سابقه و ریز معاملات کشرق

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه ای قدرت 1دقیقه قدرت 5دقیقه سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1 دقیقه ای سرانه فروش 1 دقیقه ای ارزش لحظه ای قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 کشرق 0.69 0 1 0.5 8.4 12.3 6.8 6.8 17 -3.84 -3.84 -3.16 -12 31.7M 646M 156 67,499 673M 64,820 65,989 2,679 1,510 76 53 1 1
2 12:30:52 کشرق 0.69 1 1 0.5 8.4 12.3 17.4 17.4 0 -3.84 -3.84 -3.16 -12 32.4M 646M 154 65,792 656M 64,820 65,989 2,679 1,510 76 53 1 1
3 12:30:35 کشرق 0.68 0 1 0.5 8.4 12.2 10.6 10.6 0 -3.84 -3.84 -3.16 -12 32.4M 639M 154 65,792 656M 64,131 65,300 2,679 1,510 76 53 1 1
4 12:30:20 کشرق 0.68 0 1 0.5 8.4 12.2 10.6 10.6 0 -3.84 -3.84 -3.16 -12 32.4M 639M 154 65,792 656M 64,131 65,300 2,679 1,510 76 53 1 1
5 12:30:07 کشرق 0.68 1 1 0.5 8.4 12.2 10.6 10.6 1 -4.47 -3.84 -3.16 -12 45.6M 674M 154 65,792 656M 64,131 65,300 2,679 1,510 76 53 1 1
6 12:29:48 کشرق 0.69 0 0.67 0.67 8.3 12.0 2.6 3.9 0 -4.47 -3.84 -3.16 -12 45.6M 674M 153 65,739 656M 63,060 64,229 2,679 1,510 75 53 1 1
7 12:29:34 کشرق 0.69 0 0.67 0.67 8.3 12.0 2.6 3.9 0 -4.47 -3.84 -3.16 -12 45.6M 663M 153 65,739 656M 63,060 64,229 2,679 1,510 75 53 1 1
8 12:29:18 کشرق 0.69 0 0.67 0.67 8.3 12.0 2.6 3.9 0 -4.47 -3.84 -3.16 -12 32.1M 663M 153 65,739 656M 63,060 64,229 2,679 1,510 75 53 1 1
9 12:29:04 کشرق 0.69 0.67 0.67 0.67 8.3 12.0 2.6 3.9 8 -4.47 -3.84 -3.16 -12 32.1M 663M 153 65,739 656M 63,060 64,229 2,679 1,510 75 53 1 1
10 12:28:52 کشرق 0.7 0 0 0 8.5 12.2 0.0 0.0 0 -4.47 -4.52 -3.11 -12 38.8M 31.8M 149 64,944 648M 62,265 63,434 2,679 1,510 72 51 1 1
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد