سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کفرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کفرا : به موجب ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تهیه ، تولید ، توزیع ، خرید وفروش انواع مواد اولیه و فرآورده های نسوز.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,391
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
9.1
درصد خالص خرید حقوقی
76
ارزش معاملات
40.4B
حجم معاملات
59.0M
خالص خرید حقوقی
3.8M
خرید حقوقی
7.7M
خرید حقیقی
51.3M
فروش حقیقی
55.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 12 12 -47 -0.77
6,410
-0.77
6,410
2,000 4,305 0.4 0.2 28.64 0 4 1.3B 2M 73.9K 73.9K 1.9M 2M -0
2 1401/07/02 0.5 9 18 -2,019 -4.72
6,460
-4.87
6,450
0 408,217 1.2 0.5 0 0.93 58 3.5B 5.4M 3.1M 3.1M 2.2M 5.4M -0
3 1401/06/30 0.7 11 17 -1,588 -4.51
6,780
-4.93
6,750
89,028 55,000 2.1 1 28.73 1.48 27 5.8B 8.5M 2.3M 2.3M 6.2M 8.5M -721.3M
4 1401/06/29 0.8 13 17 1,512 3.95
7,100
3.22
7,050
4,357 1,000 4 2.3 28.7 2.35 -15 9.9B 14M -2.1M 165.7K 13.8M 11.7M 1B
5 1401/06/28 0.4 16 46 -243 -3.80
6,830
-1.83
6,970
2,000 1,441 12.7 39.9 29.73 4.09 1 18.9B 27.7M 355.5K 1.9M 25.7M 26.1M -3.5B
6 1401/06/27 1.1 12 11 -6 -0.56
7,100
-1.82
7,010
166,405 43,633 0.4 1.3 33.83 0.14 1 651.7M 0.9M 8.4K 8.4K 0.9M 0.9M -0
7 1401/06/23 1.4 9 6 0 0.14
7,140
0.14
7,140
5,800 11,363 0.2 0.5 33.83 0.07 0 362M 504.7K -0 0 504.7K 504.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.4 % -5 -6 -9 -18 -13 -26 -8 -71 -72 1 56
سابقه پول داغ نماد کفرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کفرا 675 -4.93 0.76 11.5M 15.3M 18 3 4.8M 145.4M 0 3 0 144.3M -721.3M فروش 11:29:53 1401/06/30
2 کفرا 676 -4.79 0.87 12M 13.9M 1 1 14.9M 150.1M 0 2 0 142.5M -285.1M فروش 11:28:23 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک