سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کمند

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کمند : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهرانو فرابورس و گواهی سپرده کالایی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
33,519
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
10.6
درصد خالص خرید حقوقی
-30
ارزش معاملات
1.2T
حجم معاملات
1.2B
خالص خرید حقوقی
-33.2M
خرید حقوقی
550M
خرید حقیقی
621M
فروش حقیقی
588M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 155 155 -5,125 0.16
10,168
0.17
10,169
65,827,122 8,667,250 0.9 0.9 45.55 1.55 4 143.3B 141M 5M 49.1M 91.9M 96.9M -0
2 1401/07/11 1 137 136 3,467 0.06
10,152
0.06
10,152
80,391,689 28,620,669 0.7 0.7 45.6 1.32 -3 122.7B 120.9M -3.4M 54.9M 65.9M 62.5M -0
3 1401/07/10 1 114 110 4,019 0.05
10,146
0.06
10,147
76,376,134 31,741,224 0.4 0.3 45.74 0.77 -5 73.4B 72.3M -4M 7M 65.3M 61.3M -0
4 1401/07/09 0.6 104 167 -29,529 0.16
10,141
0.16
10,141
79,733,475 30,753,698 1.5 1.3 46.72 2.71 12 245.5B 242.1M 29.1M 165.7M 76.5M 105.6M -0
5 1401/07/06 0.9 137 153 24,278 0.10
10,125
0.09
10,124
90,990,200 2,524,683 1.3 1.3 44.63 0 -11 218.6B 215.9M -24M 106.9M 108.9M 85M -0
6 1401/07/04 0.9 104 113 27,408 0.12
10,115
0.12
10,115
51,112,666 12,638,650 0.6 0.6 0 1.24 -24 112.5B 111.2M -27.1M 15.1M 96.2M 69.1M -0
7 1401/07/02 0.9 115 134 9,002 0.16
10,103
0.16
10,103
51,860,437 12,649,207 1.5 1.8 44.76 3.02 -3 270.3B 267.5M -8.9M 151.5M 116M 107.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.8 % 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
سابقه پول داغ نماد کمند
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک