سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کورز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کورز : انجام کلیه امور مربوط به ساخت و راه اندازی و اداره کارخانجات و تهیه کلیه وسایل و ماشین آلات و مواد اولیه کارخانه ها از داخل و یا خارج از کشور و فروش تولیدات صنعتی و غیر صنعتی در داخل کشور و یا صدور آن به خارج از کشور و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز در موضوع شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
21
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
135M
حجم معاملات
7.6K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
7.6K
فروش حقیقی
7.6K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.5 14 9 0 2.99
186,050
2.99
186,050
54,472 0 1 1.8 35.06 0.02 0 27.9M 1.5K -0 0 1.5K 1.5K -0
2 1401/07/02 8 21 3 0 2.99
186,050
2.99
186,050
137,575 0 0.8 1.1 35.06 0.02 0 21.2M 1.1K -0 0 1.1K 1.1K -0
3 1401/06/30 0.3 6 18 0 2.99
180,650
2.99
180,650
151,934 0 0.7 0.7 35.06 0.01 0 18.1M 1K -0 0 1K 1K -0
4 1401/06/29 2 18 9 0 2.99
175,400
2.99
175,400
77,399 0 0.8 0.7 35.05 0.01 0 18.1M 1K -0 0 1K 1K -0
5 1401/06/28 2 1 1 0 2.99
175,400
2.99
175,400
123,437 0 0 0 35.05 0 0 1.1M 60 -0 0 60 60 -0
6 1401/06/27 0.5 9 17 0 2.99
170,300
2.99
170,300
192,524 0 0.8 0.4 35.05 0.01 0 17M 1K -0 0 1K 1K -0
7 1401/06/23 2 31 16 0 2.99
165,350
2.99
165,350
186,036 0 1.6 0.9 35.04 0.03 0 31.4M 1.9K -0 0 1.9K 1.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 3 6 19 35 35 453 453 453 3 2 1
سابقه پول داغ نماد کورز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک