سابقه روزانه و لحظه ای معاملات کطبس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد کطبس : فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر می باشد: 1. تهیه و اجرای طرحها و عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی. 2. سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد. 3. انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
4,132
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
16.6
درصد خالص خرید حقوقی
121
ارزش معاملات
31.6B
حجم معاملات
23.1M
خالص خرید حقوقی
-2.9M
خرید حقوقی
6.2M
خرید حقیقی
16.9M
فروش حقیقی
14.0M
برآیند پول داغ و گروهی
2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.1 7 108 -5,030 -1.02
13,600
-0.36
13,690
2,050 1,500 2.1 3 0 2.87 94 5.3B 3.9M 3.7M 3.7M 234.7K 3.9M -0
2 1401/09/07 1 18 18 -286 4.25
13,740
2.66
13,530
2,000 5,540 1.1 0.6 17.47 1.42 11 2.7B 2M 208.5K 258.5K 1.7M 1.9M -259.4M
3 1401/09/06 0.8 12 15 -88 -1.49
13,180
-0.82
13,270
78 123,232 0.5 0.3 17.47 0.64 8 1.1B 876.1K 66.6K 66.6K 809.5K 876.1K -149.1M
4 1401/09/05 0.4 9 20 -567 -0.89
13,380
-0.74
13,400
1,315 2,000 0.5 0.3 17.48 0.7 44 1.3B 1M 423.6K 423.6K 537.5K 1M -0
5 1401/09/02 0.8 8 10 -39 -0.95
13,500
-2.05
13,350
330,026 22,689 0.4 0.2 17.48 0.52 4 1B 741.3K 29.1K 89.1K 652.2K 681.3K -0
6 1401/09/01 0.7 13 17 -621 -0.87
13,630
-1.24
13,580
11,362 28,644 1.1 0.7 18.33 1.5 22 2.9B 2.1M 455.5K 500.5K 1.6M 2.1M -347.7M
7 1401/08/30 1.2 40 32 10,763 4.64
13,750
4.79
13,770
23,675 18,263 8.7 22 17.86 8.95 -62 17.3B 12.5M -7.8M 1.2M 11.4M 3.6M 3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-12.7 % 2 1 3 16 -15 -18 -26 11 -74 2 64
سابقه پول داغ نماد کطبس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 کطبس 1,360 -1.02 0.05 5.6M 119M 1 1 13.6M 1B 0 4 0 1B -4.9B فروش 11:09:20 1401/09/08
2 کطبس 1,360 -1.02 0.05 5.3M 97.3M 1 1 877.2K 1.1B 0 3 0 1B -4B فروش 11:08:49 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد