سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کهمدا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کهمدا : الف. ایجــاد و بهـره بـرداری از کارخانجـات تولیـد انـواع مصنـوعـات شیشـه ای اعم از بطـری، ظروف ب) موضوعات فرعی 1 – انجام امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و مواد اولیه 2- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها 3- اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب با اشخاص حقیقی و حقوقی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,511
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
71
ارزش معاملات
17.6B
حجم معاملات
17.0M
خالص خرید حقوقی
2.5M
خرید حقوقی
4.0M
خرید حقیقی
13.0M
فروش حقیقی
15.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-887.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.2 14 11 71 1.61
10,120
1.91
10,150
2,000 35,000 0.4 0.3 45.69 0.07 -7 1B 1M -70K 0 1M 886.3K -0
2 1401/07/02 0.7 26 39 -1,679 -4.78
9,960
-5.16
9,920
5,000 1,000 2.2 2.7 45.69 0.43 30 5.6B 5.6M 1.7M 1.7M 3.9M 5.6M -775.9M
3 1401/06/30 0.6 17 27 -310 -0.76
10,460
-0.85
10,450
500 6,261 0.7 1.3 45.69 0.19 12 2.5B 2.4M 296.6K 561.2K 1.9M 2.2M 103.7M
4 1401/06/29 0.8 18 22 68 -1.13
10,540
-1.97
10,450
5,000 11,250 0.7 1.6 45.69 0.21 -2 2.9B 2.8M -64.4K 0.9M 1.9M 1.8M -110.5M
5 1401/06/28 0.8 13 17 98 0.47
10,660
0.09
10,620
41,517 5,691 0.4 0.8 45.69 0.13 -5 1.8B 1.7M -92.2K 34.9K 1.7M 1.6M -0
6 1401/06/27 0.7 15 22 -422 0.09
10,610
0.47
10,650
6,807 20,000 0.5 1.1 45.69 0.17 18 2.4B 2.2M 397.5K 477.5K 1.7M 2.1M -105.1M
7 1401/06/23 0.8 18 22 -337 -0.75
10,600
-1.22
10,550
9,461 7,744 0.3 0.6 45.7 0.1 25 1.3B 1.3M 317.7K 317.7K 0.9M 1.3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.5 % -3 -5 -5 -11 2 -11 8 -5 -24 1 38
سابقه پول داغ نماد کهمدا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کهمدا 987 -5.64 0.66 26.1M 39.5M 2 1 46.8M 265.4M 0 3 0 194M -775.9M فروش 12:24:23 1401/07/02
2 کهمدا 999 -4.49 0.48 15.4M 32.3M 6 2 46.3M 163.9M 0 2 0 170.2M -510.5M فروش 10:01:20 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک