سابقه و ریز معاملات همای

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه ای قدرت 1دقیقه قدرت 5دقیقه سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1 دقیقه ای سرانه فروش 1 دقیقه ای ارزش لحظه ای قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 همای 0.59 0 0.67 1.56 47.2 80.6 210.3 315.4 697 0.05 0.06 0.05 -6,274 103B 127B 2238 43,757,750 43.9B 36,957,787 43,211,160 6,734,773 481,400 785 538 3 3
2 12:30:52 همای 0.59 0.67 0.75 1.62 47.2 80.6 274.9 366.5 0 0.05 0.06 0.05 -6,274 103B 127B 2218 43,063,225 43.2B 36,957,787 43,211,160 6,734,773 481,400 785 538 3 3
3 12:30:35 همای 0.58 0 8 1.85 46.6 79.7 1,773.2 221.6 0 0.05 0.06 0.05 -6,274 102B 127B 2218 43,063,225 43.2B 36,329,139 42,582,512 6,734,773 481,400 782 536 3 3
4 12:30:20 همای 0.58 0 8 1.85 46.6 79.7 1,773.2 221.6 0 0.05 0.06 0.05 -6,274 102B 127B 2218 43,063,225 43.2B 36,329,139 42,582,512 6,734,773 481,400 782 536 3 3
5 12:30:07 همای 0.58 1 5 1.85 46.6 79.7 1,226.8 245.4 265 0.05 0.06 0.05 -6,274 101B 128B 2218 43,063,225 43.2B 36,329,139 42,582,512 6,734,773 481,400 782 536 3 3
6 12:29:48 همای 0.58 7 4.53 1.63 46.1 79.0 1,118.7 246.9 1307 0.05 0.06 0.05 -6,274 101B 128B 2210 42,798,857 42.9B 35,861,961 42,115,334 6,734,773 481,400 781 535 3 3
7 12:29:34 همای 0.57 0 1.56 1.24 44.4 77.6 375.4 241.2 2005 0.05 0.06 0.05 -6,274 101B 129B 2180 41,496,734 41.6B 34,561,961 40,815,334 6,734,773 481,400 781 528 3 3
8 12:29:18 همای 0.57 3.5 1.16 1.24 44.4 77.6 265.2 227.7 0 0.05 0.05 0.05 -6,274 101B 130B 2133 39,498,905 39.6B 34,561,961 40,815,334 6,734,773 481,400 781 528 3 3
9 12:29:04 همای 0.56 0.59 0.39 0.97 42.1 74.9 68.5 175.6 348 0.05 0.05 0.05 -6,274 101B 130B 2133 39,498,905 39.6B 32,661,142 38,914,515 6,734,773 481,400 779 521 3 3
10 12:28:52 همای 0.56 0 0.41 1.07 41.9 74.5 55.9 134.8 401 0.05 0.06 0.05 -6,174 101B 131B 2122 39,151,962 39.3B 32,517,189 38,670,562 6,634,773 481,400 778 521 3 3
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد