سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گکوثر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گکوثر : خدمات هتلداری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
19
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.4
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
21.0B
حجم معاملات
112M
خالص خرید حقوقی
-100K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
112M
فروش حقیقی
112M
برآیند پول داغ و گروهی
2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.1 16 15 0 -1.00
1,886
-2.05
1,866
83,576 2,830 0.5 0.8 0 0.9 0 2.2B 11.9M -0 0 11.6M 11.6M -0
2 1401/09/07 1.1 14 13 0 1.01
1,905
-0.80
1,871
2,733 551,137 0.5 0.7 34.79 0.95 0 2.4B 12.6M -0 0 12.6M 12.6M 351.2M
3 1401/09/06 1 20 21 0 1.62
1,886
1.99
1,893
98,000 274,085 0.8 0.9 34.79 1.33 0 3.3B 17.7M -0 0 17.7M 17.7M -6.5M
4 1401/09/05 0.6 10 17 0 -0.43
1,856
-1.82
1,830
30,000 195,000 0.5 0.7 34.79 0.94 0 2.3B 12.5M -0 0 12.5M 12.5M -0
5 1401/09/02 1.1 17 15 0 -0.69
1,864
2.29
1,920
3,190 200,000 0.6 0.8 34.79 1.13 0 2.8B 15.1M -0 0 15.1M 15.1M 350M
6 1401/09/01 0.9 19 20 0 -0.21
1,878
-0.16
1,879
7,000 560,934 0.7 0.9 34.79 1.22 0 3.1B 16.3M -0 0 16.3M 16.3M 134.1M
7 1401/08/30 1 23 24 19 1.51
1,882
1.78
1,887
50,000 11,000 1.1 1.6 34.79 1.93 0 4.9B 25.8M -100K 0 25.8M 25.7M 1.5B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.1 % 2 1 4 9 -10 22 26 -3 -16 2 30
سابقه پول داغ نماد گکوثر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گکوثر 190 -0.26 3 361M 120.3M 2 6 361M 120.3M 1 0 361M 120.3M -0 خرید 09:01:50 1401/09/08
2 گکوثر 192 1.64 1.56 26.1M 16.7M 1 5 117.8M 23.6M 3 0 117.1M 0 351.2M خرید 09:32:21 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد