سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کمینا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کمینا : شرکت شیشه سازی مینا از سال 1347 در زمینه تولید انواع شیشه های مظروف و تامین شیشه های بطر و جار مخصوص نگهداری مواد غذایی، آشامیدنی و لبنی و چاپ روی شیشه فعالیت خود را آغاز نموده است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-702
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
41
ارزش معاملات
12.6B
حجم معاملات
15.7M
خالص خرید حقوقی
898K
خرید حقوقی
1.4M
خرید حقیقی
14.3M
فروش حقیقی
15.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-215.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 16 16 0 0.12
8,140
2.71
8,350
1,820 140,342 0.4 0.5 28.09 0.35 0 1B 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
2 1401/07/11 0.7 29 44 325 2.91
8,130
2.91
8,130
100,000 600 1.2 1.5 28.09 0.95 -12 2.8B 3.4M -400K 0 3.4M 3M -155.9M
3 1401/07/10 0.9 29 31 -158 -1.25
7,900
3.00
8,240
1,500 1,635 1.2 1.7 28.09 0.94 6 2.7B 3.4M 200K 200K 3.2M 3.4M 329.6M
4 1401/07/09 0.7 13 19 0 -2.32
8,000
-2.93
7,950
354 41,786 0.2 0.4 28.09 0.29 0 830.5M 1M -0 0 1M 1M -159M
5 1401/07/06 1.2 39 33 29 2.76
8,190
2.89
8,200
10,310 600 0.4 0.6 28.09 0.54 -2 1.6B 1.9M -35.7K 0 1.9M 1.9M -0
6 1401/07/04 1.1 26 24 -504 1.40
7,970
2.93
8,090
18,606 3,000 0.5 0.7 28.09 0.62 29 1.8B 2.2M 632.8K 700K 1.5M 2.1M -0
7 1401/07/02 0.6 20 34 -394 -2.84
7,860
-1.36
7,980
4,000 10,000 0.6 0.7 28.09 0.7 20 2B 2.5M 500.9K 501.4K 2M 2.5M -229.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.7 % 2 -1 -1 -12 -26 -30 5 -32 -40 7 51
سابقه پول داغ نماد کمینا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کمینا 813 2.91 0.7 33.6M 47.7M 3 1 40.7M 122M 1 3 106.5M 123M -155.9M فروش 11:36:05 1401/07/11
2 کمینا 813 2.91 0.72 33.2M 46M 6 1 24.3M 145.5M 1 2 106.5M 123.5M -34M فروش 11:35:50 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک