سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کماسه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کماسه : تهیه و استخراج و فرآوری و خرید و فروش ماسه های ریخته گری و صنعتی و بازیابی آنها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,702
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
115
ارزش معاملات
19.9B
حجم معاملات
69.8M
خالص خرید حقوقی
12.9M
خرید حقوقی
13.5M
خرید حقیقی
56.3M
فروش حقیقی
69.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-732.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.9 11 13 -178 0.89
2,728
2.07
2,760
2,000 37,275 0.4 0.5 86.69 0.35 12 1.5B 5.6M 652.1K 694.1K 4.9M 5.5M -0
2 1401/07/11 0.6 15 27 -335 -2.73
2,704
-3.60
2,680
10,000 180,019 0.8 1.1 86.77 0.73 11 3.2B 11.6M 1.2M 1.3M 10.4M 11.6M -137.5M
3 1401/07/10 0.8 14 18 -73 -3.30
2,780
-1.95
2,819
4,500 26,117 0.6 0.9 86.78 0.6 3 2.7B 9.6M 262.2K 262.2K 9.4M 9.6M -219.1M
4 1401/07/09 0.4 12 29 -2,117 -4.52
2,875
-4.98
2,861
283,384 7,500 1 1.6 86.83 0.98 47 4.5B 15.7M 7.4M 7.4M 8.3M 15.7M -375.5M
5 1401/07/06 1 11 11 -160 2.87
3,011
3.89
3,041
20,000 80,125 0.4 0.6 86.92 0.37 9 1.8B 5.9M 530.4K 1.1M 4.9M 5.4M -0
6 1401/07/04 0.9 22 23 -499 -0.85
2,927
-0.27
2,944
112,110 2,000 1.1 1.9 87.06 1 11 4.7B 16.2M 1.7M 1.7M 14.5M 16.2M -0
7 1401/07/02 0.1 12 128 -341 -4.59
2,952
-4.98
2,940
0 7,813,842 0.3 0.5 87.16 0.32 22 1.5B 5.2M 1.2M 1.2M 4.1M 5.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.5 % -5 -9 -15 -23 -5 -15 -16 -52 -55 11 47
سابقه پول داغ نماد کماسه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کماسه 271 -2.7 0.5 8.8M 17.7M 3 1 28M 137.5M 0 1 0 137.5M -137.5M فروش 10:14:37 1401/07/11
2 کماسه 274 -4.73 0.72 14.7M 20.3M 14 1 7.8M 109.6M 0 2 0 109.6M -219.1M فروش 10:49:37 1401/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک