سابقه و ریز معاملات لبخند

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
جهت نمایش ریز معاملات بیش از 10 سطر باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه ای قدرت 1دقیقه قدرت 5دقیقه سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1 دقیقه ای سرانه فروش 1 دقیقه ای ارزش لحظه ای قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 12:31:07 لبخند 3.86 0 0.5 13.93 93.4 24.2 1.6 3.1 518 0.06 0.07 0.07 12,653 110B 17.2B 398 18,649,530 19.7B 15,149,564 3,146,166 3,011,890 15,015,288 171 137 2 3
2 12:30:52 لبخند 3.86 0.5 0.33 13.93 93.4 24.2 1.1 3.4 0 0.06 0.07 0.07 12,653 110B 17.2B 393 18,158,475 19.1B 15,149,564 3,146,166 3,011,890 15,015,288 171 137 2 3
3 12:30:35 لبخند 3.9 0 0.5 17.7 94.5 24.2 2.1 4.2 0 0.06 0.07 0.07 12,650 110B 17.2B 393 18,158,475 19.1B 15,146,585 3,146,166 3,011,890 15,012,309 169 137 2 3
4 12:30:20 لبخند 3.9 0 0.5 17.7 94.5 24.2 2.1 4.2 0 0.06 0.07 0.07 12,650 110B 17.2B 393 18,158,475 19.1B 15,146,585 3,146,166 3,011,890 15,012,309 169 137 2 3
5 12:30:07 لبخند 3.9 1 0.33 17.7 94.5 24.2 14.7 44.2 0 0.06 0.07 0.07 12,650 110B 17.2B 393 18,158,475 19.1B 15,146,585 3,146,166 3,011,890 15,012,309 169 137 2 3
6 12:29:48 لبخند 3.93 1 0.25 17.99 95.0 24.2 37.1 148.4 4 0.06 0.07 0.07 12,649 110B 17.2B 392 18,158,255 19.1B 15,146,365 3,146,166 3,011,890 15,012,089 168 137 2 3
7 12:29:34 لبخند 3.95 0 0.25 20.67 95.6 24.2 38.7 154.9 0 0.06 0.07 0.07 12,645 110B 17.2B 391 18,154,461 19.1B 15,142,571 3,146,166 3,011,890 15,008,295 167 137 2 3
8 12:29:18 لبخند 3.95 1 0.2 20.67 95.6 24.2 51.0 254.9 0 0.06 0.07 0.07 12,645 110B 17.2B 391 18,154,461 19.1B 15,142,571 3,146,166 3,011,890 15,008,295 167 137 2 3
9 12:29:04 لبخند 3.96 0.5 0.25 21.02 95.9 24.2 53.7 214.9 144 0.06 0.07 0.07 12,605 110B 17.2B 391 18,154,461 19.1B 15,104,661 3,146,166 3,011,890 14,970,385 166 137 2 3
10 12:28:52 لبخند 3.98 0 0.5 18.52 96.4 24.2 55.3 110.5 11 0.06 0.07 0.07 12,501 110B 17.4B 388 18,017,502 19.0B 15,005,612 3,146,166 3,011,890 14,871,336 164 137 2 3
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد