سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کیان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کیان : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
28,070
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.6
درصد خالص خرید حقوقی
-18
ارزش معاملات
650B
حجم معاملات
174M
خالص خرید حقوقی
-7.5M
خرید حقوقی
87.2M
خرید حقیقی
86.4M
فروش حقیقی
78.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.6 29 50 -12,387 0.11
37,553
0.11
37,554
13,123 1,386,995 0.7 0.4 42.01 1.01 27 46.7B 12.4M 3.3M 4.6M 7.8M 11.1M -0
2 1401/07/04 1.6 74 46 49,707 0.11
37,511
0.11
37,513
4,429 1,009,000 1.6 1.1 40.97 2.36 -46 109.1B 29.1M -13.3M 3.9M 25.2M 11.9M -0
3 1401/07/02 0.7 34 48 -12,324 0.12
37,471
0.12
37,471
139,404 1,185,382 1 0.7 41.16 1.46 18 67.3B 18M 3.3M 5.9M 12M 15.3M -0
4 1401/06/30 1.1 40 35 8,779 0.10
37,427
0.10
37,427
336,479 162,495 0.7 0.5 41.03 0.97 -19 46.1B 12.3M -2.3M 3.1M 9.2M 6.8M -0
5 1401/06/29 1.3 60 48 248 0.05
37,388
0.05
37,388
2,804,809 342,163 1.6 1.2 42.13 2.16 0 104.6B 28M -66.4K 16.7M 11.2M 11.2M -0
6 1401/06/28 0.9 39 42 -7,631 0.05
37,369
0.05
37,371
3,545,175 727,492 3.5 3.4 43.16 4.24 4 206.5B 55.2M 2M 47.5M 7.7M 9.8M -0
7 1401/06/27 1.3 52 40 1,678 0.16
37,351
0.16
37,351
629,837 703,535 1.2 1.2 43.47 1.42 -2 69.4B 18.6M -449.3K 5.3M 13.3M 12.8M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.3 % 0 0 1 2 3 5 11 22 0 1 1
سابقه پول داغ نماد کیان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک