سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گوهران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گوهران : سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-619
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
235
ارزش معاملات
2.8B
حجم معاملات
5.2M
خالص خرید حقوقی
1.2M
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
3.8M
فروش حقیقی
5.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 3 2 -52 0.00
5,280
0.19
5,290
4,617 12,604 0.2 0.2 7.37 0.05 66 78.2M 148.7K 97.6K 97.6K 51.2K 148.7K -0
2 1401/07/11 0.6 3 5 -118 0.00
5,280
-0.38
5,260
3,000 3,650 0.4 0.3 7.38 0.1 79 148.5M 281.8K 223.3K 223.3K 58.5K 281.8K -0
3 1401/07/10 1.6 31 19 -132 0.19
5,280
0.38
5,290
15,101 50,000 3.1 2.7 7.39 0.64 14 1B 1.8M 250.6K 325.5K 1.5M 1.8M -0
4 1401/07/09 2.9 33 12 -182 0.00
5,270
0.57
5,300
44,823 1,000 2 2.1 7.4 0.38 31 578.4M 1.1M 345.3K 403.1K 694.8K 1M -0
5 1401/07/06 0.8 12 14 -72 0.38
5,270
1.52
5,330
39,054 3,000 1.5 1.7 7.4 0.27 17 420M 790K 136.6K 136.6K 653.4K 790K -0
6 1401/07/04 2.8 27 10 -12 0.19
5,250
1.34
5,310
7,914 3,646 1.3 1.6 7.4 0 3 362.7M 684.7K 23.1K 23.1K 661.6K 684.7K -0
7 1401/07/02 1.5 5 3 -51 0.00
5,240
-0.38
5,220
5,000 57,000 0.7 0.7 0 0.14 25 204.6M 392K 97.2K 193.5K 198.6K 295.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
22.4 % 0 0 1 0 1 -1 16 4 -14 8 16
سابقه پول داغ نماد گوهران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گوهران 530 0.19 0.11 1.4M 12.3M 0 1 0 212M 0 1 0 212M -212M فروش 11:20:36 1401/06/16
2 گوهران 540 4.85 3.15 21.9M 7M 1 33 173.3M 4.4M 2 0 169.2M 0 338.4M خرید 12:27:52 1401/05/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک