سابقه روزانه و لحظه ای معاملات گدنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد گدنا : آماده‌سازی،تهیه وطبخ غذا با بالاترین استانداردها و کیفیت جهت پذیرایی و سرویس دهی به خطوط مسافری و سازمان‌های تراز اول
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
4,876
قیمت پایانی
39
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.1
درصد خالص خرید حقوقی
-319
ارزش معاملات
36.9B
حجم معاملات
86.1M
خالص خرید حقوقی
-12.5M
خرید حقوقی
2.0M
خرید حقیقی
84.1M
فروش حقیقی
71.6M
برآیند پول داغ و گروهی
1.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2.2 16 7 218 4.69
4,551
6.99
4,651
1,835,471 9 2.5 1 5.24 1.72 -4 6.2B 13.6M -480K 150K 13.5M 13M 325.7M
2 1401/06/28 1.5 9 6 -376 0.56
4,347
0.05
4,325
1,295 7,081 3.3 1.4 52.92 2.1 5 7B 16M 865K 0.9M 15.1M 16M -246.7M
3 1401/06/27 1.4 15 11 1,058 6.11
4,323
6.95
4,357
2,000 10 14.4 16.9 50.76 5.91 -6 18.9B 43.8M -2.4M 362K 43.5M 41M 1.2B
4 1401/06/23 60.3 45 1 1,760 6.99
4,074
6.99
4,074
17,845,861 0 1.9 2.1 49.42 0.74 -79 2.2B 5.4M -4.3M 450K 5M 669.8K -0
5 1401/06/22 65.8 39 1 990 7.00
3,808
7.00
3,808
23,255,835 0 1.1 1.4 48.76 0.44 -84 1.2B 3.1M -2.6M 0 3.1M 507K -0
6 1401/06/21 821.2 45 0 1,025 6.97
3,559
6.97
3,559
15,586,094 0 1.1 1.5 46.95 0.44 -94 1.1B 3.1M -2.9M 118.8K 2.9M 55.8K -0
7 1401/06/20 98.6 58 1 200 6.98
3,327
6.98
3,327
24,912,092 0 0.6 0.4 46.75 0.75 -57 349.9M 1.1M -600.1K 0 1.1M 451.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-14.5 % 0 5 28 -60 -60 -65 -66 -78 -80 7 111
سابقه پول داغ نماد گدنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 گدنا 465 6.99 2.22 16.3M 7.4M 7 2 29.9M 104.6M 2 2 372M 104.6M 325.7M فروش 12:16:46 1401/07/04
2 گدنا 465 6.99 2.22 16.3M 7.4M 7 2 29.9M 104.6M 2 1 372M 104.6M 534.8M فروش 12:16:46 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک