سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گشان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گشان : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
3,359
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.7
درصد خالص خرید حقوقی
-30
ارزش معاملات
72.8B
حجم معاملات
32.2M
خالص خرید حقوقی
-1.5M
خرید حقوقی
593K
خرید حقیقی
31.6M
فروش حقیقی
30.2M
برآیند پول داغ و گروهی
3.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.6 38 24 228 2.71
22,750
2.93
22,800
248 23,965 0.5 0.7 0 0.27 -3 7.3B 3.2M -100K 0 3.2M 3.1M -0
2 1401/09/07 1.9 29 15 641 -1.12
22,150
1.56
22,750
13,397 134,081 1 1.3 80.04 0.51 -5 13.4B 6.1M -289.4K 100K 6M 5.7M 2.6B
3 1401/09/06 0.7 18 24 805 -2.61
22,400
-2.83
22,350
3,044 23,502 0.6 0.7 80.04 0.34 -9 9B 4M -359.2K 50K 4M 3.6M -360.7M
4 1401/09/05 1.3 19 15 -124 1.32
23,000
0.44
22,800
7,173 5,000 0.3 0.4 80.04 0.19 2 5.1B 2.2M 53.7K 80K 2.1M 2.2M 346.2M
5 1401/09/02 1 34 32 295 0.89
22,700
1.11
22,750
1,268,022 1,601 0.8 0.9 80.04 0.41 -3 11.1B 4.9M -130.1K 0 4.9M 4.8M 40.8M
6 1401/09/01 0.6 20 35 -567 -1.96
22,500
-0.65
22,800
220 30,196 1 0.9 80.04 0.53 4 14.2B 6.3M 252.1K 257.5K 6.1M 6.3M -691.7M
7 1401/08/30 0.7 24 33 2,082 -2.13
22,950
-2.99
22,750
494 196,217 0.9 0.7 80.04 0.46 -16 12.7B 5.5M -0.9M 105.7K 5.4M 4.5M 1.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.6 % -2 1 -3 12 -12 12 15 -7 -19 11 71
سابقه پول داغ نماد گشان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گشان 2,280 2.93 1.66 39.3M 23.7M 3 2 169.4M 254.1M 4 2 408.5M 25.3M 123.8M فروش 10:28:51 1401/09/08
2 گشان 2,280 2.93 1.73 38.4M 22.2M 1 2 136.1M 68M 4 1 587.9M 21M 123.8M خرید 10:26:50 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد