3,872 0.7 0.9 0.1 1,363 13.9 6.04 64% -0.05
-4.96
18,400
-2.43
18,890
-2.53 5.16 0 0 0 300 319,606 -100 1 590 526 -3 -24 800K 401K 739M 0 1400-07-26 11:51:13 بسویچ
11 نتوس * 0 0 0 0 358 0 0.1 0 33 391.8 0 37% -2.99
-2.99
12,542
0.00
12,929
-2.99 0 0 0 0 0 2,807,315 -100 0 3,541 616 0 -2 773K 650 815K 0 1400-07-26 11:51:13 نتوس
12 ثتوسا * 0 0 0 0 214 0.1 0.1 0.12 369 60.2 0 0% -3.00
-3.00
21,651
-0.44
22,222
-2.56 0 0 0 0 0 387,301 -100 0 843 581 -3 -24 452K 66.4K 144M 0 1400-07-26 11:51:13 ثتوسا
13 جوین * 0 0 0 0 2,281 0.4 0.4 0.05 231 13.1 0 32% -2.97
-2.97
2,969
-1.47
3,015
-1.5 2.69 0 0 0 0 66,025 -100 0 22 540 -9 -18 3.2M 1.9M 556M 0 1400-07-26 11:51:13 جوین
14 قچار 0 0 0 0 2,666 0.1 0.1 0.02 237 45.6 6.51 62% -4.99
-4.99
10,314
-0.41
10,811
-4.58 0 0 0 0 0 8,346,925 -100 0 8,699 400 -9 -33 1.3M 109K 113M 0 1400-07-26 11:51:13 قچار
15 فلوله * 0 0 0 0 884 0 0.2 0 0 0 0 57% -3.03
-5.00
1,254
-4.62
1,259
-0.38 3.67 0 0 0 23,273 47,951,462 -100 4 6,027 842 -3 -3 11.5M 18.6M 2.3B 0 1400-07-26 11:51:13 فلوله
16 مرقام * 0 0 0 0 1,574 1.1 1.2 1.05 -1,577 -8.1 5.98 34% -1.57
-5.00
12,740
-4.77
12,770
-0.23 3.92 0 0 0 1,000 151,502 -95 5 199 258 -11 -21 1.2M 3.7M 4.7B 0 1400-07-26 11:51:13 مرقام
17 چافست 0 0 0 0 1,102 0.7 0.9 0.46 529 20.1 3.53 0% -4.94
-4.94
10,580
-4.67
10,610
-0.27 2.84 0 0 0 0 299,084 -100 0 327 407 -8 -27 1.3M 1.3M 1.3B 0 1400-07-26 11:51:13 چافست
18 پویا * 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0% -100.00
0.00
199,600
0.00
199,600
0 0 0 0 0 0 3,000 -100 0 57 730 0 0 1 0 1400-07-26 11:51:13 پویا
19 پدرخش 0 0 0 0 373 0.4 0.6 0.91 2,516 9.2 3.98 54% -4.97
-4.97
23,160
-4.88
23,180
-0.09 3.2 0 0 0 0 266,199 -100 0 697 369 -13 -34 613K 1.0M 2.3B 0 1400-07-26 11:51:13 پدرخش
20 کترام 0 0 0 0 660 0.1 0.2 0.14 2,439 9 3.03 64% -4.96
-4.96
21,260
-2.41
21,830
-2.55 0 0 0 0 0 1,665,101 -100 0 3,571 290 -15 -18 621K 301K 640M 0 1400-07-26 11:51:13 کترام
21 وآرین * 0 0 0 0 594 0.4 0.4 0.19 477 5.2 0 0% -2.97
-2.97
2,421
-1.20
2,465
-1.77 0.08 0 0 0 0 3,069,104 -100 0 765 510 -8 -18 3.8M 1.5M 371M 0 1400-07-26 11:51:13 وآرین
22 چکاوه 0 0 0 0 934 0.6 0.7 0.58 504 25.2 3.34 44% -3.60
-4.95
12,680
-4.80
12,700
-0.15 2.29 0 0 0 0 286,940 -100 0 371 482 -14 -19 1.0M 1.7M 2.2B 0 1400-07-26 11:51:13 چکاوه
23 وسنا * 0 0 0 0 4,790 0 0.1 0 284 48.8 0 0% -3.00
-3.00
13,434
-0.01
13,848
-2.99 0 0 0 0 0 6,254,494 -100 0 8,451 421 -1 -15 1.4M 4.8K 6.4M 0 1400-07-26 11:51:13 وسنا
24 فبیرا * 0 0 0 0 349 0.4 0.5 0.31 -79 -24.6 0 0% -2.54
-2.99
1,911
-1.27
1,945
-1.72 2.72 0 0 0 0 673,035 -100 0 132 568 -1 -17 5.1M 2.2M 428M 0 1400-07-26 11:51:13 فبیرا
25 وپویا 0 0 0 1 1,740 0.9 1.1 1.13 1,162 3.6 0 26% -1.17
-4.99
4,132
-4.46
4,155
-0.53 4.28 0 0 0 2,000 1,196,885 -99 2 495 296 -8 -18 3.6M 8.5M 3.5B 0 1400-07-26 11:51:13 وپویا
# نماد لینک قدرت خریدار قدرت خرید 5دقیقه قدرت لحظه ای ارزش لحظه ای ارزش بازار حجم مشکوک ماهانه حجم مشکوک هفته درصد حجم به شناوری EPS P/E P/S رنک بنیادی قیمت اولین قیمت آخرین قیمت پایانی درصد اختلاف قیمت درصد نوسان روزانه ورود و خروج پول سرانه خریدار حقیقی سرانه فروش حقیقی حجم تقاضا حجم عرضه فشار عرضه وتقاضا ارزش تقاضا ارزش عرضه رتبه نقدشوندگی بازده 7روزه بازده 1ماهه حجم مبنا حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی تاریخ نماد