سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کپشیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کپشیر : تولید پشم شیشه و ایزوگام تولید پشم شیشه تولید ایزوگام
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,463
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.7
درصد خالص خرید حقوقی
106
ارزش معاملات
6.9B
حجم معاملات
5.7M
خالص خرید حقوقی
1.2M
خرید حقوقی
1.3M
خرید حقیقی
4.4M
فروش حقیقی
5.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-726.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 13 13 -239 0.17
11,940
2.27
12,190
5,000 415 0.5 1 30.73 0.5 26 0.9B 763.5K 200K 200K 563.5K 763.5K -0
2 1401/07/02 0.4 12 29 -927 -3.72
11,920
-3.88
11,900
10,000 4,419 1 2.5 30.73 1.07 47 2B 1.6M 777.9K 778.5K 865.9K 1.6M -481.8M
3 1401/06/30 0.8 12 14 -82 -0.24
12,380
0.64
12,490
15,345 5,000 0.3 0.8 30.73 0.34 13 643.1M 520.8K 66K 66.5K 454.3K 520.3K -0
4 1401/06/29 1.1 7 6 -23 0.00
12,410
-0.48
12,350
13,650 410 0.2 0.5 30.73 0.21 6 399.6M 322.2K 18.6K 18.6K 303.6K 322.2K -106M
5 1401/06/28 0.8 14 16 43 0.32
12,410
0.73
12,460
715 528 0.4 0.9 30.73 0.43 -5 830.2M 667.5K -34.7K 0 667.5K 632.8K -0
6 1401/06/27 1.1 11 10 -29 0.73
12,370
1.79
12,500
1,106 4,075 0.3 0.5 30.73 0.38 4 732.7M 587.7K 23.6K 23.6K 564K 587.7K -0
7 1401/06/23 0.4 11 26 -206 -2.15
12,280
-2.15
12,280
619 7,000 0.6 1.1 30.73 0.75 15 1.4B 1.1M 167.9K 167.9K 1M 1.1M -138.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.6 % -4 -4 -5 -14 6 9 37 -38 -43 16 74
سابقه پول داغ نماد کپشیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کپشیر 1,185 -4.28 0.43 10.1M 23.2M 1 1 22.9M 133.9M 0 4 0 120.4M -481.8M فروش 12:09:28 1401/07/02
2 کپشیر 1,179 -4.77 0.47 8M 17.1M 7 1 8.1M 111.5M 0 3 0 116M -347.9M فروش 11:00:47 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک