سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گپارس : فعالیت در زمینه صنعت گردشگری ایجاد مجمتع ها و شهرک های مسکونی و گردشگری با کلیه تاسیسات جانبی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
37
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.9
درصد خالص خرید حقوقی
-10
ارزش معاملات
3.1B
حجم معاملات
296K
خالص خرید حقوقی
-3.5K
خرید حقوقی
خرید حقیقی
296K
فروش حقیقی
292K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.5 17 11 11 0.66
107,000
2.96
109,450
2,091 0 0.6 0.3 0 0.23 -6 191.7M 17.5K -1K 0 17.5K 16.5K -0
2 1401/09/07 0.8 31 38 16 2.85
106,300
3.00
106,450
629 0 2.5 1.8 49.74 0.95 -2 772.2M 72.6K -1.5K 0 72.6K 71.1K -0
3 1401/09/06 1.4 26 18 10 1.67
103,350
2.95
104,650
1,063 0 1.5 1.2 49.63 0.59 -2 470.4M 45K -1K 0 45K 44K -0
4 1401/09/05 0.9 13 15 0 -1.21
101,650
-1.46
101,400
35 500 1.3 0.8 49.74 0.5 0 384.9M 38.3K -0 0 38.3K 38.3K -0
5 1401/09/02 0.8 4 5 0 -0.15
102,900
-0.53
102,500
200 100 0.3 0.1 49.75 0.1 0 74.7M 7.4K -0 0 7.4K 7.4K -0
6 1401/09/01 0.4 21 55 0 -0.58
103,050
2.27
106,000
50 3,357 4.2 2.1 49.75 1.31 0 1B 99.4K -0 0 99.4K 99.4K -0
7 1401/08/30 1.3 19 14 0 0.58
103,650
2.96
106,100
18,219 0 0.7 0.3 49.71 0.21 0 167.6M 15.8K -0 0 15.8K 15.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.2 % 5 2 3 -4 -8 -6 -8 -21 -21 22 51
سابقه پول داغ نماد گپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گپارس 10,645 3 1.15 45.6M 39.6M 1 2 217.6M 108.8M 1 0 217.6M 108.8M -0 خرید 11:40:08 1401/09/07
2 گپارس 10,065 -2.89 0.38 23.2M 60.9M 2 1 258.4M 516.7M 0 1 258.4M 516.7M -0 فروش 12:27:38 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد