سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کمرجان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کمرجان : تولید انواع تیغه و بلوک سفالی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-71
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
22.3
درصد خالص خرید حقوقی
1
ارزش معاملات
31.3B
حجم معاملات
49.1M
خالص خرید حقوقی
110.3K
خرید حقوقی
210K
خرید حقیقی
48.9M
فروش حقیقی
49.0M
برآیند پول داغ و گروهی
66.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 13 18 0 -1.98
6,420
-2.44
6,390
329 3,000 0.6 0.5 0 1.86 0 2.6B 4.1M -0 0 4.1M 4.1M -0
2 1401/09/07 0.9 13 15 -7 -1.65
6,550
-3.30
6,440
5,000 57,912 0.9 0.9 32.64 3.07 0 4.4B 6.7M 10.3K 110.3K 6.6M 6.6M 5.7M
3 1401/09/06 1 15 15 0 3.90
6,660
3.28
6,620
98,937 14,402 0.9 0.9 32.64 2.98 0 4.4B 6.5M -0 0 6.5M 6.5M 335.4M
4 1401/09/05 1.2 25 22 -64 5.25
6,410
6.90
6,510
1,000 1,592,619 1.7 2.1 32.65 5.65 1 8B 12.4M 100K 100K 12.3M 12.4M 421.7M
5 1401/09/02 0.6 12 19 0 -0.49
6,090
0.65
6,160
27,462 36,570 0.5 0.7 32.65 1.94 0 2.6B 4.3M -0 0 4.3M 4.3M -0
6 1401/09/01 0.5 15 30 0 -4.08
6,120
-4.55
6,090
13,351 4,000 0.9 1.8 32.65 3.95 0 5.3B 8.7M -0 0 8.7M 8.7M -538.7M
7 1401/08/30 1 14 15 0 3.40
6,380
2.27
6,310
9,900 3,466 0.6 1.5 32.65 2.86 0 4B 6.3M -0 0 6.3M 6.3M -157.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.2 % 0 5 -1 -3 22 17 11 25 -17 13 84
سابقه پول داغ نماد کمرجان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کمرجان 637 -2.75 0.47 12.3M 26.2M 1 3 128M 42.7M 1 0 128M 0 128M خرید 09:43:23 1401/09/08
2 کمرجان 655 -1.65 1.09 13.2M 12.1M 5 1 20.2M 101.2M 1 1 106.8M 101.2M 5.7M فروش 10:40:49 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد